az értekezés tézisei - DEA

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei
A gomba dimorfizmus vizsgálata: citológia és genetikai szabályozás
Analysis of fungal dimorphism: cytological and genetical regulation
Készítette:
Enczi Klára
Témavezető:
Dr. Sipiczki Mátyás
DEBRECENI EGYETEM
Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
Debrecen, 2010
1. Bevezetés
A gombák általában két formában fordulhatnak elő: vagy unicelluláris
élesztő-szerű, vagy multicelluláris fonalas alakokban (micélium, vagy
pszeudomicélium). A di- és polimorf fajok jellegzetessége az, hogy
különböző környezeti hatásokra képesek az élesztő-szerű és a fonalas alak
közötti átváltásra. Számos patogén gombafaj esetében a dimorf átalakulás
képessége összefüggésben áll a virulenciával, mert a gazdatest fertőzéséhez
szükség van a morfológiai váltásra (pl. Odds, 1985, Lo és tsi, 1997, Madhani
és Fink, 1998). A dimorf átalakulás komplex folyamat, amely környezeti
szignálok eredményeként a sejt működésének jelentős megváltozásához
vezet. Megismerésével nemcsak a gomba patogenezisről, hanem az eukarióta
sejt differenciálódásáról is információt nyerhetünk.
A dimorfizmus kutatásához előnyös olyan fajokat választani, amelyek
nem patogének, azaz nem rendelkeznek megbetegítő képességgel, de
rendelkeznek az átváltás tulajdonságával.
Az Ascomycota Schizosaccharomyces japonicus var. japonicus, egy
nem patogén, dimorf hasadó élesztőgomba, amely környezeti tényezők
indukáló hatására képes különböző morfológiai alakok létrehozására. Az
élesztő-micélium átalakulás során vagy a táptalaj felületén növekvő
pszeudomicéliumot, vagy a táptalajba behatoló, invazív valódi micéliumot
képez. A S. japonicus-t dimorf modellszervezetként sikerrel alkalmazzák. A
Debreceni Egyetem Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszékén
elvégzett kísérletek a rendelkezésre álló eszköz és módszerkészlet bővülését,
és további citológiai megfigyeléseket és molekuláris biológiai adatokat
eredményeztek (Sipiczki és tsi, 1998a, 1998b, Bozsik és tsi, 2002). A
Schizosaccharomyces genus másik ismert tagja, az élesztő genetikai
kutatásokban rutinszerűen alkalmazott S. pombe (Yanagida, 2002). AmoahBuahin és társai 2005-ben, majd Dodgson és társai 2009-ben megjelent
cikkükben bemutatták, hogy ennél a fajnál is indukálható az invazív, fonalas
alak kialakulása.
Célunk a dimorfizmusról rendelkezésre álló kutatási eredmények
bővítése volt: az átalakulás hátterében lejátszódó citológiai, genetikai és
proteomikai változásokról szerettünk volna, e két hasadó élesztőgomba faj (S.
japonicus és a S. pombe) segítségével, minél részletesebb betekintést
nyújtani.
2. Új tudományos eredmények bemutatása
2.1. Élesztő-micélium átalakulás összehasonlítása
Első alkalommal vált lehetővé a S. pombe és a S. japonicus micéliumképzésének összehasonlítása, a mindkét faj számára élesztő-micélium
átalakulást indukáló LNBA táptalajon (1. ábra). A S. pombe micéliuma,
eltérően közeli rokonától, köteges szerkezetű. A vezető fonalak mögötti régió
kompakt és az elágazások által erősített. A két faj micéliumot fejlesztő
tenyészeteit megvizsgálva azt láttuk, hogy a dimorf átváltás és a hifák
növekedése a tenyészetek perifériájáról, párhuzamosan több pontból indult. A
telepek körül megjelenő hifák mellett a tenyészet belső részein az
élesztősejtes formát figyelhettük meg.
1
2
1. ábra Micéliumot képző telepek. (1) S. pombe L975 törzs, 21 nap, 30˚C,
LNBA táptalaj. Méretvonal: 100 µm. (2) S. japonicus 7-1 törzs, 8 nap, 30˚C,
LNBA táptalaj. Méretvonal: 100 µm.
