XVI. évfolyam, 1. szám

XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
Semmelweis
Egyetem
A Semmelweis Egyetem hallgatóinak és közalkalmazottainak lapja
EDUCATIO
különszám
poszternyomtatás
fé ny m á s o l á s
sokszorosítás
Előadások anyaga, digitális jegyzetek
nyomtatása és spirálozása
rövid határidőre
Konferencia-, művészeti, dekorációs poszterek nyomtatása, plakátok tervezése
• fotóminőségtől kezdve az extra minőségű nyomatokig
• digitális fotóját interneten is elküldheti, megrendelését rövid határidőn belül teljesítjük
Kapcsolatfelvétel
Braun Lajos technikus
Telefon: 459-1500/56218
Mobil: 06-20-374-01-60
E-mail: [email protected]
Elérhetőség
Semmelweis Egyetem, NET, 1. emelet
1089 Budapest
Nagyvárad tér 4.
Nyitvatartási idő: H-P 9-17 óra
www.semmelweiskiado.hu
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
3
educatio különszám
Kedves Pályaválasztók! Leendő hallgatók!
Jól válaszd meg az álmod, mert ez meghatározza egész életed alakulását,
sorsodat is, és esetleg be is teljesülhet. Johann Wolfgang von G
­ oethe
több mint kétszáz éve megfogalmazott intelme ez, amely azonban
ma is éppoly aktuális, és különösen Önök, pályaválasztás előtt álló
fiatalok számára. A döntés, amelyet hamarosan meghoznak, meghatározó lehet egész további életük alakulására. Nem mindegy milyen
hivatás felé indulnak el, hiszen az, hogy milyen munkát végzünk nap,
mint nap, alapvetően meghatározza jóllétünket, és befolyással van
arra is, milyen mértékű elégedettséggel tudunk tekinteni magunkra,
az életünkre.
A pályaválasztás még azok számára is komoly döntés, akiknek határozott elképzelésük van a jövőről, biztosak céljaikban. A felelősségteljes
választáshoz körültekintőnek kell lenni, hiszen az érdeklődés, az álmok
mellett ma már azt is érdemes mérlegelni, az adott szakma mennyire
piacképes, anyagiakban és társadalmilag megbecsült-e. Az Educatio
Kiállításon a Semmelweis Egyetem minden kara bemutatkozik, ezzel
is segítve a továbbtanulás előtt álló diákok elhatározását.
A Semmelweis Egyetem Magyarország legrégibb múltra visszatekintő
orvosképző intézménye, története közel negyed évezrede kezdődött,
mára pedig több mint tízezer hallgató tanul itt, akiknek negyede külföldi – a világ hetven országából érkeznek diákok. Oktató, gyógyító
és kutató intézményként egyetemünk a közép-európai régió élvonalába tartozik, tudományos és szakmai eredményei világszerte elismertek. A rangos kutatóegyetem elismerést immár kétszer nyertük el,
képzé­seink pedig a szakterületen a legjobbak a friss rangsorok szerint. A HVG 2014-es felsőoktatási rangsorát országos összesítésben is
a Semmelweis Egyetem vezeti a hallgatói és oktatói kiválóság alapján.
A jövő orvosai, fogorvosai, gyógyszerészei, egészségügyi szakemberei inspiráló és multikulturális környezetben a legkiemelkedőbb oktatóktól tanulhatják meg mindazt, aminek birtokában a jövőben helyt
tudnak állni akár a nemzetközi tudományos életben is. A legkiválóbbak emellett tehetséggondozásban is részesülnek, melynek keretében akár már tanulmányaik ideje alatt részt vehetnek nemzetközi
kutatásokban.
Felméréseink szerint a Semmelweis Egyetemen végzett hallgatók átlagosan kevesebb, mint két hónap alatt munkát találnak, egyetemi éveikre pozitívan gondolnak vissza, s ha újra pályát kellene választaniuk,
ismét a Semmelweis Egyetem mellett tennék le voksukat.
Sok sikert kívánok Önöknek a felelős döntéshez és a diplomáig elkövetkező izgalmas évekhez!
Dr. Szél Ágoston,
a Semmelweis Egyetem rektora
educatio különszám 4
Semmelweis Egyetem
Az itt diplomázottak többsége ismét a
Semmelweiset választaná
A Semmelweis Egyetem az oktatás, kutatás és gyógyítás hármas pillérére épül, és éppen ez a hármas egység az, amely nemzetközi
tudásközponttá teszi az egyetemet, ahol az innovációs törekvéseket több mint 240 év alatt felhalmozott szaktudás és tradíció
alapozza meg. A Semmelweis Egyetem célja, hogy továbbra is kiérdemelje, megőrizze hazai és közép-európai régiós piacvezető
szerepét, mint orvos-, fogorvos-, gyógyszerészképző és egészségtudományi felsőoktatási intézmény, valamint kutatási és klinikai
központ.
Oktatás három nyelven, nemzetközi környezetben
A Semmelweis Egyetem
egyedülálló helyet foglal
el a hazai egészségtudományi felsőoktatásban.
Kiemelkedő szerepét jól
jelzi, hogy a Magyarországon dolgozó orvosok
42, a fogorvosok 70, a
gyógyszerészek 50, míg
az egészségügyi szakdolgozók 27 százaléka itt
végzett.
Az ország legrégebbi
orvosképző intézményében a cél, hogy az itt
tanulók modern, inspiráló
környezetben, 21. századi technikai megoldások igénybevételével, a
legkiemelkedőbb oktatók
segítségével sajátíthassák
el naprakész tudásukat.
A Semmelweis Egyetemen különösen hangsúlyos az utánpótlás nevelése, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a
szakmai fejlődést pedig
számos
posztgraduális
program segíti.
A képzés három nyelven,
magyarul, angolul és németül folyik, a több mint tízezer hallgató
negyede külföldi, akik öt kontinens mintegy hetven országából
érkeztek Budapestre azért, hogy a Semmelweis Egyetemen tanulhassanak. Az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol, a
hallgatói, kutatói számára lehetőséget biztosít a mobilitásra és a
tudáscserére, ugyanakkor arra törekszik, hogy biztosítsa a hazai
boldogulás lehetőségét. A legutóbbi online diplomás pályakövetési felmérésből kiderül egyebek mellett, hogy az Általános
Orvostudományi Karon végzettek egyharmada tanult külföldön
legalább egy évet az egyetemi tanulmányai alatt.
Semmelweis Egyetem = pozitív élmények
Szintén a Diplomás Pályakövető Rendszer adataiból tudható,
hogy a Semmelweis Egyetemen végzett hallgatók átlagosan
kevesebb, mint 2 hónapon belül el tudnak helyezkedni tanulmányaik befejezése után. A felmérésekből kiderül az is, hogy a leggyorsabban, alig három hét alatt, a Gyógyszerésztudományi Kar
hallgatói találnak munkát. A Semmelweis Egyetemen végzettek
közel 90 százaléka ismét a Semmelweis Egyetemet választaná,
ha újra továbbtanulás előtt állna, a megkérdezettek azt mondták, pozitív élményeik vannak az egyetemmel kapcsolatban, szívesen gondolnak vissza a diákéveikre.
A felmérések azt is alátámasztják, hogy a gyakorlatban jól használható tudást szerezhetnek az itt tanulók: az orvoskaron végzettek 5-ös skálán 4,39 pontot adtak arra a kérdésre, hogy milyen
mértékben használják a tanulmányaik során megszerzett tudást
a munkájukban; ez nagyon magas értéknek mondható. A fogorvosin végzettek körében pedig még ennél is kiugróbb ez a szám,
4,88 pont.
Kutatás – cél a megelőzés és a gyógyítás
Egy biomedicinális intézményben minden kutatás a betegségek
megelőzésének és gyógyításának érdekét szolgálja; a laboratóriumi eredmények a betegágy mellett hasznosulnak, a klinikusok
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
5
educatio különszám
által megfogalmazott kérdéseket pedig a kutatólaborok igyekeznek megválaszolni. Ez az úgynevezett transzlációs orvoslás, és
ennek szemlélete vezérli a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet a Semmelweis Egyetemen is. Kiemelt cél, hogy a legújabb technológiák minél gyorsabban integrálódjanak a gyógyítás mindennapjaiba.
Felismerve a multidiszciplináris megközelítés jelentőségét, az
egyetemen több kutatói hálózat alakult a közelmúltban (pl.
nanomedicina hálózat, nefrológiai és ritka betegségek hálózata). Az egyetem kutatási stratégájának fókuszában a prevenciót és az egyénre szabott kezelést célzó orvoslás, az onkológia,
az idegtudományok, az élettudományok, a klinikai immunológia,
a genomika, a regeneratív medicina, valamint a kardiovaszkuláris,
a nefrológiai és a ritka betegségek állnak.
Az innovációs tevékenység új célpontja a bionika, valamint a
molekuláris in vitro és in vivo képalkotás. A Semmelweis Egyetem számos kutatási projektben szoros munkakapcsolatot ápol a
hazai és külföldi társegyetemekkel, akadémiai kutatóközpontokkal és ipari partnerekkel.
Gyógyítás – csúcsellátó számos területen
A Semmelweis Egyetem négy fő klinikai tömbben található,
­csaknem negyven különálló betegellátó egységével az ország
egyik legnagyobb gyógyító intézménye, ahol a betegellátás szerves egységben működik az oktatással és a kutatással. Az egyetemi klinikákon több mint kétezer ágyon évente csaknem 160
ezer fekvőbeteget és mintegy 2,4 millió ambuláns beteget látnak el.
Az egyetem számos területen úgynevezett csúcsellátó intézmény,
vagyis ide kerülnek a legsúlyosabb állapotú betegek. Több szakterületen (például egyes szervtranszplantációk esetében) bizonyos beavatkozások csak itt érhetőek el, a megfelelő diagnózis
felállítását pedig számos világszínvonalú műszer segíti.
Az emberközpontú ellátásra való törekvést és a betegek elégedettségét jól mutatja, hogy a legjobb kórházakat, orvosokat
rangsoroló különböző megmérettetéseken rendre jó eredményeket érnek el az egyetemi klinikák és az itt dolgozó orvosok.
A Semmelweis Egyetemnek az ellátáson túl fontos szerepe van
a betegségek megelőzésében is, a prevenciós szemlélet elterjesztésében és az emberek egészségtudatosabb magatartásának
kialakításában.
Fejlesztés és innováció
A Semmelweis Egyetem mindhárom fő tevékenységi területén
arra törekszik, hogy lépést tartson a nemzetközi trendekkel, elérhetővé tegye a jövőt jelentő technológiákat, és inspiráló környezetet teremtsen. Mindez a közelmúlt fejlesztéseiben is megmutatkozik.
A gyakorlatorientált oktatást segíti a 2013 februárjában átadott
Szkill- és Szimulációs Központ, ahol az orvostanhallgatók élethű
bábukon gyakorolhatják a betegellátást. Az egyetem támogatja az új oktatási módszerek mindennapi gyakorlatba építését; itt kezdődött el például az országban elsőként az egységes
e-learning rendszer kiépítése.
A Külső Klinikai Tömb területén megvalósuló Korányi Projekt,
amely az Új Széchenyi Terv egyik legkiemelkedőbb egészségügyi
fejlesztése, nemcsak európai színvonalú környezetet teremt, de a
betegellátást is hatékonyabbá teszi, az egyetem pedig Budapest
három sürgősségi központjának egyikévé válik.
A Szemészeti Klinika 2013-ra befejezett teljes körű rekonstrukciójával a szakterület legkiemelkedőbb intézete jött létre, a betegellátást egyebek mellett hat világszínvonalú műtő segíti.
Az országban elsőként a Semmelweis Egyetemen alakult egyetemi biobank hálózat, mely a biológiai minták gyűjtése mellett
igen részletes klinikai adatbázis tárolására és feldolgozására is
felkészült. A Semmelweis Biobank Hálózat az egészségügyet a
jövőben lényegesen átalakító prevenciós, predikciós, személyre
szabott orvoslás megvalósítását célzó kutatási projektek eredményeként jött létre.
Olyan, mára nemzetközi hírnévnek örvendő magyar szabadalmak
kötődnek a Semmelweis Egyetemhez, mint például az onko-kés,
vagy éppen a 3D virtuális mikroszkóp.
A kutatómunkát is támogató molekuláris képalkotás területén
világszínvonalú infrastruktúra áll az egyetem rendelkezésére.
6
educatio különszám Semmelweis Egyetem
Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar
A kar rövid története
A Semmelweis Egyetem több évszázadra visszatekintő múltjának
köszönhetően a hazai orvos- és egészségtudományi képzés egyik
szimbólumává vált. Az egyetem történetének kezdete Pázmány
Péter esztergomi érsek nevéhez fűződik, aki 1635-ben megalapította a Nagyszombati Egyetemet. Az orvosi kar 1769-ben,
Mária Terézia egészségügyi reformja részeként alakult meg.
Ekkor indul el a Semmelweis Egyetem, és azon belül az Általános
Orvostudományi Kar története. Az egyetem 1777-ben költözött
Budára, majd 1784-ben
Pestre települt. 1951-től
az orvosi kar, mint önálló
Budapesti
Orvostudományi Egyetem foly­tatta
működését. Az intézmény 1969-ben, az orvoskar alapításának kétszázadik évfordulóján vette
fel Semmelweis Ignác
nevét, 2000-ben pedig
összeolvadt a Haynal
Imre Egészségtudományi
Egyetemmel és a Magyar
Testnevelési Egyetemmel.
