Yon Bilten pou Paran Lekòl Leta Miami

KONEKSYON
Yon Bilten pou Paran Lekòl Leta Miami-Dade County
ELÈV M-DCPS KI AP APRANN ANGLÈ RANPÒTE GRAN VIKTWA
“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta MiamiDade County) ak 77,000 “English Language Learners (ELL)” (Elèv
ki ap Aprann Anglè) nan Distri a ranpòte yon gran viktwa ki gen
anpil siyifikasyon puiske gouvènman Federal la retounen sou
desizyon li pou pèmèt plis fleksiblite nan fason Eta a pral teste
elèv ki toujou ap aprann Anglè. Resamman, Depatman Edikasyon
Etazini te apwouve amandman Florid la pou dispans “Elementary
and Secondary Education Act (ESEA)” (Akò Edikasyon Elemantè ak
Segondè) konsènan egzanpsyon kritè pèfòmans pou imigran ki rive
resamman e ki ap viv nan peyi a pou mwenske dezan.
Florid te youn nan premye eta ki enplemante mezi reponsablite fèm
pou lekòl li yo. Men lè yo te dekrete “No Child Left Behind Act” (Akò
Okenn Timoun Pap Ret Dèyè) a an 2001, sa te vle di Florid te gen de
(2) sistèm: youn ki te pou eta e youn pou federal. Ann oktòb 2011,
Sekretè Edikasyon Etazini te envite eta yo pou mande yon dispans
fleksib ki pou fè yo vin anba yonsèl sistèm responsablite. An fevriye
2012 yo te bay dispans sa a. Depatman Edikasyon Etazini te ajoute
kritè ki te bezwen revizyon, ki mande aksyon Komisyon Edikasyon
Eta a ansanm ak lejislasyon an.
Pou yo te ka renouvle demand fleksiblite ESEA Flo rid la pou 201415, Depatman Edikasyon Florid te soumèt yon aplikasyon fleksiblite
ki ajou, 4 jen 2014. Ann out, gouvènman Federal la te refize demand
dispans la. Nan menm mwa sa a, Sipèentandan Lekòl yo Alberto M.
Carvalho te met ansanm ak Gouvènè a e Komisyonè a pou mande
Depatman Edikasyon Etazini retounen sou desizyon li a.
Sipèentandan Carvalho te pousuiv demand sa a nan yon nòt li
te ekri pou bay pozisyon li, kote li pwopoze senk chanjman nan
sistèm responsablite Eta a. Premye a se te rekonsidere règ flou sa
a ki te rann elèv ELL yo responsab avan menm yo te metrize règ
lang Anglè a. Nan mwa novanm ki sot pase a, li te vwayaje ale
Washington D.C pou negosye règ ELL la avèk Sekretè Duncan.
LEKÒL LETA MIAMI-DADE COUNTY DEPASE ETA A NAN NÒT
PÈFÒMANS LEKÒL, TO GRADYASYON
Lekòl segondè Leta Miami-Dade County yo yon fwa ankò
depase eta a nan nòt pèfòmans lekòl, malgre ogmantasyon mezi
responsablite yo.
Lekòl segondè nan Miami-Dade fè pi bon Nòt Pèfòmans Lekòl nan
yon pi wo nivo pase mwayèn eta a, malgre chanjman nan echèl nòt
la e entegrasyon nouvo eleman nan fòmil nòt la.
• 43% lekòl segondè M-DCPS resevwa yon “A”, konpare ak 36%
atravè eta a.
• 74% lekòl segondè M-DCPS resevwa yon “A” oubyen “B”, konpare
ak 71% atravè eta a.
• 97% lekòl segondè M-DCPS resevwa Nòt Pèfòmans Lekòl “C”
oubyen plis, konpare ak 95% atravè eta a.
Kenbe Paran yo Enfòme e Konekte
Pou katriyèm ane lekòl youn apre lòt, M-DCPS pa gen lekòl nan nivo
“F” pami lekòl segondè tradisyonèl li yo.
Miami-Dade depase mwayèn gradyasyon eta a tou, avèk 76.6
pousan elèv k ap gradye, anwo mwayèn 76.1 pousan eta a. Si
yo konsidere lekòl segondè tradisyonèl yo poukont yo, san
entegrasyon lekòl “charter”, to gradyasyon Miami-Dade la rive a 80.2
pousan. To gradyasyon Miami-Dade la depase tou to gradyasyon
konte Broward, Duval, Hillsborough, ak Orange.
Akonplisman remakab sa yo se rezilta travay di pwofesè,
administratè, anplwaye lekòl, ak volontè Distri a kontinye ap fè.
SENK FINALIS NAN KONPETISYON POU PRIM FRANCISCO R.
WALKER 2016 POU MEYÈ PWOFESÈ ANE A
Lekòl Leta Miami-Dade County pral òganize dine pou prim
Francisco R. Walker 2016 pou Meyè Pwofesè Ane a nan Miami-Dade
County, pou nonmen pwofesè ki pi ekstrawòdinè atravè Distri a jedi
5 fevriye a 6:00 diswa nan DoubleTree akote Hilton Miami Airport
& Convention Center. Yo ap chwazi tou Meyè Pwofesè Premye Ane
pou 2015.
