SECTION A (COMPULSORY)

1 GRAAD 12
NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT
GRAAD 12
EKONOMIE V1
MODEL 2014
MEMORANDUM
PUNTE: 150
Die memorandum bestaan uit 13 bladsye.
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
2
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
AFDELING A (VERPLIGTEND)
VRAAG 1
1.1
MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
A
C
A
C
B
A
C
A
(8 x 2)
(16)
PASITEMS
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
F
A
H
G
1.2.5 B
1.2.6 C
1.2.7 D
1.2.8 E
1.3
kort 
faktorkoste 
werkloosheid toeneem 
vraag en aanbod 
middel 
reële BBP
ruilvoet
arbeidsproduktiwiteit
subrekening in die betalingsbalans 
die verswakking van 'n geldeenheid as gevolg van markkragte 
wisselkoersstelsel 
'n beskermingsmaatreël teen onregverdige internasionale
mededinging 
beleide gemik op die verbetering van die ekonomiese
lewensbestaan van 'n spesifieke streek 
die rentekoers wat banke op lenings aan voorkeurkliënte hef 
wêreldwye wisselwerking met handel as belangrikste element 
die verwydering van onnodige wetgewing wat die vrye werking van
markte beperk 
(8 x 1)
(8)
IDENTIFISEER KONSEPTE
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
Kopiereg voorbehou
Vermenigvuldigereffek/vermenigvuldiger 
Privatisering 
Kapitaalgoedere/kapitaal 
Ekonomiese ontwikkeling 
Ekonomies Aktiewe Bevolking 
Grondrestitusie 
(6 x 1)
(6)
TOTAAL AFDELING A:
30
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
3
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
AFDELING B
Beantwoord TWEE van die drie vrae in hierdie afdeling in die ANTWOORDEBOEK.
VRAAG 2
2.1
2.2
2.3
2.1.1
•
•
•
Owerheidsbesteding 
Investering 
Uitvoere 
Enige (2 x 1)
(2)
2.1.2
•
Invoere sal toeneem 
(1 x 2)
(2)
2.2.1
Die eindwaarde van alle finale goedere en dienste wat in een jaar
periode binne die grense van 'n land geproduseer is.
(2)
2.2.2
R87 593 miljoen 
(2)
2.2.3
RSA burgers wat in die VK werk en geld verdien.
(2)
2.2.4
Huidige pryse – (Nominale) Neem nie enige verandering in die
algemene pryspeil in berekening nie.
Konstante pryse – (Reële) Wanneer veranderings in die algemene
pryspeil in berekening gebring word.
(4)
2.3.1
Huishoudings / Verbruikers 
Sakesektor/Firmas/Produsente 
(2)
2.3.2.
Dit toon al die moontlike vlakke van besteding en uitset waarby
die ekonomie in ewewig is. 
(2)
2.3.3
2.3.4
2.4
•
•
•
•
•
•
k = ___1____ 
(1 – 0,8)
=
1
0,2
=
5 
(4)
Hoe groter die mvg, hoe groter die vermenigvuldiger (en
omgekeerd) 
Teorieë deur die Monetariste (Friedman) en Keynesiane (Keynes) is
ekstreem, en slegs waar onder spesifieke omstandighede. 
In werklike omstandighede strewe die staat na hoër ekonomiese groei
ongeag 'n inherente stabiele of onstabiele mark.
Daarom is die staat se benadering nie ekstreem nie, maar deursigtig en
volg hulle pragmatiese beleide.
Die beginsel waarop die nuwe ekonomiese paradigma gebaseer is, is die
voorkoming van onstabiele toestande wat sal lei tot 'n inkrimping van
ekonomiese aktiwiteite. 
Volgens die nuwe ekonomiese paradigma is dit moontlik dat uitset oor 'n
lang tydperk kan styg sonder dat dit belemmer word deur aanbod
beperkings of inflasionêre druk. 
Dit is gebaseer op vraag- en aanbodbeleide
(Enige 4 x 2)
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
(2)
(8)
Ekonomie/V1
2.5
•
•
4
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
Argument ten gunste van vryhandel: 
- Die vryhandelargument is oorredend. As elke land dit doen
wat hy die beste doen, sal elkeen laer pryse en hoër vlakke van
produksie geniet. 