Az orvostudományi ka­ron
olyan kiváló, nemzetközileg is elismert személyiségek oktattak, mint például Bókay János, Haynal
Imre, Heim Pál, Hetényi
Gé­
za, Hőgyes Endre,
Jendrassik Ernő, Korányi F
­rigyes, Lumniczer
Sándor, Schoepf-Merei
Ágoston, Schulek Vilmos, Szentágothai János, valamint – 1945 jú-
niusától külföldre távozásáig – a Nobel-díjas Szent-Györgyi
Albert.
A képzésről
A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán általános orvosok
graduális és posztgraduális képzése folyik, szinte egyedülálló
­
módon három nyelven (ma­gyar, angol és német). Az idei tanévben 2383 fő vesz részt a magyar, 1204 fő az angol és 826 fő a
német nyelvű oktatásban.
A kar jelentős szerepet vállal továbbá a Fogorvostudo­
mányi, illetve a Gyógy­sze­rész­tudományi Kar hallgatóinak oktatásában, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Az Általános Orvostudományi Kar szervezete
19 elméleti intézetből, 22 klinikából, 8 tanszékből és
10 tanszéki csoportból áll.
Karunkat minden évben több rangos hazai és nemzetközi tudományos rendezvényen képviselik a hallgatók, akiknek lehetőségük van elmélyülni az érdeklődésüknek megfelelő szakmai tárgyakban akár TDK
munka keretében, akár azzal, hogy bekapcsolódnak
a klinikákon folyó tudományos kutatómunkába. Az
egyetem tudományos munkát végző hallgatói minden évben a Tudományos Diákköri Konferencián
mérik össze tudásukat. Az egyetem kiváló hallgatói
közül sokan az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is részt vesznek. Nagy jelentőséggel
bír a Korányi F­ rigyes Tudományos Fórum, az egyetem
szakkollégiumának saját szervezésű konferenciája
is, ahol ugyancsak lehetőségük van a medikusoknak
tudományos munkáik bemutatására. Mindezek mellett kiváló képességű hallgatóink az egyetemi évek
során – a kiterjedt nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően
– számos külföldi csereprogramban is részt vehetnek. Rendkívül népszerű az ERASMUS program, melynek keretében számos
európai uniós egyetem közül válogathatnak az érdeklődők.
1995 óta folyik karunkon szimulációs oktatás. A medikusok az
infokommunikációs technológiával felszerelt úgynevezett szkill,
vagyis készségfejlesztő laboratóriumban sajátíthatják el az orvosi
beavatkozásokat. A fonendoszkópos vizsgálattól a katéterezésen
és a perifériás vénaszúráson át az újraélesztésig számos beavatkozást végezhetnek el a labor készségfejlesztő eszközein és fantomjain. Élethű bábukon gyakorolhatják a gyors döntéshozatalt
az életveszélyes helyzetekben. Több mint 3000 hallgató részesülhet ilyen magasabb szintű, gyakorlatorientált képzésben.
A Semmelweis Egyetem 2013-ban ismét elnyerte a kiemelkedő
színvonalú képzés és tehetséggondozás, valamint a hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elismeréseként a megtisztelő kutató-elitegyetem címet.
A publikációs cikkek alapján összeállított University Ranking by
Academic Performance a 800 legjobb egyetem közé sorolta a
Semmelweis Egyetemet.
Az általános orvos szak leírása
Az általános orvos szakra felvettek a többi alapszaktól eltérően
egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, és a mesterfokozat megszerzésével zárul a 12 féléves képzés. A szak célja olyan
általános orvosok képzése, akik a tanulmányi idő alatt elsajátított
ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
alapján képesek részt venni az egészségügyi
ellátásban, és orvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik
a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait. Célunk a kor követelményeinek,
a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő,
nemzetközi érvényességű diplomát adó színvonalas képzés, mely tükrözi a több évszázad
során megalapozott elismertségünket.
Az első két év az alapozó tárgyakról szól.
Ezek oktatását elsősorban a közelmúltban
átadott Elméleti Orvostudományi Központ
intézményei biztosítják, melyek lehetőséget nyújtanak a magyar és külföldi diákok
számára a modern természet- és élettudományok alapjainak és gondolkodásmódjának elsajátítására. A tantárgyak a következők: orvosi kémia, orvosi biofizika, anatómia,
szövet- és fejlődéstan, biostatisztika és informatika alapjai, biokémia, molekuláris és sejtbiológia, élettan, orvosi szociológia, orvosi
kommunikáció. A 2008/09-es tanévtől felmenő rendszerben életbe lépő kurrikulum
reform eredményeképpen már az első két
évben megjelenik a klinikum is: bevezetés a
klinikumba és a belgyógyászati propedeutika.
A III. év még javarészben elmélet, egyebek mellett kórélettan,
mikrobiológia és patológia, de már oktatunk klinikai vonatkozást
is tartalmazó tárgyakat; kísérletes és sebészeti műtéttant, belgyógyászatot és orvosi pszichológiát.
A IV. és V. évben elsősorban klinikai tárgyak szerepelnek a képzésben, például a belgyógyászat, a sebészet az ortopédia, a traumatológia, a szülészet és nőgyógyászat, a kardiológia, az oxiológia,
a gyermekgyógyászat, a szemészet, a fül-orr-gégészet, a bőrgyógyászat, a neurológia, a pszichiátria, a pulmonológia, a fogászat, továbbá a farmakológia és farmakoterápia, az igazságügyi
orvostan és a népegészségtani ismeretek.
VI. évfolyamon a hallgatók a betegágy melletti gyógyító munkában vesznek részt (belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat,
neurológia, pszichiátria, szülészet, mentőgyakorlat, családorvosi
gyakorlat). A sikeres tanulmányok szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződnek be. A záróvizsgán a hallgatóknak a gyakorlati szakmai vizsga mellett egy írásbeli teszten és egy szóbeli záróvizsgán
kell bizonyítaniuk felkészültségüket.
Diploma után
A diploma megszerzése után önálló orvosi munkára csak szakvizsgázott orvosok jogosultak. Karunk jelentős szerepet vállal a korszerűsített szakorvosképzésben, valamint a folyamatos továbbképzésben. A választott szaktól függően további 4-6,
­esetleg 7 év (mint pl. a szívsebészet) alatt kell elsajátítani a gyógyító munkához szükséges szaktudást. A képzés időtartama minden esetben két részre oszlik: a kétéves törzsképzésre és a szakgyakorlati s­peciális képzésre. A képzés az orvosi egyetemeken,
valamint az akkreditált egészségügyi ellátó intézményekben történik.
A kutatói, egyetemi oktatói ambíciókkal rendelkezők számára a
doktori (PhD) képzés ajánlott. Az orvos és egészségtudományi
képzés területén a legtöbb PhD-hallgató karunkon folytatja doktori tanulmányait. A doktori fokozattal rendelkezők alkalmasak
önálló kutatómunkára, egy adott tudományág, kutatási terület
magas színvonalú művelésére.
Felvételi eljárás – 2015
A felvételi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb kérdéseket
több jogszabály is érinti. Ezek közül a két fontosabb a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló, többször módosí-
7
educatio különszám
tott 2005. évi CXXIX. törvény, valamint a 423/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet. A jelentkezők összpontszáma a hatályos jogszabályban
meghatározott módon az elért eredményeik és teljesítményük
alapján kerül kiszámításra. Az orvos- és egészségtudományi képzési területen az alábbi két érettségi vizsgatárgy az elfogadott:
!! biológia tárgy kötelező, míg a
!! fizika, vagy kémia tárgy közül a jelentkező választhat.
Az orvos képzési területen mindkét tárgyat emelt szinten kell a jelentkezőnek teljesítenie!
Statisztika a 2013-2014. évi felvételi eljárásról
Szak
Képzési
forma
2013. év
2014. év
jelentkezők felvettek ponthatár jelentkezők felvettek
ponthatár
általános orvos
ONA
1494
419
423
1742
395
432
általános orvos
ONK
284
14
426
284
13
414
ANA – alap, nappali, államilag támogatott
ONA – osztatlan, nappali, államilag támogatott
ANK – alap, nappali, költségtérítéses
ONK – osztatlan, nappali, költségtérítéses
A HVG adatai
A HVG Diploma 2015 című különszámában az Általános Orvostudományi Kar a felsőoktatási intézmények kari összesített képzési
rangsorában az első helyet foglalja el az ország 131 kara között.
Az orvos- és egészségtudományi képzés területi rangsor oktatói
kiválósága tekintetében az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma, valamint a hallgatók kiválósága (első helyes jelentkezők száma, felvettek ponthatára, középiskolai versenyen helyezettek száma) vonatkozásában szintén a
kar az első helyen szerepel.
Honlap: http://semmelweis.hu/aok/
educatio különszám 8
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
integráló kar, amely programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alapképzéstől kezdve a mesterképzésen, illetve a doktori
képzésen keresztül a szakirányú továbbképzésig. A 2014/2015-ös
tanévben három akkreditált graduális képzés tartozik a karhoz: az egészségügyi szervező alapképzési szak, valamint a
szociális munka és az egészségügyi menedzser mesterképzési szakok. 2013-ban új mesterképzésként sikeresen akkreditáltuk a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakot, 2012-ben pedig elindíthattuk szociológia doktori programunkat.
A kar elsődleges célja, hogy otthont adjon a szervezeti, közösségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységeknek, az
oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, valamint a
tanácsadás területén. Az EKK jelenleg három nagy területen szervez képzési, kutatási és szakértői programokat: a közszolgálat
szervezetei és a kormányzati menedzsment területén (egészségügyi intézményi menedzsment és egészségpolitika); a közszolgálati informatika, technológia és innováció menedzsment területén (egészségügyi informatika, egészségügyi ügyvitelszervezés,
eHealth és telemedicina); valamint a társadalmi- és lelki egészségfejlesztés területén (szociális munka, mentálhigiéné és szervezetfejlesztés, lelkigondozás, mentálhigiénés lelkigondozás, pedagógus szakvizsgára felkészítés, laktációs szaktanácsadó képzés).
Terveink között szerepel mind a jelenlegi szakterületek kínálatának bővítése, mind pedig további szakterületek bevonása, új képzési programok indítása.
A Semmelweis Egyetemen több mint egy évtizedre visszanyúló
fejlesztőmunka eredményeként 2010-ben alakult meg az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) három, a természettudományok
és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet, az
Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Mentálhigiéné Intézet
és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet részvételével. Az EKK meghatározóan társadalomtudományi o
­ rientáltságú, de interdiszciplináris, határterületi képzéseket
Egészségügyi szervező alapképzési szak,
egészségügyi ügyvitelszervező szakirány
A Semmelweis Egyetemen a 2003/04-es tanévben indult egészségügyi informatikus képzés az Általános Orvostudományi Kar
szervezésében. A többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet
bevezetésével, a 2005/06-os tanévtől kezdődően a képzés egészségügyi szervező alapképzés (BSc) keretében, egészségügyi ügyvitelszervező szakirányként működik, mely a 2010/11-es tanévtől kezdődően az Egészségügyi Közszolgálati Karhoz került át.
A szakirányt választók feladata igen összetett: az egészségügyi információs rendszerek megszervezésében segíti őket az a háttértudás, amely magában foglalja az egészségügyi intézmények rendszerének, felépítésének, működési mechanizmusának az
ismeretét. A képzés során szerzett széleskörű gazdasági és pénzügyi ismeretek birtokában képesek ellátni az egészségügy
finanszírozásával, a forrásteremtéssel kapcsolatos feladatokat, emellett számviteli és
adózási alapismeretekkel is rendelkeznek.
A legmagasabb szintű orvosszakmai tudást
a Semmelweis Egyetem biztosítja, az alapozó informatikai ismereteket a Budapesti
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara oktatja. Az egészségügyi informatikai, illetve egészségügy-szervezési tárgyak oktatását a Semmelweis Egyetem
oktatói és az Egészségügyi Menedzserképző
Központ szakemberei végzik.
A végzett hallgatók piacképes diplomához
jutnak, és keresett szakemberekké válnak az
egészségügyi informatikán belül.
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
9
educatio különszám
A felvételi pontszámok számítása során a középszintű érettségi vizsga az elfogadott, választható
vizsgatárgy: vagy biológia, vagy kémia, vagy fizika,
vagy informatika, vagy magyar, vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek). A felsoroltak közül a jelentkezőknek két tárgyat kell választaniuk. Többletpont
adható az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, valamint a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein és az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs tanulmányi
versenyeken elért eredményért, valamint sportteljesítmény alapján.
Egészségügyi menedzser mesterképzés
Az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központja
(EMK) 1993 óta képez egészségügyi vezetőket,
menedzsereket posztgraduális szinten, először szakosító továbbképzés, majd szakirányú továbbképzés formájában. A 2010/11-es tanévtől a képzés,
elsőként az országban, az újonnan bevezetett bolognai rendszerű mesterképzésként indult, keresztféléves felvételivel, februári kezdéssel, munka mellett végezhető részidős formában. A 3 féléves, 90 kredites képzés megkezdéséhez ugyanakkor 30 kredit értékben előtanulmányokra is szükség van, a menedzsment alapjai, a szervezeti magatartás, pénzügy, számvitel, valamint a kerettervezés és controlling
területén. Az előtanulmányok teljesítéséhez az Egészségügyi
Menedzserképző Központ szervezett formában, szeptemberi kezdéssel biztosít lehetőséget, amelyre a tavaszi időszakban lehet
jelentkezni. A leendő hallgatók kiválasztása a benyújtott jelentkezési dokumentumok és a felvételi bizottsággal történő személyes
beszélgetés alapján történik.
