Brochure - Schaerbeek

ND
uV
ES
TAT
IO
14
ea -20
1
EM u
ENT
ni 5
PAR e
KEE u
RPL w
A
CaRtES COMMunalES
NN
14010430 - Editeur responsable: Cécile Jodogne, Bourgmestre f.f. - Place Colignon - 1030 Schaerbeek / Verantwoordelijke uitgever: Cécile Jodogne, De Burgmeester wnd - Colignonplein - 1030 Schaarbeek
N
|
Toute personne domiciliée à Schaerbeek ou exerçant une activité professionnelle ou commerciale ayant son siège social établi sur la commune, peut
obtenir une carte de stationnement communale.
Iedereen die gedomicilieerd is in Schaarbeek of er een professionele of
handelsactiviteit uitoefent met hoofdkantoor in de gemeente, kan een
gemeentelijke parkeerkaart krijgen.
documents requis: carte d’identité et certificat d’immatriculation.
Vereiste documenten: identiteitskaart en inschrijvingsbewijs.
Pour les autres statuts, veuillez consulter www.schaerbeek.be
gelieve voor alle andere situaties de website www.schaarbeek.be
te raadplegen.
NB: de gemeentelijke parkeerkaarten zijn overal geldig, behalve
in de rode zones.
NB: les cartes communales de stationnement sont valables partout
sauf en zone rouge.
Riverains
bewoners
Validité: 1 an
geldigheid: 1 jaar
Commerçants ambulants
Marktkramers
Validité: 1 an
geldigheid: 1 jaar
2e | 2de
3e | 3de
28 €
50 €
200 €
2 jours/semaine | 2 dagen/week
7 jours/semaine | 7 dagen/week
75 €
150 €
350 €
Opmerkingen:
Le tarif de base sera majoré de 120 € pour tout véhicule de plus de
5.5 m de long (max 1 carte par ménage).
Voor voertuigen die langer zijn dan 5,5 meter wordt het basistarief
verhoogd met 120 euro (max. 1 kaart per gezin).
Le nombre de cartes octroyées ne pourra excéder le nombre de personnes reprises dans le ménage pour autant que ces dernières soient
titulaires d’un permis de conduire.
Er kunnen per gezin niet meer kaarten worden toegekend dan er gezinsleden met een rijbewijs zijn.
75 €
Ecoles et Crèches
Validité: 1 an
Validité: 63 jours
€5
geldigheid: 63 dagen
Parkeerkaart die aan Schaarbekenaren wordt uitgereikt voor specifiek
gebruik in het geval van een tijdelijke huurwagen.
stationner à
schaerbeek
parkeren in
schaarbeek
un dOublE défi
EEn dubbElE uitdaging
Comme toutes les grandes villes, Schaerbeek est confrontée au défi du
stationnement. Celui-ci est double: veiller à ce que les Schaerbeekois
puissent trouver une place de stationnement dans un périmètre acceptable autour de leur domicile et garantir une forte rotation dans les
zones de commerces.
Schaarbeek wordt net als alle andere grote steden geconfronteerd met de
uitdaging van parkeerproblemen. Die uitdaging is tweevoudig: enerzijds
moeten we ervoor zorgen dat de Schaarbekenaren een parkeerplaats kunnen vinden binnen een aanvaardbare afstand van hun woning en anderzijds moeten we een vlotte doorstroming in de winkelstraten garanderen.
La commune de Schaerbeek met tout en œuvre pour mieux organiser
l’espace public sans pénaliser l’offre de stationnement. Néanmoins, le
nombre de voitures sur le territoire de notre commune ne cesse d’augmenter, dû entre autres à une forte croissance démographique.
De gemeente Schaarbeek stelt alles in het werk om de openbare ruimte
optimaal te structureren zonder het parkeeraanbod aan te tasten. Het
aantal voertuigen op het grondgebied van onze gemeente blijft echter
stijgen, onder andere door de sterke bevolkingsgroei.
Afin de répondre à ce double défi, le règlement redevance relatif au
stationnement dans l’espace public a été modifié en respectant les
mesures d’harmonisation instaurées par la
Région dans le Plan Régional de la Politique
du Stationnement.
Om die dubbele uitdaging te overwinnen, werd het retributiereglement
voor het parkeren in de openbare ruimte aangepast. Daarbij werd rekening gehouden met de harmoniseringsmaatregelen die het Gewest via het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan oplegt.
Daarnaast is de Gemeente gestart met een
programma voor het gebruik van bestaande
parkings door buurtbewoners (gedeelde
parkings). Ze wil tevens ondergrondse parkeerplaatsen voorzien onder het Daillyplein
en in de buurt van het Colignonplein.
Par ailleurs, la Commune s’est engagée dans
un programme de mobilisation des parkings
existants au bénéfice des riverains (parkings
partagés) et souhaite la création de parkings souterrains sous la place Dailly et à
proximité de la place Colignon.
l’objectif
de doelstelling
aMéliORER le confort de stationnement pour les habitants de Schaerbeek et leurs visiteurs, les clients des commerces et des entreprises,
petits ou grands.
Het parkeergemak voor de inwoners van Schaarbeek en hun bezoekers,
evenals voor de klanten van grote of kleine handelszaken en bedrijven
VERbEtEREn.
les priorités
de prioriteiten
aMéliORER la mobilité et l’offre en stationnement pour les Schaerbeekois. A cet effet, le stationnement est réglementé et contrôlé de
9h00 à 20h00 sur tout le territoire de la commune (sauf contre-indication sur les panneaux et/ou sur les horodateurs). *
De mobiliteit en het parkeeraanbod voor de Schaarbekenaren VERbEtEREn. Daarom is parkeren tussen 9 en 20 uur op het volledige grondgebied van de gemeente onderworpen aan regels en controles (tenzij
anders vermeld op de borden en/of parkeerautomaten).*
faVORiSER le stationnement de courte durée pour les visiteurs des
entreprises, des commerces, des professions libérales.
Bezoekers van bedrijven, handelszaken en vrije beroepen StiMulEREn
om kort te parkeren.
déCOuRagER le stationnement, dans les quartiers résidentiels, des
camionnettes et véhicules utilitaires de +5,5m ainsi que des poidslourds, en appliquant des tarifs dissuasifs pour ce type de véhicules et
en organisant le contrôle en fin d’après-midi.
Bestelwagens en bedrijfsvoertuigen van +5,5 m en zware vrachtwagens OntMOEdigEn om te parkeren in woonwijken door voor dergelijke voertuigen ontmoedigende tarieven toe te passen en door de
controles in de late namiddag uit te voeren.
aSSuRER l’équité dans le respect du règlement en recourant au placement de sabots pour immobiliser les véhicules non immatriculés en
Belgique en cas de récidive aux infractions de stationnement.