- Vryhandel lei tot groter wêreldproduksie van verhandelde
goedere, wat lei tot 'n styging in ekonomiese welsyn. 
- Vryhandel veroorloof lande om in ekonomiese aktiwiteite te
spesialiseer  waarin hulle 'n vergelykende voordeel
(ekonomieë van skaal) het. 
- Vryhandel lei tot wedersydse voordeel  uit internasionale
handel vir alle lande. 
- Met vryhandel is 'n meer doeltreffende verspreiding van
hulpbronne  moontlik omdat elke land spesialiseer in sy mees
effektiewe produksie 
- Vryhandel bied verbruikers 'n groter keuse.  Dit bied
verbruikers die keuse om wêreldwyd te koop en nie net dit wat
plaaslik beskikbaar is nie. 
Enige 1 argument (2 x 2)
Argument teen beskerming: 
- Wanneer die beskermingsmaatreëls eers geïmplementeer is, word
dit moeilik om die maatreëls weer op te hef.
- Plaaslike besighede wat die beskerming geniet word nooit sterk
genoeg om die globale ekonomie op hul eie te trotseer nie.
Enige 1 argument (2 x 2)
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
(4)
(4)
[40]
Ekonomie/V1
5
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
VRAAG 3
3.1
3.1.1
Progressiewe persoonlike inkomstebelasting 
Rykdom/welvaartbelasting 
Kontant toelae 
Voordeel in natura – kospakkies/skoolvoedingskemas 
Grondhervormingprogramme, grondrestitusie en
grondherverdeling 
Eiendomsubsidies 
Jeugloonsubsidie 
(Enige 2 x 1)
(2)
• Styging in die verkope van plaaslik vervaardigde klere 
• Uitbreiding van plaaslike industrieë 
• Toename in werksgeleenthede
(Aanvaar enige ander relevante antwoord)
(Enige 1 x 2)
(2)
Die NBAP is daarop ingestel om noemenswaardige strukturele
verandering in die Suid-Afrikaanse ekonomie te weeg te
bring.
(2)
(2)
Sterker binnelandse groei in die vervaardigingsektor is krities
belangrik.
Hoë indiensnamekoers.
(2 x 2)
(4)
Skepping van werksgeleenthede. 
NGP voorsien om teen 2020, 5 miljoen nuwe werksgeleenthede te skep.
(4)
•
•
•
•
•
•
•
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
•
•
•
3.3.3
3.3
•
•
(2 x 2)
3.3.1
Noord/Suid-verdeling of ontwikkelde/ontwikkelende lande
(2)
(2)
3.3.2
USA, Kanada, VK, Frankryk, Duitsland, Japan, Italië, Rusland
(2 x 1)
(2)
3.3.3
Ontwikkelende lande: Voer hoofsaaklik rou materiaal uit na
ontwikkelde lande en voer vervaardigde goed in vanaf ontwikkelde
lande. 
Ontwikkelde lande: Hou vol met die subsidie van
landbouproduksie, wat dit moeilik maak vir ontwikkelende lande om
te kompeteerterwyl hierdie lande daarop aandring dat
ontwikkelende lande invoertariewe op vervaardigde goedere
afskaf.Die meeste ontwikkelende lande het baie min
buitelandse handel.
(6)
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
3.4
•
•
•
•
•
3.5
•
•
•
•
•
6
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
Die fokus is op die ontwikkeling van internasionale mededingendheid van
Suid-Afrika se vervaardigingsbedrywe. (Geïmplementeer deur die
DHN)
Dit is 'n strategie wat van toepassing is op alle prosesse wat te make het
met die omskakeling van natuurlike hulpbronne in vervaardigde
produkte.
Dit spreek oorkruiskwessies soos tegnologie, menslike hulpbronne en
toeganklikheid tot finansies en infrastruktuur in. 
Dit fokus op sleutelinsetsektore soos vervoer, telekommunikasie en
energie.