Nan lis ki ap suiv la genyen senk finalis yo, zòn yo reprezante ak
lekòl yo:
Nò – Christine Rodriguez, Lekòl Segondè Hialeah Gardens
Santral – Lisa Hauser, Akademi “iPreparatory”
Sid – Geoffrey Aladro, Sant K-8 Frank C. Martin
“Education Transformation Office (ETO)” (Biwo Transfòmasyon
Edikasyon) –
Tawana Akins, Lekòl Elemantè Holmes
Altènativ/Vokasyonèl – Charlemagne Olius, Edikasyon Adilt/
Vokasyonèl/Altènativ
Distri a ak United Teachers of Dade ap rekonèt tou finalis Meyè
Pwofesè Premye Ane pou 2015, e y ap anonse gayan an nan
evènman an. Men lis finalis yo:
Nò – Stacey Lynn Rodriguez, Lekòl Mwayen Lawton Chiles
Sid – Desiree Amber Chase, MAST @ Homestead
Santral – Elizabeth Rulan, Lekòl Segondè Miami Springs
Altènativ/Vokasyonèl – Rebekah Erdvig, Edikasyon Adilt/
Vokasyonèl/Altènativ
DAT POU NOU SONJE
16 fevriye – Fèt Tout Prezidan (All Presidents Day)
17 fevriye – Jou pou Pwofesè Fè Planifikasyon
20 mas – Jou pou Pwofesè Fè Planifikasyon
23-27 mas– Vakans Prentan
news.dadeschools.net
M-DCPS SOU 5YÈM LIS ONÈ ANYÈL KOMISYON KOLÈJ “AP”
(PLASMAN AVANSE) DISTRI A POU PWOGRÈ SIYIFIKATIF NAN
AKSÈ, SIKSÈ ELÈV
“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta MiamiDade County) se youn nan 547 distri lekòl nan Etazini ak Kanada
“College Board” (Komisyon Kolèj) la ap onore avèk plasman
sou 5yèm Lis Onè Anyèl AP Distri a paske li ogmante aksè nan
travay kou “Advanced Placement (AP)” (Plasman Avanse) pandan,
anmenmtan, li ap kenbe oubyen ogmante pousantaj elèv ki
resevwa nòt 3 oubyen pi wo nan Egzamen AP yo.
Atenn bi sa yo endike Distri a ap idantifye avèk siksè elèv motive, ki
prepare akademikman e ki pare pou opòtinite AP ofri. Depi 2010,
M-DCPS ogmante kantite elèv ki patisipe nan AP pandan yo ap
amelyore kantite elèv ki resevwa nòt 3 oubyen plis nan Egzamen
AP yo.
Pandan peryòd 2010 a 2014, Lekòl Leta Miami-Dade County:
• Ogmante patisipasyon elèv nan AP a yon mwayèn senk pousan
anyèlman;
• Ogmante kantite kou AP yo ofri de 29 pousan, soti 870 rive 1,125;
• Ogmante pousantaj elèv AP ki resevwa yon nòt 3 oubyen plis, avèk
46 pousan elèv AP ki resevwa nòt 3 oubyen plis an 2014; e
• Ogmante pousantaj elèv minoritè AP ki tradisyonèlman pa jwenn
sèvis ki ap patisipe e resevwa nòt 3 oubyen plis nan omwen youn
nan Egzamen AP yo.
An 2014, plis pase 3,800 kolèj ak inivèsite atravè mond lan te
resevwa nòt AP pou kredi kolèj, plasman avanse, e/oubyen
konsiderasyon nan pwosesis admisyon an, avèk plizyè kolèj ak
inivèsite nan Etazini ki ap ofri kredi nan youn oubyen plis sijè ki
kalifye pou nòt AP.
Lekòl Leta Miami-Dade County angaje l nan elaji disponibilite kou
AP pami elèv ki prepare e motive ki soti nan tout nivo nan sosyete a.
Lis Onè AP Distri a valorize konsantrasyon Miami Dade sou aksè nan
pwogram akademik avanse ak kou AP.
Pwogram AP Komisyon Kolèj la pèmèt elèv pousuiv etid yo nan nivo
kolèj — avèk opòtinite pou yo resevwa kredi kolèj, plasman avanse
oubyen toude — pandan yo toujou nan lekòl segondè.
PWOCHEN REYINYON KOMISYON KONSÈY LEKÒL
11 mas
11:00 dimaten
Reyinyon Regilye (Premye
Lekti – Zòn Prezans pou
2015-2016)
15 avril
9:00 dimaten Sesyon Konferans: Zòn
Prezans pou 2015-2016
Reyinyon Regilye
11:00 dimaten
13 me
11:00 dimaten Reyinyon Regilye (Dènye
Lekti – Zòn Prezans pou
2015-2016)
Volim 6, Nimewo 14
Ivè 2015
Elèv ak Paran ka vizite scrub.dadeschools.net pou yo rapòte enkyetid yo sou Sante ak Sanitasyon nan lekòl yo.
Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County, Florid
Madan Perla Tabares Hantman, Chèmann
Doktè Lawrence S. Feldman, Vis Chèmann
Doktè Dorothy Bendross-Mindingall
Susie V. Castillo
Doktè Wilbert “Tee” Holloway
Doktè Martin Karp
Doktè Marta Pérez
Raquel A. Regalado
Alberto M. Carvalho
Sipèentandan Lekòl yo
Julian Lafaurie
Konseye Elèv nan Komisyon Konsèy Lekòl la
Se Biwo Relasyon Piblik ki Pwodui Bilten sa a
Daisy Gonzalez-Diego
Ofisye Anchèf Kominikasyon