Rechtvaardigheid bij de naleving van het reglement gaRandEREn
door wielklemmen te plaatsen zodat voertuigen met een buitenlands
inschrijvingsbewijs niet meer kunnen wegrijden wanneer ze het parkeerreglement herhaaldelijk schenden.
aSSuRER le contrôle du stationnement dangereux, abusif ou gênant
(sur les trottoirs, les passages pour piétons, les oreilles de trottoirs, etc.)
et faire respecter la règlementation en ce qui concerne les remorques.
* Dans les zones rouges, le contrôle se terminera dès 18 heures pour faciliter
l’accès de ces zones de stationnement pour les riverains.
Bernard Clerfayt
Bourgmestre - Burgemeester
gaRandEREn dat er wordt gecontroleerd op gevaarlijk, onrechtmatig
of hinderlijk geparkeerde voertuigen (op voetpaden, oversteekplaatsen
voor voetgangers, verbredingen van voetpaden, enz.) en dat de regels
voor aanhangwagens worden nageleefd.
* In de rode zone wordt er gecontroleerd tot 18 uur zodat deze parkeerzones beter toegankelijk
Denis Grimberghs
Echevin de la mobilité - Schepen van mobiliteit
Entreprises et indépendants
bedrijven en zelfstandigen
Validité: 1 an
geldigheid: 1 jaar
1-5 cartes / kaarten
6-20 cartes / kaarten
21-30 cartes / kaarten
carte supplt./extra kaart
150 € / carte-kaart
250 € / carte-kaart
500 € / carte-kaart
600 €
geldigheid: 1 jaar in alle zones
geldigheid: 15 dagen
Remarque:: la carte de dérogation doit être apposée de façon visible
sur le pare-brise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention
"En cours d’intervention" et du disque de stationnement indiquant
l’heure d’arrivée du prestataire de soins.
Opmerking: de vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit
van het voertuig worden gelegd. Ook de vermelding “in interventie”
en de parkeerschijf met het aankomstuur van de zorgverlener moeten
zichtbaar zijn.
Scholen en kinderdagverblijven
Prestataires de soins
médicaux non urgents et
Vétérinaires
3€
€ 75
bezoekers
Validité: 1 jour de 9:00 à 20:00
geldigheid: 1 dag van 9.00 tot 20.00 uur
Carnets de 5 tickets à gratter: 15€
Bundeltjes met 5 parkeerkaarten om te krassen: €15
Valable uniquement sur la
Commune de Schaerbeek
Enkel geldig in de
Gemeente Schaarbeek
N° de plaque / Nummerplaat:
Carte de Stationnement / Parkeerkaart
✍
1 Jour I 1 dag I 9:00-20:00
(sauf en zone rouge - behalve in rode zone)
Grattez le jour et le mois d’utilisation de la carte / Kras de dag en de maand van gebruik
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Mois
Maand
Carte de stationnement accordée aux schaerbeekois pour un usage
ponctuel de stationnement ou en cas de location de voiture temporaire.
Validité: 1 an dans toutes les zones
€ 50
75€ niet-dringende
medische hulpverlening en
dierenartsen
Validité: 1 an dans les zones vertes, bleues et 'évènements'
Jour / dag
tijdelijke bewoners
5€
200€ dringende
medische hulpverlening
geldigheid: 1 jaar
automobilistes visiteurs
Riverains temporaires
Voor medische beroepen, dierenartsen en onafhankelijke
hulpverleners die actief zijn in de 19 Brusselse gemeenten
bestaan er gewestelijke parkeerkaarten.
Prestataires de soins
médicaux urgents
50 € tijdelijke bouwplaatsen
Validité: 15 jours
Remarques:
Concernant les activités médicales, vétérinaires et
d’intervenants indépendants excerçant sur les 19
communes de Bruxelles, il existe des cartes régionales
de stationnement.
1jour/semaine | 1 dag/week
Chantiers temporaires
1ère | 1ste
CaRtES RégiOnalES | gEwEStElijkE kaaRtEn
kaaRtEn Van dE gEMEEntE
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
En vente à la Maison Communale (1 pl. Colignon),
à l’Antenne Radium (20 rue de Radium), au ParkingShop
(1 rue Royale Sainte-Marie)
Véhicules de + de 3,5tonnes
Validité:1 an
infos pratiques: www.schaerbeek.be
Valable uniquement sur la
Commune de Schaerbeek
Enkel geldig in de
Gemeente Schaarbeek
N° de plaque / Nummerplaat:
Carte de Stationnement / Parkeerkaart
✍
1 Jour I 1 dag I 9:00-20:00
(sauf en zone rouge - behalve in rode zone)
Grattez le jour et le mois d’utilisation de la carte / Kras de dag en de maand van gebruik
Jour / dag
PLA
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Mois
Maand
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
€3
Te koop in het gemeentehuis (Colignonplein 1), de Antenne Radium (Radiumstraat 20) en de ParkingShop
(Koninklijke Sinte-Mariastraat 1)
€500
500 €
Voertuigen van meer dan 3,5 ton
Remarque:: cette carte est accordée aux prestataires de soins liés aux
organisations reconnues par la Commission communautaire française,
la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire commune.
La carte de dérogation doit être apposée de façon visible sur le parebrise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention "En cours
d’intervention" et du disque de stationnement indiquant l’heure
d’arrivée du prestataire de soins.
Opmerking: deze kaart is bedoeld voor zorgverleners van organisaties
die door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
worden erkend.
De vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig
worden gelegd. Ook de vermelding "in interventie" en de parkeerschijf met het aankomstuur van de zorgverlener moeten zichtbaar zijn.
geldigheid: 1 jaar in de groene en blauwe zone
Remarque: cette carte est délivrée aux personnes physiques ou morales qui démontrent leurs besoins en intervention, de par leur profession, dans plusieurs secteurs de stationnement de la Région.
Opmerking: deze kaart wordt uitgereikt aan natuurlijke of rechtspersonen die kunnen aantonen dat hun interventie door hun beroep vereist is
in verschillende parkeersectoren in het Gewest.
La liste des professions ayant droit à cette carte de dérogation est disponible auprès de l’Agence régionale de stationnement.
