convocatoria de carros alegoricos

C
ONV
OC
A
T
OR
I
A
“
Co
nc
u
r
s
od
e
Car
r
o
sAl
e
g
ór
i
c
o
s
”
ElMuni
c
i
pi
odeOt
hónP.Bl
anc
o,at
r
av
ésdel
aJ
unt
aDi
r
ec
t
i
v
adelComi
t
éPer
manent
edelCar
nav
al
,c
on
f
undament
oenl
asc
l
áus
ul
asI
,I
I
,VIyVI
Ii
nc
i
s
os“
e”y“
f
”del
ac
uer
doporel
c
ual
s
ec
r
eael
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
del
Muni
c
i
pi
odeOt
hónP.Bl
anc
o.
CONVOCA
Al
públ
i
c
oengener
al
al
apar
t
i
c
i
pac
i
óndel
c
onc
ur
s
odeCar
r
osAl
egór
i
c
ospar
ael
“
Car
nav
al
Chet
umal
ens
uedi
c
i
ón
2015”
,ac
el
ebr
ar
s
edel
1
1al
18def
ebr
er
odel
2015,enl
aCi
udaddeChet
umal
.
Baj
ol
assi
gui
ent
esbases:
I
.Elt
emadelCar
nav
alens
uedi
c
i
ón2015s
er
á,denomi
nado“
Car
nav
alChet
umal
”
,delMuni
c
i
pi
odeOt
hónP.
Bl
anc
o.
I
I
.
Lasi
ns
c
r
i
pc
i
onespar
at
odasl
asc
at
egor
í
ass
ongr
at
ui
t
asquedandoabi
er
t
aapar
t
i
rdel
apubl
i
c
ac
i
óndel
a
pr
es
ent
ec
onv
oc
at
or
i
ahas
t
ael
dí
ami
ér
c
ol
es04def
ebr
er
odel
2015.
I
I
I
.El
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
l
l
ev
ar
áac
abodi
c
hoc
onc
ur
s
omedi
ant
el
ass
i
gui
ent
esc
at
egor
í
as
:
a) Pl
at
af
or
mas
.
b) Aut
omot
or
es
.
c
)
Tr
i
c
i
c
l
osyBi
c
i
c
l
et
as
.
I
V.Elr
egi
s
t
r
odei
ns
c
r
i
pc
i
oness
er
eal
i
z
ar
ánenl
asof
i
c
i
nasdelComi
t
éPer
manent
edelCar
nav
al
,l
l
enandoel
f
or
mat
oc
or
r
es
pondi
ent
ec
onl
oss
i
gui
ent
esdat
os
:
a) Nombr
ear
t
í
s
t
i
c
odel
c
ar
r
oal
egór
i
c
o.
b) Nombr
e,di
r
ec
c
i
ónyt
el
éf
onodel
r
epr
es
ent
ant
e.
c
) Cat
egor
í
a.
d) Númer
odeper
s
onas
.
e) Nombr
edel
c
onduc
t
or
.
V.LosCar
r
osAl
egór
i
c
osl
l
ev
ar
ánl
ass
i
gui
ent
esc
ar
ac
t
er
í
s
t
i
c
asdeac
uer
doas
uc
at
egor
í
a:
a) Pl
at
af
or
mas
.
•Losc
ar
r
osal
egór
i
c
oss
er
án el
abor
adosc
on f
as
t
uos
osyc
ol
or
i
dosdi
s
eñosambi
ent
adosmus
i
c
al
ment
ee
i
l
umi
nadosc
ompl
et
ament
e.
•Podr
ánv
i
aj
arabor
donomenosde5ynomásde25per
s
onas
,l
asc
ual
esdeber
ándees
t
arc
onv
es
t
uar
i
os
al
us
i
v
osal
t
emades
uc
ar
r
oal
egór
i
c
o.
•Losc
ar
r
oss
er
ánc
ubi
er
t
osc
ompl
et
ament
ec
onmat
er
i
al
esel
egi
dosporel
equi
po.
•Losc
ar
r
osnopodr
áns
ermenor
esa5met
r
osdel
ar
goens
upl
at
af
or
ma,ni
r
ebas
arl
os3met
r
osdeal
t
ur
ades
de
el
as
f
al
t
oy3met
r
osdeanc
ho.
•Laspl
at
af
or
masdemaner
apr
ev
i
aal
asac
t
i
v
i
dadesdelCar
nav
al
,s
er
áns
uper
v
i
s
adasporl
aDi
r
ec
c
i
ónde
Pr
ot
ec
c
i
ónCi
v
i
lMuni
c
i
paldeOt
hónP.Bl
anc
o,mi
s
moquedar
áns
uaut
or
i
z
ac
i
ónenl
ac
uals
ees
t
abl
ec
enl
os
i
mpl
ement
osymedi
dasdes
egur
i
dadpar
as
al
v
aguar
darl
av
i
daei
nt
egr
i
daddel
asper
s
onasabor
do.
