10820-10830-10840-10850 e-MOTION 180° HAREKET

TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
EEE Yönetmeli¤ine Uygundur
(L) = Faz ba¤lantı ucu
(N) = Nötr ba¤lantı ucu
( ) = Toprak
Fazı (L) ve nötrü (N) klemense ba¤layınız.
10820-10830-10840-10850
e-MOTION 180° HAREKET SENSÖRLÜ
LEDL‹ DUVAR ARMATÜRÜ
KULLANIM ALANLARI
• Bina girifllerinde ve binaların merdiven aralıklarında.
• Daire içi uzun koridorlarda.
• Daire içi gerekli konumlarda.
• Kapalı otoparklarda.
• Otellerde gerekli konumlarda.
• Okullarda, hastanelerde ve benzin istasyonlarında.
ALGILAMA ALANI
2.2 m.
GENEL EMN‹YET UYARILARI
• Ürünü orjinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadı¤ını ve teslimat sırasında genel
görünüflünü kontrol ediniz.
• Ürünü amacının dıflında kullanmayınız.
• Su ve nemli ortamlarda bulundurmayınız.
• Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
• Yüksek gerilim uygulamayınız.
• Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
• Darbelere karflı koruyunuz.
• Cihazda ~230-240V gerilim bulundu¤u için uzman olmayan kiflilerce dokunulması ve montajının
yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.
12 m.
12 m.
12 m.
24 m.
MONTAJ ve KULLANIM ile ‹LG‹L‹ UYARILAR
• Cihazın montajı ulusal kablolama ve tesisat standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
• Montaja bafllamadan önce mutlaka elektrik flalterini kapatınız.
• Isıtıcı cihazlardan ve nemli ortamlardan uzak yerlere monte ediniz.
• Cihazın beslemesine 6A sigorta takınız.
• Fabrika ayarları: Günıflı¤ı ayarı en karanlıkta, zaman ayarı en kısadadır.
• Elektri¤i verdikten 10 -15 sn. sonra ayar yapmaya bafllayabilirsiniz.
• Zaman ve gün ıflı¤ı ayarları gündüz ve gecede yapılabilir.
• Ayarları ani olarak de¤ifltirmeyiniz.
• Ayarlarda önceki ayarın sonucunu görmeden bir sonraki ayar ifllemine geçmeyiniz.
• Günıflı¤ı ayarının pozisyonunu belirledikten sonra zaman ayarını yapabilirsiniz. En iyi gün ıflı¤ı
ayarı için, gün ıflı¤ı ayar çubu¤unu minimuma getirdikten sonra yavafl yavafl arttırarak sonuca
ulaflınız.
• Camı temizlemek gerekti¤inde kuru bir bezle temizleyiniz.
• Cihazın montajını yaparken ısıtıcı, fan, buzdolabı, fırın vs. gibi ortam sıcaklı¤ını ani de¤ifltirecek
cihazlardan uzak yerlere ve günefl ıflı¤ını direk görmeyecek yerlere montaj yapınız.
• Cihazın yakınlarında bulanabilecek çalı, a¤aç, vs. cisimler cihazda algılama hatalarına neden
olabilir.
TEKN‹K ÖZELLiKLER
10820-10830
Çal›flma gerilimi
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Algılama mesafesi
Zaman ayarı
Koruma derecesi
Çalıflma sıcaklı¤ı
Yay›lan ›fl›k miktar›
Acil ayd›nlatma
Acil ayd›nlatma süresi
Piller
Güç tüketimi (Yan›yorken / Stand-by)
S‹STEM B‹LEfiENLER‹
(a) Gövde
(b) Duvar montaj delikleri
(c) Klemensler
(d) Led kart›
(g)
(e) Aç› ayar plasti¤i
(f) Kablo geçidi
(g) Cam tutma vidalar›
(h) 10820 - 10840 cam
(›) 10830 - 10850 cam
(a)
(h)
(›)
(b)
(b)
(c)
(d)
(f)
(b)
(b)
(g)
(e)
(a) ile gösterilen gövdeyi ürünün yan›nda verilen montaj vidalar›yla b ile gösterilen montaj
deliklerinden duvara parelel flekilde monte ediniz. Daha sonra (c) ile gösterilen klemense L-N
ba¤lant›lar›n› yap›n›z. Ayar trimpotlar›yla ortam koflullar›na göre gerekli ayarlar› yapt›ktan sonra
(h) veya (›) ile gösterilen cam›, cam tutma vidalar›yla dikkatli bir flekilde gövdeye monte ediniz.
