mulier, mulieris - Museo de la Universidad de Alicante, MUA

IX CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES - IX CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS - 9th CALL FOR VISUAL ARTS 2015
L mulier, mulieris J
L mulier, mulieris J
IX CONVOCATÒRIA
MULIER, MULIERIS 2015
IX CONVOCATORIA
MULIER, MULIERIS 2015
9th CALL FOR VISUAL ARTS,
MULIER MULIERIS 2015
La creació artística contemporània s’ha
convertit els últims anys en un terreny fèrtil
per a les investigacions que rescaten el
llegat de les dones, visibilitzen el constant
i complex procés de transformació de
la identitat femenina y abordan diversos
conceptes entorn al gènere.
La creación artística contemporánea se ha
convertido en los últimos años en un terreno
fértil para las investigaciones que rescatan el
legado de las mujeres, visibilizan el constante
y complejo proceso de transformación de
la identidad femenina y abordan diversos
conceptos en torno al género.
In recent years, contemporary artistic
creation has become a fertile ground
for research that recovers the legacy of
women, makes the constant and complex
transformation of female identity visible and
address several concepts about gender.
Facilitar la reflexió, el qüestionament
o la recuperació de la memòria, són
alguns dels objectius que persegueix
aquesta convocatòria artística de caràcter
multidisciplinari i d’àmbit internacional.
Facilitar la reflexión, el cuestionamiento o la
recuperación de la memoria, son algunos de
los objetivos que persigue esta convocatoria
artística de carácter multidisciplinar y de
ámbito internacional.
Encouraging reflection, questioning or
recovering the memory are some of the
objectives of this artistic multidisciplinary
and international call.
Alicante
Valencia
Horari: dilluns - divendres 9 h a 20 h, dissabtes 10 h a 14 h. Agost tancat
Entrada lliure. Per a concertar visites guiades i tallers didàctics:
Tel. 965909517 | [email protected]
A7
Mucia
Alicante
Museu de la Universitat d’Alacant. MUA
Campus de la Universitat d’Alacant, 03690.
Sant Vicent del Raspeig. Alacant. Espanya
Tel. 965 909387 | Fax 965 903464 | [email protected] | www.mua.ua.es
Universitat
d’Alacant
Alcoy
San Vicente de Raspeig
L mulier, mulieris J
IX CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES - IX CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS - 9th CALL FOR VISUAL ARTS 2015
IX CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES
MULIER MULIERIS
IX CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS
MULIER MULIERIS
9th CALL FOR VISUAL ARTS
MULIER MULIERIS
A qui va dirigida?
¿A quién va dirigido?
Who is it for?
Artistes de qualsevol sexe, edat i nacionalitat que Artistas de cualquier sexo, edad y nacionalidad
es comprometen amb la construcció de nous
comprometidos con la construcción de nuevos
imaginaris femenins.
imaginarios femeninos.
Recepció de les propostes
Submission of proposals
Recepción de las propuestas
El termini de recepció de propostes serà del 1 al El plazo de recepción de las propuestas será del
15 de desembre de 2014, tots dos inclusivament. 1 al 15 de desembre de 2014, ambos inclusive.
Documentación
Les/els participants hauran d’enviar la proposta
en un únic PDF que no excedisca els 5 MB. NO
S’ADMETRÀ UNA ALTRA CLASSE DE FORMAT
i no serà necessari presentar l’obra físicament.
Una vegada feta la selecció per a l’exposició,
el museu es posarà en contacte amb les/els
artistes.
El tema tindrà relació amb l’objecte de la
convocatòria.
La tècnica serà lliure.
En cas de tractar-se d’obres amb particularitats
de muntatge, s’hi hauran d’adjuntar les
instruccions corresponents.
Las/los participantes deberán enviar la propuesta
en un único PDF que no exceda los 5 MB. NO
SE ADMITIRÁ OTRO TIPO DE FORMATO y no
será necesario presentar la obra físicamente.
Una vez realizada la selección para la exposición,
el museo se pondrá en contacto con las/los
artistas.
El tema guardará relación con el objeto de la
convocatoria.
La técnica será libre.
En caso de tratarse de obras con particularidades
de montaje, habrán de acompañarse las
instrucciones correspondientes.
ADREÇA A LA QUAL S’ENVIARAN LES
PROPOSTES
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LAS PROPUESTAS
Decisió
El museu publicarà la llista amb les persones
seleccionades en la pàgina web www.mua.ua.es
al final de gener. NOMÉS estes rebran notificació
per correu electrònic.
Exposició
L’exposició es farà durant el març i maig de 2015.
Es podrà modificar la data si l’organització ho
requereix així o si ho considera oportú.
El nombre d’obres exposades podrà variar
depenent de les característiques i del nombre
d’artistes que se seleccionen.
El museu editarà un catàleg de la mostra, del qual
es remetran exemplars a els/les seleccionats/des.
Responsabilitat
El Museu de la Universitat d’Alacant procurarà la
bona conservació de les obres durant el temps
que estaran en el seu poder.