A programot elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozícióban vannak, vagy vezetői ambíciókkal rendelkeznek, motiváltak meglévő ismereteik rendszerezésére, bővítésére és a diploma
mellé megalapozott tudást szeretnének. A szorgalmi időszakban
a hallgatók 3-4 hetente 5 napot a munkahelyüktől távol, az EMKban töltenek, ami az eredményes tanulási folyamat fontos feltétele.
A program két fő tanulmányi területe az egészségügyi szervezetek, intézmények vezetése, valamint az egészségügyi rendszerek menedzsmentje, amelyet közös ismereteket nyújtó tárgyak
egészítenek ki (egészségügy közgazdaságtana, egészségügyi jog,
epidemiológia, egészségügyi statisztika, informatika, egészségügyi menedzsment etikai kérdései). A program hangsúlyosabb
tanulmányi területe a szervezeti menedzsment, amely magában
foglalja az emberi erőforrás menedzsmentet, a menedzseri készségfejlesztést, a változásmenedzsmentet, a minőségmenedzsmentet és a szervezeti döntéshozatal támogatását. A rendszermenedzsment témakörébe tartozik az egészségügyi rendszerek
összehasonlító elemzése, az egészségügy-finanszírozás és rendszerfejlesztés, az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai és a
rendszerszintű ismereteket szintetizáló egészségpolitika. A hallgatóknak a kurzusok sikeres teljesítése mellett területi szakmai
gyakorlaton is részt kell venniük, amelynek témája egy vezetőiszervezeti probléma megoldása, projektmenedzsment keretrendszerben. A képzés a szakdolgozatok megírásával és azok
záróvizsga keretében történő megvédésével zárul.
valamint a vezetés és az integráció (rendszerszemlélet). Célja a
két főiskolai szintű alapszak elméleti tartalmainak elmélyítése,
differenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális
munka gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban.
A végzett hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az első
ízben 2007 őszén indult 4 féléves képzési program összekapcsolja
a szociális munka ismeretanyagát a terepgyakorlattal, amit esetmegbeszélő csoport kísér. Így a hallgatók tapasztalatot szereznek
a szociális munka elméleteinek használhatóságáról, és a különféle
tantárgyi ismereteik gyakorlati tudássá integrálódnak. A
­ mes­
terszakon megszerezhető széles körű multidiszciplináris ismeretanyag b
­ irtokában a hallgatók jobban fel tudják mérni specifikus
szakmai érdeklődésük és fejlődésük irányát. Ehhez az intézet a
családfókuszú szemléletből adódó többlettudással nyújt segítséget.
A szociális munka mesterképzési szak stúdiumai alapozó
ismeretekre, szakmai törzsanyagra és választható ismeretekre
tagolódnak. Az alapozó ismeretek keretében rendszerszemléletű szociológiaelméletet tanulnak a hallgatók, megismerkednek
az értékek, vallások, spiritualitás szerepével a társadalomban,
megtanulják az egyéni és társadalomlélektani jelenségek integrált megközelítését, foglalkoznak az egyén és a közösség lehetőségeivel a jogalkotásban és a jogalkalmazásban, valamint Európa
gazdasági, szociális és humánökológiai kihívásaival. A szakmai
törzsanyag témái közé tartoznak a szociális munka és a szociálpolitika történeti modelljei és aktuális kihívásai, a szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése, a szervezeti
magatartás, vezetés, a kutatásmódszertan, a segítő folyamatok
és módszerek egyénekkel, családokkal, közösségekkel, az európai műhelymunka szociálpolitikai aspektusai, valamint a stressz,
kiégés, prevenció, szupervízió a segítő munkában. Választható
tantárgyak keretében a hallgatók a szociális munka különböző
területein használható speciális ismereteket sajátíthatnak el.
Szociális munka mesterképzés
A szociális munka mesterképzési szak alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére.
A képzés fő irányai a családdal összefüggő szociális kérdések,
Honlap:
http://semmelweis.hu/ekk/
educatio különszám 10
Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar
Nemzetközi kapcsolatok
Az ETK kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal büszkélkedhet Európában, Ázsiában és Amerikában. Az
ERASMUS csereprogram keretében minden évben
számos hallgatónak és oktatónak nyílik lehetősége
szakmai felkészültségét és tudását külföldön elmélyíteni. A diákok a IV. évfolyamban 3-5 hónapot töltenek
el többek között finn, svéd, norvég, holland, belga,
görög, spanyol, portugál, török, német, lengyel, osztrák és román partnerintézményeink valamelyikében.
Pályázat útján lehetőség van évközi és nyári (2-3
hetes) programokon részt venni az Egyesült Államokban és Ázsiai partnereinknél.
A kar képzési kínálata
Alapképzések (BSc)
Ápolás és betegellátás szak
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK) az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést, és ad
versenyképes oklevelet. A kar célkitűzéseinek lényeges eleme az
élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése.
Az alapszakot eredményesen elvégzők oklevelükkel azonnal
munkába állhatnak, valamint folytathatják tanulmányaikat mesterképzésben, amely biztosítja, hogy az általuk választott tudományterületen specializálódjanak. A mesterfokozat megszerzését követően a hallgatónak lehetősége van doktori képzésben
való részvételre, amely a tudományos fokozat megszerzésére
készít fel. Szakirányú képzési kínálatunk lehetővé teszi a hallgatók számára a szakmai karrierjük építését. A kar modern technikával felszerelt tantermekkel, előadótermekkel, szakmai laborokkal,
nyilvános könyvtárakkal, és ösztönző tanulási környezettel várja
hallgatóit.
Ezen a szakon olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése a célunk, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és
szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, nem
orvosi hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és rehabilitációs
munkában önálló felelősséggel részt venni.
Választható szakirányok
!! ápoló
!! dietetikus
!! gyógytornász
!! szülésznő
!! mentőtiszt
Egészségügyi gondozás és prevenció szak
A cél olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány
eredményei alapján, megismerve az emberi egészség megőrzésének törvényszerűségeit, gondozzák a társadalom egyéneit,
közösségeit, és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit.
Választható szakirányok
!! népegészségügyi ellenőr
!! védőnő
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus szak
A szakon célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló
laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai analitikai
munka végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok, illetve
diagnosztikai részlegek analitikai munkájának irányítására, és jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint a gazdálkodás kérdéseiben. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika, valamint ezek orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai
alkalmazásának területein.
Választható szakirányok
!! képalkotó diagnosztikai analitika
!! optometria
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
11
educatio különszám
Egészségügyi szervező alapképzési szak
A cél olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése,
akik az egészségügyben és a humánbiztosításban zajló
folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen
területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit.
Választható szakirány
!! egészségturizmus-szervező
Mesterképzések (MSc)
Táplálkozástudományi mesterképzési szak
A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem
közös képzése.
A cél olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező
szakemberek képzése, akik képesek minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítők, speciális tápszerek, gyógy­
ter­
mé­
kek, gyógyhatású termékek
fejlesztésére, magas szintű táplálkozástudományi kutató,
tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására.
Ápolás mesterképzési szak
A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek felkészítése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom
életében; az ápolás közép- és felső szintű intézményrendszerét,
továbbá részt vesznek az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk előmozdításában. A mesterdiploma megszerzése feljogosít a doktori képzésben való részvételre.
mennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően, a sürgősségi
ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú
betegek önálló ápolására, ellátására (mentés, intenzív-, sürgősségi- és perioperatív ellátás).
Egészségügyi projektmenedzser
A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek
egészségügyi projektek menedzselésére, a finanszírozási források felhasználása során felmerülő etikai konfliktusok kezelésére,
felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.
Fizioterápia mesterképzési szak
Egészségtudományi szakfordító-tolmács
A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás
tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai
vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét, fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek ellátni a
nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol
nyelvre. A szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan
vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak az Európai Unió
intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.
Szakirányú továbbképzések
Addiktológiai konzultáns
A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek a
szenvedély-állapotokkal és szenvedély-betegségekkel foglalkozó
egyéni, páros és csoportos konzultációra, amelyet a képzésben
uralkodó multidimenzionális megközelítés biztosít.
Wellness szakmenedzser
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a wellnesshez, a fitnesshez, vagy a gyógyturizmushoz kapcsolódó
különböző területeken működő rendszerek és szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó
művelésére, továbbfejlesztésére, valamint az eredmények közlésére, felső- és középvezetői vagy tanácsadói munkakör betöltésére, a szakma fejlődésével járó igények felismerésére, marketing
és reklámtevékenység tervezésére, szervezésére, és annak gyakorlati megvalósítására.
Akut betegellátó
A cél olyan korszerű egészségtudományi szakmai, technikai és
társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás vala-
Klinikai epidemiológia
A képzés célja az egészségügyi alapismeretekkel rendelkező hallgatók felkészítése a klinikai kórházhigiéné és az infekciókontroll
feladatainak végzésére, az infekciókontroll munkacsoport vezetésére, valamint az ezen tevékenységekben részt vevő orvosi szakterületek képviselőivel való szoros együttműködésre, tevékenységük összehangolására.
Rehabilitációs-kreatív terápia
A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a klinikum valamennyi területén egységes szemléleti keretben rehabilitációskreatív terápiás tevékenységet, az azon kívül eső alkalmazási
területeken pedig preventív tevékenységet folytatni.
SE Egészségtudományi Kar nyílt nap
2015. január 30. (péntek), 8 órától
Helyszín: 1088 Budapest, Vas u. 17.
További információ:
http://semmelweis.hu/hirek/
events/1610/egesz­segtudomanyikar-nyilt-nap-2015events/1610/
egeszsegtudomanyi-kar-nyilt-nap-2015/
Honlap:
http://etk.semmelweis.hu/
educatio különszám 12
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
A kar története
Az új típusú fogorvosképzés 1952-ben indult meg a Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1955-ben alakult meg az önálló Fogorvostudományi
Kar, amely akkoriban még csak egy betegellátó intézménnyel,
a Stomatológiai Klinikával rendelkezett. 1959-ben alakult meg
három új tanszék: a Konzerváló Fogászati Klinika, a Fogpótlástani Klinika, valamint a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, melyek mindegyike a Mikszáth Kálmán téren működött (a
mai Központi Könyvtár épületében). A kar folyamatosan bővült,
mind a tanszékek, mind az oktatott hallgatók száma folyamatosan emelkedett. 1978-ban szervezték meg az Orálbiológia Tanszéket, a Parodontológiai Klinikát 1997-ben hozták létre. Tíz
évvel később adták át a Fogorvostudományi Oktatási Centrum
új, modern épületét a Szentkirályi utcában, amelyben a kar klinikáinak nagyobb része található. Ebben a jól felszerelt épületben
folyik a fogorvostanhallgatók gyakorlati oktatása, harmad évtől a
hallgatók itt töltik napjaik jelentős részét.
A képzés
Karunk fő profilja a graduális – osztatlan – fogorvosképzés, melynek során 5 év alatt a felvett diákokból dr. med. dent. címmel
rendelkező fogorvos doktorok lesznek. Fontos tudni, hogy az
itt megszerzett felsőfokú oklevél a hivatás gyakorlására, betegek ellátására már önmagában feljogosítja végzett hallgatóinkat.
Képzésünk az Európai Közösségek területén is elismert, így külföldön is jól hasznosítható. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy
a végzett fogorvosok többnyire Magyarországon helyezkednek
el, és itthon valósítják meg jövőjüket, álmaikat.
Természetesen a graduális képzésen túl, a végzett fogorvosok
számára is számos lehetőséget nyújt a kar, hogy a szakma legkiválóbbjai legyenek. Lehetőség van arra is, hogy fogorvosi szakorvosképzésben vegyenek részt a karon, melynek sikeres elvégzése
után fogszakorvosként helyezkedhetnek el a hallgatók. A szakorvosok megbecsültek, magas szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. Számukra kötelező a meghatározott számú továbbképzési kredit megszerzése, amely biztosítja, hogy ismereteik
mindig naprakészek és magas színvonalúak legyenek. Karunk
ilyen továbbképzéseket is szervez. A karhoz akkreditált Szak- és
Továbbképzési Titkárság Magyarországon egyedülálló teljesítményével Európában is elismert intézményként működik.
A már végzett fogorvosoknak lehetőségük van a karon doktori
(PhD) tanulmányok folytatására is. Kutatásaink során számos
nemzetközi kapcsolatra tettünk szert, amely elősegíti, hogy diákjaink akár külföldön is eltöltsenek hosszabb-rövidebb időt tudásuk fejlesztése, tapasztalatszerzés vagy éppen közös kutatások
megvalósítása érdekében.
Képzéseink tehát a graduális fogorvosképzéstől a szakorvosképzésen és a doktori képzésen át a továbbképzésekig bezárólag
lefedik a teljes fogorvosi életpályát az egyetem megkezdésétől a
hivatás gyakorlásának végéig.
Oktatási tematika
A graduális fogorvosképzés osztatlan,
5 éves képzés, melynek végén hallgatóink fogorvosdoktori (dr. med. dent.)
oklevelet
kapnak.
Az első két évben –
többnyire közösen az
Általános Orvostudományi Kar hallgatóival – alapozó képzésben vesznek részt
hallgatóink,
melynek során az orvosi
alapismereteket sajátítják el magas színvonalon. Az anatómia, a biokémia és
az élettan oktatói az
orvosi tevékenység
alapismereteit tanítják meg a fogorvostan- és az orvostanhallgatóknak
egyaránt.
