El passat dissabte ens reunirem a Torrent unes 240 persones de

El passat dissabte ens reunirem a Torrent unes 240 persones de Podem, de totes les comarques del País
Valencià, interessades en portar endavant el projecte "Entre Tots Podem" i acordarem fer-ho.
La nostra proposta, destinada a la creació d’un text polític-organitzatiu per a Podem al nostre territori i una
candidatura participativa, forma part d’un sentir ample en els cercles i en les bases organitzades del nostre
moviment que clama per la construcció d’una organització oberta, internament democràtica, participativa,
inclusiva, respectuosa amb la pluralitat i fermament connectada amb la societat civil i la ciutadania en general. I
al mateix temps, vol una organització que siga capaç de ser eficaç en il·lusionar a la ciutadania, en generar
formes d’articulació d’empoderament ciutadà, mobilitzar tots els recursos humans disponibles i guanyar les
eleccions autonòmiques del proper 25 de maig de 2015, i les properes generals. Democràcia, inclusivitat,
intel·ligència col·lectiva, col·laboració, coordinació i eficàcia per a guanyar són els principis que impulsen «Entre
Tots Podem», juntament amb els textos fundacionals aprovats com són el manifest "Moure Fitxa", el programa
per a les eleccions europees i els textos aprovats en l’assemblea ciutadana de Vistalegre els quals expressen
un objectiu clar de ruptura amb la casta i amb totes les seues pràctiques extractives i delictives dutes a terme
des de les nostres institucions, amb xarxes clientelars i de corrupció exhaurint la nostra riquesa pública.
Aquest és l'organigrama de composició de la llista:
"Entre Tots Podem" proposem un mètode d’elecció de les candidatures que combina participació,
pluralitat i eficàcia. Pel que sabem és un dels mètodes més oberts i participatius dels que s’han oferit per a la
composició dels CCA. Estem convençuts i convençudes què composant la llista d’una manera tan participativa
recuperarem el dinamisme de les assemblees dels cercles i la decisió pública i participativa.
La llista estarà formada per:
•
12 candidatures de les bases de Podem i els seus cercles. Qualsevol persona pot presentar-se.
•
L’elecció es farà en primàries obertes. Per a presentar-vos només que heu que postular-vos amb les
vostres dades personals, una breu motivació i un text escrit per vosaltres sobre algun tema de la
problemàtica de la societat valenciana. Correcció territorial i de gènere.
12 activistes de la societat civil o perfils tècnics. La candidatura d'aquesta secció ha de ser feta per
•
algun membre dels nostres cercles amb el permís del candidat o candidata i ha de justificar la seua
idoneïtat. Correcció territorial i de gènere.
7 candidatures al consell i 1 a la secretaria general. Elegides en primàries internes entre les persones
•
components de l’equip promotor. Correcció territorial i de gènere.
Comissió de garanties. 3 persones elegides pel grup promotor en primàries internes i 3 persones pel
cercle sectorial de juristes. Correcció territorial i de gènere.
Tots els membres del CCA (consell ciutadà autonòmic), la Comissió de Garanties i la Secretaria General
dimitiran al cap d’un any i mig de servei. En any i mitjà aquest equip de transició dimiteix i s'organitzaran unes
primàries obertes a la ciutadania (sense llistes) per a triar el CCA més representatiu i democràtic que s'haja
conegut fins ara.
Si vols presentar la teua candidatura per a les primàries a la llista «Entre Tots Podem, escriu a
[email protected] les teues dades personals, una breu motivació i un text sobre
alguna de les problemàtiques de la societat valenciana. El termini acaba el dia 17 de gener a les 17:00h.
L’elecció dels i de les candidates es farà mitjançant assemblees obertes (Caucus) amb la presentació
de les candidatures i la votació serà a ma alçada entre els i les inscrites en Podem al nostre país. Aquestes
assemblees obertes es celebraran el 18 de gener per tot el nostre territori en base a agrupacions comarcals o
intercomarcals i per tant seran molt a prop de la vostra casa i el vostre cercle. Estem intentant organitzant-les i
anunciarem el lloc en breu.
Els esborranys del document polític i del document organitzatiu estan penjats en Plaza Podemos
https://www.reddit.com/r/comunitatvalenciana/
Si vols col·laborar en la redacció dels documents o en altre grup de treball escriu a [email protected] El
dia 17 de gener ens reunirem a Torrent per a fer transaccions de documents.
Aquest són els grups de treball que hi ha:
Anima't i participa. Entre tots i totes Podem!
