Citació a les persones interessades en el procediment de

Num. 7447 / 21.01.2015
Jutjat de Primera Instància número 3 de Dénia
Citació a les persones interessades en el procediment
de declaració d’hereus abintestat número 1535/2014.
[2015/266]
Vicente Miñana Llorens, secretari judicial del Jutjat de Primera
Instància número 3 de Dénia, faig saber que en este jutjat s’ha dictat
decret l’encapçalament i la dispositiva del qual s’ha publicat adaptat
a la Instrucció 6/2012, de la Secretaria General de l’Administració de
Justícia, relativa a la publicació d’edictes en diaris i butlletins oficials i
la protecció de dades, així com el que disposa la Llei Orgànica del Poder
Judicial 15/1993, de 13 de desembre, que literalment són com seguix:
«Procediment: declaració d’hereus 001535/2014-DC.
Demandant: Francisco Forques Carpi.
Procuradora: Inmaculada Mas i Cabrera.
Lletrada: Carolina Vives Bolufer.
Demandat: José Forques Carpi.
Procuradora: Inmaculada Mes i Cabrera.
Lletrada: Carolina Vives Bolufer.
Difunt: José Forques Carpi.
Magistrat jutge que el dicta: Javier Alba Marín.
Dénia, 15 de gener de 2015
En el juí a què fa referència s’ha acordat, per resolució d’esta data,
citar els hereus desconeguts del causant José Forques Carpi, difunt en
el dia 13 de juliol de 2014, anunciar-ne la mort sense testar i els noms
i graus de parentiu d’aquells que reclamen l’herència, i citar als que es
creguen amb igual o millor dret que el sol·licitant perquè compareguen
en el jutjat a reclamar-ho d’ací a 30 dies.
1521
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dénia
Citación a las personas interesadas en el procedimiento de declaración de herederos abintestato número
1535/2014. [2015/266]
Vicente Miñana Llorens, secretario judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Dénia, hago saber que por este juzgado se ha
dictado decreto cuyo encabezamiento y fallo se ha ordenado publicar
adaptado a la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y
boletines oficiales y la protección de datos, así como lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial 15/1993, de 13 de diciembre, del tenor
literal siguiente:
«Procedimiento: declaración de herederos 001535/2014-DC.
Demandante: Francisco Forques Carpi.
Procuradora: Inmaculada Mas i Cabrera.
Letrada: Carolina Vives Bolufer.
Demandado: José Forques Carpi.
Procuradora: Inmaculada Mas i Cabrera.
Letrada: Carolina Vives Bolufer.
Fallecido: José Forques Carpi.
Magistrado juez que lo dicta: Javier Alba Marín.
Dénia, 15 de enero de 2015
Mode d’impugnació d’esta: per mitjà de recurs de revisió davant
d’este jutjat, no obstant això, es durà a efecte el que he disposat. El
recurs haurà d’interposar-se per escrit en el termini de cinc dies, amb la
indicació de la infracció comesa segons el parer de la persona recurrent,
i sense estos requisits no s’admetrà el recurs (art. 454 bis de la LECn).»
En el juicio referenciado se ha acordado, por resolución de esta
fecha, la citación a los herederos desconocidos del causante José Forques Carpi, fallecido en el día 13 de julio de 2014, anunciando la muerte
sin testar y los nombres y grados de parentesco de los que reclamen la
herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho que
el solicitante para que comparezcan en el juzgado a reclamarlo dentro
de 30 días.
Modo de impugnación de dicha resolución: mediante recurso de
revisión ante este juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco
días, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (art. 454 bis de la LECn).»
El text íntegre de la resolució es troba a disposició de la part en
l’oficina judicial.
El texto íntegro de la resolución se halla a disposición de la parte
en la oficina judicial.
Dénia, 15 de gener de 2015.– El secretari judicial: Vicente Miñana
Llorens.
Dénia, 15 de enero de 2015.– El secretario judicial: Vicente Miñana
Llorens.