Cam tutma vidalar›n›n afl›r› s›k›lmas› cam›n k›r›lmas›na neden olabilir.
10840-10850
~230-240 Vac / 50-60 Hz
180°
2.2 m.
3-12 m.
10 sn. ± 1 sn. / 5 dk. ± 10 sn.
IP43
2 SINIF
-20°C ~ +40°C
WW (3000K) 158 lm / CW (6500K) 165 lm
10840 = 12 lm
10850 = 22 lm
2 Saat
3x1.2V 1000mAh ni-mh AAA
4.8W / 0.7W
5.8W / 1.5W
SORUN G‹DERME
ARIZA
ÇÖZÜM
NEDEN
• Ledler yanmıyor. • Gün ıflı¤ı ayarı gece konumunda.
• Elektrik yok veya flalter kapalı.
• Sigorta arızalı.
• Cihaza elektrik
gelmiyor.
• Sigorta açık de¤il veya arızalı.
• Sigortayı kontrol edin, sigorta
çalıflmıyor ise yenileyin.
• Kabloları kontrol edin.
• Kablolama hatası var.
• Ledler sönmüyor. • Algılama alanında sürekli hareket
var.
• Caddedeki hareket halindeki
araçlar algılanıyordur.
• Algılama alanında rüzgar,
ya¤mur, kar, fan, ısıtıcı veya açık
bir pencere olabilir.
Algılama mesafesi +20°C’lik ortam flartlarına göre verilmifltir.
• Algılama alanı
de¤ifliyor.
• Gün ıflı¤ı ayarını kontrol edin
ve gerekirse yeniden ayarlayın.
• Elektrik hattını kontrol edin,
kapalı ise hattı açın.
• Sigortayı de¤ifltirin.
• Ani ısı de¤iflikli¤i olabilir, ortam
rüzgarlı veya çok sıcak olabilir.
• Bölgeyi kontrol edin.
• Cihazın caddeyi görmesini
engelleyin.
• Montaj yerini de¤ifltirin veya
neden olan nesneleri uzaklafltırın.
• Montaj yerini de¤ifltirin veya
neden olan nesneleri
uzaklafltırın.
ALGILAMA MESAFES‹ :
Hareket sensörlerinde algılama mesafesi PIR dedektörle hareket yönü arasındaki açıya, sıcaklı¤a
montaj flekline ve montaj yerine ba¤ımlıdır.
TIME
LUX
Bütün elektronik cihazlarda oldu¤u gibi hareket sensörlerinde de sıcaklık çok önemlidir. Ortamın
sıcaklı¤ı alg›lama mesafesinin azalmasında önemli rol oynamaktadır. Belirtilen algılama mesafeleri
+20 °C ortam sıcaklı¤ına göre belirlenmifltir. Yüksek sıcaklıklarda algılama mesafesi düflecektir.
SENSE
(LUX) Günıflı¤ı ayarı
Gün ıfl›¤› ayarı 2-2000 lux arasında ayarlanabilir. Ayar çubu¤unu saat yönünün tersine
çevirdi¤inizde ürün yalnızca gece çalıflacaktır.
Trimpot (Ayar çubu¤u) saat yönünde çevrildi¤inde hem gece hem gündüz çalıflır.
Trimpot (Ayar çubu¤u) saat yönünün tersine çevrildi¤inde yalnızca gece çalıflır.
fiekil-1
(TIME) Zaman Ayarı
Zaman ayarı; sensör algıladıktan sonra ıflı¤ın ne kadar süre açık kalaca¤ını belirler. Siz ortamda
hareket ettikçe sensör süresi ne olursa olsun hareket bitene kadar çalıflmaya devam edecektir.