A S. pombe élesztő-micélium átalakulásának kezdeti lépéseit is
nyomon követtük. A speciálisan kialakított tárgylemez arra alkalmas
folyosóiban növekvő S. pombe élesztősejtjei jellegzetes mintázatba
rendeződtek. Ebben a kezdeti stádiumban a tenyészet központi részein
élesztősejteket, a perifériális részeken pedig az osztódások után együtt
maradt, meghosszabbodott leánysejteket és 3-5 sejtből álló, rövid
pszeudohifákat találtunk (2. ábra). A citoplazmájukban zöld fluoreszcens
proteint termelő sejtekben, jól kivehetővé váltak a szeptumok és a sejtmagok.
Megfigyelésink szerint ezekben a több sejtből álló pszeudohifákban
sejtenként egy sejtmag található. Úgy gondoljuk, hogy a köteges szerkezet
kialakulásához nagy sejtsűrűség és a jellegzetes elrendeződés megtartása
szükséges.
2. ábra Többsejtes, rövid pszeudohifa a S. pombe 1165 törzsének 15 napos
tenyészetében. Méretvonal: 5 µm
A S. japonicus micéliuma gyorsan fejlődött a legtöbb, kipróbált
táptalajon (kivételt a cAMP hozzáadása és az agar koncentráció csökkentése
jelentett – ekkor nem zajlott le a dimorf átalakulás). A S. pombe-hoz
viszonyítva az agarba fúródott hifáinak a mérete, a Petri csészében, vagy a
csatornákban tenyésztve, azonos idő alatt hosszabbnak bizonyult. A
tárgylemezben
kialakult
fonalaiban
vakuólumait festés nélkül is jól láthattuk.
jellegzetes,
óriásméretű,
poláris
2.2. A vakuolumok szerepe a hifa növekedésben
A S. japonicus élesztő-micélium átalakulásában fontos szerepe van a
megfigyelt, poláris óriás vakuólumok kialakulásának. A S. pombe élesztő- és
hifasejtjeinek vakuólumait CDCFDA festéssel tettük láthatóvá (3/1. ábra).
Mindkét sejttípusban azonos jelintenzitást, ez alapján feltételezhetően azonos
méretű vakuólumokat találtunk, tehát tapasztalataink szerint a vakuólumok
nem járulnak hozzá a S. pombe dimorf átalakulásához.
1
2
3. ábra A vakuólumok eltérő festődése a S. pombe L975 és S. japonicus 7-1
hifáiban. (1) S. pombe agarban kialakuló micéliuma CDCFDA-val festve (2)
a S. japonicus agarban kialakuló hifái CDCFDA-val festve. Méretvonal: (1)
20 µm (2) 50 µm
A S. japonicus vad típusú sejtjeinek vakuólumait a tárgylemezben
festés nélkül figyelhettük meg, és az agarból kivágott minták esetében több,
speciális festési eljárással (FM4-64, CDCFDA) tettük láthatóvá. Az
élesztősejtekben is többféle alakú vakuólumot találtunk: ovális, kerek,
tubuláris, amelyeknek a megfelelőit a hifasejtekben is megfigyeltünk.
Kizárólag a hifasejtekben találtunk a sejt térfogatát majdnem teljes mértékben
kitöltő vakuólumokat, amelyeknek feltételezéseink szerint lúgosabb a
kémhatása, mint a kisebb méretűeknek (3/2. ábra). A vakuólumok fúzója a
hifasejtekben is lejátszódik, ami azt a feltevésünket támasztja alá, hogy a S.
japonicus vakuólumai a hifáik növekedéséhez is szükségesek.
2.3. Az endocitózis nyomon követése a S. japonicus sejtjeiben
A vakuólum megjelenítéséhez alkalmazott festékek között találjuk a
Vida és Emr által élesztők esetében először használt FM4-64-et (Vida és
Emr, 1995). Ez nemcsak vezikulumok festésére szolgál, hanem endocitózis
markerként is működik. A S. japonicus vad típusú élesztősejtjeiben az
endocitózis során időben a plazmamembrán válik először láthatóvá, majd a
korai és késői endoszómák és végül a vakuólum membrán (4. ábra).
7,5 perc
16,5 perc
31,5 perc
4. ábra. A S. japonicus bipolárisan növekvő élesztősejtjének FM4-64
felvétele, az endocitózis időbeli követése. Méretvonal: 4 µm.