•Dur
ant
eel
des
f
i
l
ec
adapl
at
af
or
madeber
ál
l
ev
arunbot
i
quí
ndepr
i
mer
osaux
i
l
i
osyunex
t
i
nt
or
.
•Losequi
pospar
t
i
c
i
pant
esdeber
ánas
egur
ar
s
edel
asc
ondi
c
i
onesópt
i
masmec
áni
c
asyel
éc
t
r
i
c
as
,as
íc
omode
enganc
hedel
t
r
ac
t
oc
ami
ónpar
aev
i
t
arc
ont
r
at
i
emposoac
c
i
dent
es
.
b) Aut
omot
or
es
.
•Losc
ar
r
osdeber
ánes
t
arv
es
t
i
dosc
ondi
s
eñosambi
ent
adosmus
i
c
al
ment
eei
l
umi
nadosc
ompl
et
ament
e.
•Podr
ánes
t
arabor
dode2a5per
s
onas
,l
asc
ual
esdeber
ánes
t
arc
onv
es
t
uar
i
osal
us
i
v
osal
t
emadel
Car
nav
al
.
•Losaut
omot
or
esdemaner
apr
ev
i
aal
asac
t
i
v
i
dadesdelCar
nav
al
,s
er
áns
uper
v
i
s
adasporl
aDi
r
ec
c
i
ónde
Pr
ot
ec
c
i
ónCi
v
i
l
Muni
c
i
pal
deOt
hónP.Bl
anc
o,enl
ac
ual
s
ees
t
abl
ec
enl
osi
mpl
ement
osymedi
dasdes
egur
i
dad
par
as
al
v
aguar
darl
av
i
daei
nt
egr
i
daddel
asper
s
onasabor
do.
•Dur
ant
eel
des
f
i
l
ec
adaaut
omot
ordeber
ál
l
ev
arunbot
i
quí
ndepr
i
mer
osaux
i
l
i
osyunex
t
i
nt
or
.
c
)
Tr
i
c
i
c
l
osybi
c
i
c
l
et
as
.
•Lost
r
i
c
i
c
l
osybi
c
i
c
l
et
asdeber
án s
erv
es
t
i
dosc
on c
ol
or
i
dosdi
s
eñosal
us
i
v
osalc
ar
nav
alyambi
ent
ados
mus
i
c
al
ment
eal
us
i
v
osal
c
ar
•Losc
onduc
t
or
esy
/
opas
aj
er
osdeber
áni
rdi
s
f
r
az
adosdeac
uer
doalt
emaquehay
anel
egi
dopar
aador
nars
us
t
r
i
c
i
c
l
osy
/
obi
c
i
c
l
et
as
.
VI
.Enel
des
f
i
l
enos
eper
mi
t
i
r
ánc
ar
r
osdeapoy
o,s
al
v
oaquel
l
osc
as
osquepors
i
t
uac
i
ónt
éc
ni
c
aypr
ev
i
oanál
i
s
i
s
l
es
eaaut
or
i
z
adoporel
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
,as
íc
omodel
aDi
r
ec
c
i
óndePr
ot
ec
c
i
ónCi
v
i
l
Muni
c
i
pal
.
VI
I
.
T
odosl
ospar
t
i
c
i
pant
esques
ei
ns
c
r
i
bandeber
ánpar
t
i
c
i
parenel
r
ec
or
r
i
dodel
des
f
i
l
e,
des
deel
punt
odepar
t
i
da
has
t
ael
f
i
nal
,del
Car
nav
al
ens
uedi
c
i
ón2015yas
i
s
t
i
rc
omomí
ni
moa4des
f
i
l
es
.
VI
I
I
.Cadac
ar
r
oal
egór
i
c
oens
usdi
f
er
ent
esc
at
egor
í
asdeber
ác
ont
arc
onunl
et
r
er
ov
i
s
i
bl
e,
el
c
ual
deber
ál
l
ev
arel
nombr
ear
t
í
s
t
i
c
oquel
oi
dent
i
f
i
quedur
ant
eel
der
r
ot
er
o.
I
X.El
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
,opor
t
unament
edes
i
gnar
áunJ
ur
ado,quees
t
ar
ái
nt
egr
adoporper
s
onas
der
ec
onoc
i
dat
r
ay
ec
t
or
i
aenelámbi
t
oar
t
í
s
t
i
c
oyc
onoc
edor
esdelev
ent
o,qui
enesalmoment
odeemi
t
i
rs
uf
al
l
o
s
er
ái
napel
abl
e,c
al
i
f
i
c
andol
oss
i
gui
ent
esas
pec
t
osporc
at
egor
í
a:
•Or
i
gi
nal
i
daddel
Car
r
o.
•Cr
eat
i
v
i
dad.
•I
l
umi
nac
i
ón.