Ayarı saat yönünün tersine çevirdi¤inizde zaman en kısaya ayarlanmıfl olacaktır. Zaman ayarı
10 ± 1 sn. ile 5 dk. ± 10 sn. arasında ayarlanabilir.
Sensöre te¤et yürüme (Normal algılama mesafesi)
fiekil-1'den anlaflılaca¤ı gibi hareket sensöründe maksimum algılama sadece ürüne te¤et
yürüyüfllerde gerçekleflir. Ürüne dik olarak yüründü¤ünde dikey çizgileri tam olarak kesemedi¤imiz
için sensör hareketi algılamada zorlanacak, algılama mesafesi düflük olacaktır. 10820, 10830,
10840 ve 10850 ürünlerinde alg›lama mesafesi 12 metredir.
Trimpot saat yönünün tersine çevrildi¤inde en kısa çalıflma (10 sn. ± 1sn.)
Trimpot saat yönünde çevrildi¤inde en uzun çalıflma (5 dk. ± 10 sn.)
(SENSE) Hassasiyet Ayar›
Hassasiyet ayarı, mevsimsel ısı de¤iflikliklerinin dengelenmesi ve istenmeyen aktif hale gelmelerin
önlenmesi konularında ayarlanabilir. Optimum hassasiyet istendi¤inde, hassasiyet kontrol
dü¤mesinin orta noktasına ayarlanması ve algılama alanının kontrol dü¤mesinin saat yönünde
çevrilerek 12 metreye kadar arttırılması veya saat yönünün tersine çevrilerek 3 metreye
kadar düflürülmesi sa¤lanabilir.
GARANT‹
Firmam›z malzeme ve imalat hatalar›ndan kaynaklanan ar›zalar› giderir, garanti kapsam›nda
verilen bu hizmetler ar›zal› parçan›n onar›m› veya de¤ifltirilmesi fleklinde yap›l›r ve bu seçime
firmam›z karar verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere ayk›r› kullan›m veya bak›mdan kaynaklanan
hasar ve eksikler garanti kapsam›na dahil de¤ildir. Bunun d›fl›nda yabanc› eflyalar üzerinde
oluflacak müteakip hasarlardan firmam›zdan herhangi bir hak iddia edilemez
Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülmeden ve parçalar›na ayr›lmadan, özet
ar›za aç›klamas›, kasa fifli veya fatura ( sat›n al›fl tarihini belirten bayi kaflesi) ile iyi flekilde
ambalajlanarak yetkili servis merkezine postalanmas› veya ilk 6 ay içinde sat›n al›nan bayiye
verilmesi ile gerçekleflir.
NOT: Montajın ardından elektrik verdikten sonra ilk 5 dakika ürün çalıflmasına devam ederken
ortam koflullarına göre kendi iç ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. Bu süre sonunda cihaz
normal çalıflmasına devam edecektir. E¤er ilk enerji verildi¤inde anormal bir çalıflma oldu¤unu
hissediyorsanız lütfen 5 dakika boyunca hareket görmesini engelleyip daha sonra test ediniz.
Daha fazla bilgi için: 0
Sensöre dik yürüme (Düflük algılama mesafesi)
800 261 78 05 no’lu ücretsiz danıflma hattımızı arayabilirsiniz.
[email protected]
•
www.na-de.com.tr
KK-10820/830/840/850_141223_TR_EN00
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
Complies with ROHS Regulation Directive
2002/95/EC
(L) = Line conductor
(N) = Neutral conductor
( ) = Protective earth conductor
Connect line (L) and neutral (N) to the terminal block.
10820-10830-10840-10850
e-MOTION CEILING TYPE LED SENSORLIGHT WITH 180°
MOTION SENSOR
USAGE AREAS
• At the building entrances, stair vestibules.
• At the long halls within the flats.
• At the places required within the flats.
• At the parking garage.
• At the requisite locations within the hotels.
• At the schools, hospitals and oil filing station.
