Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci

Num. 7436 / 05.01.2015
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
174
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1147/2013. [2014/11721]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 1147/2013. [2014/11721]
Procediment: divorci contenciós 1147/13-L
Demandant: Pablo Abril Nolasco.
Procuradora: María Luisa Fos Fos.
Demandada: Gabriela Alejandra Márquez Musetti.
M. Dolores Valle Contreras, secretària del Jutjat de Primera Instància número 24 de València, mitjançant este edicte, faig saber que en les
actuacions de divorci contenciós 1147/2013, a instància de Pablo Abril
Nolasco, representat per la procuradora María Luisa Fos Fos, contra
Gabriela Alejandra Márquez Musetti, en situació de rebel·lia, en data
14 d’octubre de 2014 ha recaigut sentència la part dispositiva de la qual
diu així:
Procedimiento: divorcio contencioso 1147/13-L
Demandante: Pablo Abril Nolasco.
Procuradora: María Luisa Fos Fos.
Demandada: Gabriela Alejandra Márquez Musetti.
M.ª Dolores Valle Contreras, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia, por el presente, hago saber que en los
autos de divorcio contencioso 1147/2013, a instancia de Pablo Abril
Nolasco, representado por la procuradora María Luisa Fos Fos, contra
Gabriela Alejandra Márquez Musetti, en situación de rebeldía, en los
que, en fecha 14 de octubre de 2014, ha recaído sentencia en la que en
su parte dispositiva dice así:
«Dispositiva
Que estime la demanda formulada per la procuradora María Luisa
Fos Fos, en nom i representació de Pablo Abril Nolasco, contra Gabriela
Alejandra Márquez Musetti, i declare dissolt per causa de divorci el
matrimoni format pels esmentats cònjuges, amb tots els efectes legals.
Cada part abonarà les costes processals produïdes a instàncies seues
i les comunes a mitges.
Mode d’impugnació: per mitjà de recurs d’apel·lació davant d’este
Jutjat, no obstant això es durà a efecte el que s’ha acordat. El recurs
haurà d’interposar-se per escrit en el termini de 20 dies, amb la indicació de la infracció comesa segons el parer de la persona recurrent,
i sense estos requisits no s’admetrà el recurs (art. 458 LEC). Haurà
d’efectuar-se la consignació de 50 euros en el compte del Jutjat
4584-0000-02-número del procediment amb quatre dígits – dos últims
números de l’any, en l’oficina Banesto, segons disposa la Llei Orgànica
1/2009, de 3 de novembre, i s’acreditarà esta consignació, exceptuantne el cas d’aquells litigants que tinguen el benefici de justícia gratuïta.
En cas de no efectuar-se el depòsit, serà esmenable el defecte en el
termini de dos dies, i no s’admetrà a tràmit en cas de no esmenar-lo.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
«Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la procuradora María Luisa Fos Fos, en nombre y representación de Pablo Abril
Nolasco, contra Gabriela Alejandra Márquez Museti, declarando disuelto por causa de divorcio el matrimonio formado por los referidos cónyuges, con todos los efectos legales.
Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia y
las comunes por mitad.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante este
juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de 20 días, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso (art. 458 LEC). Deberá efectuarse la consignación
de 50 euros en la cuenta del juzgado 4584-0000-02-número del procedimiento con cuatro dígitos – dos últimos números del año, en la oficina
Banesto, según dispone la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
acreditándose dicha consignación, salvo aquellos litigantes que ostenten
el beneficio de justicia gratuita. En caso de no efectuarse el depósito,
será subsanable el defecto en el plazo de dos días, inadmitiéndose a
trámite en caso de no subsanarlo.
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
I perquè valga de notificació de forma deguda a Gabriela Alejandra
Márquez Musetti, en rebel·lia, expedisc i firme este edicte.
Y para que sirva de notificación en forma a Gabriela Alejandra Márquez Musetti, en rebeldía, expido y firmo el presente edicto.
València, 14 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: M.ª Dolores
Valle Contreras.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: M.ª Dolores Valle Contreras.