Ezt az endocitózis markert a S. pombe esetében már korábban
használták. A két kísérlet alapján megállapítható, hogy a két faj
élesztősejtjeiben a folyamat azonos lépéseken keresztül zajlik, de a lépések
között több idő telik el a S. japonicus esetében. Ez a sejtek méretének
különbségéből adódik. A S. japonicus hifáinak monopolárisan növekvő
csúcssejtjeiben megfigyelt jellegzetes erős festék akkumuláció, feltehetőleg a
fonalas gombáknál leírt, aktív membrántranszport folyamatokra utal. A
polaritásban is sérült mutánsok tanulmányozása során az is kiderült, hogy a
festék felvétel a sejt polaritásától függött.
2.4. A S. japonicus és a S. pombe morfológiai átalakulásában szerepet
játszó gének
A S. japonicus élesztő-micélium átalakulásában szerepet játszó gének
megismerése érdekében a micélium-képzésre nézve vad típusú, de különböző
auxotróf markerekkel rendelkező S. japonicus törzsekből, UV-mutagenezist
követően, micélium-képzésben sérült myc-- mutánsokat izoláltunk. Mutáns
törzseinket
kereszteztük,
majd
rekombinációs
analízist
végeztünk.
Vizsgálataink alapján hat gént azonosítottunk, amelyek a S. japonicus
élesztő-micélium átalakulásában részt vesznek.
Tapasztalataink szerint a S. japonicus dimorf átalakulását, a sejt
életében alapvetően fontos citológiai változások kísérik. A sejtalak szerint
három csoportba (sep-szerű, kerek és rövid sejtek) sorolt myc-- mutánsainknál
ezeket a folyamatokat vizsgáltuk mikroszkópos, fluoreszcens mikroszkópos
technikával (5. ábra).
5. ábra Különböző alakú sejtek a S. japonicus vad (7-1) és mutáns törzsek
exponenciális fázisban lévő tenyészeteiben. (1) vad típusú törzs (2) osztódás
után együtt maradó sejtek alkotta mikrohifa a 7-63-as mutáns exponenciális
fázisban lévő tenyészetben (3) rövid és kerek sejtek a 7-148-as mutáns 24
órás, YEL-ben nevelt tenyészetében. Méretvonalak: 3 µm
Az egyes mutánsoknál megfigyelt hibák arra utalnak, hogy az aktin
disztribúció, a vakuólum fúzió, a sejt szeparáció az élesztő-micélium átváltás
szempontjából kiemelkedően fontos citológiai események.
A S. japonicus myc-- mutánsok ozmotikus érzékenységét KCl, CaCl2,
NaCl, MgCl2, szorbittal kiegészített komplett táptalajokon végeztük. Mert
úgy gondoltuk, hogy ezekből a stressz-érzékenység vizsgálatokból több
adatot gyűjthetünk a mutációk hátterében álló génekről. Mutánsaink közül a
7-159-es törzskönyvi számú mutáns esetében találtunk kiemelkedő klorid
érzékenységet, ami esetleg a stressz tolerancia kialakításában résztvevő,
szabályozó útvonal hibájára utalhat. A 7-176-os törzskönyvi számú mutáns
jelentős β-glükanáz érzékenysége azt mutatja, hogy a sejtfal összetételének
megváltozása gátolhatja a poláris növekedés megindulását és így az élesztőmicélium átalakulást. Erre más dimorf fajok esetében is több példát
találhatunk.
A S. pombe L975-ös törzskönyvi számú heterotallikus törzs
élesztősejtes
és
vizsgálata során,
micéliális
149
tenyészetének
fehérjét
sikerült
összehasonlító
azonosítanunk.
proteomikai
Közöttük
a
metabolizmusban, a stressz válaszban és a transzlációban szerepet játszó
proteineket találtunk a legnagyobb számban (6. ábra).
6. ábra Funkció szerinti százalékos eloszlás a 149 azonosított fehérje között.
A 149 fehérje közül 11 olyat találtunk, amely csak a micéliális tenyészet
mintájából volt kimutatható. Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a S.
pombe micélium-képzésében a TOR útvonal, a nitrogén mennyiség
érzékelése révén, fontos szerepet játszhat. Egy másik a S. pombe micéliális
mintából azonosított fehérje is befolyásolhatja a dimorf átalakulást. A
konzervatív gomba fehérje homológjának, a Sa. cerevisiae SNO4
proteinjének diszrupciója a pszeudomicélium-képzés sérüléséhez vezetett.
