Zerga-egutegia

Errenta • Rentas
[email protected]
Zergadun hori,
Estimado contribuyente,
Honekin batera jakinarazten zaizu 2015.urteko
Egutegi Fiskala.
Mediante la presente damos a conocer el
calendario fiscal del 2015.
Era berean jakinarazten zaizu Automobilaren
zergaren errolda Udaletxean izango dela
ikusgai urtarrilean, otsailan aterako diren
erreziboak ongi dauden ala ez begiratzeko.
Durante el mes de enero el Ayuntamiento
dispondrá del padrón provisional del Impuesto
de Circulación a fin de poder comprobar el
mismo antes de la puesta al cobro de los
recibos en el mes de febrero.
Erreziboak helbideratu
honela egin dezakezu:
Para solicitar la domiciliación de los impuestos:
nahi
izanez
gero
-
Identifikazio sistemarekin, udaleko
zerbitzu telematikoetan.
Udaletxean,
erregistroan
domiziliatzeko eskaera aurkeztuz.
-
Con un sistema de identificación,
accediendo a los servicios telematicos
del Ayuntamiento.
Mediante solicitud de domiciliación
presentada en el registro municipal.
Helbideratuta
dauden
errezibo
guztiak
kobrantza epearen azken egunean kargatuko
dira kontuan. Honetaz gain ordaintzeko garain
ez duzu epeaz arduratu beharko eta ez duzu
beharrezkoa ez den errekargorik ordainduko.
Todos aquellos recibos domiciliados se
cargarán en cuenta el último día del periodo
de cobro. La domiciliación supone que no
haya necesidad de preocuparse de los plazos
de abono ni pagar recargos innecesarios.
Banketxeak bidaltzen duen ordainagirian
oinarrizko datuak agertuko dira, baita
beharrezko erreferentzia eta klabea ere,
ondorengo web-orri honetan ordainagiriaren
xehetasunak ikusi ahal izateko:
El recibo que el banco envía contendra los
datos básicos del mismo. Así mismo se incluye
la referencia y clave necesarios para consultar
el detalle del recibo en la siguiente página
web.
http://dokumentuak.gipuzkoa.net
http://dokumentuak.gipuzkoa.net
En el Ayuntamiento solo podran abonarse los
recibos con tarjeta, no se podra pagar en
metálico.
Kontutan hartu behar duzu, erreziboa
udaletxean pagatu nahi izanez gero, udalak
txartela bakarrik onartzen duela. Ezin izango
da dirutan ordaindu.
Sin otro particular, un saludo.
Besterik gabe, agur.
Alkatea
Andoni Gartzia Arruabarrena
Foru Enparantza 13 –
943 335 231 -
943 335 244 - 20115 Astigarraga ● Gipuzkoa
www.astigarraga.net
Errenta • Rentas
[email protected]
2015eko EGUTEGI FISKALA
CALENDARIO FISCAL 2015
URTARRILA
ENERO
OTSAILA
FEBRERO
MARTXOA
MARZO
APIRILA
ABRIL
MAIATZA
MAYO
EKAINA
JUNIO
ZABORRAK/BASURAS
2.SH/2014
URA /AGUA 4.H/2014
IBIAK/VADOS
2015
HIRI-LUR/I.B.I. 2015
FRONTOIKO
GARAJEAK/
GARAJES
FRONTON 2015
Urtarrilaren 12etikotsailaren 13arte.