De lijst met beroepen die recht hebben op deze vrijstellingskaart is verkrijgbaar bij het Gewestelijk Parkeeragentschap.
geldigheid: 1 jaar
agEnCE RégiOnalE dE StatiOnnEMEnt | PaRkEERagEntSChaP
Praktische inlichtingen: www.schaarbeek.be
Par email:
[email protected]
Via email:
[email protected]
Sur place:
Service des cartes de stationnement
Salle des guichets de l’Hôtel Communal, Bureau 0.8
02/244 70 08 & 02/244 70 44
Ter plaatse:
Dienst Parkeerkaarten
Loketten gemeentehuis, Bureau 0.8
02/244 70 08 & 02/244 70 44
Du lundi au vendredi
Sur RDV lundi, mardi et mercredi
Jeudi
Ma - Di - Wo - Vr:
Do :
ZOnES dE StatiOnnEMEnt
Gratuit
dans
toutes les zones
|
8:00 - 13:00
8:00 - 19:00
PaRkEERZOnES
Gratis
in alle
zones
ZOnE ROugE - fORtE ROtatiOn
ROdEZOnE-SnEllEdOORStROMing
ZOnE blEuE - ROtatiOn dOuCE | blauwE ZOnE - wEinig dOORStROMing
Zones limitées aux quartiers commerçants où la rotation des véhicules
est nécessaire pour favoriser l’accessibilité des clients. Le stationnement y est limité dans le temps et est payant pour tous en retirant un
ticket à l’horodateur (horaires: voir horodateurs).
Zones voorbehouden voor winkelstraten, waar een vlotte doorstroming
van de voertuigen nodig is om de toegankelijkheid voor de klanten te
bevorderen. De parkeertijd is er beperkt en betalend voor iedereen middels een ticket uit de parkeerautomaat (uren: zie parkeerautomaten).
Zones où la pression du stationnement est moins forte
mais augmente en raison de la proximité de zones où le
stationnement est réglementé.
Stationnement de très courte durée: ticket gratuit de
15 minutes à retirer à l’horodateur suivant les modalités indiquées sur
l’appareil.
Zeer kort parkeren: een gratis ticket voor 15 minuten wordt door
de parkeerautomaat uitgereikt volgens de voorwaarden die op het
apparaat vermeld staan.
Seules les cartes de dérogation pour les prestataires de soins médicaux urgents sont valables.
Alleen vrijstellingskaarten voor dringende medische hulpverlening
zijn geldig.
Absence ou expiration de ticket = Forfait 4h30 = 25 €
Geen of vervallen ticket = forfait voor 4,5 uur = € 25
Durée | Duur
Tarif | Tarief
30 min
1h/u
0,50 €
2,00 €
PAYANT
BETALEND
2h/u
ZOnE VERtE - ROtatiOn MOyEnnE
Zone payante sauf pour les détenteurs de cartes de stationnement.
Zone où la pression de stationnement est forte dans une zone d’activité mixte. Durée de stationnement illimitée .
Horaires: du lundi au samedi de 9h à 20h sauf contre indication sur
horodateurs.
Tous les types de cartes de dérogation sont valables.
Absence ou expiration de ticket = Forfait 4h30 = 25 €
5,00
Betalende zone, behalve voor houders van parkeerkaarten. Zone waar
het parkeeraanbod door de gemengde activiteiten enorm onder druk
staat. Onbeperkte parkeertijd.
Uren: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 20 uur, tenzij anders vermeld op de parkeerautomaten.
Alle soorten vrijstellingskaarten zijn geldig.
Geen of vervallen ticket = forfait voor 4,5 uur = € 25
Durée | Duur
Tarif | Tarief
15 min
30 min
1h/u
2h/u
3h/u
4h/u
0,20 €
0,50 €
1,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
1,50 €
PAYANT
BETALEND
EXCEPTÉ
RIVERAINS
UITGEZONDERD
BEWONERS
par heure supplémentaire / per extra uur
Le stationnement est autorisé au moyen du disque bleu
(2 heures gratuites), de la carte de stationnement ou du
forfait de stationnement de 4h30 .
Horaires: du lundi au samedi de 9h à 20h sauf contre indication sur la signalisation en place.
ZONE
Excepté
riverains
Ui t g e zo n d e rd
bewoners
Zones waar het parkeeraanbod minder onder druk staat,
maar die door de nabijheid van gereglementeerde parkeerzones toch erg aantrekkelijk zijn.
Parkeren is er toegestaan mits een blauwe parkeerschijf (2
uur gratis) of parkeerkaart wordt gelegd of mits het forfait
voor 4,5 uur parkeren wordt betaald.
Uren: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 20 uur, tenzij
anders vermeld op de borden ter plaatse.
8:30 - 13:00
14:00 - 17:00
14:00 - 19:00
altERnatiVES
|
Van maandag tot vrijdag
Na afspraak maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag
altERnatiEVEn
à pied | te Voet
Carte piétonne avec temps de parcours minuté, disponible
à la maison communale.
Voetgangerskaart met vermelding van de wandeltijd;
verkrijgbaar in het gemeentehuis.
[email protected]
[email protected]
à Vélo | Fietsen
Voir aussi | Zie ook
www.villo.be
www.bruxellesmobilite.irisnet.be
Vélos box | Fietsbox
€
gROEnE ZOnE gEMiddEldE dOORStROMing
€ 90
Validité: 1 an dans les zones vertes et bleues
Rue Gabrielle Petit 32 Gabrielle Petitstraat | Bruxelles 1080 Brussel
Tel. : 02/563 39 00 | Email: [email protected] | http://parking.brussels
Lu - Ma - Me - Ven: 8:00 - 13:00
Je :
8:00 - 19:00
€ 75
geldigheid: 1 jaar in de groene, blauwe en ‘evenementenzone’
90€ interventie
intervention
€ 200
www.scha ae rbeek.be
www.gracq.be
www.provelo.org
www.fietsersbond.be
www.cyclo.org
Les ‘Boxs vélos’ offrent une solution sécurisée pour le stationnement longue durée de votre vélo.
De ‘fietsboxen’vormen een veilige oplossing voor het langdurig parkeren van fietsen
autRES ZOnES | andERE ZOnES
transports publics | openbaar VerVoer
ZOnE dE liVRaiSOn
Zone réservée aux livraisons (temps nécessaire au chargement ou déchargement d’un véhicule)
Sur ces zones, le forfait de stationnement y est élevé en
vue de dissuader le stationnement.
Horaires: précisé sur le panneau de signalisation
lEVERingSZOnE
PAYANT
BETALEND
EXCEPTÉ LIVRAISONS
UITGEZONDERD LEVERINGEN
Du LUNDI au SAMEDI
Van MAANDAG tot ZATERDAG
de/van 8 à/tot 17 h/u
FORFAIT 100 EUR
Tarif III - Zone Jaune
Excepté livraisons
Tarief III - Gele Zone
Uitgezonderd Leveringen
ZOnE ‘kiSS & RidE’
Ces zones sont situées aux abords des écoles afin de déposer rapidement son/ses enfant(s) aux horaires d’entrée et
sorties d’école sans créer de double file.
Sur ces zones, le forfait de stationnement y est élevé en
vue de dissuader le stationnement.
