Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari

Num. 7436 / 05.01.2015
Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 6 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 838/2013. [2014/11722]
Procediment: ordinari 838/2013.
De: Metarch Door Panels, SA.
Procurador: José Joaquín Alario Mont.
Contra: Asistas Técnicas DDS, SL.
165
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 6 de Llíria
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 838/2013. [2014/11722]
Procedimiento: ordinario 838/2013.
De: Metarch Door Panels, SA.
Procurador: José Joaquín Alario Mont.
Contra: Asistas Técnica DDS, SL.
En este procediment ordinari 838/2013, seguit a instàncies de
Metarch Door Panels, SA, contra Asistas Técnicas DDS, SL, s’ha dictat
la sentència que literalment diu:
En el presente procedimiento ordinario 838/2013, seguido a instancia de Metarch Door Panels, SA, frente a Asistas Técnica DDS, SL, se
ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 165/2014
Llíria, 12 de setembre 2014
Rosa Mercedes Moya Alcañiz, jutgessa en funcions de reforç del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Llíria i partit, he
vist les actuacions de juí ordinari registrades amb el número 838/2013,
seguides a instàncies del procurador J. Joaquín Alario Mont, en nom i
representació de Metarch, SA, defesa per la lletrada Iraide Iturrioz Soto
contra Asistas Técnicas DDS, SL, en situació processal de rebel·lia,
en la qual reclamava la quantitat de 8.268,33 euros, més els interessos
pactats i que foren condemnats en costes.
«Sentencia número 165/2014
Llíria, 12 de septiembre 2014
Vistos por mí, Rosa Mercedes Moya Alcañiz, jueza en funciones
de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6
de Llíria y su partido, los autos de juicio ordinario registrados con el
número 838/2013, seguidos a instancia del procurador J. Joaquín Alario
Mont, en nombre y representación de Metarch, SA, defendida por la
letrada Iraide Iturrioz Soto contra Asistas Técnicas DDS, SL, en situación procesal de rebeldía, en la que reclamaba la cantidad de 8.268,33
euros, más los intereses pactados y que fueran condenados en costas.
Dispositiva
1. Estime la demanda interposada per la representació de Metarch,
SA, defesa per la lletrada Iraide Iturrioz Soto, contra Asistaes Técnicas DDS, SL, i condemne el demandat a abonar a l’actora la quantitat de huit mil dos cents seixanta-dos euros amb trenta-tres cèntims
(8.262,33 €), més els interessos legals meritats des de la data d’interposició de la demanda.
2. Condemne Asistas Técnicas DDS, SL, al pagament de les costes
processals produïdes.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que no és ferma
i que s’hi pot interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies
des de la seua notificació, i presentar davant d’este jutjat un escrit en el
qual s’exposaran les al·legacions en què es base la impugnació, a més
d’esmentar la resolució objecte d’apel·lació i les decisions que s’impugnen (art. 458.1 LEC, modificat per Llei 37/2011, d’11 d’octubre).
El recurs no s’admetrà si en preparar-lo la part no acredita haver
consignat en l’entitat Banesto i en el compte de depòsits i consignacions obert a nom d’este jutjat, amb referència al present procediment,
la quantitat de 50 euros en concepte de depòsit per a recórrer, d’acord
amb la disposició addicional 15a de la Llei Orgànica del Poder Judicial
(introduïda per la LO 1/2009, de 3 de novembre).
Que el secretari expedisca un testimoniatge d’esta resolució, perquè
s’unisca a les actuacions corresponents, i que porte l’original al llibre de
sentències d’este jutjat.
Així, per esta la meua sentència, ho pronuncie, ordene i firme.»
I atés que el demandat, Asistas Tècnica DDS, SL, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de
forma deguda.
Fallo
1. Estimando la demanda interpuesta por la representación de
Metarch, SA, defendida por la letrada Iraide Iturrioz Soto, contra Asistas Técnicas DDS, SL, condeno al demandado a abonar a la actora la
cantidad de ocho mil dos cientos sesenta y dos euros con treinta y tres
céntimos (8.262,33 €), más los intereses legales devengados desde la
fecha de interposición de la demanda.
2. Condeno a Asistas Técnicas DDS, SL, al pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de 20 días desde su notificación, presentando ante
este juzgado escrito en el que se habrá de exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna (art. 458.1 LEC, modificado por Ley
37/2011, de 11 de octubre).
El recurso no se admitirá si al prepararlo la parte no acredita haber
consignado en la entidad Banesto y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este juzgado, con referencia al presente
procedimiento, la cantidad de 50 euros en concepto de deposito para
recurrir, conforme a la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre).
Expídase testimonio de la presente resolución por el secretario, el
cual se unirá a los autos de su razón, llevando su original al libro de
sentencias de este juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, ordeno y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, Asistas Técnica DDS, SL, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Llíria, 27 de novembre de 2014.– La secretària judicial: Paula Rosa
Navalón Sanz.
Llíria, 27 de noviembre de 2014.– La secretaria judicial: Paula Rosa
Navalón Sanz.