DETECTING RANGE
“OFFERS ENERGY SAVING FEATURE’’
2.2 m.
GENERAL SECURITY CAUTIONS
• Take off the original package and control if there is any damage of transportation
and general view of the product.
• Do not use the product at cross purposes.
• Keep it away from water and moist areas.
• Do not use the product at dusty, dirty and rusty places.
• Do not supply high voltage.
• Do not apply any liquid.
• Protect from any stroke.
• Using ~230-240V voltage is so dangerous that only the specialist
electricians must install and apply.
12 m.
SPECIFICATIONS
10820-10830
Operating voltage
Angle of coverage
Mounting Height
Detection Range
Time setting
Protection class
Opr. temperature
The amount of light emitted
Emergency lighting
Emergency lighting duration
Battery
Power consumption (Active/Stand-by)
24 m.
SYSTEM COMPONENTS
(a) Body
(b) Wall mounting hole
(c) Terminals
(d) Led card
(g)
(e) plastic part of angle
(f) Cable hole
(g) Screw of fix to glass
(h) 10820 - 10840 glass
(›) 10830 - 10850 glass
(a)
(h)
(›)
(b)
(b)
(c)
(d)
(b)
(f)
(b)
(g)
(e)
Mounting figure a part to the wall surface by in figure b holes with screw as a parallel to wall.
Then make the L-N connections to the terminals which shows by figure c. After making the
setting according to the room condition, mount the plastic glass cover on the body carefully
with the glass screws as indicated at (h) and (›). Gently screws otherwise glass might be broken.
TROUBLESHOOTING
10840-10850
~230-240 Vac / 50-60 Hz
180°
2.2 m.
3-12 m.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.
IP43
CLASS 2
-20°C ~ +40°C
WW (3000K) 158 lm / CW (6500K) 165 lm
10840 = 12 lm
10850 = 22 lm
2 Hours
3x1.2V 1000mAh ni-mh AAA
4.8W / 0.7W
5.8W / 1.5W
MALFUNCTION
• Led is off
• Control daylight setting and
re-adjust
• There is no
electricity on the
device
• Fuse switch off or fuse faulty
• Check the fuse if necessary use
a new fuse.
• Check the connection cables.
• Continuously
led is on
• Continuously movement in
detection zone
• Cars on the streets are being
detected.
• Wind, rain, snow is moving to the
trees & bushes or open windows in
detection zone.
• Change
perception
area in device
SETTING
SOLUTION
CAUSE
• Daylight adjustment set to
night-time mode during daytime
operate
• Power switch off or no electricity
• Fuse faulty
Detection range is determined at the temperature of +20°C
• Connection faulty.
• Check the electricity and power on.
• Change the fuse.
• Check the detection zone.
• Avert it is being detection.
• Change detection zone, change
site of installation.
• Sudden temperature changes due • Change site of installation or
to weather(wind, rain, snow) or the keep the reasons away.
air expelled from fans.
• Different ambient temperatures. • Change site of installation.
DETECTION AREA :
Detection area of motion sensors depends on the angle between PIR detector and moving
direction, temperature (power of lamps changes this temperature), mounting style and mounting
place. Temperature is very important for operation for motion sensor like all electronic devices.
Using higher value of loads written on manuals and packages will decrease temprature inside
the device when using Na-De Ceiling Armatures with Motion Sensor. As a result detection range
will decrease and may cause defect of electronic components. Environment temperature will
also cause decrease of detection range. Detection range give is determined at +20°C. If the
weather is hot, it will decrease.
TIME
LUX
12 m.
12 m.
CAUTIONS FOR INSTALLATION AND USAGE
• Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national
wiring and electrical operating conditions.
• Turn of the network before mounting.
• Do not mount the product near the radiator and moist areas.
• Fix the bulb before operating.
• Use 6A fuse the supply input.
• Factory setting; daylight adjustment is at darkness, time adjustment is at the shortest.
• Setting can be made 10 - 15 second after the releasing of the power.
• Time and daylight setting can be made during the day or night.
• Do not change the time and daylight settings abruptly.