Horaires: précisé sur le panneau de signalisation
Zone voorbehouden voor leveringen (gedurende de tijd
die nodig is voor het laden of lossen van het voertuig)
In deze zones is het forfaitaire parkeertarief hoger om het
parkeren te ontmoedigen.
PAYANT
BETALEND
EXCEPTÉ
‘Kiss and Ride’
UITGEZONDERD
‘Kiss and Ride’
www.mivb.be
www.nmbs.be
www.delijn.be
Uren: weergegeven op het verkeersbord
Voitures partagées | car sharing
‘kiSS & RidE’ ZOnE
ECOLE
SCHOOL
www.stib.be
www.sncb.be
www.infotec.be
Deze zones bevinden zich in de buurt van scholen zodat
kinderen er bij het begin en einde van de schooldag snel
kunnen worden afgezet en afgehaald zonder dat een dubbele file ontstaat.
In deze zones is het forfaitaire parkeertarief hoger om het
parkeren te ontmoedigen.
Uren: weergegeven op het verkeersbord
www.cambio.be
Colignon
Houffalize
Deschanel
Josaphat
Dailly
Meiser
Diamant
Elisabeth
Terdelt
Riga
Les voitures partagées ont une carte de stationnement
régionale leur permettant de stationnement gratuitement
partout sauf en zones rouges.
Gedeelde voertuigen krijgen een gewestelijke parkeerkaart
om overal gratis te parkeren, behalve in de rode zones.
Aerschot (Rue d') - impairs 6 – fin
Agriculture (Rue de l')
Ailes (Rue des)
Allard Philippe (Rue)
Ambassadeur van Vollenhoven (Avenue)
Apollo (Square)
Artan (Rue)
Artistes (Clos des)
Authom Willy (Square)
Azalées (Avenue des)
Bergé Henri (Rue)
Bertrand Louis (Avenue)
Bienfaiteurs (Place des)
Binjé Frans (Rue)
Blockx Jan (Rue)
Bois (Grande rue au)
Bolivar Simon (Boulevard)
Bossaerts François (Rue)
Brabançonne (Avenue de la) - 82 / 119 fin
Brabant (Rue de) - 31 / 114 fin
Brand Joseph (Rue)
Brems Jean-Baptiste (Rue)
Brichaut (Rue)
Britsiers (Avenue)
Bruyère (Rue de la)
Cambier Ernest (Avenue)
Caporal Claes (Rue)
Capronnier Jean-Baptiste (Rue)
Capucines (Avenue des)
Carabiniers (Place des)
Cerisiers (Avenue des) - 1-85 / 2-82
Charbo Julien (Avenue)
Chardons (Rue des)
Chasseurs Ardennais (Place des)
Chaumière (Rue de la)
Chaumontel (Rue)
Chazal (Avenue)
Chemin Creux (Clos)
Chomé Henri (Rue)
Cible (Rue de la) - 49 / 9 fin
Cité Ouvrière de Linthout
Clays (Avenue)
Clos (Avenue des)
Colignon (Place)
Colonel Bourg (Rue)
Colonel Bremer (Place)
Colonel Picquart (Avenue)
Compagnons (Rue des)
Consolation (Rue de la)
Constitution (Rue de la)
Coopman Théo (Rue)
Coosemans Joseph (Rue)
Corbeau (Rue du)
Cornet de Grez (Rue)
Coteaux (Rue des) - 38 / 43 fin
Courouble Léopold (Rue)
Courtens Frans (Avenue) - sauf 142-144
Dahlia (Rue du)
Creuse (Rue)D5Dahlia (Rue du)
Dailly Eugène (Avenue)
Dailly Eugène (Place)
d'Anethan Jules (Rue)
de Beughem (Rue)
De Craene Alexandre (Rue)
de Jamblinne de Meux (Place)
de Latour Albert (Rue)
de Locht (Rue)
de Moerkerke (Rue)
de Potter (Rue)
de Robiano (Rue)
de Roo Armand (Rue)
De Tière Nestor (Rue)
Defrêcheux Nicolas (Rue)
Degouve de Nuncques William (Rue)
Degreef François (Rue)
Demolder Eugène (Avenue)
des Ombiaux Maurice (Rue)
Deschanel Paul (Avenue) - 1-267 / 2-266
Desenfans Albert (Avenue)
Desmet Désiré (Rue)
Destouvelles Charles (Rue) - 2-60 / 1-81
Destrée Jules (Rue)
Detienne Achille (Rue)
Devigne Paul (Rue)
Devreese Godefroid (Rue)
d'Hoogvorst (Rue)
Diamant (Avenue du)
Discailles Ernest (Rue)
Docteur Dejase (Avenue)
Docteur Elie Lambotte (Rue)
Duployé Emile (Square)
Dupont (Rue)
Eekhoud Georges (Avenue)
Emeraude (Avenue de l')
Est (Rue de l')
Evenepoel Henri(Rue)
Fiers Edouard (Rue)
Fleurs (Clos des)
Floris (Rue)
Fontaine d'Amour (Rue)
Forgeron (Chemin du)
Fortin François (Avenue)
Foucart Raymond (Avenue)
Foyer Schaerbeekois (Rue du)
Fraikin (Rue)
France Anatole (Rue)
Fraternité (Rue de la)
Frédéric Léon (Rue)
Freesias (Allée des)
Fuss Gustave (Rue)
Gallait Louis (Rue)
Garnir Georges (Rue)
Gaucheret (Place)
Gaucheret (Rue)
Geefs Louis (Rue)
Gendebien Alexandre (Rue)
Général Eenens (Rue)
Général Eisenhower (Avenue)
Général Gratry (Rue)
Général Meiser (Place)
Général Wahis (Boulevard)
Genève (Rue de)
Georgin Jacques (Avenue)
Gezelle Guido (Rue)
Gilisquet Charles (Avenue)
Gilkin Iwan (Rue)
Giraud Albert (Avenue)
Glycines (Avenue des)
Goossens (Rue)
Gramme Zénobe (Avenue)
Guffens Godefroid (Rue)
