cartilla industrias ail

CENIDH
GENTE QUE CAMBIA EL MUNDO
AIL
Edición y Redacción.
Marieli Martínez Marenco
Supervisión:
Libby Canales Barquero
Diseño y Diagramación:
Franz Tórrez Hernández
Traducción:
Humberto Thompson
www.humboldt.org.ni
Naha ulbankana sipsa kau sakaia, naha asla
takanka nani adarka apu kira, Oilwatch,
Diakonia an bara Centro Humbolds, an
dia ulbanka ba kat kulkanka yabaiasa.
Naha ulbankana yamni kaikansa Centro
Humbordt, lukanka sakanba dukiara, baku
sin Diakonia asla takanba helpka ba wal,
klauna tasbaia bila yua munaia dukiara. Naha
waunhkatayana aisisa AIL warka kanka natka nani
ba, an baku adarka sakan ba. Uplara smalkanka
kum yabaia, nahki natkara nayara prawi help
munaia dukiara. Naha waunhkataia paskanba
lukank kum sakaib nahki natkara tawan wala
nanira saukanka nani takanba wal, smatka kum
plikan marikaia tawan sirpi wala nanira sauhki ba.
AIL pliska nani ba sipsa
naku natkara baiki sakan
kaia, kan wina wahbisakan
ba wala pliki sakuia ba:
AIL … Ani wina aula ba an nahki wina
aipaswiba.
Dia dukiara naku natkara nina
makisa AIL, MASKU bara GAS
ba, naha nani ba dukia ba, kat
diara rayaba brikanba 200 an
500 millan mani nani luan ra
bikan kanba, aipaswi balan (Li
Kauhla Swap kabu ka nani dus
nani ailal brikan pliska ba ra).
Tasba munuhtara diara nani
aisawi asla takiba, piu wihka
auya taim, sipsa AIL, MASKU
an bara GIAS nani takaia sa,
kuna sipsa kaikaia sin dia
nani duhkia nani asla takisa.
Gias ba sika pasa kum aisawi
diara kum bilara ba, AIL ba
trahpapa satka kum asla
takan ba an MASKU ba dus
nani kahwi aisawi ba tawa
tawa taim wal takiba sika.
AIL ba sika.. naku natkara ai
natka brisa, isti lapta takisa
baha mihta karnika yabisa. (
AIL paswanka ba MASKU ba
na wala Hidrogeno wiba wal,
an sirpira naha satka nani brisa
(Azufre wiba, Oxigeno wiba,
Nitrogeno wiba, Hierro, Cromo,
Niquel an Vanadio nani brisa).
AIL paswanka ba tarkikara dia
wal bara sa, drahpapa, sal laya
tahpla, bawina GIAS wiba sin, an
bawina sirpi ka nani ba wala nani
sin. AIL ba yus munanka natka
ba karnika brisa, klin daukuyaba
ninkara masin tara nani ra yus
munaia ba wina lait nani baku,
masin kara. Tasba aiskara Kuntri
bani ba, AIL bara pliska nani
ba pat wahbi saki brisa, an
pat ridi sin dauki brisa nahki
sakaia natkaba, kau yamni
natkara
pawanka
dukiara.
• Bak sakan pliska kum: bak sakan
pliska kum ba yawan wibiasa kaka
anira AIL bara pliska kum, taim
ailal luanra pat wahbi saki briba,
bar aba nani pliskara AIL ailal nara
sipsa saki muni atkaia, sakuna sipsa
na saki taim trabil nani ailal takaia.
• Wahbi bak sakan pliska kum:
baha ba AIL manas bara ba
pliska kum, an pat laki kaikan
nahki natkara atkaia ban a taim
ka nanira, bara sin na pliska nani
ba uya travil ailal sin sipsa takaia.
Asla takanka kum bar asa kaka
naha warkka daukiia natkara
dimuia piuwara blestusa, upla an
tasbaia bilara rishka yuwika nani ra
sin ba purkara kau klir kayaba, wan
tasbaiara iwaia rait kava, an pana
pana kulkanka laka ba briaia, bara
sin klir kaia, an kasak kaia, lukanka
yamni brikaia, respek brikaia, wan
iwankara, wan daukankara, wan
kasakka lukanka briba ra sin lulkaia.