Die GVS prioritiseer sekere groeisektore soos toerisme, landbou,
inligtingstegnologie en kulturele bedrywe.
(4 x 2)
Die SARB gebruik rentekoerse om die mark te manipuleer.
Die repokoers is die sleutelrentekoers. Dit is die koers waarteen die
SARB geld aan handelsbanke op die korttermyn uitleen.
Die SARB sal die rentekoerse verlaag wanneer hulle krediet of die vraag
na krediet wil verhoog.
Baie mense sal aangemoedig word om meer te koop teen laer
rentekoerse.
Dit lei tot 'n hoër vraag na goedere en dienste. 
(4 x 2)
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
(8)
(8)
[40]
Ekonomie/V1
7
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
VRAAG 4
4.1
4.2
4.1.1
Verantwoordbaarheid/Effektiwiteit/Assessering van behoeftes/
Prysbeleid/Parastatale/Privatisering 
(Enige 1 x 2)
(2)
4.1.2
Lae produktiwiteit – lae produksie – negatiewe effek op die totale
aanbod van goedere en dienste – dieselfde of groeiende totale
vraag = vinnige styging in die algemene pryspeil.
(Vraaginflasie)
(1 x 2)
(2)
4.2.1
Punt, e 
(2)
4.2.2
Die waarde van die rand depresieer. 
As gevolg van styging in die vraag na dollar, verminder die waarde
van die rand van R10 vir een dollar na R12 vir een dollar. 
(4)
In die geval van devaluasie van die rand, sal die Sentrale Bank
buitelandse valuta verkoop. 
In die geval van revaluasie van die rand, sal die Sentrale Bank
buitelandse valuta aankoop. 
(4)
'n Nywerheidsontwikkelingsone is 'n nywerheidslandgoed wat
fisies omhein is en naby belangrike vervoermodusse soos
hawens of lughawens geleë
(2)
Upington, in die Noord-Kaap, is geografies uitstekend geleë vir
sonenergienavorsing en -ontwikkeling.
Saldanha sal die groeiende olie- en gasnywerheid aan die weskus
van Afrika bedien, terwyl die ysterertsuitvoere verder uitbrei.
(2)
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Kopiereg voorbehou
Die SES ontvang tans 'n spesiale aansporing wat nie op die NOS
van toepassing is nie. 'n Spesiale maatskappybelastingkoers van
15%, wat heelwat minder is as die 28% wat tans toegepas
word. 
'n NOS is geleë in 'n kleiner gebied en is direk verbind met 'n hawe
waar die SES 'n groter area beslaan. Daar word beplan om al die
NOS's by die SES in te lyf.
(2)
Verwringingseffek – die huidige NOS's word nie deur die
spesiale aansporingskema bevoordeel nie.
Die kommer is dat die maatskappye binne die NOS's gaan
toemaak en hulle dan by SES's gaan aansluit om ook in die
spesiale aansporingskemas te deel.
Dit sal lei tot verskuiwing en beweging na ander streke.
Waardevolle beleggings sal dan uit die spesifieke gebied onttrek
word.
Dit sal 'n verwringing/ontwrigting in produksie veroorsaak wat
produksie en uitset in die streek nadelig sal beïnvloed.
(4)
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
4.4
4.5
8
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
Leidende:
• Gee verbruikers, besighede en die staat 'n aanduiding van die rigting
waarin die ekonomie besig is om te beweeg.
• Wanneer hierdie aanwysers styg, sal die vlak van ekonomiese aktiwiteite
ook gedurende die volgende maande opwaarts beweeg.
• Voorbeelde van leidende aanwysers is advertensiespasie vir
werksgeleenthede, voorraad op hande en verkope.
(Enige 2 x 2)
(4)
Sloerende:
• Sloerende aanwysers sal nie rigting verander alvorens die sakesiklus
reeds van rigting verander het nie.
• Voorbeelde van hierdie aanwysers is: Ure gewerk in die konstruksiebedrywe en totale aantal kommersiële voertuie verkoop. (Enige 2 x 2)
(4)
Infantiele mortaliteitkoers  Die getal kinders jonger as 1 jaar wat binne
die eerste jaar gesterf het uitgedruk per 1 000 geboortes. 