Közismert,
hogy nagyon szigorú
és magas színvonalú elméleti oktatás jellemző az első két évre,
így az elméleti modul időszaka sok-sok tanulással jár. Már ekkor
is vannak speciálisan fogorvosi tantárgyak, mint például a fogorvosi általános anyagtan, a fogorvosi anyagtan fizikai alapjai,
odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika, vagy éppen
a fogászati általános propedeutika. A harmadik oktatási év két
féléve alkotja a preklinikai modult, melynek során fontos orvostudományi területek – például patológia, pathofiziológia, mikrobiológia, belgyógyászat – alapjait és fogorvostudományi vonatkozásait oktatjuk hallgatóinknak. Ekkor már az orvostudományi
ismeretek átadása mellett jelentős szerepet kap bizonyos speciális fogorvostudományi tárgyak oktatása: a fogászati radiológia,
orális patológia, vagy az orális biológia. Ezen tanév második szemeszterében kezelnek a hallgatók először beteget. Karunk már
itt nagy figyelmet fordít a magas színvonalú gyakorlati oktatásra.
A képzés utolsó két éve jelenti a klinikai modult, amely a fogorvosláshoz szükséges klinikai ismereteket adja át a hallgatóknak számos tantárgyon keresztül (például fogpótlástan, parodontológia,
szájsebészet, gyermekfogászat, fogszabályozás, konzerváló fogászat, stb.), valamint nagy óraszámban gyakorlati képzést nyújt,
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
13
educatio különszám
melynek során diákjaink – természetesen a gyakorlatvezető fogorvos felügyelete mellett – betegeket kezelnek, ezzel is fejlesztve
tudásukat, készségeiket és tapasztalataikat. A hallgatók a jelentős
számú gyakorlati lehetőségnek köszönhetően egyetemi tanulmányaik befejezésével képesek az önálló betegellátásra.
Felvételi információk
A felvételi követelmény az érvényben lévő jogszabályok alapján egységes osztatlan képzés esetén 2 emelt szinten teljesített érettségi. Fogorvosképzés esetén biológiából és kémiából vagy fizikából kell felvételi alapjául szolgáló emelt szintű
érettségi v­ izsgát tenni. Karunk elismertségét és népszerűségét
mutatja, hogy 2014-ben a hasonló képzések közül hozzánk lehetett a legmagasabb pontszámmal – 424 ponttal – bekerülni. Az
elmúlt 5 évben a felvételi ponthatárok 422 és 438 pont között
mo­zogtak az államilag támogatott (állami ösztöndíjas) képzési
formára.
A képzés anyagi háttere
Államilag finanszírozott (állami ösztöndíjas) képzés esetén a hatályos felsőoktatási törvény szerint legfeljebb 10+2, azaz 12 féléven
át tanulhatnak a hallgatók karunkon. A további félévekben költségtérítést kell fizetnie a korábban támogatott hallgatónak is.
Hallgatóként az egyik legfontosabb kötelezettség a tanulmányok
sikeres befejezése a képzési idő másfélszerese, azaz fogorvosképzésben 15 félév alatt. Az állami ösztöndíjhoz kapcsolódó feltétel,
hogy az egyetemi tanulmányok után, a végzést követő 20 évben,
legalább a képzési időnek megfelelő időtartamot – fogorvosképzésnél alapesetben 5 évet – az ösztöndíj jogosultjának munkavállalóként Magyarországon kell dolgoznia. Karunkon az államilag
finanszírozott képzési forma mellett lehetőség van költségtérítéses hallgatóként is tanulni.
Oktatási szervezeti egységeink
Karunkon számos tanszék, klinika működik, melyek feladata
az oktatás, betegellátás és kutatás magas szintű művelése.
A kö­vetkező szervezeti egységek keretén belül oktatjuk hallgatóinkat:
!! Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
!! Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
!! Fogpótlástani Klinika !! Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika !! Konzerváló Fogászati Klinika !! Orálbiológia Tanszék
!! Orális Diagnosztika Tanszék
!! Parodontológiai Klinika !! Propedeutika Tanszék Kollégiumok
Fogorvostanhallgatóként az egyetem több kollégiuma közül
lehet választani, melyek a következőek:
!! Balassa János Kollégium
!! Korányi Frigyes Szakkollégium
!! Markusovszky Lajos Kollégium
!! Selye János Kollégium
!!
!!
!!
!!
!!
!!
Hallgatói Önkormányzat
Instruktor Öntevékeny Csoport
Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete (MFHE)
Bibliakör
Humánia Pályaszocializációs Műhely
Medikus Zenekar
Az egyetemi élet már a sikeres felvételit követő gólyatáborban
kezdetét veszi, ahol a frissen felvettek évfolyamtársaik mellett felsőbb éves diáktársaikkal, más karok hallgatóival, leendő oktatóikkal is megismerkedhetnek. A Semmelweis Egyetemen négy évtizedes hagyományokkal rendelkező, tartalmas programot nyújtó,
kulturált gólyatábor vár minden felvett hallgatót. Reméljük találkozunk a következő gólyatáborunkban!
Aki többet szeretne megtudni a karról, a képzésről, az oktatásról
vagy a hallgatói életről, az alábbi helyeken juthat további információhoz:
Hallgatói élet
A karon és az egyetemen egyaránt számos program, szervezet
és közösség közül választhatnak az újonnan érkező gólyák, hogy
ilyen formában is bekapcsolódjanak a színes és változatos hallgatói életbe. A tanulás mellett rendezvények, művészeti események, közösségi programok is várják a hallgatókat, melyeket nem
érdemes kihagyni!
A karon működő főbb hallgatói szervezetek, közösségek:
Oktatási Centrum: 1085 Budapest,
Szentkirályi utca 47-49.
Dékáni Hivatal: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 061/2660453
Honlap: http://semmelweis.hu/fok/
educatio különszám 14
Semmelweis Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kar
A gyógyszerészképzés főbb jellemzői
A budapesti gyógyszerészképzés évtizedek óta két egyetem három karán folyik, és mint ilyen, az universitas szellem első számú
magyarországi megtestesítője. A gyógyszerészhallgatók jogállás
szerint a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karához
tartoznak, és itt folyik a képzés 55 százaléka, benne valamennyi
szaktárgy oktatása. Ezt megalapozandó, és a távolabbi jövő konkrétan előre nem látható feladataira felkészítendő, több természettudományos tárgyat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara, és számos biomedicinális tárgyat a Semmelweis Egyetem ­Általános Orvostudományi Kara oktat, a képzés 23,
illetve 22 százalékában, igen magas színvonalon. E tényezőknek
nagy szerepe volt abban, hogy 2006-ban a Semmelweis Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kara a Magyar Akkreditációs Bizottságtól
elnyerte a K
­ iválósági Hely megtisztelő címet.
A gyógyszerészek az egészségügy legmélyrehatóbb molekuláris ismeretekkel rendelkező szakemberei, akikhez a beteg emberek és
hozzátartozóik egyre gyakrabban fordulnak
tanácsért, egyrészt a gyógyulási folyamat
első, igen fontos stádiumában, másrészt a terápia későbbi, gyógyszeres szakaszában – ezt
szolgálja a gyógyszerészi gondozás modern,
betegközpontú szemlélete. Ezen tényezők
társadalmi felismerése vezette a Magyar Köztársaság Országgyűlését arra, hogy – politikai
hovatartozástól függetlenül, kivételes egységben – megszavazza a gyógyszerészek számára
a Dr.Pharm. címet, melynek eredményeként
2009. január elsejétől valamennyi hazánkban
diplomát szerzett gyógyszerész foglalkozású
doktori címet viselhet – hasonlóan az orvosokhoz, fogorvosokhoz, állatorvosokhoz, jogászokhoz.
A gyógyszerészképzés másik fontos jellegzetessége az osztatlan képzés. Míg számos nagy
társadalmi presztízsű diploma (pl. mérnöki,
közgazdászi, biológusi, matematikusi, informatikusi stb.) ma már csak kétfokozatú képzésben
– a hároméves alapképzés, majd a mesterképzés befejezésével – szerezhető meg, addig a
fent említett öt, ma már kivételesnek nevezhető szak egyikeként
a gyógyszerészek is osztatlan képzés során kapják diplomájukat
és doktori címüket. Az ötéves gyógyszerészképzés folytatásaként
következhet a legjobb hallgatók által előszeretettel választott PhDképzés, melyben kutatómunka és tanulás egyesül, és amelynek sikeres befejezése tudományos fokozatot jelent.
A gyógyszerészet sokszínűségének, tudományos multidisz­cip­li­na­
ritásának és a budapesti gyógyszerészképzés magas természettudományos, valamint medicinális szintjének köszönhetően az itt
szerzett gyógyszerészi diploma biztos alapot ad arra, hogy hallgatóink gyógyszerészi, kémiai és biomedicinális doktori iskolákban
egyaránt megállják helyüket, amint ezt számtalan példa igazolja.
A Magyarországon négy helyen folyó gyógyszerészképzés minőségi mutatói (bejutási pontszám, túljelentkezési hányad, oktatók
kvalifikációja, külföldi hallgatók száma) alapján, és a ma már szokásos, folyóiratokban megjelenő képzési rangsorokban a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara hagyományosan az
első helyen áll szakterületi összehasonlításban. Ide jelentkezni komoly vállalkozás, ezt elvégezni kiváló ajánlólevél. Karunkra eddig
minden esetben csak felvételi többletpontok segítségével lehetett
bejutni.
Elhelyezkedés a gyógyszerészi diplomával
Napjainkban egy Budapesten végzett gyógyszerészre átlagosan
3-4 állásajánlat jut. Számos más szakmával ellentétben, gyógyszerész-munkanélküliség ma Magyarországon nem létezik: a végzettek megfelelő kínálati piacon választhatnak sokféle munkahely
közül. Fokozottan érvényes ez a PhD-fokozatot szerzettekre.
A gyógyszerészek mintegy 70 százaléka ma is gyógyszertárban (közforgalmú, illetve kórházi vagy klinikai) helyezkedik el.
Sokan gyakorolják azonban hivatásukat gyógyszergyárakban
(gyógyszertechnológusi, analitikusi, orvostudományi, értékesítési és marketing osztályokon, farmakológusi és különböző kémiai
kutatói munkakörökben), egészségügyi hatóságoknál (Országos
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
15
Gyógyszerészeti Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat), hazai és külföldi gyógyszercégeknél orvos-és patikalátogatói területeken, valamint kutatóként, oktatóként egyetemi és
kutatóintézeti munkakörökben. E páratlanul sokoldalú választék
azt is jelenti, hogy az a fiatal, aki a Gyógyszerésztudományi Karra
jelentkezik, néhány évvel kitolhatja a konkrét pályaválasztást.
Előzmények, hagyományok
Évszázadokon át a diagnózis felállítása, a gyógyszerkészítés és
maga a gyógyászati beavatkozás egyazon szakember feladata volt.
Később e sokoldalú tevékenység differenciálódott, kialakultak az
orvosi és gyógyszerészi feladatkörök és ezzel az önálló szakmák.
A hazai gyógyszerészképzés kezdetei 1769-ig, a Nagyszombati
Egyetemre vezethetők vissza. Nők számára a gyógyszerészi pálya
1895-ben vált elérhetővé. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar
1955-ben jött létre, megalapítója és első dékánja dr. Mozsonyi
Sándor gyógyszertechnológus professzor volt. 1988-ban Budapesten elindult az első angol nyelvű évfolyam. A magyar és angol
nyelvű diplomák deklaráltan egyenértékűek. 2005-ben a Gyógyszerésztudományi Kar önállóvá válásának félszázados évfordulóját
Nobel-díjas tudós előadásával és világszínvonalú tudományos konferenciával ünnepelte. 2009-től Magyarországon a gyógyszerészek
– mint már írtuk – diplomájuk átvételénél doktori címet kapnak.
educatio különszám
A gyógyszerképzés követelményrendszere – út a
diplomához
A gyógyszerészdoktori oklevél megszerzéséhez összesen 300 kreditpontot kell elérni, melynek 80 százalékát a kötelező tárgyakban,
15 százalékát az úgynevezett kötelezően választható, 5 százalékát a szabadon választható tárgyakban kell teljesíteni. A kötelező
tárgyak száma 31, a kötelezően választható tárgyaké, melyekből
hármat kell választani, 29. A képzésnek mintegy 40 százaléka gyakorlat, nagyrészt laboratóriumokban. A tanulmányok folyamán 31
kollokviumot, 17 szigorlatot kell letenni, és – nem utolsó sorban –
36 gyakorlati jegyet kell sikerrel megszerezni. A diploma megszerzésének további feltétele szakdolgozat készítése és megvédése,
nyári, illetve záróvizsga előtti gyakorlatok teljesítése (közforgalmú
és kórházi gyógyszertárban, opcionálisan gyógyszergyárban és
egyéb szakmai intézményekben, összesen 8 hónap időtartamban),
végül az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli részekből álló záróvizsga
letétele.
A Gyógyszerésztudományi Kar intézeteinek
profilja
A Gyógyszerésztudományi Kar hat intézetének elnevezése, oktatási és kutatási profilja – a teljesség igénye nélkül – az alábbi:
!! Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet: a gyógyszerügyi szervezés, valamint a gyógyszerészi gondozás, a matematika, a tudománytörténet és propedeutika
főtárgyak oktatása, kutatás a gyógyszergazdaságosság, a
gyógyszertechnológia és termékfejlesztés, a gyógyszerészi
gondozás témaköreiben. Részvétel a Semmelweis Egyetem klinikáin folyó gyógyító munkában: infúziók, kenőcsök, kúpok,
oldatok és egyéb magisztrális gyógyszerformák készítése, továbbá a Semmelweis Egyetem klinikáinak és intézeteinek ellátása gyári gyógyszerekkel és vegyszerekkel.
