Notificació de resolucions en matèria d'acolliment familiar

Num. 7438 / 08.01.2015
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolucions en matèria d'acolliment familiar. Expedient número AMH 50/2014 i altres. [2014/11917]
492
Consellería de Bienestar Social
Notificación de resoluciones en materia de acogimiento familiar. Expediente número AMH 50/2014 y otros.
[2014/11917]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals, a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància, podran comparéixer, en el termini de 10
dies, des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, Secció de Família i Adopcions, situada en Rambla Méndez
Núñez, número 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el
plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, Sección de Familia y Adopciones,
sita en Rambla Méndez Núñez, número 41, de Alicante, de 09.00 a
14.00 horas.
Expedient número AMH 50/2014.
Persona interessada: Tamara Silvestre Tecles.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 12 de novembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de l’acolliment familiar per reagrupació amb el pare de la menor
L. V. S.
Expediente número: AMH 50/2014.
Persona interesada: Tamara Silvestre Tecles.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: cese del acogimiento familiar por reagrupación con el padre, de la
menor L. V. S.
Expedient número ASC 157/2006.
Persona interessada: Carmelo Cayuelas Cayuelas.
Últim domicili camí Lo Meca, número 69, 03360 Callosa de Segura
(Alacant).
Resolució de 26 de novembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: desestimar el règim de visites sol·licitat pel pare, de la menor J. C. L.
Expediente número: ASC 157/2006.
Persona interesada: Carmelo Cayuelas Cayuelas.
Último domicilio Camino Lo Meca, número 69, 03360 Callosa de
Segura (Alicante).
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desestimar el régimen de visitas solicitado por el padre, de la
menor J. C. L.
Expedient número ASC 107/2013.
Persona interessada: Carlos Javier Campillo Díez.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 19 de novembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: desestimar el règim de visites sol·licitat per la mare de la menor N. C. C.
Expediente número: ASC 107/2013.
Persona interesada: Carlos Javier Campillo Díez.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desestimar el régimen de visitas solicitado por la madre, de la
menor N. C. C.
Expedient número ASC 340/2013.
Persona interessada: Miguel Toval Bravo.
Últim domicili conegut: carrer Cauce, número 6, 03206 Elx (Alacant).
Resolució de 24 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: variació
de guarda, cessament de l’acolliment familiar i acolliment residencial
de la menor P. T. V.
Expediente número: ASC 340/2013.
Persona interesada: Miguel Toval Bravo.
Último domicilio conocido: Calle Cauce, número 6, 03206 Elche
(Alicante).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: variación de guarda, cese del acogimiento familiar y acogimiento
residencial, de la menor P. T. V.
Expedient número HFC 705/2014.
Persona interessada: Phillip Kennedy Campo.
Últim domicili: carrer General Prim, número 6, pis 4t, lletra D,
03010 Alacant.
Resolució de 31 d’octubre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: desemparament, tutela automàtica i acolliment amb família educadora d’urgència diagnòstic, de la menor G. N. C. M.
Expediente número: HFC 705/2014.
Persona interesada: Phillip Kennedy Campo.
Último domicilio Calle General Prim, número 6, piso 4.º, letra D,
03010 Alicante.
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
desamparo, tutela automática y acogimiento con familia educadora de
urgencia diagnóstico, de la menor G. N. C. M.
Expedient número SAP 1018/2004.
Persona interessada: Esther Sarmiento Alarcón.
Últim domicili conegut: plaça Venda de Blay, pis 1, 1r, esquerra,
03640 Monòver (Alacant).
Resolucions de 8 i 1 d’octubre de 2014, de la Direcció Territorial
de Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: ces-
Expediente número: SAP 1018/2004.
Persona interesada: Esther Sarmiento Alarcón.
Último domicilio conocido: plaza Venta de Blay, piso 1-1.º izquierda, 03640 Monovar (Alicante).
Resoluciones de 8 y 1 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguien-
Num. 7438 / 08.01.2015
493
sament de l’acolliment familiar i acolliment residencial i autorització
estada, del menor C. D. B. S.
te acuerdo: cese del acogimiento familiar y acogimiento residencial y
autorización estancia, del menor C. D. B. S.
Expedient número SAP 226/2007.
Persona interessada: Rafael Terol García.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 2 de desembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de l’acolliment familiar i acolliment residencial, del menor P. T.
M.
Expediente número: SAP 226/2007.
Persona interesada: Rafael Teruel García.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
cese del acogimiento familiar y acogimiento residencial, del menor P.
T. M.
Expedient número SAP 226/2007.
Persona interessada: Rafael Teruel García.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 3 de desembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: estades
temporals amb família educadora, del menor P. T. M.
Expediente número: SAP 226/2007.
Persona interesada: Rafael Teruel García.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
estancias temporales con familia educadora, del menor P. T. M.
Expedient número SAP 584/2009
Persona interessada: María Helene Tarrés.
Últim domicili conegut: carrer d’Oliva, número 74, lletra A, 03700
Dénia (Alacant).
Resolució d’1 d’octubre de 2014 de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: modificació
del règim de visites amb família extensa, del menor J. T.
Expediente número: SAP 584/2009.
Persona interesada: María Helene Tarres.
Último domicilio conocido: calle Oliva, número 74, letra A, 03700
Dénia (Alicante).
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
modificación del régimen de visitas con familia extensa, del menor J. T.
Expedient número SAP 160, 584/2013
Persona interessada: Manuel Fernández Quirós i Leila Fischer.
Últim domicili conegut: carrer de Sant Roc, número 51, pis 1r, lletra
B, 03600 Elda (Alacant).
Resolució de 8 d’octubre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: suspensió del règim de visites amb família extensa del menor J. J. M. F i
A. F. F.
Expediente número: SAP 160, 584/2013.
Persona interesada: Manuel Fernández Quirós y Leila Fischer.
Último domicilio conocido: calle San Roque, número 51, piso 1.º,
letra B, 03600 Elda (Alicante).
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
suspensión del régimen de visitas con familia extensa del menor J. J.
M. F y A. F. F.
Expedient número SLF 1342/2008
Persona interessada: Pilar Palazón Selva.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució d’1 de desembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: autoritzar estades temporals amb família educadora, de la menor M. E. P.
Expediente número: SLF 1342/2008.
Persona interesada: Pilar Palazón Selva.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
autorizar estancias temporales con familia educadora, de la menor M.
E. P.
Expedient número SLF 284, 285/2010
Persona interessada: Francisca Sandra Ribeiro.
Últim domicili conegut: carrer diputat Joaquín Galán Ruíz, número
3, escala 6, 2n, lletra A, 03014 Alacant
Resolució d’1 d’octubre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, en la qual s’adopta l’acord següent: suspensió del règim de visites establit amb família extensa dels menors A. R.
R. O i F. F. R.
Expediente número: SLF 284, 285/2010.
Persona interesada: Francisca Sandra Ribeiro.
Último domicilio conocido: calle diputado Joaquín Galán Ruíz,
número 3, escalera 6– 2.º, letra A, 03014 Alicante.
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
suspensión del régimen de visitas establecido con familia extensa, de los
menores A. R. R. O y F. F. R.
Contra cada una d’estes resolucions, cada persona interessada podrà
interposar un recurs davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb
el que establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjudiciament Civil, i en la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra cada una de dichas resoluciones, cada interesado podrá
interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional tercera
del Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo,
del Gobierno Valenciano.
Alacant, 9 de desembre de 2014.– El director territorial de Benestar
Social: Álvaro Prieto Seva.
Alicante, 9 de diciembre de 2014.– El director territorial de Bienestar Social: Álvaro Prieto Seva.