•Sonor
i
z
ac
i
ón.
•Di
s
eño.
•Apegoal
t
emael
egi
do.
X.El
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
,pr
emi
ar
áal
osganador
esdel
1°
,2°y3°l
ugardec
adac
at
egor
í
a.
XI
.El
t
emadel
osc
ar
r
osal
egór
i
c
osens
usdi
f
er
ent
esc
at
egor
í
asdeber
áns
eral
us
i
v
osal
asf
i
es
t
asc
ar
nes
t
ol
endas
ens
uedi
c
i
ón2015.
XI
I
.
Nopodr
ánpar
t
i
c
i
parpar
ac
onc
ur
s
oI
ns
t
i
t
uc
i
onesdel
Sec
t
orGuber
nament
al
.
XI
I
I
.Lospar
t
i
c
i
pant
espodr
án s
erpat
r
oc
i
nadosporempr
es
as
,c
ompañí
aso mar
c
asc
omer
c
i
al
es
,hac
i
endo
c
ual
qui
ert
i
podepubl
i
c
i
dad,as
íc
omoenel
v
es
t
uar
i
odel
ospar
t
i
c
i
pant
es
.Quedapr
ohi
bi
dal
apubl
i
c
i
dadal
us
i
v
aa
par
t
i
dospol
í
t
i
c
osoper
s
onaj
esl
i
gadosaes
t
os
.
XI
V.ElComi
t
éPer
manent
edelCar
nav
al
,i
nf
or
mar
áal
osr
epr
es
ent
ant
esdel
osc
ar
r
osal
egór
i
c
osi
ns
c
r
i
t
osl
as
f
ec
hasenques
el
l
ev
ar
ánac
abol
asj
unt
asc
onl
osr
epr
es
ent
ant
esdel
asmi
s
mos
.
XV.
Lospar
t
i
c
i
pant
esdeber
ánaj
us
t
ar
s
eal
aspr
es
ent
esbas
esyac
uer
doses
t
abl
ec
i
dosporel
Comi
t
éPer
manent
e
delCar
nav
al
,as
íc
omoenf
ut
ur
asr
euni
onespr
ev
i
asques
er
ánt
omadosenf
or
manor
mat
i
v
ayc
umpl
i
mi
ent
o
obl
i
gat
or
i
o.
XVI
.ElComi
t
éper
manent
edelCar
nav
al
,es
t
af
ac
ul
t
adopar
ahac
erc
umpl
i
rc
ual
qui
er
ades
usdec
i
s
i
onesyl
o
pr
ev
i
s
t
oenes
t
asbas
es
.
XVI
I
.Lospar
t
i
c
i
pant
esent
odomoment
or
es
pet
ar
ánel
or
denpúbl
i
c
oyel
s
anodes
ar
r
ol
l
odel
osdes
f
i
l
esydemás
ac
t
i
v
i
dadespr
opi
osdel
Car
nav
al
.
XVI
I
I
.
Lonopr
ev
i
s
t
oenes
t
asBas
es
,as
íc
omol
ar
ec
l
amac
i
ónos
i
t
uac
i
onesquel
l
egar
ánapr
es
ent
ar
s
ec
onmot
i
v
o
deel
l
a,s
er
ár
es
uel
t
oporel
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
enpl
eno,c
onc
ar
ác
t
erdei
r
r
ev
oc
abl
e;yl
oac
or
dado
porelmi
s
mos
enot
i
f
i
c
ar
áper
s
onal
ment
eal
osr
epr
es
ent
ant
esdel
osc
ar
r
osal
egór
i
c
os
,qui
enesac
at
ar
ánl
o
di
s
pues
t
oc
onel
obj
et
odequel
osf
es
t
ej
oss
er
eal
i
c
enenf
or
mat
r
ans
par
ent
eyex
i
t
os
a.
XI
X.Enc
as
oqueel
pl
enodel
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
noes
t
eenc
ondi
c
i
onesdeemi
t
i
rs
ur
es
ol
uc
i
ón,el
Pr
es
i
dent
edelComi
t
éPer
manent
edelCar
nav
al
,t
endr
áelv
ot
odec
al
i
dadc
onelc
ualdet
er
mi
nar
ál
ar
es
ol
uc
i
ón
c
or
r
es
pondi
ent
eys
udec
i
s
i
óns
er
ái
napel
abl
e.
J
UNTADI
RECTI
VADELCOMI
TÉPERMANENTEDELCARNAVAL
Chet
umal
,Qui
nt
anaRooa10dedi
c
i
embr
edel
2014
I
nf
or
mes
:Of
i
c
i
nadel
Comi
t
éPer
manent
edel
Car
nav
al
,ubi
c
adaenl
ac
al
l
e5demay
oNo.21,es
qui
naCar
men
Oc
hoadeMer
i
nodees
t
aCi
udad,oc
omuni
c
ar
s
eal
t
el
éf
onos1271431.