Haecht (Chaussée de) - 83-749 / 86-742
Hancart Victor (Rue)
Héliotropes (Avenue des)
Héliport (Avenue de l')
Helmet (Chaussée de)
Helmet (Place de)
Herman (Rue)
Hiel Emmanuel (Rue)
Hoover Herbert (Avenue) - 1-163
Hoste Julius (Rue)
Houffalize (Place de)
Huart Hamoir (Avenue)
Huberti Gustave (Rue)
Hugo Victor (Rue)
Hymans Paul (Rue)
Impens Josse (Rue)
Jacinthes (Avenue des)
Jacobs Henri (Rue)
Jacquet Joseph (Rue)
Jansen Jansen (Rue)
Jardins (Avenue des)
Jaurès Jean (Avenue)
Jenatzy (Rue)
Jérusalem (Rue de)
Jeunesse (Avenue de la)
Jolly (Rue)
Josaphat (Rue) - 35/42 fin
Kennis Guillaume (Rue)
Kessels (Rue)
Knapen (Rue)
Krains Hubert (Rue)
Kuhnen Willem (Rue)
Lacomblé Adolphe (Avenue)
B6-B5-C5-C4
F3-G3-G4
D4
B6
E5
G3
E8-E7-F7
H6
F4
E6-F6
D5
D5-E5
E7-F7
F6-F7
E3
F7-F8
A6-B6
F7-F8
F8
B6-C6-C5
D4-D5
G4
C5
F4
F2
G7-H7
F4-F5
D3
F5
H8
I9
F8-F9-G9
G7
F9-G9
B7-C7
F2
F8-F7-G7-G6
G5
H7-I7
E8
H9-H10
E8-F8
H6
D4
H9-I9-I8-J8
E7-F7
E2-F2
H7
D7-E7-E8
C6
G4
F8-F7-G7
F2-G3
C7
D7-D6-E6-E5
E3
H6-I6
E3
E3
E7-F7-F8
F8
D3
C7
G4
G9-G10
E7-E8
C5-D5
C4
B5-C5
D6
F4
F3
D2-D3
I9
D5
D3-E3
D2-E2
E6-E7-E8
F3
G5-H5-H4
B4
G3-G4
F3
F7-G7
E6-E7
B5-C5
G8-H9
D5
F4
F4-F3-G3
E6-E7
B6-C6-C7
F2
G8-H8
D6
H8-I8-I7
E5
H6
C4-D4
E6-F6
G5
H7
G4-G5-H5
F3-F4
D4
E1-E2-F2
B6
H9
F5-G5
E8
C4-C5
D2-E2
B5
B4-B5-B6
D7
B5
D4-E4
E6-F6
G10-H10
H7-H8
G6-G7-H7
I6-I7
I7-J7-J8
G2-G3
G6-G5-H5
E2
E2-E3
F5
D4
F1-F2
G4-G5
C7-C6-D6-D5-D4-E4-F4-G4-G3
D5
F5
B5
E4-E3-F3-F2-G2
F3
D5
D4-D5
I10-I9-J9
G4
D5-E5
E2-F2-F3
F2
G8-G9-H9
H7
E6-F6-F7
F5-F6
G3
C3-D3
F8
H6-H7
E2-F2
D5
D4-E5
H7
B4-B5
D5-D6-D7
F4
D5-D6-E6
I9
G5
F4
H9
Lambermont (Boulevard)
Lambiotte Auguste (Rue)
Latinis Gustave (Avenue)
Laude Ernest (Rue)
Lebrun Jules (Rue)
Leduc Paul (Rue)
Lefèvre Victor (Rue)
Lefrancq (Rue)
Lehon (Place)
Léopold III (Boulevard)
Leroy Grégoire (Rue)
Levie (Square)
Liedts (Place)
Liedts (Rue)
Linné (Rue) - 116 / 101 fin
Linthout (Rue de) - 2-102 / 1-93
L'Olivier (Petite rue)
L'Olivier (Rue)
Louvain (Chée de) - 263-701a / 370-782
Luzerne (Rue de la)
Maeterlinck Maurice (Avenue)
Mahillon Léon (Avenue)
Marbotin Adolphe (Rue)
Marchal Félix (Avenue)
Maréchal Foch (Avenue)
Mariën Marcel (Rue)
Markelbach Alexandre (Rue)
Marne (Rue de la)
Mars (Avenue de) - 55 fin
Massaux (Rue)
Masui (Place) - 1 à 12 continus
Masui (Rue) - 120-220 / 117-241
Max Emile (Avenue)
Meert Charles (Rue)
Merckaert Jul (Rue)
Metsys (Rue)
Mignon Léon (Rue)
Milcamps Achille (Avenue)
Mimosas (Rue des)
Monplaisir (Avenue)
Monrose (Rue)
Mouettes (Clos des)
Navez François Joseph (Rue)
Noyer (Rue du)
Opale (Avenue de l')
Orme (Rue de l')
Oudart Victor (Rue)
Palais (Rue des) - 1-223 / 2-312
Pâquerettes (Rue des)
Patrie (Place de la)
Pavillon (Lieu dit Place du)
Pavillon (Rue du) - 6 fin – impairs
Pavots (Rue des)
Pelletier Frédéric (Rue)
Pensées (Rue des)
Philomène (Rue)
Plantes (Rue des) - 104 / 113 fin
Plasky Eugène (Avenue)
Plasky Eugène (Square)
Poètes (Clos des)
Pommes (Sentier des)
Portaels Jean-François (Rue)
Poste (Rue de la) - 87 / 82 fin
Potagère (Rue) - 160 / 181 fin
Prévost-Delaunay (Square)
Princesse Elisabeth (Avenue)
Princesse Elisabeth (Place) - sauf 5-6-7-8
Progrès (Rue du) - 72 / 99 fin
Quatrecht (Rue de)
Quinaux Joseph (Rue)
Radium (Rue du)
Raeymaekers Georges (Rue)
Rasson Jean-Baptiste (Rue)
Rayé Jacques (Rue)
Recteur Van Waeyenbergh (Drève)
Reine (Avenue de la) - 2-148 / 1-173
Reine (Place de la) - 2-148 / 1-173
Renan Ernest (Avenue)
Renkin (Rue)
Reyers Auguste (Boulevard)
Richir Herman (Rue)
Riga François (Square)
Rodenbach Georges (Avenue)
Roelandts (Rue)
Rogier Charles (Avenue)
Rogier Charles (Rue) - 27 / 32 fin
Roland Arthur (Rue)
Roodebeek (Avenue de)
Roos Max (Rue)
Roosevelt Théodore (Rue)
Royale (Rue) - 253 / 326 fin
Royale-Sainte-Marie (Rue)
Rubens (Rue)
Ruche (Rue de la)
Sander Pierron (Rue)
Saphir (Rue du)
Scutenaire Louis (Rue)
Secours (Petite rue des)
Seutin Louis (Rue)
Séverin Fernand (Rue)
Simoens Camille (Rue)
Sleeckx (Avenue)
Smekens Aimé (Rue)
Smits Eugène (Rue)
Snieders Auguste (Rue)
Socquet Louis (Rue)
Solvay Ernest (Place)
Stacquet Henri (Rue)
Stephenson George (Place)
Stephenson George (Rue) – impairs
Stobbaerts Jan (Avenue)
Streuvels Stijn (Rue)