!! Farmakognóziai Intézet: a gyógynövény és drogismeret, a
fitoterápia, a biotechnológia oktatása és kutatása.
!! Gyógyszerészeti Intézet: a gyógyszertechnológia, a biofar­
mácia, az állatgyógyászat, ipari gyógyszertechnológia, bioana­
litikai módszerek a farmakokinetikában oktatása és kutatása.
!! Gyógyszerészi Kémiai Intézet: a gyógyszerészi kémia, a bevezetés a gyógyszerkutatásba, a műszeres gyógyszeranalízis oktatása és kutatása.
!! Gyógyszerhatástani Intézet: a gyógyszerhatástan, a kórtani
ismeretek, a gyógyszerterápiás ismeretek oktatása és kutatása.
!! Szerves Vegytani Intézet: a szerves kémia, az elméleti szerves
kémia, a számítógépes kémia és hatóanyag-tervezés oktatása és
kutatása.
Kutatómunka, tudományos kvalifikációk,
műszerezettség
A Gyógyszerésztudományi Kar három intézetének élén akadémiai
doktori (D.Sc.) címmel rendelkező igazgató áll, és a tudományosan
minősített oktatók hányada, az egyébként igen magasan kvalifikált
Semmelweis Egyetemen belül is, itt a legmagasabb. A kar hasonlóképpen élenjáró a nemzetközi folyóiratokban megjelenő publikációk és a szabadalmak terén. Itt telepítették az ország első 600
MHz-es NMR készülékét, mely ma is a régió egyik legnagyobb molekulaszerkezet-vizsgáló műszere, amely mellett – többek között
– 400 MHz-es NMR, 3 tömegspektrométer és számos további nagyműszer segíti a kutatást, oktatást, és teszi ezzel a munkaerőpiacon
különösen vonzóvá az itt szerzett diplomát.
Végzési ráta, önképzés, tehetséggondozás,
hallgatói kiválósági kritériumok
Hosszú évek statisztikája szerint az első évre felvételt nyert hallgatók mintegy kétharmada tíz félév, egyhatoda tizenkét félév alatt
szerzi meg diplomáját. A lemorzsolódó 15-20 százalék nagy része
a képzés kezdeti szakaszában kerül ki az egyetemről. Az önképzés,
egyben a tehetséggondozás adekvát intézménye a tudományos
diákkör (TDK), melynek hallgatóiból lesznek hagyományosan a
PhD-hallgatók, akikből az egyetemi oktatói utánpótlás is kikerül.
A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó
Program keretében tizenöt fiatal gyógyszerész hallgató tudományos fejlődését segítik, kísérik nagy figyelemmel az egyetem legkiválóbb kutatói-oktatói. A Gyógyszerésztudományi Kar országosan,
és bármely szakterület vonatkozásában is egyedülálló abban, hogy
2006 és 2013 között négy alkalommal adományozhatott karunkon
végzett hallgatóknak a köztársasági elnök Promotio sub auspiciis
rei publicae minősítésű kitüntetéses doktori diplomát és a vele járó
aranygyűrűt.
Honlap: http://semmelweis.hu/gytk/
educatio különszám 16
Semmelweis Egyetem
Előkelő helyen a felsőoktatási
rangsorokban
Számos hazai és külföldi felsőoktatási rangsorban a korábbinál jobb helyen végzett a Semmelweis Egyetem 2014-ben. A HVG
felsőoktatási rangsorát az összesített hallgatói és oktatói kiválóság alapján a Semmelweis Egyetem vezeti.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Kara (ÁOK) vezeti, mely a hallgatói kiválóság tekintetében a harmadik, az oktatói versenyben második.
A 154 kar közül a tizenötödik helyre került a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK). Az orvos és egészségtudományi képzés területén szintén az ÁOK áll az
első helyen. Az egyetem további karai közül a GYTK
a negyedik, míg az Egészségügyi Közszolgálati Kar
a nyolcadik az összesített képzésterületi rangsorban, de első az egészségügyi szervező alaprangsorban. A tudományterületi összesítésben tizenharmadik a Fogorvostudományi Kar (FOK) és tizenötödik
az Egészségtudományi Kar (ETK), mely első az első
az ápolás és betegellátás alapszakos rangsorban. Az
orvostudományi képzésterületen az ÁOK-on volt a
legmagasabb a felvételi pontszám, és ez a kar vonzotta a legtöbb középiskolai versenyen helyezést
elérő diákot és a legtöbb első helyen jelentkezőt is.
A tudományterületen belül a legtöbb tudományos
fokozattal rendelkező oktató is az Általános Orvostudományi Karon dolgozik.
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kara vezeti az orvos- és egészségtudományi területen a Heti Válasz felsőoktatási rangsorát; itt a legmagasabb a felvettek pontátlaga és kiválósága. A második helyen a
FOK áll, de a többi kar is a lista első felében szerepel. A GYTK a
negyedik, az ETK a nyolcadik, az EKK a kilencedik az ország tizenkilenc orvos- és egészségtudományi karát tartalmazó listán. A
rangsor készítői három szak esetében további bontást is végeztek. Eszerint az ország négy általános orvost képző kara közül a
legjobb a ÁOK képzése, az ápolás és betegellátás (gyógytornász)
szakok közül az ETK ilyen képzése a legjobb az országban, míg
fogorvosképzésben is a FOK áll az élen. Az első helyes nappali
munkarendű jelentkezők számát tekintve a Semmelweis Egyetem messze kiemelkedett a mezőnyből: az ÁOK-on és az ETK-on is ezer felett volt ez a
szám – olvasható a kiadványban.
A magyar szakegyetemek közül a Semmelweis
Egyetem áll az első helyen a leideni egyetem 2014es világrangsorában, amely tavaly még nem is szerepelt a listán. A 750-es listán a Semmelweis Egyetem az 541. helyen szerepel. Három hazai egyetem
került fel a QS World University Rankings 2014/15
élet- és orvostudományi területet érintő rangsorába. A tudományterületi listán a Semmelweis Egyetem a 253. helyen áll az összpontszám
alapján, vagyis közel 100 hellyel előrébb került a
múlt évhez képest, és ezzel a magyar intézmények közül a legjobb helyen végzett. A Semmelweis Egyetem pontszáma legnagyobb mértékben az összpontszám 40 százalékát adó akadémiai és a munkáltatói hírnév tekintetében emelkedett. 2014-ben a Semmelweis Egyetem is felkerült
a Center for World University Rankings (CWUR) világrangsorára. A világ legjobb ezer egyetemeit rangsoroló listán a magyar felsőoktatási intézmények
közül a Semmelweis a második helyen áll.
Az összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával
felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal bíró oktatók számát és arányát, az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát. A karok összesített rangsorát az Általános Orvostudományi
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
17
educatio különszám
OTDK 2015-ben a Semmelweis Egyetemen –
az ország legjobbjai egy helyen
Több mint hatszáz hallgató verseng majd egymással a jövő évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) orvosegészségtudományi szekciójában 2015. március 31-április 3. között, melyet nyolc év után ismét a Semmelweis Egyetem szervez. Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Az elmúlt években alapjaiban változott meg a
szekcióval kapcsolatos szabályozás. Nyolc év alatt
megnégyszereződött a szekció kvótája, vagyis a
delegálható hallgatók keretszáma, így a jövő évi
OTDK-án már több mint 600 hallgató versenghet
egymással az orvos- és egészségtudományi szekcióban. Ez lesz az első nagyobb volumenű OTDK,
amit a Semmelweis Egyetem rendez – mondta dr.
Merkely Béla, a SE Tudományos Diákköri Tanács
elnöke, az OTDK ügyvezető elnöke. A keretszám
emelkedése az egyetem vonatkozásában azt
jelenti, hogy míg nyolc éve 40 hallgató képviselhette a Semmelweis Egyetemet az országos versenyben, addig idén ez a szám már 166. – Egyre
nagyobb az esélyük a hallgatóknak eljutni az
országos versenyre, ha jól teljesítenek, hiszen
minden ötödik előadást tovább tudunk juttatni az
OTDK-ára – hangsúlyozta. A részvételre való jogosultságot vannak, akik már megszerezték az idei
intézményi versenyen, míg a keret másik felét a
2015. februári TDK díjazottjaiból töltik fel.
Kiemelte: a kétévente, idén feltehetően 75 tagozatban megrendezett Országos Tudományos
Diákköri Konferencia a hallgatók legkiemelkedőbb tudományos
seregszemléje, az ország legjobbjai mutatják itt be munkájukat
tíz perces előadásokban. A legkiemelkedőbbeket Pro Sciencia
díjjal jutalmazzák. 1989 óta a Semmelweis Egyetem 21 hallgatója kapott ilyen elismerést, szintén ugyanennyien részesültek a
témavezetők közül Mestertanár díjban.
A legutóbbi, 2013-as országos versenyt Szegeden rendezték,
akkor a Semmelweis Egyetem hallgatói megháromszorozták
díjaik számát 23 első, 22 második és nyolc harmadik díjat szereztek. Az orvostudományi hallgatók versenyében kiosztott első
díjak 40 százalékát Semmelweisesek nyerték. Ezek alapján az
OTDK elnöksége által összeállított hazai valamennyi egyetemi
kar összesített versenyében a SE Általános Orvostudományi Kar –
évtizedek után először – a kiemelkedő kategóriába került, egyedüli orvosi karként.
– Kiváltság részt venni az OTDK-n, mert itt az ország legjobbjai mérettetnek meg, ráadásul a hallgatók számára általában
mindössze egyetlen alkalommal adódik erre lehetőség az egyetemi évek alatt – hangsúlyozta a szekció két hallgatói képviselője, Karády Júlia és Kolossváry Márton, hozzátéve: itt mindenki képet kaphat arról, hol tart a tudása országos szinten, de
az esemény kapcsolatépítésre is lehetőséget nyújt. Mindketten a
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoportjának TDK hallgatói, az OTDK-n való részvételre pedig már a 2014-es intézményi diákköri versenyen megszerezték jogosultságukat. Emellett a dr. Merkely Béla igazgató
által vezetett szekció szervezőbizottságának hallgatói képviselőiként napi szinten foglalkoznak a jövő tavaszi országos verseny
részleteivel.
Mint mondták, a szervezés csapatmunka, ők a Nobel-díjas előadók meghívásában, a szponzorok felkutatásában, a nyitó és a
záró program kidolgozásában segédkeznek, valamint a hallgatók ötleteit közvetítik a szervezőbizottság felé. Emellett igyekez-
nek a résztvevő legfiatalabb generációhoz is alkalmazkodni, ezért
mobil applikációt is kidolgoztak, ami megkönnyíti a sokszínű
program áttekintését. – Az a célunk, hogy aki március 31. és április 3. között bármelyik előadást meghallgatja, azt mondhassa: ez
egy klassz konferencia volt – fogalmazott Karády Júlia.
További információk a
http://tdk.semmelweis.hu/otdk oldalon.
educatio különszám 18
Semmelweis Egyetem
Hallgatói élet
A középiskolai diákönkormányzatokhoz hasonlóan, de sokkal szélesebb területen, az egyetemeken is működik hallgatói érdekképviselet. A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Semmelweis Egyetem
legnagyobb hallgatói közössége, hiszen minden hallgató a tagja.
A HÖK a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott keretek között, a hallgatók által megalkotott szabályzatok alapján
működik. Feladata, hogy a hallgatók érdekeit az egyetemi élet
minden területén képviselje. A HÖK alapvetően három területtel
foglalkozik: oktatással kapcsolatos kérdésekkel, hallgatói ösztöndíjakkal és a hallgatói élet rendezvényeivel.
A HÖK kari részönkormányzatokra tagolódik. Minden évben a
kari választások keretében delegálják a képviselőket. Minden
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható.
Az így megválasztott képviselők képviselik évfolyamukat, a kart
és egyben minden egyetemi hallgatót. A HÖK legfőbb szervezetébe, az elnökségbe a karok delegálnak képviselőket, akik képviselik a hallgatókat az egyetem vezető testületében, a szenátusban.
Ha a hallgatói életed folyamán kérdésed merülne fel, esetleg
problémád van, akkor nyugodtan keresd fel az önkormányzatot.
Az ÁOK, FOK, GYTK, EKK HÖK-ök irodáját a Nagyvárad téren, míg
az ETK HÖK-ét a kar Vas utcai épületében találhatod.
Legyél Te is HÖK képviselő!
Indulj a választásokon, és képviseld évfolyamodat! A HÖK-ben
számtalan területen próbálhatod ki magadat. Részt vehetsz
a kommunikációban, az ösztöndíjak kiszámításában, rendezvényszervezésben. Mindezt egy közösségben, egy jó csapatban
végezheted. Munkádat későbbi pályázatokban is elismerik, mint
például az Erasmus vagy Campus ösztöndíjak.
Nagy örömmel vennénk, ha szeptemberben találkozhatnánk.
Tanulmányaidhoz kitartást, erőt, egészséget, valamint az érettségidhez sok sikert kíván a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata!
Instruktor Öntevékeny Csoport
Az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) Magyarország legnagyobb létszámú diákszervezete, 30 éve működik a Semmelweis
Egyetemen. Legfontosabb célja a frissen felvett hallgatók beveze-
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
tése az egyetemi életbe, valamint hallgatói rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Az IÖCS szervezi többek között az egyetem karainak
közös Gólyatáborát és Gólyabálját, továbbá a Gólyahajót, a Jegyzetbörzét és még sok más remek programot.
