Notificació de resolucions en matèria de protecció de menors

Num. 7438 / 08.01.2015
Conselleria de Benestar Social
501
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció
de menors. Expedient número JRV 527/2001 i altres.
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número JRV 527/2001 y otros.
[2014/11970]
[2014/11970]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels actes administratius que s’indiquen continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en
relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies, des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia en Rambla Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 10
días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, número 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: JRV 527/2001
Persona interessada: Juan José Abellán Clemor.
Darrer domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de desembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
trasllat de centre amb efecte del 6 de desembre de 2014 de la menor
M. A. V.
Expediente número: JRV 527/2001
Persona interesada: Juan José Abellán Clemor.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de diciembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: traslado de centro con efectos del 6 de diciembre de 2014 de
la menor M. A. V.
Expedient número: MTM 782-783/2013
Persona interessada: Lijun Xu.
Darrer domicili conegut: carrer Passeig de l’Estació, 34, 1r F, 03330
Crevillent (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 29 d’octubre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: autoritzar estada temporal amb son pare a les menors J. X., A. L. i L. X.
Expediente número: MTM 782-783/2013
Persona interesada: Lijun Xu.
Último domicilio conocido: calle Paseo de la Estación, 34, 1.º F,
03330 Crevillent (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 29 de octubre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
autorizar estancia temporal con su padre las menores J. X., A. L. y L. X.
Expedient número: VGG 78/2008
Persona interessada: Joel Andrés Mequinón i Marie Helene Tarrés.
Darrer domicili conegut: desconegut a Dénia (Alacant) i carrer Sant
Pere, 25, 3r, 03700 Dénia (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de desembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
cessament del desemparament i la resta de mesures per majoria d’edat,
pròrroga de l’acolliment residencial com a màxim un mes i arxivament
de l’expedient del menor F. M. T.
Expediente número: VGG 78/2008
Persona interesada: Joel Andrés Mequinón y Marie Helene Tarres.
Último domicilio conocido: desconocido en Dénia (Alicante) y calle
Sant Pere, 25, 3.º, 03700 Dénia (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de diciembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese del desamparo y demás medidas por mayoría de edad,
prorrogando el acogimiento residencial como máximo un mes y archivo
del expediente del menor F. M. T.
Expedient número: MTM 77/2013
Persona interessada: Carlos Lidón Cascales i Aida Mekkaoui.
Darrer domicili conegut: carrer Alfons XIII, 35,8é, 03203 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 22 d’octubre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de la guarda i de l’acolliment residencial en centre amb data 22
d’octubre de 2014 del menor A. L. M.
Expediente número: MTM 77/2013
Persona interesada: Carlos Lidón Cascales y Aida Mekkaoui.
Último domicilio conocido: calle Alfonso XIII, 35,8º, 03203 Elche
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 22 de octubre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de la guarda y del acogimiento residencial en centro con
fecha 22 de octubre de 2014 del menor A. L. M.
Expedient número: CMI 138/2012
Persona interessada: María Elena Muñoz Jiménez.
Darrer domicili conegut: desconegut a la Vila Joiosa (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de desembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
desemparament, tutela automàtica i acolliment familiar permanent amb
família extensa, amb caràcter provisional, del menor J. M. J.
Expediente número: CMI 138/2012
Persona interesada: María Elena Muñoz Jiménez.
Último domicilio conocido: desconocido en Villajoyosa (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de diciembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desamparo, tutela automática y acogimiento familiar permanente con familia extensa, con carácter provisional, del menor J. M. J.
Expedient número: MTM 699/2008
Persona interessada: Antonia de los Santos Ugeda.
Darrer domicili conegut: desconegut a Sax (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de desembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
pròrroga de l’acolliment residencial del menor D. R. D. L.S.
Expediente número: MTM 699/2008
Persona interesada: Antonia de los Santos Ugeda.
Último domicilio conocido: desconocido en Sax (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de diciembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: prórroga del acogimiento residencial del menor D. R. D. L. S.
Num. 7438 / 08.01.2015
502
Contra estes resolucions, les persones interessades podran interposar un recurs davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el
que establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjudiciament Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament
de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 16 de desembre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 16 de diciembre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.