In 2010 was dit 34 per 1000.
(Enige 2 x 2)
(4)
Onder-vyf-jaar-mortaliteitskoers  Die getal kinders onder vyf jaar wat
binne die eerste vyf jaar gesterf het. Uitgedruk per 1 000 geboortes.
In Suid-Afrika was die koers in 2010, 50 sterftes per 1 000. (Enige 2 x 2)
TOTAAL AFDELING B:
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
(4)
[40]
80
Ekonomie/V1
9
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
AFDELING C
Beantwoord slegs EEN
ANTWOORDEBOEK.
van
die
twee
vrae
in
hierdie
afdeling
in
die
STRUKTUUR VAN DIE OPSTEL:
Inleiding
Liggaam:
Hoofgedeelte: Bespreek in besonderhede/In-diepte
bespreking/Ondersoek/Bespreek krities/Ontleed (Analiseer)/
Vergelyk/Evalueer/Onderskei/Verduidelik/Assesseer/Debatteer
PUNTETOEKENNING:
Maks. 2
Addisionele gedeelte: Gee jou eie mening/Bespreek
krities/Evalueer/Evalueer krities/Teken 'n grafiek en
verduidelik/Gebruik die gegewe grafiek en verduidelik /Voltooi
die gegewe grafiek/Bereken/Lei af/Vergelyk/Verduidelik/
Onderskei/Interpreteer/Debatteer kortliks
Gevolgtrekking
TOTAAL
Maks. 10
VRAAG 5: MAKRO-EKONOMIE
Maks. 26
Maks. 2
40
40 PUNTE – 30 MINUTE
Internasionale handel is die ruggraat van ons moderne sakewêreld waar vervaardigers
in verskillende nasies probeer om wins te maak uit 'n groeiende mark, eerder as om
beperk te word om binne eie grense te verkoop.
•
•
Bespreek uitvoerbevordering as deel van Suid-Afrika se internasionale
handelsbeleid.
(26 punte)
Na jou mening, hoe suksesvol is Suid-Afrika met die implementering van die beleid
hierbo? Motiveer jou antwoord.
(10 punte)
Inleiding
Aansporings of meganismes om plaaslike vervaardigers aan te moedig om uitvoere
van goedere en dienste na die buiteland te vermeerder.
(Enige ander relevante definisie van uitvoer bevordering)
(Maks. 2)
Liggaam
HOOFGEDEELTE
Redes vir uitvoerbevordering 
•
•
•
•
•
Die land behaal aansienlike uitvoergeleide ekonomiese groei. 
Uitvoerbevordering vergroot die land se produksiekapasiteit.
Uitvoermarkte is baie groter as plaaslike markte.
Meer werkers word in diens geneem.
Dit lei tot 'n verlaging in pryse.
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
[40]
Ekonomie/V1
10
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
Metodes van uitvoerbevordering 
•
•
•
Aansporings: Die regering verskaf inligting oor uitvoermarkte, navorsing oor nuwe
markte, konsessies op vervoerkoste, uitvoerkrediet, ens. om uitvoere te
stimuleer.
Subsidies: Dit sluit direkte en indirekte subsidies in:
- Direkte subsidies: Dit is kontantbetalings aan uitvoerders. 
- Indirekte subsidies: Dit behels terugbetaling van invoertariewe en algemene
belastingkortings.
Handelsneutraliteit: Subsidies wat gelyk is aan die waarde van invoertariewe word
betaal.
Neutraliteit kan deur middel handelsbevryding bereik word.
Voordele van uitvoerbevordering
• Daar is geen beperkings op die skaal van uitvoere nie aangesien die mark so
groot is.
• Produksie word gebaseer op koste en doeltreffendheid. 
• Daar is 'n toename in plaaslike produksie.
• Wisselkoerse is meer realisties.
Nadele van uitvoerbevordering 
•
•
•
•
Die werklike produksiekoste word verlaag deur subsidies en aansporings.
Die gebrek aan mededinging as gevolg van aansporings en subsidies dwing
mededingers uit die mark uit.