A tavaszba színt vivő Semmelweis Tavaszi Fesztivált
a Hallgatói Önkormányzattal és a Korányi Frigyes
Szakkollégiummal karöltve rendezi az IÖCS minden
évben. A Hallgatói Önkormányzattal és a külföldi
szervezetekkel (ISAS, DSVS) közösen bonyolítja le a
már hagyományosnak mondható Semmelweis Karnevált. Az IÖCS más egyetemek diákszervezeteivel is
jó kapcsolatot ápol, ennek kiváló példája a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen szervezett,
több mint tíz éves múltra visszatekintő Ökörsütés.
Tagjait zömmel a Semmelweis Egyetem hallgatói alkotják, de más egyetemek diákjai is megtalálhatók soraiban. Az instruktorok önkéntesen foglalkoznak az elsőévesekkel, és dolgoznak az év során
minden rendezvényen. Az egyetemi rendezvények
szervezése mellett az IÖCS nagy hangsúlyt fektet a
szervezet és a tagság utánpótlására, amire minden
tavasszal az instruktorképzés ad lehetőséget, amely
nyitott bármely felsőoktatásban tanuló hallgató számára.
Az instruktorlétre jellemző, hogy a tagok változatos helyzetekben és munkakörökben próbálhatják ki
magukat, így megannyi lehetőség adódik az önfejlesztésre. A sok munka mellett természetesen a szórakozásra is jut idő, így az instruktorok közössége
leginkább egy nagy családra hasonlít, ahol mindenki
ismer mindenkit, számtalan közös élmény, átdolgozott hajnal, mosoly köti össze őket. Nem hiába tartja
magát évek óta a mondás: Instruktornak lenni életforma!
Gólyatábor
A Semmelweis Egyetem mind az öt karának gólyái
az IÖCS által szervezett Semmelweis Gólyatáborban
találkozhatnak először leendő hallgatótársaikkal.
A szó hallatán általában az aggódó szülők óva intik
gyermeküket, de szerencsére ezek a táborok nem
tartoznak azok közé, amelyektől tartani kellene. Sőt,
ebből egyáltalán nem érdemes kimaradni! Minden
nyár végén felpezsdül az élet a Tatai Ifjúsági Táborban, ahol hat feledhetetlen napot töltenek el együtt
az egyetem leendő hallgatói és a szervezők.
A táborokban a szórakozás mellett nagy hangsúlyt
kap a felkészítés az alapvető egyetemi életre. A tábor
szervezői büszkék rá, hogy minden évben rengeteg
egyetemi tanszék vezetője, tanára fogadja el a meghívást és utazik le a Gólyatáborba, hogy válaszoljon
az elsősök néha kifogyhatatlan kérdéseire.
Sportvetélkedők, játékok, kiscsoportos beszélgetések, véradási lehetőség, egymást érő programok,
strand, látvány, zene és hajnalig tartó jókedv egy
festői tó partján. Ez az igazi gólyatábori hangulat.
A tábor végére az egyes tanulócsoportok már nem
vadidegen emberekből, hanem új barátokból állnak, és ezek a barátságok sokszor meghatározzák
az elkövetkezendő éveket. Sokakat az ösztönöz a
keményebb tanulásra, hogy ne kelljen elszakadniuk
az ekkor összekovácsolódott társaságtól.
A Semmelweis Egyetem gólyatábora az országban a
legolcsóbbak közé tartozik a hasonló rendezvényekkel összehasonlítva. Ennek ellenére értékeket őriz-
19
educatio különszám
educatio különszám 20
Semmelweis Egyetem
nek, ápolnak és adnak át már évek óta. Nyoma
sincsen a más táborokból hírhedtté vált és félt
megalázó beavatási rítusoknak, a résztvevőknek igazi közös élményeket nyújtanak. A tábor
végeztével azonban nem ér véget a gólyákkal
való törődés, az instruktorok még hosszú időn
keresztül egyengetik az elsősök útját, bevezetve
őket az egyetemi életbe.
Mindennek eredménye, és a siker talán legjobb
mutatója, hogy évről-évre egyre több elsőéves
szeretne az instruktorok csapatának része lenni.
A tavaszi instruktorképzésen elhangzó kérdésre:
Miért jöttél instruktornak? Évek óta a leggyakoribb válasz a következő: Szeretnék azon dolgozni, hogy jó érzés legyen Semmelweises gólyának lenni!
Gólyabál
Az elsőéves hallgatók egyetemi polgárrá válásának utolsó állomása a Gólyabál. Az Instruktor Öntevékeny Csoport minden évben megszervezi a Semmelweis Egyetem legnagyobb
szabású hallgatói rendezvényét, az öt kar közös
Gólyabálját. A bál, melynek helyszíne hagyományosan a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb, nyitott mind a magyar, mind a külföldi hallgatók
részére. A hétköznapokból jól ismert oktatási
intézmény báli pompát ölt, gyönyörű díszletek,
fények emelik az est hangulatát. A tradíciókhoz hűen itt is jelen vannak az egyetem vezető
tisztségviselői, oktatói, a rendezvény fővédnöke pedig az egyetem rektora. A bál első, zártkörű részén – melyen az elsőévesek, valamint az
egyetem tanárai vesznek részt – mutatkoznak
be a gólyák táncos-zenés produkciókkal, valamint palotással, keringővel. Ezután kezdődik a
bál nyílt része, melyen több helyszínen, változatos stílusban kínálnak minden igényt kielégítő
szórakozást, a teaháztól kezdve a jazz-klubig,
minden színpadon élőzenével, a magyar kön�nyűzene neves előadóival.
A bálon a szerencsések értékes tombolanyereményekhez juthatnak, melynek bevételével hagyományosan az egyetem egyik klinikáját támogatják. Aki egyszer látta, nem felejti el
az elegáns forgatagot, ami a gólyabált jellemzi.
Az ünnepi díszterem, az estélyik, öltönyök látványa varázslatos hangulatot kölcsönöz az estének, melynek végén az elsőévesek elmondhatják, most már minden tekintetben az egyetem
polgáraivá váltak.
Kulturális élet
A Semmelweis Egyetemen pezsgő kulturális
élet zajlik: több egyetemi épületben is rendszeresek a kiállítások, illetve a hallgatók kedvezményes árú jegyeket igényelhetnek több fővárosi színházba. Az egyetemnek saját zenekara
is van. A Medikus Zenekar legtöbb tagja orvostanhallgató, de szinte mindegyik kar képviselteti
magát a csapatban. A tagok hetente próbálnak,
gyakran két nyelven, mivel a zenekarnak általában külföldi hallgató tagjai is vannak. A zenekar fellép az egyetem legfontosabb rendezvényein, de kaptak már felkérést külföldi szereplésre is. A Medikus Zenekar vezetője Dubóczky
­Gergely karmester.
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
21
educatio különszám
Tehetséggondozással a kiválóságig
Legjobbak közé csak úgy kerülhet bármilyen
intézmény, ha tehetségeit felkutatja és tudásukat
folyamatosan gondozza. Ennek segítésére jött
létre a Semmelweis Egyetemen 2007-ben a
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program.
A program bármely kar hallgatója számára
nyitott, aki – pályázat útján – felkerül az egyetem
Kiválósági Listájára.
A program elsődleges célja, hogy az egyetemre
érkező, illetve itt tanuló tehetséges diákokra
felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A programba
alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag,
elért eredmények) alapján kerülnek be a hallgatók.
Az így kialakult Kiválósági Listára felkerült
hallgatók jó része különböző kedvezményekben
és segítségben részesül. A diákok a programba
kerüléssel elsősorban kiemelt szakmai irányítást,
ösztöndíj lehetőségeket kapnak.
Mit ad a program a tehetséges hallgatóknak?
Képzést gazdagító formák a tehetséges hallgatók
számára
Az egyetemre felvett elsőéves tehetséges hallgatókat az egyetem
ösztökéli a szakkollégiumba való jelentkezésre, és róluk a szakkollégiumot, a hallgatói instruktorokat és a TDK Tanácsot értesíti. Az instruktorok és a TDK Tanács a szakkollégiummal karöltve
programot dolgoz ki az elsőéves tehetséges hallgatók orientálására, és számukra az érdeklődésüket felkeltő egyetemi lehetőségekről (tudományos és szakmai előadások, rendezvények, az
egyetem könyvtárának szolgáltatásai, az egyetem Baráti Körének
programja, diákköri konferenciák, versenyek, stb.) rendszeresen
ismertetőket juttat el.
Az egyetem a Hallgatói Önkormányzattal, a HuMSIRC-kel és az
ERASMUS irodával együttműködésben megteremti annak a
lehetőségét, hogy tehetséges hallgatóinak fokozott lehetőségei
legyenek külföldi részképzésben való részvételre.
Az egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy tehetséges hallgatói a
Doktori Iskola kutatás-fejlesztési munka módszertanáról, etikájáról, tudományos kommunikációról, CV és pályázat írásról, menedzseri, életvezetési készségekről, az ismeretek gyakorlati hasznosítási lehetőségeiről, a vállalkozási készséget segítő ismeretekről,
a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos
ismeretekről szervezett kurzusait látogathassák. Szükség és igény
szerint elősegíti ilyen kurzusok indulását.
A tehetséges hallgatóknak az egyetem speciális lehetőségeket
teremt az MSc szakokra való jelentkezésre, és e szakok párhuzamos végzésére, az egyetem PhD-programjaiba való – az MD-PhD
képzés törvényi felhatalmazása híján akár informális, a kurzusok látogatásában kimerülő – bekapcsolódásra, illetve a rezidens
képzésre való orientációra és felkészülésre.
Az egyetem forrásokat biztosít a tehetséges hallgatói és fiatal
oktatói találkozási lehetőségeinek és önszerveződésének elősegítésére.
Az egyetem 35 éves korukig szervezetten nyomon követi tehetséges hallgatóinak sorsát a doktori, rezidensi képzés során és után.
Képzést gazdagító formák a Kiválósági Listáról
a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba
bekerült (kiemelkedően tehetséges) hallgatók és fiatal
oktatók számára
Az egyetem gondoskodik a kiemelkedően tehetséges hallgatói
és fiatal oktatói számára személyes mentorok kijelöléséről, legkiválóbb oktatói és kutatói, kiváló TDK és PhD témavezetői közül.
Ennek elősegítésére az egyetem felállítja mentorbázisát és megteremti annak a lehetőségét, hogy e mentori munka oktatási feladatként elszámolható legyen.
A mentorok javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra
bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére.
Az egyetem biztosítja a Központi Könyvtár összes elektronikus
adatbázisához való távolsági kapcsolatot (e-könyvtár).
Az egyetem a kiemelkedően tehetséges hallgatói és fiatal oktatói
számára ösztöndíjat alapít.
Az egyetem segíti külföldi tapasztalatszerzésüket, őket a Tehetséggondozó Tanács tapasztalataikról a Kerpel Nap keretében
beszámoltatja.
Az egyetem rendszeres lehetőséget biztosít a kiemelkedően
tehetséges hallgatók és fiatal oktatók, valamint mentoraik találkozására.
Az egyetem különös és személyre irányuló gondot fordít arra,
hogy ezen hallgatói az egyetem oktatói karába kerüljenek.
Az egyetem kiemelkedő tehetségű fiatal oktatóit – reguláris oktatási és adminisztratív terhelésük mérséklésével – kutatásaik végzését és hasznosítását segítő többlet-lehetőségekhez juttatja.
Az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa fi
­gyelemmel kíséri kiemelkedő tehetségű fiatal oktatói PhD tanulmányait, tőlük a PhD
fokozat teljesítéséhez kimagasló publikációs tevékenységet kíván
meg, a formálisan elegendő kritériumoknál többet követel.
További információ:
[email protected]
Szluka Bea program koordinátor
educatio különszám Központi Könyvtár
22
Az egyetem Központi Könyvtára 265 ezer könyvtári egységével az
ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb orvos-élettani szakgyűjteménye. Jogelődjét, a tanártestületi könyvtárat 1828-ban a
felső bonctan és élettan tanára, Schordann Zsigmond alapította
azzal, hogy saját könyvgyűjteményét ajánlotta fel tanártársai számára könyvtári használatra. Ez a gyűjtemény adományokból és
hagyatékokból, valamint a mindenkori fenntartó hatékony anyagi
támogatásával gyarapodott. Ezen ma is nagy becsben tartott régi
állomány része többek között a 2 229 kötetből álló, XVII. és XX.
sz. között megjelent műveket tartalmazó Győry Tibor hagyaték,
illetve az 1 038 XVI.-XIX. századi kötetből álló általános muzeális
állomány, amelyet a könyvtár a Szentágothai János professzorról elnevezett termében, kiemelt helyen őriz. A régi állományra
épült fel a ma is élő orvos- és élettudományi állomány, amelynek
magyar anyagát a könyvtár teljességre törekvően gyűjti. Mindez
kiegészül a külföldi orvosi, illetve határterületi szakirodalommal,
amelyeket a könyvtár a kutatók, oktatók javaslata alapján szerez be. Az intézmény természetesen szerepet vállal a hallgatók
magyar és külföldi tankönyveinek beszerzésében is.
Semmelweis Egyetem
A Központi Könyvtár portálja a Semmelweis Egyetem polgárai számára biztosított VPN hozzáférés
segítségével távolról is lehetővé teszi az online források és számos, a könyvtárhasználatot és a tanulást segítő szolgáltatás (katalógus, Tudásbázis,
segédletek) elérését. Az elektronikus forrásokat
az egész egyetem számára a Központi Könyvtár
szerzi be. Központi szervergépeiről 1995 óta szolgáltatja elektronikusan a szakirodalmi információt
az egyetem összes szervezeti egysége számára.