AIL plikaia an sakaia natka
nani ba
AIL sakiba warkka natka ba takaskaia dukiara ba
(pliki kaikiba warkaba sakaia warkka ba, an tasba
muhnuhtara bara dukia nani yus muni nani ba), bara
Mesoamerikara, Oilwatch brih impakiba, wiras sa
rishka nani kuntri r aba alki yus munaia apia. Sakuna
witin nani wat ba, ba riska nani ba AIL baku ba si
taim, tasbara sauhkanka tara brihbalisa, ba nani ba
kan sunaia, bara baku lika na warkka ba wan rishka
wala nani an tasbara sauhkanka daukbia apia, wan
iwankara, bara sin wan lahlaka takiba wan kuntri
kara, an tasba iwanka aiskara. Naku kan suni kabia
kaka, yawan nani sipsa lait briaia sipsa klin lakara
briaia, baku sin na nani warkka ba wal, yawan sipsa
kau wan kainara wan kan suni waia, wan kuntri ra,
bara sin tasba iwanka
aiskara, an nu
takaia ani kat yawan
nani
wan
raitka briba wan
rishka nani
ba yus munaia.
Kuntri nani AIL
an
GIAS
warkka
wina
iwi nani ba
naku samplika
kum yawan
sipsa
kaikaia:
• Upla pawanka ba uba maiara palisa.
• Lahla laikara sin uba pali maiara sa.
• Tuktan nani sirpi nani ba sin uba pali
pruwisa.
• Tuktan nani ai winara yamni briaia ba
uba pali maiara sa.
•Wan wina tara mai kaikaia ra lahla nani
maiara pali sa.
• Skul dimaia lai kara basin uba pali
maiara sa.
• Upla skul dimrasba uba pali ailalsa.
• Lahla daukaia maikara uba pali Saura sa
• Wan ta bri uplika nani ba, Saura ra kau
wark nani ba daukisa.
¿Dia ba kat yawan nani alkaia
wat pali luki sa?
• Upla ba kasak pali ai sinskara briaiasa wan rishka
yuwika nani rispikka yabayaba.
• Tawan pawankara waiaba sipsa natka wala kum ku
pawaia, wan rishka yuwika nani ra uba sin sauhkras
kira, wark takanka kau natka klin wal, bara sin tawan
aiska sin i mihta dinkaia.
• Wan luhpia nani yauhkikara luki kira ra wan naya kir
nanira, siknis Saura nani wina klin swiaia.
• Wan indian natka iwanka, bara sin wan almuka nani
daukanka kan ba rispikka yabaia, an kaina suni briaia
sa.
• awan pawanka lakara dimaia ba, kasak pali kaikaia
sa, wan tawanka nitka ba na wan nayara tawan sirpi
nani bar aba nitka nani ba sin.
• Klir kaia sa wan indian tawanka lainka raitka nani
ba klauna tasbaika bilara.
LA PLAMAIA KARNIKA BA
Kaina sunaia kasak lukan ba mitin tara brin nani ra an wan
iwanka kir tasba aiskara ba, bilara yuwika nani bara ba
dukiara, bara sin tasba aiska bila ra taim nani sat sat nani taki
aula ba dukiara, kuntri tara nani wahbi sakan uplika nani ,
aisikaikanka kum brin chaini tawanka Kyoto wi bara.
• Yawan upla tasbara iwiba wan raitka aiska pali brisa, wan
naya kir ba kasak pali klin kaia ba.
• Indian tawanka bilara, iwi nani ba ai raitka aiska pali brisa,
witin nani nahki natkara iwaia ba, ba raitkara OTI convenio ka
numbika 169 bara ulbi pat sakan sa.
• Mitin tara nani ra laki kaikiba, wan tasbaia aiska bilara
taim nani sat sat taki aulaba, ai ulbanka baikisakanka 3 bara,
wisa pat pali kainara upla nanira maisa pakaiasa, an kaina
sunaiasa, taim Saura nani aula, bara takaisa taim,
• Bapanka kum ulbi sakan sa kulkanka yabaiasa, dia nani
tasba bilara ba sipsa kaia (upla nani, daiwan nawira an wapi
bara raswi ba, dus nani, awala an lakun nani).
Nara AIL pliska nani raya sakiba la nani bar aba wal, pura
mankan kabia.
¿DIA BA DAUKAIA SA?
• Tawan bilara la nani bri ba, pas laki kaikaia sa.
• AIL warkka, daukaia storka aisi piuara tawan
bilakku, yabal nani daukisa an tubu tara nani manki
piuwara, tawanba sipsa, mapara wanhtaya kum
ulbanka sakaia.
• Makabaia, witin nanira marikbia sins laka ba wal,
naha warkka sat ka dukiara.
• Tila dimaiasa, bara sin makabaia sa, tawanra
makabiwalaia, ba sat warkka daukaia sturka ba
smalkaia.
• Natka kum plikaia sa, nahki muni sip kabia, naha
AIL nani satka yus mun ras kira, lait nani satka briaia.