Uitvoerbevordering lei tot verhoogde tariewe en kwotas deur magtige oorsese
mededingers.
Dit lei tot die beskerming van arbeidsintensiewe nywerhede in ontwikkelende
lande.
(Maks 26)
LET WEL: 'n maksimum van 8 x 1 sal vir opskrifte toegeken word.
ADDISIONELE GEDEELTE:
Die kandidaat kan 'n positiewe of 'n negatiewe argument aanvoer.
Positief / Negatief 
Argumente  
Substantiewe bewyse  
Aanvaar enige relevante antwoorde.
(1 x 2)
(2 x 2)
(2 x 2)
(Maks. 10)
Gevolgtrekking
Aanvaar enige relevante gevolgtrekking.
Kopiereg voorbehou
(Maks. 2)
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
11
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
VRAAG 6: EKONOMIESE STREWES
DBE/2014
40 PUNTE – 30 MINUTE
Aanbodkant-beleide fokus op die vermoë van markte om genoeg goedere en dienste
te verskaf om in die totale vraag te voorsien.
.
• Bespreek hierdie stelling deur te fokus op die geskiktheid en doeltreffendheid van
markte in die Suid-Afrikaanse konteks.
(26 punte)
• Na jou mening, hoe suksesvol is die Suid-Afrikaanse regering om in die basiese
behoeftes van die armes te voorsien?
(10 punte)
Inleiding
Die stimulering van aanbod beteken om die uitset van goedere en dienste te
verhoog. 
(Enige ander relevante definisie)
(Maks. 2)
Liggaam
HOOFGEDEELTE:
Daar is verskeie faktore wat die doeltreffendheid en effektiwiteit van hulpbronne
bevorder:
•
Onderwys en opleiding 
- Die Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerhede (SOOO) is geskep om
beroepsverwante opleiding te bevorder en te fasiliteer vir verskillende sektore in
die ekonomie.
- Die toename in die getal opgeleide werkers sal die produktiwiteitsvlakke van die
ekonomie verbeter.
- Dit sal lei tot 'n styging in die uitset van goedere en dienste.
•
Fiskale beleid
- Hoë belastingkoerse ontmoedig: individue om meer te werk en besighede om
minder te investeer.
- In Suid-Afrika is belastingkoerse vir individue en besighede stelselmatig
verminder.
- Belastingaansporings bied industrieë die geleentheid om teen laer koste te
produseer. 
- Hierdie addisionele fondse bied individue die geleentheid om produksie uit te
brei.
- Individue kry belastingkorting.
- Dit lei tot 'n styging in die besteebare inkomste van individue.
- Wat die vraag na verbruikersgoedere en dienste laat toeneem.
•
Mededinging
- Die bevordering van mededinging dien as 'n aansporing vir nuwe besighede om
tot die mark toe te tree.
- Die Wet op Mededinging het ten doel om die aantal monopolieë wat gevorm
word te verminder en om die mag wat monopolieë het te elimineer.
- Addisioneel tot bogenoemde is heelwat hindernisse met internasionale handel
oor die jare verwyder.
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
[40]
Ekonomie/V1
12
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
•
Deregulering 
- Die deregulering in die industrieë maak voorsiening vir beter kompetisie in die
mark.
- Baie onnodige wetgewing asook ander hindernisse in mededinging is
verwyder. Alhoewel daar nog sekere regulasies, veral in die informele sektor
bestaan, word dit tans hersien.
•
Arbeidswetgewing 
- In Suid-Afrika skep die Wet op Arbeidsverhoudinge, die Wet op Gelyke
Indiensneming en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 'n billike en gelyke
werksomgewing.
- So 'n werksplek sal werkers motiveer om nie net die kwaliteit van werk te
verbeter nie maar sal ook om te strewe na selfontwikkeling.
•
Klein-, Medium- en Mikro-ondernemings
- In Suid-Afrika, moedig die staat die oprigting van KMMO's aan deur 'n
verskeidenheid finansiering- en ondersteuningstrukture.
- Instellings soos Khula, die Nasionale Bemagtigingsfonds, die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en Besigheidsvennote is in vennootskap met die
nasionale regering.