• Do not make a second adjustment before you get a result from the first setting
of the time and daylight.
• After you determine the right setting of the daylight, you can arrange the time as you
need.
• The best result for the daylight setting can be obtained by adjusting the minimum. And
that you can find the correct setting for sensitivity incrementally.
• When a cleaning needed for the glass, take of carefully and clean with a dry rag.
• Avoid mounting the detector close to objects that can cause rapid temperature changes
such as heaters, fans, refrigerators and ovents etc, and prevent the detector from
point-blank sunshine.
• It can cause the device operate inaccurately if there is tree, brushes etc. in the
coverage area.
SENSE
(LUX) Daylight setting
The sensor’s response threshold can be infinitely varied from 2-2000 lux.
If you turn the knob anti-clockwise device will operate at dark.
Control dial set clockwise = daylight operation approx. 2000 lux.
Control dial set anti clockwise = night-time operation approx. 2 lux.
(TIME) (f) Time setting
Light ON time can be adjusted continuously from
“10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.” If you turn the knob anti-clockwise device
will operate at minimum time. (10 seconds)
Figure 1
Walking targential to the sensor
(normal detection range)
Control dial set to anticlockwise = Shortest time (10 sec. ± 1 sec.)
Control dial set to clockwise= Longest time (5 min. ± 10 sec.)
Walking directly to the sensor
(lower detection range)
The maximum detection range can be realized when walking tangential to the sensor (figure1)
When walking directly to the sensor detection range will be low. Because you will not be able
to cut vertical areas. Detection range of 10820, 10830, 10840 and 10850 models is 12 m.
(SENSE) Detection Range Setting
SENSE adjustment is used to set the detection range. For optimum range, please set the knob
to middle point. For maximum range (12 m) please turn clockwise, for minimum range (3 m) turn
anti-clockwise.
GUARANTY
We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be
met by repair or replacement at our own discretion. The warranty shall not cover damage to
wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further
consequential damage to other object is excluded. Claims under the warranty will only be
accepted if the unit is sent fully assembled and well packed complete with a brief description
of the fault, a receipt or invoice ( date of purchase and dealer’s stamp) to the appropriate
Service Center.
NOTE: Device will automatically make its own offset by checking environment for
approximately 5 minutes after the first installation. After this period device will operate
normally. If you think the device does not operate normal in first installation, please
wait for 5 minutes and start to test again. Be sure that there is no motion by this period.
[email protected]
•
www.na-de.com.tr
KK-10820/830/840/850_141223_TR_EN00
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
Conforme a la Directiva ROHS 2002/95/CE
(L) = línea conductora
(N) = conductor neutro
( ) = Conductor de tierra de protección
10820-10830-10840-10850 e-MOTION
TECHO TIPO SENSOR DE LUZ LED CON
SENSOR DE MOVIMIENTO 180º
Conecte la línea (L) y neutro (N) al bloque de
terminales.
ÁREAS DE USO
• En las entradas de los edificios, vestíbulos de escaleras.
• En los largos pasillos en los pisos.
• En los lugares requeridos dentro de los pisos.
• En el garaje de estacionamiento.
• En los lugares requeridos en los hoteles.
• En las escuelas, los hospitales y la estación de presentación del aceite.
DETECCIÓN DE GAMA
2.2 m.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES
• Retire el embalaje original y controlar si hay algún daño en el transporte y la vista general
del producto.
• No utilice el producto con propósitos cruzados.
• Manténgalo alejado de las zonas de agua y humedad.
• No utilice el producto en lugares con polvo, suciedad y oxidadas.
• No suministrar alta tensión.
• No aplique ningún líquido.
• Proteger de cualquier accidente cerebrovascular.
• El uso de voltaje ~230 -240V es tan peligroso que sólo el especialista
electricistas deben instalar y aplicar.
12 m.
ESPECIFICACIONES
10820-10830
24 m.