• Tila dimi, bin nani an wapanka nani daukaia, lait ba
uya pali bahkira yus munaia apia dukiara.
Aisi kaikanka tara kum daukan tasba aiska lalka nani
aikuki… Johannesburgo wiba tawankara 2002.
“Yawan wan raitkaba kulkanka laka yabaiasa, wat
natka bakat, nahki wan ritska briba wan tasbaia
bilara, yus munaia pawan ka nani sat ka daukaia wan
tawanka bila ra, bara yawan bui kaikaia, sip kabia
proyecto nani dimi aulaba tawan lupia laka kat sa
kaka au takbia ar apia takaia sipsa.”
KAINA SUNAIKA KUM:
• Naha satka nani duhkia yus munayasa wan tasba kir
sauhkaia apia kaka ( lapta, pasa an Li dukia)
• AIL, MASKU an GIAS praiskaba laki kaikaia, rait pali
praiskaba manki saki or apia kaka, praiska kum manki
ba pasara, sauhki ba kau mana taki sapa kaikaia.
• Tanka pliki kaikaia lait proyecto ka nani sat ka bara
sa kaka tawanra, or mankaisa kaka, dia sat ka natkara
daukais, tawan uplika nanira makabi walansa ki, apia
kaka witin nani sep daukaia sipsa sapa.
• Stadi munanka kum blestosa daukaia, lait sat ka
proyecto kum daukras piuwara, kan sauhkanka sipsa
baha wina balaia.
• Tawan uplika ba yabalkaba param kaiasa ulbanka
nani bara kaikaia an storka nani la sin tanka bri
bauhuya.
Tasba aiskara 122 campani nani ba naha warka nani
satka taki wan payaska nani sauki daukisa 80 porcet ba.
Ba tilara kau ba campani 4 bara sa (Exxon MobilOil, BP
Amoco, Shell y Chevron Texaco), baha nani ba patkira sa
klaut ninara saukanka brihbaliba 10 porcet ba.
AIL ¿Dia sa?
Tasba aiskara ail saki wark nani ba , an yus muni nani ba
kau wan tasba kir ra saukanka bribalisa. Kau ba saki piuara
yu bani tawa tawa saukankaba brih aula natka satkara, plis
wala wina walara laki ba ai kia nani laiwi piunanira baha
nani ba yu ba kau saukisa.
Naha sat warka ta krikaia ba plis ka nani paskisa ba piuara
diara nani kainara nani ba sipsa kaia dauwan watla nani,
pata nani, luhpia sirpi nanira sauhkanka tara nani bribalaia.
Saukanka laka dauki ba ail warka nani wina baman
apia sakuna natka walara sin saukanka bribalisa, taim
nani lakuia taim, pasa karna nani krai, prari nani satka
mihta sin, tasba nikban nani ba sin, kauhri nani daknika
wihki politik daknika wal travil nani brisuia taim sipsa
nani sauhkanka satka nani balaia, pliska nani sin prakaia
bara sin sauhkitikaia. Naha diara 3 nina nani kanra pat
mankanba wina kaikanka daukaia ani ba kau saukanka bri
balisa:
SAUKANKA KAIKIBA WAN
TASBAIA BILARA:
upla nani tilara
ba
•Wan
yuwika tawan
bila
wina
takiba
kaina dakbisa, diara
nani
tasba
bilara
nani ba sin tiki auia,
bara sin baha wina
sika indian tawanka sirpi nani ba ai pata nani
saki yus muniba yu bani saukanka dauki auia sa.
Ail warka ba saukanka tara nani bribalisa naha sat
plika nanira (laulu pawi nani ra, unta tara nani ba,
kabu ra walpa bara nani ba, auhia unra sin saukisa).
Naha wal marikisa saukanka tara pali daukisa,
ail warka nani bui wan pata mankaia pliska nani
ra sin, an payaska baku sin wan iwankara sin. Ail
warka ba piu bani plis nani kumira daukras sakuna
ailal nani daukisa, ba wal indian nani iwanka ba
saukisa, tasbaia brisa an tawanka wina sin kanhbi
sakisa, den witin nani plis ka ba yus munaia
dukiara, kiamka wala nani bal iubiaba dukiara.
Kabu bilara yuwika nani ba
Kabu munuhtara yukika nani bara ba manas pali
ba, isi palisa pruaia bara sin tiwaia. Ail warka dauki
piuara sipsa kabu ra laiwaia, bara baha laiwira
piura kahu munuhtara wih takaskuia, walpa nanira
wih takaskuia ba mani nani ailal bara kaisa ai kia
nani ba saki, dauwan tara, sirpi nani ra rayaka
sakisa. Bara na warka nani li pia nanira tasbara
naha warka saukanka tara pali brihbalaia, ail laiwira
kabura sip an li aubra buwi sipsa, plis lauhra briwaia.