- Daar is ook gratis adviessentrums om inligting ten opsigte van onderwerpe,
soos bestuur en hoe om 'n SMME te bedryf, te verskaf.
•
Breëbasis- Swart Ekonomiese Bemagtiging (BBSEB) 
- BBSEB is die ekonomiese bemagtiging van alle swart mense, veral vroue,
werkers, die jeug, die gestremdes en mense wat in landelike gebiede bly.
- Die oogmerk is om historiese ongelykhede aan te spreek deur die aantal swart
mense wat die ekonomie van die land besit en beheer, te vermeerder 
- Asook om inkomste ongelykhede te verminder.
•
Navorsing en Ontwikkeling 
- 'n Navorsing- en Ontwikkelingstrategie is deur die staat geïmplementeer om
nasionale mededingendheid te bevorder.
o Die Navorsing- en Ontwikkelingstrategie berus op DRIE pilare, nl.
innovasie, wetenskap, ingenieurswese en tegnologie, menslike hulpbronne
en transformasie om 'n effektiewe regeringstelsel te skep 
- Voorbeelde: WNNR en Mintek
•
Privatisering 
- Baie staatsondernemings is reeds geprivatiseer of gedeeltelik geprivatiseer.
- Privatisering is essensieel vir die bevordering van kompetisie in die mark.
- Daar is reeds bewyse dat privaat ondernemings meer doeltreffend en effektief
is as staatsondernemings.
- Voorbeelde: Telkom en Yskor 
Kopiereg voorbehou
Blaai om asseblief
Ekonomie/V1
13
NSS – Graad 12 Model – Memorandum
DBE/2014
•
Infrastruktuur 
- 'n Goed ontwikkelde infrastruktuur vorm die ruggraat van 'n groeiende
ekonomie. Suid-Afrika se infrastruktuur is van die beste in Suidelike Afrika.
- Vervoer: Suid-Afrika se vervoernetwerk bestaan uit snelweë, spoorweë en
hawens.
- Energie: Eskom genereer 95% van die land se elektriese krag. Dit is een van
die 10 grootste kragvoorsieners in die wêreld en voer ook krag uit na
buurlande.
- Telekommunikasie: Is een van die vinnigste groeiende sektore in die SuidAfrikaanse ekonomie. Dit bied vastelyn-, draadlose- en satellietkommunikasie
en het die bes ontwikkelde netwerk in Afrika.
•
Koste om besigheid te doen 
- Dit verwys na die koste om besigheid te doen, soos vervoer, kommunikasie en
energiekoste.
- Ander koste sluit in, water, sanitasie, voertuie en registrasie en die
arbeidsmarkte.
(Maks 26)
LET WEL: 'n maksimum van 8 x 1 sal vir opskrifte toegeken word.
ADDISIONELE GEDEELTE:
Na jou mening, hoe suksesvol is die Suid-Afrikaanse regering om in die basiese
behoeftes van die armes te voorsien? Motiveer jou antwoord.
Ja/Nee
Ongeveer 26% van ons bevolking is absoluut arm in terme volgens internasionale
standaarde, met 'n broodlyn van $1,25 per dag.
(1)
Maatskaplike toelaes: ouderdomspensioene, kindertoelae, en
ongeskiktheidstoelae.
(2) Voordeel in natura: gratis kwota water (6 000 liter per huishouding) en elektrisiteit
(20 kWh) per huishouding, skoolvoedingskemas.
(3) Behuising: HOP-huise
(4) Sanitasie: Toegang tot skoon water, energie en rioolstelsels.
(5) Primêre gesondheidsorg: gratis hospitalisasie en medisyne. Vanaf sekere
inkomstevlakke word fooie saamgestel. Immunisering van alle kinders is
gratis.
(6) Onderwys: Geen-skoolfonds-skole 
(Kandidate moet van die basiese behoeftes noem en hoe dit die armes beïnvloed)
(Aanvaar enige ander relevante antwoord)
(Maks.10)
Slot
Enige relevante slot 
(Maks. 2)
TOTAAL AFDELING C:
GROOTTOTAAL:
Kopiereg voorbehou
40
150