Devolució després de l’exposició
Es preveu un fons per a devolució d’obra en virtut
de la disponibilitat pressupostària i fins a un límit
legal de 600 € en total.
El museu coordinarà amb cada participant la
devolució de l’obra.
Drets
Els organitzadors es reserven el dret de modificar
o prendre iniciatives no regulades per aquestes
bases amb l’objectiu de millorar l’organització de
la convocatòria.
La participació en aquesta convocatòria implica
l’acceptació d’aquestes bases, com també de les
decisions del jurat.
The deadline for entries will be from December
1st to 15th 2014 inclusive.
Documentation
Documentació
Correu electrònic: [email protected]
Correu postal:
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Campus Universitat d’Alacant s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Artists of any age, sex and nationality committed
to building new women imaginary.
Correo electrónico: [email protected]
Correo postal:
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Campus Universidad de Alicante s/n
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Participants must submit the proposal in a
single PDF that does not exceed 5 MB. NO
OTHER FORMAT will be admitted and it will not
be necessary to submit the work physically.
Once the selection is made for the exhibition, the
museum will be get in touch with the artists.
The topic will be related to the subject of this call.
The technique is free.
In the case of works with special assembly,
instructions must be attached.
Address for the submission of PROPOSALS:
Email: [email protected]
Postal address:
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Campus Universitat d’Alacant s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant, Spain)
Decision
The Museum will publish the list of successful
candidates on the website www.mua.ua.es at the
end of January. Only selected candidates will be
notified via email.
Fallo
El museo publicará la lista con las personas
seleccionadas en su página web www.mua.ua.es
a finales del mes de enero. SOLAMENTE éstas
Exhibition
recibirán notificación por e-mail.
The exhibition will be held during the months of
Exposición
March and May 2015. This date may change if
the organization requires it or if it is necessary.
La exposición se realizará durante los meses de The number of exhibited works may vary,
marzo y mayo de 2015. Se podrá modificar la
depending on the features of the works and the
fecha si la organización así lo requiere.
number of selected artists.
El número de obras expuestas podrá variar
The Museum will publish a catalogue of the
dependiendo de sus características y del número exhibition, a copy of which will be sent to all the
de artistas que se seleccionen.
selected participants.
El Museo editará un catálogo de la muestra,
del que se remitirán ejemplares a los/las
Responsibility
seleccionados/as.
The Museum of the University of Alicante seeks
Responsabilidad
the good conservation of the works during the
period they are in hosted in it.
El Museo de la Universidad de Alicante velará
por la buena conservación de las obras mientras Return after the exhibition
permanezcan en su poder.
A fund for the return of the works will be provided
Devolución tras la exposición
under the available budget and up to a legal limit
of €600 in total.
Se habilita un fondo económico para devolución The Museum will coordinate with each participant
de obra en virtud de la disponibilidad presupues- the return of the works.
taria y hasta un límite legal de 600€ en total.
El museo coordinará con cada participante la
Rights
devolución de la obra.
The organizers reserve the right to modify or take
Derechos
initiatives not covered by these rules in order to
improve the organization of the event.
Los organizadores se reservan el derecho de
Participation in this call implies the acceptance of
modificar o tomar iniciativas no reguladas por
these rules as well as the decisions of the jury.
estas bases siempre que sea para mejorar la
organización de la convocatoria.
La participación en esta convocatoria supone
la aceptación de estas bases, así como de las
decisiones del jurado.
L mulier, mulieris J
FITXA D’INSCRIPCIÓ (De l’artista o representant de l’equip)
FICHA DE INSCRIPCIÓN (De la/el artista o representante del equipo)
COGNOMS I NOM · APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________________________________________
ADREÇA · DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________C.P.:___________
POBLACIÓ · POBLACIÓN :______________________________________________________ PROVÍNCIA · PROVINCIA : _________________________
DNI: ____________________ TELF: _________________________ A/E · E-MAIL: ____________________________________________________
DOCUMENTACIÓ A APORTAR | DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
• Fotocòpia DNI. Fotocopia DNI. | • Currículum Vitae | • Fitxa tècnica. Ficha técnica. | • Imatge obra. Imagen obra.
Títol·Título: ___________________________________________________________________________________________________________
Tècnica·Técnica: _________________________________________________ Dimensions·Dimensiones: ________________ Any·Año: ____________
ENTRADA (MUA) Nº: _______________ DATA·FECHA: ________________ SIGNATURA·FIRMA: ___________________________________________
REBUT D’ENTRADA (a emplenar pel MUA). Còpia per a l’artista o representant
RECIBO DE ENTRADA (a rellenar por el MUA). Copia para el/la artista o representante
Nº: __________________ DATA ·FECHA : _______________ DNI: _____________________________ SIGNA ·FIRMA : __________________________
COGNOMS I NOM·APELLIDOS Y NOMBRE: _____________________________________________________________________________________
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT. MUA