Több mint 5500 teljes szövegű online folyóirat,
bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, adattárak állnak az egyetem dolgozói és hallgatói rendelkezésére. Elérhető többek között az Ovid – Primal
Pictures, MEDLINE, PsychINFO, az EBSCO – CINAHL,
az Elsevier – SciVerse, Proquest – Dissertation and
Thesis (full text), Thomson Reuters – EndNote, Journal Citation Reports, Web of Science adatbázisok –
csak a fontosabb forrásokat említve.
Az osztatlan egyetemi magyar, angol és német
nyelvű képzés hallgatói a tanrendben akkreditált és
a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben nyilvántartott, két, illetve három kreditpontos könyvtár-informatikai kurzusokra jelentkezhetnek, valamint a PhD program hallgatói kötelezően választható tárgyként
hallgathatják az irodalomkutatással kapcsolatos tárgyakat. Tanévenként közel 450 fő vesz részt és vizsgázik online ezeken a kurzusokon. A hallgatók képzését a könyvtár tapasztalt, rutinos oktatói végzik, akik az előadások anyagait és minden tanuláshoz szükséges segédanyagot elérhetővé tesznek a portálon.
A Központi Könyvtár az egyetem több központi irányítási egységével együtt 2008-ban érte el az SGS Hungária Kft. által tanúsított ISO 9001:2008 szabványminősítést, amelyet azóta felülvizsgáltak és meghosszabbítottak.
Könyvtár két helyszínen
A Palotanegyed szívében található Mikszáth tér 5. szám alatti
épület a Semmelweis Egyetem hallgatói és dolgozói számára
a nap 24 órájában áll rendelkezésre. Az egyetem polgárai éjjelnappal, a hét minden napján (ünnepnapokon is) látogathatják
a könyvtárat, megszakítás nélkül. A könyvtár három emeleten,
1200 m2 alapterületen 200 olvasóhellyel, valamint 60 számítógéppel várja az olvasókat.
Az EOK-ban (Elméleti Orvostudományi Központ –Tűzoltó utca
37-47.) helyet kapott 80 férőhelyes, 2 szintes, télikerttel rendelkező könyvtár szorgalmi időszakban heti 55, vizsgaidőszakban és
az azt megelőző hetekben heti 77 órás nyitva tartással várja az
egyetem hallgatóit és munkatársait. Nyitva tartás: hétfő-péntek:
9.00–20.00 (vizsgaidőszakban szombaton és vasárnap is).
A látogatók mindkét helyszínen a következő szolgáltatásokat
vehetik igénybe: dokumentumok helyben használata és kölcsönzése, szaktájékoztatás, számítógép-használat (internet és adatbázisok, elektronikus folyóiratok használata), fénymásolás és egyéb
reprográfiai szolgáltatások.
A könyvtár szolgáltatásairól bővebb információt
kaphat a honlapról:
http://lib.semmelweis.hu
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
23
educatio különszám
E-learning = Paradigmaváltás az
oktatásban
Az e-learning fogalmát igen sokféleképpen értelmezik: egyes
olvasatokban képzési formát, más esetben oktatási képzési módszert jelent. A pontos meghatározás valahol a kettő ötvözetében
rejlik. Lényege abban ragadható meg, hogy a modern informatikai eszközök által nyújtott lehetőségeket használja ki és állítja
az oktatás szolgálatába. A kor kihívása az információtechnológiai
eszközök alkalmazása. Ez egy lehetőség, melyet a Semmelweis
Egyetem kihasznál az ismeretátadás hatékonyságának növelésére.
Ennek az új lehetőségnek az alkalmazása során a következő elvek
szerint járt el: ahogy a beszédet nem szorította ki az írás, az írást a
könyvnyomtatás, ugyanúgy nem szorítja ki ez az új eljárásmód a
jelenléti oktatást, hanem egy nagyon fontos hozzáadott értéknek
tekintjük, mely a kor kihívásainak megfelelve, és a hallgatói igényeket figyelembe véve oktatási képzési rendszerünk hatékonyság-növelésének egyik eszközévé vált.
E-learning és blended learning (B-learning)
a Semmelweis Egyetemen
2011-ben, a magyarországi orvosi egyetemek közül elsőként a
Semmelweis Egyetem hozta létre az elektronikus tananyagok fejlesztésének összefogására az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Központot (EDTK). Az egyetem vezetése felismerte, hogy
az egyre szaporodó digitális tananyagok kezelése kulcsfontosságú az egyetemre érkező újabb generációk számára, akik nem
csak igénylik az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)
használatát, de összkomfortosan építik be mindennapjaikba.
A megalakulás óta a központ alapvető feladata az egységes
e-learning keretrendszer létrehozásán túl annak működtetése,
a rendszerben lévő tananyagok karbantartása és a fejlesztések
segítése. Ezen felül létrehozta és működteti a Semmelweis Egyetem Központi Azonosító Rendszerét (SEKA), mely a közeljövőben
lehetővé teszi minden hallgató és oktató számára, hogy gyorsan és egyszerűen használja azokat a szolgáltatásokat, melyeket
egyetemi polgárként igénybe vehet.
Az egység által működtetett MOODLE e-learning keretrendszer
lehetőséget teremt az intézményen és országhatárokon átnyúló
tanítás/tanulás megvalósítására is. Ezt a nyitást igazolják azok
a rendszerünkben regisztrált hallgatók, akik Marosvásárhelyről
(Románia), Szegedről, Debrecenből és más felsőoktatási intézményekből látogatják tananyagainkat.
Az oktatói és hallgatói igényekhez igazodva ma már különféle
vizsgáztatási lehetőséget biztosít a központ a karok számára.
Csak néhány példa: a Fogorvostudományi Kar hallgatói otthonról vizsgázhattak az általuk megválasztott időpontban, a Neurológiai Klinika kérésére tanulmányi versenyt bonyolított le a központ igen nagy sikerrel. Az Ortopédiai Klinika angol nyelvű oktatásában részt vevő hallgatók számára írásbeli vizsgák lebonyolításában segédkeztek az E-learning Központ munkatársai.
Az alig három év alatt közel kétszáz tananyag/kurzus fejlesztése valósult meg, nagyrészt pályázati források felhasználásával.
Jelenleg is számos, a jelenléti oktatást segítő, speciális tananyag
fejlesztése folyik magyar, angol és német nyelven. Az egyetemi
és külső felhasználók együttesen közel tízezren veszik igénybe
szolgáltatásainkat.
A Semmelweis Egyetemen és a hozzá hasonló felsőoktatási
intézményekben az e-learning egy speciális formája, a blended
learning (vegyes tanulás) honosodott meg, mely a jelenléti oktatást ötvözi az e-learning nyújtotta lehetőségekkel. Ez az a megoldás, mely maradéktalanul eleget tesz annak az örökérvényű tételnek, hogy az oktatási intézmények eredményességét alapvetően
két tényező határozza meg: az oktatási anyag tartalmának minősége és az oktatási eszközök, illetve módszerek hatékonysága. Ez
a megoldásmód lehetővé teszi mindenki számára, hogy az IKT
eszközeit tanulási szükséglete szerint alkalmazza, használja. Az
informatika és a kommunikációs technikák világméretű fejlődése,
valamint a társadalmi távolságok csökkenése folyamatosan formálja az oktatásban használt eszközöket. Napjaink elvitathatatlanul legdinamikusabban fejlődő oktatási technológiája blended
learning.
Nem véletlenül terjed az alkalmazása különböző oktatási célokra
egyre szélesebb körben, hisz olyan előnyöket kínál, melyek a
hagyományos tanulási környezetben megvalósíthatatlanok voltak:
!! naprakész tananyag alapján folyhat a képzés.
!! bárhol, bármikor elérhető ugyanaz a minőség és tartalom.
!! rendezett információ tartalmat és tudást biztosít (nem követi
az internet rendezetlenségét).
!! a tanuló saját igényeihez igazíthatja a tanulást (időbeosztás,
tartózkodási hely, mobilitás, képességek, esélyegyenlőség,
stb.).
educatio különszám 24
Semmelweis Egyetem
Az egyetem története
Az egyetem épülete korabeli festményen.
Mirkovszky Géza (1855–1899) akvarellje
Semmelweis Ignácnak (1818–1865),
egyetemünk névadójának portréja (Than Mór
olajfestménye 1884-ből)
A Pázmány Péter esztergomi érsek által 1635-ben alapított Nagyszombati Egyetemet
Mária Terézia átfogó, birodalmi szintű egészségügyi reformja részeként egészítették ki
orvosi karral 1769. november 7-én. Innen számítjuk az egyetem alapítását. Az oktatás 1770ben indulhatott meg, kezdetben öt tanszékkel: élettan és gyógyszertan (Prandt Ádám
Ignác), bonctan (Trnka Vencel), sebészet (Plenck József), botanika és kémia (Winterl
József Jakab), valamint általános kórtan (Shoretich Mihály). A királynő az egyetemet
1777-ben az ország közepére, Budára helyezte át.
Mária Terézia utódát, II. Józsefet is igencsak foglalkoztatta az Universitas sorsa. Személyes látogatásai után döntött az intézmény Pestre helyezéséről, ami 1784-ben meg is történt. Az Orvoskar a korábban feloszlatott jezsuiták rendházában, a Hatvani (ma Kossuth
Lajos) és az Újvilág (ma Semmelweis) utcák sarkán kapott helyet.
A pezsgő egyetemi életet produkáló századvéget I. Ferenc korának retrográd szelleme
váltotta fel. Az Orvoskar felett az országos főorvos gyakorolt szakmai felügyeletet, az
1838-as jeges árvíz pusztításai miatt pedig az országgyűlés is foglalkozott az Orvoskar helyzetével. Ilyen szűkös körülmények között igyekeztek a kar tanárai lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodásnak induló nemzetközi orvostudománnyal.
Ennek fényében értékelendő, hogy Bécset is megelőzve, 1793-ban az elsők között Pesten kapott önálló tanszéket az államorvostan. A himlő elleni védőoltásokat Magyarországon már 1799-től kezdték alkalmazni, 1824-től pedig Gebhardt Ferenc vezetésével
Központi Oltóintézet létesült az Orvoskaron belül. A kar tanára volt korának egyik legjelentősebb természettudósa, Kitaibel Pál. Az Arányi Lajos által 1844-ben alapított Kórbonctani Intézet nemzetközi összehasonlításban is az egyik legkorábbi ilyen intézmény.
1847 elején, mindössze néhány hónappal a Massachussets Hospital első kísérlete után
Balassa János Pesten már alkalmazta az éteres altatást.
Az orvosi és sebészdoktori tanfolyam kezdettől latinul folyt. 1830-ban törvény engedélyezte a magyar nyelv használatát, 3 év múlva megszületett az első magyarul írt doktori disszertáció Flór Ferenc tollából, 1844-ben pedig a magyar lett a hivatalos nyelv, a
magyar oktatási nyelvet azonban csak 1848-ban vezették be.
Az 1870-es években vált az akkor még igencsak külterületnek számító Üllői út az Orvoskar tengelyévé, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a füvészkertet és az adminisztrációt. Az Üllői úti központ kialakításával egy időben, gyors egymásutánban alakultak
az új, gyakran párhuzamos, de kivétel nélkül a kor színvonalának megfelelő, kielégítően
felszerelt tanszékek.
Az építkezésekkel párhuzamosan fejlődött ki az úgynevezett budapesti orvosi iskola.
Semmelweis hatására itt indult meg először a műtéti fertőzések tudatos prevenciója.
Szembetűnően emelkedett a hallgatók száma. Az 1860-as években 400-500 között
mozgott, az 1880-as évekre meghaladta az 1000 főt. Az 1860-as években alakultak az
első diákszövetségek: 1862-ben segélyegylet, majd öt év múlva önképző egylet jött
létre. Ez idő tájt tudta honosíttatni Zürichben szerzett diplomáját az első orvosnő, gróf
Hugonnay Vilma.
Az első világháború idején a Monarchia gazdasági kimerülése drasztikusan csökken-
XVI. évfolyam, 1. különszám – 2015. január
tette általában az oktatás, így az egyetem anyagi ellátását
is. A háború szinte kiszippantotta a hallgatókat, a leszerelés után viszont dömping mutatkozott. A túl nagyra duzzadt
hallgatói létszámok és a forradalmak tapasztalata vezetett az
1920. XXV. tc., közismertebben numerus clausus törvényhez,
mely szigorította az egyetemre lépés feltételeit.
A két világháború között alig kezdett normalizálódni a helyzet, mikor az 1929-es újabb válság ismét az oktatásra és
egészségügyre fordított összegek csökkentését eredményezte. Az orvosok között is megjelent a munkanélküliség, a
hallgatók száma is erősen megcsappant ellentétben a nemzetközi tendenciával.
1922-ben a tanulmányi idő 5 évről 6 évre emelkedett és
emelték a meghirdetett kollégiumok számát. 1936-ban megváltozott a diplomák klasszifikálása. Ekkor alakultak ki a ma is
használatos rite, cum laude, summa cum laude minősítések.
Hosszú idő után a gyógyszerészképzést is megreformálták,
2 évről 4 évre emelve a tanulmányi időt, a gyakorlatot pedig
2 évről 1 évre csökkentve. Ezután a gyógyszerészi tanulmányok megkezdését nem kötötték előzetes gyógyszertári
gyakorlathoz, hanem érettségi után azonnal be lehetett iratkozni.