COMPONENTES DEL SISTEMA
(a) Cuerpo
(b) el agujero de montaje
en pared
(b)
(c) Terminales
(d) Tarjeta luminosa
(g)
(b)
(e) parte de plástico
del ángulo
(f) el agujero del cable
(g) Tornillo de corrección
para el vidrio
(h) 10820 - 10840 vidrio
(i) 10830 - 10850 vidrio
(a)
(h)
(›)
(b)
(c)
(d)
(f)
(b)
(g)
(e)
Figura el montaje de una parte de la superficie de la pared por en b agujeros figura con el tornillo
como un paralelo a la pared. A continuación, realice las conexiones de LN a los terminales que
muestra por la figura c. Después de hacer el ajuste de acuerdo a la condición de la habitación,
coloque la cubierta de cristal de plástico en el cuerpo cuidadosamente con los tornillos de vidrio
tal como se indica en (h) y (i). Suavemente tornillos, de lo contrario el vidrio se puede romper.
10840-10850
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
voltaje de funcionamiento
~230-240 Vac / 50-60 Hz
El ángulo de cobertura
180°
Altura de montaje
2.2 m.
Rango de detección
3-12 m.
ajuste de la hora
0 seg. ± 1 seg. / 5 min. ± 10 seg.
clase de protección
IP43
CLASE II
Temperatura de funcionamiento/Ambiente
-20°C ~ +40°C
La cantidad de luz emitida
WW (3000K) 158 lm / CW (6500K) 165 lm
alumbrado de emergencia
10840 = 12 lm
10850 = 22 lm
Tiempo de funcionamiento de la batería
2 Horas
Batería
3x1.2V 1000mAh ni-mh AAA
4.8W / 0.7W
5.8W / 1.5W
Consumo de energía (Activo- Standby)
MALFUNCIONAMIENTO
• LED están
apagados
AJUSTE
SOLUCIÓN
CAUSA
• Ajuste de la luz del día se establece
en Modo nocturno durante el día
opera
• El interruptor de apagado o sin
electricidad
• Fusible defectuoso
• Control y volver a ajustar la
configuración de la luz del día
• Compruebe la electricidad y de la
energía.
• Cambie el fusible.
• No existe
electricidad en el
dispositivo
• Fusible apagar o fusible defectuoso • Compruebe el fusible si es necesario,
utilice un nuevo fusible.
• Conexión defectuosa.
• Revise los cables de conexión.
• LED están
encendidos
continuamente
• Movimiento continuo en área de
detección
• Coches en las calles están siendo
detectado.
• El viento, la lluvia, la nieve se está
moviendo a la árboles y arbustos o
ventanas abiertas en zona de
detección.
Rango de detección se determina a la temperatura de + 20 °C
• Detección de
Cambio área en
dispositivo
• Compruebe el área de detección.
• Evitar que es ser la detección.
• Cambie Área de Detección , cambie
de lugar de la instalación.
• Los cambios bruscos de
• Cambie el lugar de la instalación o
temperatura debido al clima (viento, mantener las razones de distancia.
lluvia, nieve) o el aire expulsado de
los fans.
• Las diferentes temperaturas
• Cambie el lugar de la instalación
ambientales.
ÁREA DE DETECCIÓN:
El área de detección de los sensores de movimiento depende del ángulo entre el detector de
PIR y dirección de movimiento, temperatura (potencia de cambios lámparas de esta temperatura),
el estilo de montaje y el lugar de montaje. La temperatura es muy importante para el
funcionamiento de sensor de movimiento como todos los dispositivos electrónicos. El uso de
un mayor valor de las cargas de escritos en los manuales y paquetes disminuirá temperatura
dentro del dispositivo cuando el uso de armaduras de techo Na-de con sensor de movimiento.
Como resultado un rango de detección disminuirá y puede causar defectos de componentes
electrónicos. Temperatura del ambiente también causará disminución del rango de detección.
Rango de detección de dar se determina a + 20 °C. Si el clima es caliente, se disminuirá.
TIME
LUX
12 m.
12 m.
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO
• Instalación debe ser hecha de manera profesional, de acuerdo con el cableado nacional aplicable
y las condiciones eléctricas.
• A su vez de la red antes de montar.