Suffrage Universel (Avenue du)
Teniers (Rue)
Terdelt (Place)
Theunis Pierre (Rue)
Thiéfry Charles (Rue)
Thomas Philippe (Avenue)
Tilleul (Rue du) – pairs
Topaze (Avenue de la)
Van Camp Joseph (Rue)
Van de Wiele Marguerite (Rue)
Van Droogenbroeck (Rue)
Van Dyck Antoon (Rue)
Van Hammée Antoine (Rue)
Van Hasselt André (Rue) - 13 / 16 fin
Van Hoorde Henri (Rue)
Van Hove Charles (Rue)
Van Lerberghe Charles(Rue)
Van Oost (Rue)
Van Schoor Joseph (Rue)
Van Ysendyck Jules (Rue)
Vandenbussche (Rue)
Vanderhoeft Victor (Rue)
Vanderlinden Joseph (Rue)
Vandermeersch (Rue)
Vanderstappen Charles (Rue)
Vandevelde Richard (Rue)
Vandeweyer Jean (Rue)
Verbist (Rue) - 92 / 113 fin
Verboeckhaven Michel (Rue) - 79 / 69 fin
Verboekhoven Eugène (Place)
Vergote Auguste (Rue) – impairs
Vergote Auguste (Square) - 27-51 / 14-38
Verhaeren Emile (Avenue)
Verhas (Rue)
Verte (Rue) - 82 / 75 einde
Verwée Alfred (Rue)
Vifquin Jean-Baptiste (Rue)
Villard Henry (Rue)
Vinçotte Thomas (Rue)
Vogler (Rue)
Voltaire (Avenue)
Vonck (Rue) - 59 / 66 fin
Vondel (Rue)
Waelhem (Rue)
Walckiers (Rue)
Wappers (Place)
Watt James (Rue)
Wauters Joseph (Rue)
Wittmann Emile (Rue)
Wollès Camille (Rue)
Zola Emile (Avenue)
D2-D3-E3-E4-F4-F5-F6-G6
F7-F8-G8
F4-F5-G5-G6
D5-E5-E4
I7
H7-I7-I6
G10-H10
C6-D6
C5-D5
H6-H7
F2
I9
C5
B5-C5
B6-B7
G9-H10
D7
C7-D7
F8-G8-H8-H7-I7
G7-G8
F2
G8-G9
F4-G4
F8-G8-G9
D4-D3
F8-F9
E8-E7-F7
C6
J8-J9
D7
B3-B4
B4
G9-H8
F2-G2
I6
D3-D4
F8
G8-G9
F5-G6
D2-E2
E7
H6
D3-D4
F8-F9-G9-G10
G9-H9-H8
G10-H10
G9
C4-C5-C6
E6
G7
D4
C4
G7-H7
H10-I10
G6-G5
C7-D7
B6
G9-H8
G8-G9-H8-H9
H6
F2
D3
C5-C6-C7
D7
F6-G6
D3-E2
E2
B4-B5-B6
B6-C6
D4
F8-G8
G3
G9
E4
F5-G5
B4-B5-C5
C6-C7
E4
C4-C5
H8-H9-I9-I10
G4-G5-H5
F2-F3
F1-E1-E2
D7
D6-E6-E7-F7-G7-H7
B6-C6
G5
G9-H9-I9-J9
D2-E2
H10-I10
C7
C6-C5-D5
C5-D5
D5-D6
F2
G8-H8
F8
C7
C6-D6-D7
F2-G2
D4
E2-E3
I9-J9
E7
F1-F2
H7
B6
F7
C3
C4-C3-D3
F6-F7
G3
E4-E5
D5-E5
F4-G4
F4
D7-D6-E6
B5
G2-G3-G4-H4-H5
G8
D2
G2
F2
C7-D7
E7
E8
D6-E6
D7
F3-G3
D3-D4
C4
E4
F6-F7
G5
C4-C5
C5
G4
F3-G3
C5-D5
E8
D7
D3
H10-I10
I10
E2-E3
C4-D4
C5-C6-B6-B7
D4-D5
D6
E6
E8-F8
D5
D4-E4-E5
D7-D8
C5-C4-D4
D3-E3-E4
F1-G2
G10
C3-C4-D4
G4
G7-G8
H7
E2
Aarschotstraat - onpaar 6 - einde
Algemeen Stemrechtlaan
Allard Philippe - straat
Ambassadeur van Vollenhovenlaan
Apollosquare
Appelpad
Ardense Jagersplein
Artanstraat
Authom Willy - square
Azaleaslaan
Bergé Henri - straat
Bertrand Louis - laan
Bijenkorfstraat
Binjé Frans - straat
Blauweregenlaan
Blockx Jan - straat
Bloemengaarde
Bloemtuinenlaan
Bolivar Simon - laan
Bossaerts François - straat
Brabançonnelaan - 82 / 119 einde
Brabantstraat - 31 / 114 einde
Brand Joseph - straat
Brems Jean-Baptiste - straat
Brichautstraat
Britsierslaan
Broederschapstraat
Cambier Ernest - laan
Capronnier Jean-Baptiste - straat
Charbolaan
Chaumontelstraat
Chazallaan
Chomé Henri - straat
Cité Ouvrière de Linthout
Clayslaan
Colignonplein
Coopman Théo - straat
Coosemans Joseph - straat
Cornet de Grezstraat
Courouble Léopold - straat
Courtens Frans - laan - behalve 142-144
d'Anethan Jules - straat
d'Hoogvorststraat
Dahliastraat
Dailly Eugène - laan
Dailly Eugène - plein
de Beughemstraat
De Craene Alexandre - straat
de Jamblinne de Meuxplein
de Latour Albert - straat
de Lochtstraat
de Moerkerkestraat
de Potterstraat
de Robianostraat
de Roo Armand - straat
De Tière Nestor - straat
Defrêcheux Nicolas - straat
Degouve de Nuncques William - straat
Degreef François - straat
Demolder Eugène - laan
des Ombiaux Maurice - straat
Deschanel Paul - laan - 1-267 / 2-266
Desenfans Albert - laan
Desmet Désiré - straat
Destouvellesstraat - 2-60 / 1-81
Destrée Jules - straat
Detienne Achiel straat
Devigne Paul - straat
Devreese Godefroid - straat
Diamantlaan
Diechtersgaarde
Discailles Ernest - straat
Distelsstraat
Dokter Dejaselaan
Dokter Elie Lambottestraat
Duployé Emile - square
Dupontstraat
Eekhoud Georges -laan
Evenepoel Henri - straat
Fiers Edouard - straat
Florisstraat
Fortinlaan
Foucart Raymond - laan
Fraikinstraat
France Anatole - straat
Frédéric Léon - straat
Freesiadreef
Fuss Gustave - straat
Gallait straat
Gardenlaan
Garnir Georges - straat
Gaucheretplein
Gaucheretstraat
Geefs Louis - straat
Gendebien Alexandre - straat