El pasado sábado nos reuniremos en Torrente unas 240 personas de Podemos, de todas las comarcas del
País Valenciano, interesadas en impulsar el proyecto "Entre Todos Podemos".
Nuestra propuesta, destinada a la creación de un texto político-organizativo para Podemos en nuestro
territorio y una candidatura participativa, forma parte de un sentir amplio en los círculos y en las bases
organizadas de nuestro movimiento que clama por la construcción de una organización abierta, internamente
democrática, participativa, inclusiva, respetuosa con la pluralidad y firmemente conectada con la sociedad civil
y la ciudadanía en general. Y al mismo tiempo, quiere una organización que sea capaz de ser eficaz al ilusionar
a la ciudadanía, generar formas de articulación de empoderamiento ciudadano, movilizar todos los recursos
humanos disponibles y ganar las elecciones autonómicas del próximo 25 de mayo de 2015, y las posteriores
generales. Democracia, inclusividad, inteligencia colectiva, colaboración, coordinación y eficacia para ganar
son los principios que impulsan esta iniciativa, junto a los textos fundacionales aprobados como son el
manifiesto "Mover Ficha", el programa para las elecciones europeas y los textos aprobados en la asamblea
ciudadana de Vistalegre que expresan un objetivo claro de ruptura con la casta y todas sus prácticas
extractivas y delictivas llevadas a cabo desde nuestras instituciones, con redes clientelares y de corrupción
agotando nuestra riqueza pública.
Este es el organigrama de composición de la lista
"Entre Tots Podem" proponemos un método de elección de las candidaturas que combina participación,
pluralidad y eficacia. Por lo que sabemos es uno de los métodos más abiertos y participativos de los que se
han ofrecido para la composición de los CCA (consejos ciudadanos autonómicos). Estamos convencidos y
convencidas de qué configurando la lista de una manera tan participativa recuperamos el dinamismo de las
asambleas de los círculos y la decisión pública y participativa.
La lista estará formada por:
•
12 candidaturas de las bases de Podemos y sus círculos. Cualquier persona puede presentarse. La
•
elección se hará en primarias abiertas. Para presentaros tenéis que escribir vuestros datos personales,
una breve motivación y un texto escrito por vosotros sobre algún tema de la problemática de la
sociedad valenciana. Corrección territorial y de género.
12 activistas de la sociedad civil o perfiles técnicos. La candidatura de esta sección tiene que la podrá
•
presentar cualquier miembro de nuestros círculos con el permiso del candidato o candidata y quien la
presente tiene que justificar su idoneidad. Corrección territorial y de género.
7 candidaturas al CCA y 1 a la Secretaría General. Elegidas en primarias internas entre las persones
•
componentes del equipo promotor. Corrección territorial y de género.
Comisión de garantías. 3 personas elegidas por el grupo promotor en primarias internas y 3 personas
por el círculo sectorial de juristas. Corrección territorial y de género.
Todos los miembros del CCA, de la Comisión de Garantías (6) y de la Secretaría General dimitirán después
de un año y medio de servicio. En año y medio este equipo de transición dimite y se organizarán unas
primarias abiertas a la ciudadanía (sin lista) para elegir al CCA más representativo y democrático que se haya
conocido haya ahora.
Si quieres presentar tu candidatura para las primarias a la lista "Entre Todos Podemos", escribe a
[email protected] tus datos personales, una breve motivación y un texto sobre alguna
de las problemáticas de la sociedad valenciana. El plazo termina el día 17 de enero a las 17:00h.
La elección de los y de las candidatas se hará mediante asambleas abiertas (Caucus) con la
presentación de las candidaturas y la votación será a mano alzada entre los y las inscritas en Podemos en
nuestro país. Estas asambleas abiertas se celebrarán el 18 de enero por todo nuestro territorio en base a
agrupaciones comarcales o intercomarcales y por lo tanto serán muy cerca de vuestra casa y vuestro círculo.
Estamos intentando organizarlas y anunciaremos el lugar en breve.
Los borradores del documento político y del documento organizativo están colgados en Plaza Podemos
https://www.reddit.com/r/comunitatvalenciana/
Si quieres colaborar en la redacción de los documentos o en otro grupo de trabajo escribe a
[email protected] El día 17 de enero nos reuniremos en Torrente para hacer transacciones de
documentos.
Estos son los grupos de trabajo que hay:
Anímate y participa. ¡Entre todos y todas Podemos!