CÀRRECS I PERSONAL - ANPE Albacete Castilla

1/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la
borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics
no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per
formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en
centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.
Així mateix, l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per
impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per
prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament; i
per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s’ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per
impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal
com a professorat d'ensenyament secundari.
A la pàgina web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament, a l’apartat de
normativa, dins l’epígraf: borsa de treball de personal docent, s’ha publicat la Resolució de 26 de juny de 2014,
del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per a la
gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 , i en el punt 3 s’estableix la prova per
certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l’esmentada borsa per impartir determinades
especialitats, d’acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de
treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.
En conseqüència,
Resolc:
-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les
especialitats docents que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments
secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de
professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials
del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.
-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós
inclosos.
L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament
d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.
-3 La participació i la formalització de sol·licituds s’han de dur a terme d’acord amb la Resolució
EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l’àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada
sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol
treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és
obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d’Educació de
Barcelona).
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
2/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
D’acord amb Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics,
per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 20142015, publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, les
proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s’han de
realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions
avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i
un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.
D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d’Ensenyament
http://www.gencat.cat/ensenyament (anar a l’apartat Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per
impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l’apartat 1.1.i) de
l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per
especialitats del cos de professors tècnics de formació professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i
didàctica o la formació equivalent que s’estableix a l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de
juny, i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació
pedagògica i didàctica exigida per a les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de
docència i no poden realitzar els estudis de màster.
-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels
requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de
Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona
en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar des del dia següent a la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en
qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el
termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 17 de desembre de 2014
P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)
Alberto del Pozo Ortiz
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
Annex
Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors
tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts
plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
3/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
d'Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats:
Cos de mestres
Audició i llenguatge (ALL)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Educació infantil (INF)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Pedagogia terapèutica (EES)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
4/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Catalunya Central
Educació primària (PRI)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Educació primària, anglès (PAN)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Educació primària, educació física (PEF)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Educació primària, francès (PFR)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Educació primària, música (PMU)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
5/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Cos de professors d'ensenyament secundari
Alemany (AL)
Maresme-Vallès Oriental
Anglès (AN)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Aranès (AR)
Lleida
Cultura clàssica (CLA)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
6/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Biologia i geologia (CN)
Barcelona Comarques
Lleida
Catalunya Central
Dibuix (DI)
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Catalunya Central
Economia (ECO)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Educació física (EF)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Catalunya Central
Física i química (FQ)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Catalunya Central
Francès (FR)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
7/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Llengua catalana i literatura (LC)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Llengua castellana i literatura (LE)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Matemàtiques (MA)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
8/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Catalunya Central
Música (MU)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Orientació educativa (PSI)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Tecnologia (TEC)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Administració d'empreses (501)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Anàlisi i química industrial (502)
Vallès Occidental
Assessoria i processos d'imatge personal (503)
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
9/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Hoteleria i turisme (506)
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Terres de l'Ebre
Informàtica (507)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l'Ebre
Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
10/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Catalunya Central
Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Processos sanitaris (518)
Girona
Catalunya Central
Processos i mitjans de comunicació (519)
Vallès Occidental
Processos i productes d'arts gràfiques (522)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Processos i productes de fusta i mobles (523)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Catalunya Central
Sistemes electrònics (524)
Barcelona Comarques
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
11/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Cos de professors tècnics de formació professional
Cuina i pastisseria (601)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Equips electrònics (602)
Barcelona Comarques
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Estètica (603)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
12/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Instal·lacions electrotècniques (606)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Manteniment de vehicles (609)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
13/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Màquines, serveis i producció (610)
Terres de l'Ebre
Mecanització i manteniment de màquines (611)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)
Vallès Occidental
Operacions de processos (615)
Catalunya Central
Operacions i equips de producció agrària (616)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Patronatge i confecció (617)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Perruqueria (618)
Consorci d'Educació de Barcelona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
14/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Procediments sanitaris i assistencials (620)
Catalunya Central
Producció en arts gràfiques (623)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Serveis de restauració (626)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
15/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Soldadures (628)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Tarragona
Tècniques i procediments d'imatge i so (629)
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
Conservació i restauració de document gràfic (706)
Consorci d'Educació de Barcelona
Disseny de moda (710)
Consorci d'Educació de Barcelona
Mitjans audiovisuals (721)
Catalunya Central
Mitjans informàtics (722)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
16/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
Brodats i puntes (802)
Lleida
Daurat i policromia (804)
Catalunya Central
Tècniques ceràmiques (813)
Girona
Catalunya Central
Tècniques de gravat i estampació (814)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Tècniques de patronatge i confecció (817)
Consorci d'Educació de Barcelona
Tècniques del metall (818)
Lleida
Tècniques tèxtils (820)
Consorci d'Educació de Barcelona
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
Alemany (133)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
17/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Àrab (134)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Italià (135)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Japonès (136)
Consorci d'Educació de Barcelona
Portuguès (137)
Consorci d'Educació de Barcelona
Rus (138)
Consorci d'Educació de Barcelona
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Xinès (139)
Consorci d'Educació de Barcelona
Espanyol (190)
Consorci d'Educació de Barcelona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
18/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Girona
Lleida
Grec modern (191)
Consorci d'Educació de Barcelona
Francès (192)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Anglès (193)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Català (195)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
19/19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6778 - 29.12.2014
CVE-DOGC-A-14356028-2014
Èuscar (198)
Consorci d'Educació de Barcelona
(14.356.028)
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007