Generaal Eenensstraat
Generaal Eisenhowerlaan
Generaal Gratrystraat
Generaal Meiserplein
Generaal Wahislaan
Genèvestraat
Georgin Jacques - laan
Gezelle Guido - straat
Gezellenstraat
Gilisquet Charles - laan
Gilkin Iwan - straat
Giraud Albert - laan
Goossensstraat
Gramme Zénobe - laan
Groenstraat - 82 / 75 einde
Grondwetstraat
Grote Bosstraat
Guffens Godefroid - straat
Haachtsesteenweg - 83-749 / 86-742
Hancart Victor - straat
Heidestraat
Hélihavenlaan
Héliotropenlaan
Helmetseplein
Helmetsesteenweg
Hermanstraat
Hiel Emmanuel - straat
Hollestraat
Holleweggaarde
Hooverl Herbert aan - 1-163
Hoste Julius - straat
Houffalizeplein
Huart Hamoirlaan
Huberti Gustave - straat
Hugo Victor - straat
Hutstraat
Hyacintenlaan
Hymans Paul - straat
Impens Josse - straat
Jacobs Henri - straat
Jacquet Joseph - straat
Jansen Jacques - straat
Jaurès Jean - laan
Jenatzystraat
Jérusalemstraat
Jeugdlaan
Jollystraat
Josafatstraat - 35/42 einde
Kaporaal Claesstraat
Kapucijnbloemenslaan
Karabiniersplein
Kennis Guillaume - straat
Kerselarenlaan - 1-85 / 2-82
Kesselsstraat
Knapenstraat
Kolonel Bourgstraat
Kolonel Bremerplein
Kolonel Picquartlaan
Koninginnelaan - 2-148 / 1-173
Koninginneplein - 2-148 / 1-173
Koningsstraat - 253 / 326 einde
Koninklijke Sinte-Mariastraat
Korte Hulpstraat
Korte L'Olivierstraat
Krains Hubert - straat
Kuhnen Willem - straat
Kunstenaarsgaarde
Kwatrechtstraat
L'Olivierstraat
B6-B5-C5-C4
E4-E5
B6
E5
G3
F2
F9-G9
E8-E7-F7
F4
E6-F6
D5
D5-E5
D5-D6
F6-F7
F5
E3
H6
H6-H7
A6-B6
F7-F8
F8
B6-C6-C5
D4-D5
G4
C5
F4
B6
G7-H7
D3
F8-F9-G9
F2
F8-F7-G7-G6
H7-I7
H9-H10
E8-F8
D4
G4
F8-F7-G7
C7
E3
H6-I6
D3
B5-C5
E3
E7-F7-F8
F8
C7
G4
G9-G10
E7-E8
C5-D5
C4
B5-C5
D6
F4
F3
D2-D3
I9
D5
D3-E3
D2-E2
E6-E7-E8
F3
G5-H5-H4
B4
G3-G4
F3
F7-G7
E6-E7
G8-H9
H6
D5
G7
F4
F4-F3-G3
E6-E7
B6-C6-C7
F2
H8-I8-I7
E5
C4-D4
H7
G4-G5-H5
D4
E1-E2-F2
H9
F5-G5
E8
C4-C5
H6
D2-E2
B5
B4-B5-B6
D7
B5
D4-E4
E6-F6
G10-H10
H7-H8
G6-G7-H7
I6-I7
I7-J7-J8
G2-G3
H7
G6-G5-H5
E2
E2-E3
D4
F1-F2
C5-C6-B6-B7
C6
F7-F8
G4-G5
C7-C6-D6-D5-D4-E4-F4-G4-G3
D5
F2
B5
F5
F3
E4-E3-F3-F2-G2
D5
D4-D5
E3
G5
I10-I9-J9
G4
D5-E5
E2-F2-F3
F2
G8-G9-H9
B7-C7
F5-F6
H7
E6-F6-F7
G3
C3-D3
F8
E2-F2
D5
D4-E5
H7
B4-B5
D5-D6-D7
F4-F5
F5
H8
F4
I9
D5-D6-E6
I9
H9-I9-I8-J8
E7-F7
E2-F2
B4-B5-C5
C6-C7
C7
C6-C5-D5
C7
D7
G5
F4
H6
B6-C6
C7-D7
Lacomblé Adolphe - laan
Lambermontlaan
Lambiotte Auguste - straat
Landbouwstraat
Latinis Gustave -laan
Laude Ernest - straat
Lebrun Jules - straat
Leduc Paul - straat
Lefèvre Victor - straat
Lefrancqstraat
Lehonplein
Léopold III-laan
Leroy Grégoire - straat
Leuvensesteenweg - 263-701a / 370-782
Leviesquare
Liedtsplein
Liedtsstraat
Lindestraat - pare
Linnéstraat - 116 / 101 einde
Linthoutstraat - 2-102 / 1-93
Luzernestraat
Maarschalk Fochlaan
Maartlaan - 55 einde
Madeliefjesstraat
Maeterlinck Maurice - laan
Mahillon Léon - laan
Marbotin Adolphe - straat
Marchal Félix - laan
Mariën Marcel - straat
Markelbach Alexandre - straat
Marnestraat
Massauxstraat
Masuiplein - 1 tot 12 doorlopend
Masuistraat - 120-220 / 117-241
Max Emile - laan
Meert Charles - straat
Merckaert Jul - straat
Metsysstraat
Meuwengaarde
Mignon Léon - straat
Milcampslaan
Mimosasstraat
Minnebronstraat
Monplaisirlaan
Monrosestraat
Navez François Joseph - straat
Notelaarstraat
Olmstraat
Ooststraat
Opaallaan
Oudart Victor - straat
Paleizenstraat - 1-223 / 2-312
Papaverstraat
Paviljoenplein
Paviljoenstraat - 6 einde - onpare nrs
Pelletier Frédéric - straat
Penséesstraat
Philomènestraat
Plantenstraat - 104 / 113 fin
Plasky Eugène - laan
Plasky Eugène - square
Portaels Jean-François - straat
Poststraat - 87 / 82 einde
Prévost-Delaunaysquare
Princes Elisabethlaan
Princes Elisabethplein - behalve nrs
5-6-7-8
Quinauxstraat
Raafstraat
Radiumstraat
Raeymaekers Georges - straat
Rasson Jean-Baptiste - straat
Rayé Jacques - straat
Rector Van Waeyenberghdreef
Renan Ernest - laan
Renkinstraat
Reyers Auguste - laan
Richir Herman - straat
Riga François - square
Rodenbach Georges - laan
Roelandtsstraat
Rogier Charles - laan
Rogier Charles - straat - 27 / 32 einde
Roland Arthur - straat
Roodebeeklaan
Roos Max - straat
Roosevelt Théodore - straat
Rubensstraat
Saffierstraat