• No instale el producto cerca de un radiador y las áreas húmedas.
• Fije la bombilla antes de operar.
• Uso 6A fusionar la entrada de alimentación.
• El ajuste de fábrica, el ajuste la luz del día está en la oscuridad, el ajuste del tiempo se
encuentra en el más corto.
• El ajuste se puede hacer 10 a 15 segundo después de la liberación del poder.
• Hora y ajuste de la luz del día se pueden hacer durante el día o la noche.
• No cambie la hora y la luz del día de forma abrupta.
• No haga un segundo ajuste antes de obtener el resultado de la primera fijación de la hora y
el día.
• Después de determinar el ajuste correcto de la luz del día, se puede organizar el tiempo que
necesite.
• El mejor resultado para el ajuste de la luz del día se puede obtener mediante el ajuste del
mínimo. Y eso se puede encontrar el ajuste correcto para la sensibilidad de forma incremental.
• Cuando una limpieza necesaria para el vidrio, tome del cuidado y limpio con un trapo seco.
• Evite montar el detector cerca de objetos que pueden causar cambios rápidos de temperatura,
tales como calentadores, ventiladores, refrigeradores y hornos etc, y evitar que el detector de
quemarropa sol.
• Se puede hacer que el dispositivo funcione de manera correcta si hay árbol, cepillos, etc en
el área de cobertura.
SENSE
(LUX) Configuración de horario
Umbral de respuesta del sensor puede ser infinitamente variada 2-2000 lux.
Si se gira el dispositivo hacia la izquierda el mando funcionará a oscuro.
Conjunto de línea de control hacia la derecha = luz del día el funcionamiento aprox. 2000 lux.
Disco de control establece contra las agujas del reloj = operación contra nocturno aprox. 2 lux.
(HORA) Ajuste de la hora
Luz en el tiempo se puede ajustar de forma continua desde
"10 seg. ± 1 seg. / 5 min. ± 10 seg. "Si se gira el dispositivo hacia la izquierda el mando funcionará
en un tiempo mínimo. (10 segundos)
Figura-1
Disco de control establecido en la izquierda = el tiempo más corto posible (10 seg. ± 1 seg.)
Disco de control ajustado a las agujas del reloj = tiempo más largo (5 min. ± 10 seg.)
Caminando tangencial al sensor
(rango de detección inferior)
(DETECCION) Ajuste de Rango de detección
DETECCION ajuste se utiliza para establecer el rango de detección. Para el rango óptimo, coloque
la perilla en el punto medio. Para el rango máximo (12 m), por favor gire hacia la derecha, para
el rango mínimo (3 m), gire a la izquierda.
El rango máximo de detección se puede realizar al caminar tangencial al sensor (figura 1)
Al caminar directamente a la zona de detección del sensor será baja. Debido a que usted no
será capaz de cortar áreas verticales. Rango de detección de 10820, 10830, 10840 y 10850
modelos es de 12 m.
GARANTÍA
Vamos a poner remedio a los defectos causados por defectos de material o defectos de
fabricación. La garantía será recibido por la reparación o reemplazo según nuestro criterio. La
garantía no cubrirá los daños a las piezas de desgaste, daños o defectos causados por tratamiento
o mantenimiento inadecuado.
Se excluye además daños derivados en otro objeto. Sólo se aceptarán reclamaciones en virtud
de la garantía si el aparato se envía totalmente montado y embalado bien completa con una
breve descripción de la avería, un recibo o factura (fecha de compra y sello del vendedor) con
el centro de servicio apropiado.
NOTA: El dispositivo de forma automática hará su propia compensar marcando ambiente durante
aproximadamente 5 minutos después de la primera instalación. Después de este periodo
dispositivo funcionará con normalidad. Si usted piensa que el dispositivo no funciona normal
en la primera instalación, por favor, espere 5 minutos y empezar a probar de nuevo. Asegúrese
de que no hay movimiento en el presente período.
[email protected]
Caminar directamente al sensor
(rango de detección normal)
•
www.na-de.com.tr
KK-10820/830/840/850_141223_ESP_00