Ail kia ba bui daiwan nani watla nanira saukanka
daukisa. Kabu munuhtara dauwan watla nani
bara bara sin an daiwan nani bara bara sin. Kabu
munuhtara daiwan nani bara ra ba sipsa kum
kum nani ba piu prahni bilara kli ai pliska nani
paskaia, wala nani ba sipsa mani nani ailal luwaia
ai pliska sip paskras, ail laiwan ba taka mihta.
Naha trabilka na bui upla li yus muniba ba baman
sauhkras, sakuna ai pata pliska saki pliska nani sin
sauhki tikisa: inska miski kan pliska nani, kan piuwara
naha nani plika wina gelpka brikanba ai pawankara.
Sauhkanka daukiba tasba pura ra
Aiuhia un nani ra dauwan ai apaika bri pliska
nani ba sin sahki tikisa, kau kaikbia sa kaka sipsa
daiwan mahbra tasbara man kanra, ail taiar alkuia
piuwara, kauba ail ba daiwan mahbra apanba
ra alkuia taim, sipsa baikaia piua ba luaia, wala
ba sipsa sin pruwaia, an sin skawa takaia. Baha
ail laiwanka ba bui, kabu unra dauira nani ba
pata sauhki tikisa an kau plis laiuhra blikisa.
Unta tara nani ra ail saki ba
Ail pliki tauki piuara dus nani ba sakak pali sauhkisa.
Ail sakaia pliskaba yus munaia piuwara, blistusa
hectaria wal pitka klin munan kaia. Tasbara klauhbaia
piuara diara laya satka Saura nani yus munisa, kan
ba nani ba tasbara an tihni nani ra sin laiwisa.
Bara ba klauhbuiaba wark taki piuwara yu bani
sauhkankaba kau kau bribalisa, li karma nani ra, tihni
nani ra, awala nani ra bara sin tasba munuhta ra sin.
Taim nani shens takiba
Yawan nani sipsa kaikaia, ail ba saki taim piuwara,
ail taskika ba anki taim wan payaskara kasak pali
saukanka yabisa, bara baku sin ail saki piara an pliki
piuwara andat taim kau pasara dauhkanka yabisa
((Oilwatch, 1997). Siskira nani daknika bila wisa
klaut purara, ail saki laptika kiasmikaba uli wiba uba
pali sa, kan uba pura luan mihta (dióxido de carbono
CO2, metano CH4, y Óxido Nitroso N2O entre otros).
Gabamet nani ai aisanka tilara laki kaikras nahki
natkara sip kabia ail praiskaba lahban kaia,
Kioto tawankara aisankara pat aisi kaikankan ail
praiskaba sakuna ba praiskara baku daukras.
Witin nani kau kaikisa pawi waia wark nani ba
ail yus muni masinka nani ba wal. Ba aisankara
winkan train munaia ail warkaba kau lahbaia
sakuna gabamet ka nani ba kau lika suni wisa.
Naha aisankara pramas takan naha taim ka
sauki briuwia ba nahki natkara yamni daukaia,
kan saukanka ba ail saki natka ba wina kau pali
sauki brih auiaba mihta, bara gabamet nani sut
ba natka plikan kaia sa dia ba kau pain dauhbia
sa kaka ba taim ka ba klin sakaia sa sipsa.
POLITIC NANI MAPARA BUANKABA
Kanra aisanba baku manas pali bara sa, ail
warka ba wina tawan pawanka nani satka nani
daukisa ai kontri kara. Baha mihta tasba aiskara
kontri nani bara sa witin nani ail warka ba sip
swiras, mapara bui uplika nani kupia laka apia
ba mihta mapara buisa an baku sin pruwisa
war nani dauki piuara kontri wala nani ba wal.
Kontri tara nani ba ai lahla ka yus munan
natka briba kauba kauhru nani asla dauki
bara wark nani sin bukisa tasba wala nani
mapara, taibi muni yang pramas takisa, ail brisa
kaka, ail warka ba daukaia kontri ka bilara.
Nicaragua kontri ka bilara,
ail riskaba apu sa market tara
atkaia pitka. Baku sin lukanka
bara sa, klauna tabaia bilara
plis nani bara sa wisa ail pliki
kaikaia pliska nani bara sa
wisa. Nicaragua gabamet ba
adar yabansa 5 plis nani ba
pri lakara ani campanika bal
ail warka daukaia ba, stadi
munaia an sakaia, naha nani
pliskara, klauna kabu ka bilara.