Sander Pierronstraat
Schaarbeekse Haardstraat
Schietschijfstraat - 49 / 9 fin
Scutenaire Louis - straat
Seutinstraat
Séverin Fernand - straat
Simoens Camille - straat
Sleeckxlaan
Smaragdlaan
Smekens Aimé - straat
Smidsweg
Smits Eugène - straat
Snieders Auguste - straat
Socquet Louis - straat
Solvay Ernest - plein
Stacquet Henri - straat
Stephensonplein
Stephensonstraat - onpare
Stobbaerts Jan - laan
Streuvels Stijn - straat
Teniersstraat
Terdeltplein
Theunis Pierre - straat
Thiéfry Charles - straat
Thomas Philippe - laan
Topaaslaan
Trooststraat
Vaderlandplein
Van Camp Joseph - straat
Van de Wiele Marguerite - straat
Van Droogenbroeckstraat
Van Dyck Antoon - straat
Van Hammée Antoine - straat
Van Hasselt André - straat 13 / 16 einde
Van Hoorde Henri - straat
Van Hove Charles - straat
Van Lerberghe Charles - straat
Van Ooststraat
Van Schoor Joseph - straat
Van Ysendyck Jules - straat
Vandenbusschestraat
Vanderhoeft Victor - straat
Vanderlinden Joseph - straat
Vandermeerschstraat
Vanderstappen Charles - straat
Vandevelde Richard - straat
Vandeweyer Jean - straat
Verbiststraat - 92 / 113 einde
VerboeckhavenMichel-straat-79/69einde
Verboekhoven Eugène - plein
Vergote Auguste - square - 27-51 / 14-38
Vergote Auguste - straat - onpare
Verhaeren Emile - laan
Verhasstraat
Verwée Alfred - straat
Vifquin Jean-Baptiste - straat
Villard Henry - straat
Vinçotte Thomas - straat
Vleugelsstraat
Voglerstraat
Voltairelaan
Vonckstraat - 59 - 66 einde
Vondelstraat
Vooruitgangstraat - 72 / 99 einde
Waelhemstraat
Walckiersstraat
Wappersplein
Warmoesstraat - 160 / 181 einde
Watt James - straat
Wauters Joseph - straat
Weldoenersplein
Wijnheuvelenstraat - 38 / 43 einde
Wittmann Emile - straat
Wollès Camille - straat
Zola Emile - laan
H9
D2-D3-E3-E4-F4-F5-F6-G6
F7-F8-G8
F3-G3-G4
F4-F5-G5-G6
D5-E5-E4
I7
H7-I7-I6
G10-H10
C6-D6
C5-D5
H6-H7
F2
F8-G8-H8-H7-I7
I9
C5
B5-C5
G2-G3-G4-H4-H5
B6-B7
G9-H10
G7-G8
D4-D3
J8-J9
E6
F2
G8-G9
F4-G4
F8-G8-G9
F8-F9
E8-E7-F7
C6
D7
B3-B4
B4
G9-H8
F2-G2
I6
D3-D4
H6
F8
G8-G9
F5-G6
E6-F6
D2-E2
E7
D3-D4
F8-F9-G9-G10
G10-H10
D6
G9-H9-H8
G9
C4-C5-C6
G7-H7
D4
C4
H10-I10
G6-G5
C7-D7
B6
G9-H8
G8-G9-H8-H9
D3
C5-C6-C7
F6-G6
D3-E2
E2
D4
F2-G3
F8-G8
G3
G9
E4
F5-G5
E4
C4-C5
H8-H9-I9-I10
G4-G5-H5
F2-F3
F1-E1-E2
D7
D6-E6-E7-F7-G7-H7
B6-C6
G5
G9-H9-I9-J9
D2-E2
H10-I10
C5-D5
G8-H8
F2
F3-F4
E8
F8
C6-D6-D7
F2-G2
D4
E2-E3
G8-H8
I9-J9
G5
E7
F1-F2
H7
B6
F7
C3
C4-C3-D3
F6-F7
G3
D5-E5
F4-G4
F4
D7-D6-E6
B5
G8
D7-E7-E8
G7
D2
G2
F2
C7-D7
E7
E8
D6-E6
D7
F3-G3
D3-D4
C4
E4
F6-F7
G5
C4-C5
C5
G4
F3-G3
C5-D5
E8
D7
D3
I10
H10-I10
E2-E3
C4-D4
D4-D5
D6
E6
E8-F8
D4
D5
D4-E4-E5
D7-D8
C5-C4-D4
B4-B5-B6
D3-E3-E4
F1-G2
G10
D7
C3-C4-D4
G4
E7-F7
D7-D6-E6-E5
G7-G8
H7
E2
A
B
C
D
E
F
BRUXELLES
BRUSSEL
G
H
I
J
autRES MOdES dE PaiEMEnt
andERE bEtalingSwijZEn
EVERE
1
avec votre smartphone
stationnez et payez à la minute !
Met uw smartphone
parkeer en betaal
per minuut !
inscrivez-vous & téléchargez l’app sur:
schrijf u in & download de app op:
2
www.yellowbrick.be
EVERE
BRUXELLES
BRUSSEL
aVEC VOtRE gSM
Inscrivez-vous sur www.4411.be
pour stationner et payer par SMS !
Envoyez ce SMS au 4411:
3
numéro de la zone (mentionnée sur l’horodateur)
+ espace + numéro d’immatriculation de votre véhicule.
C’est payé !
Met uw gSM
Schrijf u in op www.4411.be
om te parkeren en te betalen via sms!
Stuur dit bericht naar het nummer 4411:
zonenummer (vermeld op de parkeerautomaat)
+ een spatie + de nummerplaat van uw wagen.
4
het is betaald !
5
EVERE
BRUXELLES
BRUSSEL
6
EVERE
ST. JOSSE-TEN-NODE
ST. JOOST-TEN-NODE
zones rouges  forte rotation
(GRATUIT: 15 premières minutes)
rode zones
(GRATIS: 15 eerste minuten)
 snelle doorstroming
PAYANT
BETALEND
8
ST. JOSSE-TEN-NODE
ST. JOOST-TEN-NODE
9
zones vertes  rotation moyenne mais priorité pour les riverains
groene zones  gemiddelde doorstroming maar prioriteit voor de buurtbewoners
PAYANT
BETALEND
EXCEPTÉ
RIVERAINS
UITGEZONDERD
BEWONERS
7
BRUXELLES
BRUSSEL
ZONE
zones bleues  rotation douce
blauwe zones  weinig doorstroming
BRUXELLES
BRUSSEL
WOLUWE-ST-LAMBERT
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE
E x ce pt é
r iv erai n s
Uitgezonderd
b ewo n er s
ETTERBEEK
10