A II. világháború 1944-ig az oktatókat is érintő katonai szolgálaton és a sebesültellátáson kívül különösebb zavart nem
25
educatio különszám
Pecsétnyomók. Középen az orvoskar első pecsétje 1770-ből, kétoldalt az első
magyar nyelvű kari pecsétek 1848-ból
Az Üllői úti klinikák és rektori épület
okozott az Orvoskar életében. A front közeledtével az oktatószemélyzet nagy részét mozgósították, és megkezdődött az egyetem kiürítése. A háború alatt hatalmasak voltak a károk, és elpusztult a felszerelések jelentős része is.
1948-ban az oktatás újabb reformjára került sor, szigorodott a
vizsgarend, gyakorlatiasabbá vált az oktatás, a tantárgyak közé
került az orvosi kémia és fizika, majd 1950-ben a biológia. A kutatásba egyre nagyobb költségigényű területek léptek be, így a
gazdag országok mögötti lemaradás törvényszerű volt.
1950. szeptember 17-én az egyetem Pázmány Péter helyett
­Eötvös Loránd nevét vette fel. A következő évben pedig a
minisztertanács önálló egyetemekké alakította az ország tudományegyetemeinek orvosi karait. Ezzel 1951. február 1-jén megalakult az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem.
A gyógyszerészképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 1951-ben került végleg az orvosegyetemre, 1952-ben pedig
megindult az új rendszerű fogorvosképzés. Az egyetemen
belül 1955-ben 3 kart alakítottak ki (Általános Orvostudományi,
Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi).
Az 1956-os forradalmi történésekben számos orvostanhallgató és elismert orvos
vállalt meghatározó szerepet. A bukást
követő megtorlásnak fiatalok és nemzetközi szakemberek tömegei estek áldozatul. Az egyetem életét és szakmai munkáját meghatározó személyek kényszerültek hallgatásra vagy hazájuk elhagyására,
mindez felbecsülhetetlen erkölcsi és szellemi kárt okozott a hazai orvosképzésben.
1969. november 7-én, az Orvoskar alapításának 200. évfordulóján az egyetem felvette Semmelweis Ignác nevét.
1978-ban elkészült a hatalmas elméleti
épület a Nagyvárad téren. Az 1970-es
évektől külföldi hallgatók is növekvő számban jöttek az egyetemre: 1983-ban németül, 1989-ben angolul is megindult az oktatás. Az 1990-es évek végén a 4000 hallgató
közül minden harmadik külföldi volt.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem
2000. január 1-jén az Országgyűlés 1999.
évi LII. törvénye alapján összeolvadt a
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
Orvostovábbképző (időközben Egészségtudományi) Karával és Egészségügyi Főiskolai Karával, továbbá a
Magyar Testnevelési Egyetemmel. Ezáltal létrejött a hatkarú Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptember
elején kezdődött.
2001. december 31-én az Egészségtudományi Kar megszűnt és
egyes tanszékei (tanszéki csoportjai) az Általános Orvostudományi Karhoz integrálódtak. 2007-ben az Egészségügyi Főiskolai
Kar fölvette az Egészségtudományi Kar nevet, 2010. április 21-én
pedig több mint egy évtizedes fejlesztőmunka eredményeként
megalakult a Semmelweis Egyetem új kara, az egészségtudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó, interdiszciplináris képzéseket nyújtó Egészségügyi Közszolgálati Kar.
Így a Semmelweis Egyetemet alkotó jelenlegi hat kar neve: Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), Egészségügyi Közszolgálati Kar
(EKK), Egészségtudományi Kar (ETK), Fogorvostudományi Kar
(FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), Testnevelési es Sporttudományi Kar (TF). (2014 nyarán a TF (TSK) levált a Semmelweis
Egyetemről, és azóta ismét az egyetemtől független önálló felsőoktatási intézményként működik.)
educatio különszám Kollégiumok
26
Balassa János Kollégium
1083 Budapest, Tömő u. 35-37.
A kollégium épülete a Klinikák metróállomástól 5 percnyire található a Füvészkert szomszédságában. Az egyetem legnagyobb kollégiuma: 9 emeletes, 360 férőhellyel rendelkezik. A kollégium egyik
büszkesége a konditerem, benne kondigépek, pin-pong asztal,
bordásfal, és rendszeresen van aerobic oktatás. Ezen kívül a közelben fekvő Orczy kertben lehetőség van egyéb sportok űzésére is,
például foci, kosárlabda, futás. A kollégiumban van számítógépterem, de minden lakószobában is rendelkezésre áll az interenet
kapcsolat. Az olvasóterem szinte korlátlanul áll a hallgatók rendelkezésére, a könyvtárban számos szakmai és szépirodalmi könyv
megtalálható.
Az emeleteken 14 háromágyas és 1 kétágyas szoba található.
A szobák tágasak, mosdóval felszereltek. Az emeletekhez közös
zuhanyzók és mellékhelységek, nemrég felújított konyhák és tanulószobák tartoznak. A mosókonyhában pénzbedobós nagy
telje­sítményű mosó és szárítógépek működnek. A kollégisták biztonságát kártyás beléptetőrendszer és vagyonvédelmi szolgálat
biztosítja.
Markusovszky Lajos Kollégium
1089 Budapest, Rezső tér 16.
A kollégium zöldövezetben, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbtől és
a Nagyvárad téri metróállomástól pár percre található. A kollégium
300 diáknak nyújt otthont háromágyas szobákban (emeletenként
100 fő).
A kollégiumban idén kezdődött meg a lakószobák bútorzatának
teljes felújítása, de megújultak a közösségi helyiségek és a kollégium környezete is. A kollégisták nyugodt tanulását a teljesen új és
jól felszerelt tanulószobák segítik. A mosókonyhában pénzbedobós nagyteljesítményű mosó és szárítógép áll a hallgatók rendelkezésére A kollégiumi életet a diákbizottság és az öntevékeny csoportok szervezik: számítógéptermet, zongoraszobát, konditermet
üzemeltetnek. Sportolási lehetőségként a jól felszerelt konditerem
mellett a közeli Orczy kert, és a Népliget is rendelkezésre áll, valamint a közvetleül a kollégium előtt található Rezső tér. A lányok
hetente többször részt vehetnek aerobik órán is. Vannak, akik az
energiáikat a ping-pongban vezetik le, amihez az ebédlőben egy
új asztal áll rendelkezésükre. A kollégisták biztonságát itt is kártyás
beléptető rendszer és vagyonvédelmi szolgálat biztosítja. A kollégium az átlagosnál jobban felszerelt és folyamatosan fejlődik, szépül, ezért is jó Rezső téri kollégistának lenni!
Selye János Kollégium
1085 Budapest, Üllői út 22.
A kollégium az Üllői út elején, két metrómegálló (Kálvin tér-Corvin
Negyed) között helyezkedik el, közel az egyetemi intézményekhez
és a belvároshoz. A kollégiumban nagyjából harmincan laknak. Az
épületben kétágyas szobák vannak, szobánként telefon, emeletenként hűtővel felszerelt közös konyha áll rendelkezésre. A közös
klubhelyiségben televízózási, és videózási lehetőség és van egy biliárdasztal, illetve számítógép-, és tanulóterem is található az épületben. A kollégiumban van konditerem, aerobik óra és ping-pong
asztal.
Semmelweis Egyetem
Korányi Frigyes Szakkollégium
1074 Budapest, Hársfa u. 59/b.
A Korányi Frigyes Szakkollégium 30 éves fennállása alatt a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának fellegvárává vált.
Képzési rendszere eredményesen integrált számos hiánypótló kezdeményezést, és jelenleg kiváló kiegészítését adja az egyetemen
folyó nemzetközileg is elismert természettudományos oktatásnak.
A Korányi Frigyes Szakkollégium egy olyan szakmai műhely, amely
nem pusztán a gyógyítás feladataira készíti fel hallgatóit, hanem
az egyetemi lét fundamentumait jelentő kutatás és oktatás területére is betekintést enged. A szakkollégiumba elsősorban azokat
a fiatalokat várják, akik a gyógyítás mellett kiemelkedő érdeklődést mutatnak a tudomány iránt, és szívesen vállalnának szerepet
a jövendő generációk orvosainak és gyógyszerészeinek egyetemi
képzésében. A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű
szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. A kurzusokon való aktív
részvételen túl a hallgatóknak teljesíteniük kell a kötelező és kötelezően választható tárgyak érdemjegyeinek átlagából számolt
4.0 tanulmányi átlagot, harmadévtől pedig ugyancsak előírás számukra a tudományos diákköri kutatómunkában való részvétel.
A szakkollégium mindösszesen 56 tagot számlál, de emellett a
létszám mellett is komoly részt vállaltak az elmúlt két évtizedben
a Semmelweis Egyetem oktatói és kutatói utánpótlásának biztosításában.
A szakkollégisták nyugodt felkészülését a kollégium biztosítja.
A hallgatók kétágyas összkomfortos szobákban laknak. A szakmai
munkához minden segítséget megkapnak (tanulók, oktatási eszközök, fénymásoló, skill labor és internet). A pihenés, szórakozás
és sportolás feltételei is adottak a klubban vagy a társalgókban, a
videó szobában, illetve konditeremben. A szakmai programok mellet számtalan kulturális, szórakoztató, vidám közösségi programot
szerveznek, melyről mindenki tájékozódhat a szakkollégium honlapján.
Id. Bókay János Kollégium
1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.
Az Újpest központtól pár percnyi sétára található 56 férőhelyes
kollégium színvonalasan felszerelt szobákkal, kerttel, sportolási
lehetőséggel várja a hallgatókat. A főzéshez szükséges feltételeket a korszerű berendezésekkel felszerelt tágas közös konyha
biztosítja. Reggeltől estig a hallgatók rendelkezésére áll a multimédiás számítógépekkel felszerelt terem, ahol fénymásolási
és nyomtatási lehetőség is van. Az épületben 24 órás porta- és
biztonsági szolgálat működik. A kollégium parkosított udvara,
a csöndes környezet kiválóan alkalmas pihenésre, tanulásra és
közösségi programokra.
Kátai Gábor Kollégium
1131 Budapest, Hajdú utca 44.
A 155 férőhelyes kollégium Angyalföldön, a Vasas Sportpálya mögötti zöldövezetben, csendes, biztonságos környéken,
tömegközlekedési csomópontokhoz közel található. A hallgatók
kétágyas, hideg-meleg vizes mosdóval felszerelt, hűtőszekrén�nyel ellátott, beépített bútorzattal és internettel rendelkező szobákban kerülnek elhelyezésre. Az épületben konditerem, klubhelyiség, teakonyhák és multimédiás számítógépparkkal felszerelt
gépterem található. Ez utóbbiban fénymásolási és nyomtatási
lehetőség biztosított. Az épülethez parkosított kert és sportpálya
is tartozik. A porta- és biztonsági szolgálat 24 órás.
is kapnak.
hogy testanak, hogy
estépítőkön
masszőrök,
deklődéssel
emberi test
SPORTANATÓMIA
ősorban a
ítőknek és
nyvének is
rősítő és sora kíséri:
csolódását,
függéseket
alá!
Frédéric Delavier
Fr é d é r i c D e l a v i e r
SPORTANATÓMIA
Fr é d é r i c D e l a v i e r
elentette ez
sztétikusan
testkultúra
a fogalmat
túráról szól,
A SEMMELWEIS KIADÓ SIKERKÖNYVEI:
S P O R TA N AT Ó M I A
Delavier könyve útmutatót nyújt az edzésekhez és részletes anatómiai
tájékoztatót ad az izmok mozgásáról. Az anatómiai feliratokkal ellátott
képek bemutatják, hogy erősítés közben mely izmokat mozgatjuk meg.
Akárcsak egy röntgenfelvétel, a színes illusztrációk bemutatják, hogyan
viselkednek az izmok és a körülötte lévő csontok, ínszalagok, inak és
a kötőszövet a különböző erősítő gyakorlatok végzése közben. Számos
útmutatást találunk különböző sportolók (nemcsak az erősportok)
edzéseinél követendő gyakorlatokra a sportolók és az edzők
szempontjainak figyelembevételével. Edzési tanácsokat is nyújt
a helytelen mozgáskinetika bemutatásával a sportsérülések okainak
feltárása érdekében, és javaslatokat tesz azok elkerüléséhez.
K
CSA t!
F
5900
Frédéric Delavier
S P O R TA N AT Ó M I A N Ő K N E K
Az író következő kötetében a sportanatómia általános alapismereteit
a női sajátosságokkal bővítette ki. A nők edzéséhez igazodó gyakorlati
variációkat a nő egyedülálló anatómiai jellemzőit figyelembe véve
állította össze a szerző. Ebben a kötetben a bemutatott gyakorlatok
a has, a hát, a fartájék és az alsó végtagok erősítésére koncentrálnak.
Érdekessége – amit alig lehet más hasonló jellegű könyvekben
megtalálni – a női szervezet élettani változásaikor (pl. menstruáció,
terhesség) követendő edzések leírása.
K
CSA t!
F
0
0
49
Megrendelhetők a Semmelweis Kiadó honlapjáról vagy megvásárolhatók a Legendus és az EOK
könyvesboltokban.
LEGYÉL TE IS
TUDATOS
SPORTOLÓ!
Semmelweis Kiadó
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
w w w. s e m m e l we i s k i a d o. h u
E-könyveinket keresse a honlapunkon:
www.semmelweiskiado.hu/e_konyvek/
LEGENDUS KÖNYVESBOLT
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4408, 459-1500/56141
Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra
[email protected]
EOK KÖNYVESBOLT
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 459-1500/60475
Nyitva tartás: H: 13-15 óra,
K-P: 9-13 óra