Baha adarka brin ba naha
campanika nani ra yabansa
Noble Energy S. A. y la empresa
Infinity
Energy
Nicaragua.
yabansa lih waihka kati 2008 ka
taba, ail pliki kaikaia an sakaia
bara sin gas sin, klauna kabuka
bilara naha nani campanika ra,
empresa estadounidense MKJ
Exploraciones Internacionales
S.A. baku sin kakamuk katira
2009 mankara Noble Energy
Nicaragua gabamet ka ba adar campanika atki brin MKJ
Ail pliki kaikaia ba 6 mani
kum sas yabisa. Ba nani
manka bilara pliska kum
sakuia kaka 30 mani kum
yabaisa campani kara ai warka
nani ba dauhbia duhkiara,
pliska sakuia ba taim wina.
Noble Energy campanikaba
ai warka ba pat ta krikansa
Isabel an Tyra pliska nani cost
kabuka bilara. Tasbara ail
kaikaia pliska nani lahwaunhta
daukaia ba pat ta krikansa
na pliskara Pozo Paraiso Sur
1, baha ba 168 kilometro
Bluefields lalmara, Plataforma
Saratoga ba wal. Noble Energy
campanikaba ulbi sakanka kum
daukan bara wisa 90 des pat
ail saki kabia na nani pliskara.
adarka brikanba witin atki
brin, bara ail pliska nani pliki
kaikaia ba wark ra diman sa.
Pliska nani wal yabansa pliki
kaikaia an sakaia warka
daukaia dukiara, klauna kabu
ka lalmara, naha nani pliska
nani sa Banco Isla Bilwi wina
113 kiometro lalmara, an wala
ba Banco Tyra 139 kilometro
Bluefields kabuka lalmara. Kumi
bani na 4000 KM raun brisa. Ail
sakaia adarka yaban kumi bani
ba 226,774 hectaria brisa ba ba
na pliska sa PROSPECTO PERLAS
ba, an bara PROSPECTO TYRA
ba brisa 334,230 hectaria,
ba ba kaihbia kaka 334,
230 kilometro naya bani ra.
Lih mairin kati 2012 ka ta
ba Adar brin, pliskara wark
takaia bara baku mihta pat ta
krikansa, tasba nikbaia pliska
nani sipba laki kaikaia, ail saki
warka takuia bara 2- D ra.
Paraiso Sur pliska ba 370 mita
brisa ai naia banira, bara sin
tasba munuhtara salkan kabia
ba 3,358 mita, ail ba bara sapa
kaikaia dukiara. Bara naha
lih untika klauhbuia ra ail ba
bara takbia kaka, campanika
lukisa lih unta wala kum
daukaia ba pliska lama nani
ra, ba ba dukiara campaniba
90 des kum sas brisa.
Na campanika Noble Energy
Limited ba na minit ba kat lala
kum tikansa US$ 79 millian
dalas kum an lukisa kau tikaia
US$
22
millian
Dalas
kum
kau lih unta
pas ba salkaia ba
dukiara. Nicaragua
gabamet ka ba bila kaikanka
kum brisa lala wen takaia 17,500
millian Dalas, ba ba la 286 bilara winsa 30 mani
kum yabisa ail sakaia ba dukiara campani nanira.
Kau adar wal kum yabansa Infinity Energy
Nicaragua campanikara, naha nani pliskara
Bancos Tyra an Perlas 2009 ka ta ba mankara.
Na minit nanira ail pliki kaikaia warka ba dauki
aulasa, baku sin tasba nikbaia sipsa sapa sin laki
kaikisa
baha nani
tasbaikara
2 – D wiba wal.
Baku sin adarka masip kum kau yabansa
naha campanikara Industrias Oklahoma
Nicaragua S.A. Indoklanicsa pasific tanira. Na
taimka nanira laki kaikisa Pozo San Bartolo –
1 bara, laki kaikisa sipsa sapa sakaia an sin
laki kaikisa nahni pitka kat karnika bri sapa,
ba ba Zonaa Villa el Carmen wiba saitkara.
Gabamet
ba
kau
campani
REPSOL
EXPLORACION S. A ba wal aisi kaikaia waat sa,
klauna kabu ka tani ra pliska nani kum iabaia.
CENIDH
GENTE QUE CAMBIA EL MUNDO
Proyecto "Alianzas y Propuestas para la Proteccion de los Derechos Colectivo
de Poblaciones Indigenas y afro descendientes de la Costa Caribe Nicaraguense"