Otsailaren 9tik
martxoaren 13arte
Apirilaren 1etik
maiatzaren 8arte
Maiatzaren 15etik
Uztailaren 1 arte
Ekainaren 1etik
Uztailaren 1arte
12-01/13-02
09-02/ 13-03
01-04/ 08-05
15-05/ 01-07
01-06/01-07
IBILGAILUAK/
VEHICULOS 2014
Otsailaren 13tik
Apirilaren 10arte
URA/AGUA 1.H/2015
Maiatzaren 4tik
Ekainaren 5arte
13-02/ 10-04
04-05/05-06
UZTAILA
JULIO
ABUZTUA
AGOSTO
ZABORRAK 1SH/2015
URRIA
OCTUBRE
AZAROA
NOVIEMBRE
URA-agua 2.H/2015
I.A.E. 2015
URA 3.H/2015
Uztailaren 1etik
Abuztuaren 3arte
Abuztuaren 10etik
Irailaren 11arte
Urriaren 1etik
Azaroaren 10arte
Azaroaren 4tik
Abenduaren 4arte
01-07/03-08
10-08/11-09
01-10/10-11
04-11/04-12
Foru Enparantza 13 –
943 335 231 -
IRAILA
SETP
943 335 244 - 20115 Astigarraga ● Gipuzkoa
www.astigarraga.net
ABENDUA
DICIEMBRE
Errenta • Rentas
[email protected]
ASTIGARRAGAKO
UDALAK
2015EKO
ZERGA FISKALETAN JASOTZEN DITUEN
HOBARIAK ETA SALBUESPENAK.
BONIFICACIONES
Y
EXENCIONES
RECOGIDAS
EN
LAS
ORDENANZAS
FISCALES
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
ASTIGARRAGA PARA EL AÑO 2015
Ondasun Higiezinen Zergan:
HOBARIAK
Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana
BONIFICACIONES
-
Familia ugaria izateagatik
Alokatzeko diren babes ofizialeko
etxebizitza sozial berrien kasuan.
Etxebizitza hutsei buruz onartutako
Bizigune programaren barruan.
Trakzio
Mekanikoko
ibilgailuen
zerga
(automobilaren bineta). SALBUESPENAK ETA
HOBARIAK
-
Por familia numerosa
V.P.O en régimen de alquiler.
Cesión de vivienda en el marco del
“Programa de Vivienda Vacía”.
Impuesto sobre vehículos de
mecánica,
EXENCIONES
BONIFICACIONES
tracción
Y
-
Aintzinako ibilgaikuak, edo 25 urte
baino gehiago dituztenak.
-
Vehículos históricos o de más de
25 años.
-
Pertsona ezgaituen erabilerarako
ibilgailuak.
-
Vehículos destinados para uso de
personas con discapacidad.
-
Nekazari kartila duten ibilgailuak.
-
Vehículos provistos de cartilla de
inspección agrícola.
Atoi eta erdiatoiak, 750kg baino karga
gutxikoak badira, ez daude zergari lotuta.
No estan sujetos a este impuesto los
Remolques y semirremolques cuya carga
útil sea inferior a 750kg..
Salbuespen eta hobariak eskatu egin behar
dira. Ematen direnak indarrean sartuko dira
eskaria egin eta hurrengo urtean.
Las exenciones y bonificaciones se aplicarán
previa solicitud del interesado, y surtiran efecto
en el periodo impositivo siguiente a aquél en
que se hubiera efectuado la solicitud.
HUTSIK DAUDEN ONDASUN HIGIEZINAK
ETA OHIKO EGOITZA EZ DENA.
INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL QUE
NO CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL
DE SUS OCUPANTES.
Ondasun higiezinen zergan, izaera iraunkorrez
hutsik
egoten
diren
egoitza-erabilerako
higiezinak
izanik,
araudiaren
arabera
zehaztekoak diren baldintzak betetzearren,
Udalak Zergaren kuota likidoaren %75
errekargua
exijituko
du.
En el Impuesto del IBI, trantándose de bienes
inmuebles de uso residencial que no
constituya vivienda habitual del sujeto pasivo o
de terceros por arrendamiento o cesión de
uso, el ayuntamiento exigira un recargo del
75% en la cuota liquida del impuesto.
Foru Enparantza 13 –
943 335 231 -
943 335 244 - 20115 Astigarraga ● Gipuzkoa
www.astigarraga.net