Egy másik elmélet szerint, amely az első szisztematikus gén diszrupciós és
túltermeltetéses vizsgálatokon alapult, a mitokondriális működés fontos
szerepet játszik a fonalas alak kialakulásában. Az élesztő-micélium
átalakulást szabályzó jól ismert szignál útvonalak mellett a mitokondriális
retrográd útvonal szerepét hangsúlyozták, mint negatív regulátor. Öt,
kizárólag a micéliális mintánkban kimutatható mitokondriális fehérjét
találtunk.
3. Irodalomjegyzék
1.
Amoah-Buahin E, Bone N, Armstrong J (2005) Hyphal Growth in the
Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. Eukaryot Cell. 4: 1287-97
2.
Bozsik A, Szilagyi Z, Benko Z, Sipiczki M (2002) Marker construction
and cloning of a cut1-like sequence with ARS activity in the fission yeast
Schizosaccharomyces japonicus. Yeast 19: 485-98
3.
Dodgson J, Avula H, Hoe KL, Kim DU, Park HO, Hayles J, Armstrong
J. (2009) Functional genomics of adhesion, invasion, and mycelial
formation in Schizosaccharomyces pombe. Eukaryot Cell. 8:1298-306
4.
Lo HJ, Köhler JR, DiDomenico B, Loebenberg D, Cacciapuoti A, Fink
GG (1997) Nonfilamentous C. albicans mutants are avirulent. Cell 90
(5): 939-49
5.
Madhani HD, Fink GR (1998) The control of filamentous differentiation
and virulence in fungi. Trends in Cell Biol. 8: 348-35
6.
Odds FC (1985) Morphogenesis in Candida albicans. Crit Rev
Microbiol. 12: 45-93
7.
Sipiczki, M, Takeo K, Yamaguchi M, Yoshida S, Miklos I (1998a)
Environmentally controlled dimorphic cycle in a fission yeast.
Microbiology 144: 1319-1330
8.
Sipiczki M, Takeo K, Grallert A (1998b) Growth polarity transitions in a
dimorphic fission yeast. Microbiology 144: 3475-3485
9.
Yanagida (2002) The model unicellular eukaryote, Schizosaccharomyces
pombe. Genome Biol. 3: COMMENT2003.
10. Vida TA, Emr SD (1995) A new vital stain for visualizing vacuolar
membrane dynamics and endocytosis in yeast. J Cell Biol. 128: 779-92
4. A doktori munka során megjelent publikációk jegyzéke
Cikkek:
1. Szilágyi Z, Batta G, Enczi K, Sipiczki M (2004) Characterization of
two novel fork-head gene homologues of Schizosaccharomyces
pombe: their involvement in cell cycle and sexual differentiation.
Gene. 348:101-9
2. Enczi K, Yamaguchi M, Sipiczki M (2007) Morphology transition
genes in the dimorphic fission yeast Schizosaccharomyces japonicus.
Antonie Van Leeuwenhoek. 92:143-54
3. Miklos I, Szilagyi Z, Watt S, Zilahi E, Batta G, Antunovics Z, Enczi
K, Bähler J, Sipiczki M (2007) Genomic expression patterns in cell
separation mutants of Schizosaccharomyces pombe defective in the
genes sep10 (+) and sep15 (+) coding for the Mediator subunits
Med31 and Med8. Mol. Genet. Genomics. 279: 225-38
Előadások:
1. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2002) Marker konstrukció egy
lehetséges új modellszervezetben a genetikai kutatások számára. TDK
Biológia Szekció (Debrecen)
2. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2002) Study of the dimorphic fission
yeast Schizosaccharomyces japonicus. Ann. Meeting Hung. Soc.
Microbiol., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 49:395. (Balatonfüred)
3. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2004) Schizosaccharomyces
japonicus egy új modellszervezet a genetikai kutatások számára.
Genetikai műhelyek Magyarországon. (Szeged)
4. Szilágyi Z, Batta G, Enczi K, Sipiczki M (2004) Fork-head típusú
transzkripciós faktorok a hasadó élesztőben. Magyar Mikrobiológiai
Társaság 2004. évi Nagygyűlése. Absztrakt füzet 121.o. (Keszthely)
5. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2004) A dimorfizmus jelenségének
vizsgálata a Schizosaccharomyces japonicus hasadó élesztőben.
Magyar Tudomány Napja. (Debrecen)
6. Sipiczki M, Enczi K (2005) Roles of the fission yeast cell wall in cell
polarisation and division: a combined genetic and morphological
approach. 1st International Conference on Environmental Industrial
and Applied Microbiology. Abstract book p: 974.
7.
Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2005) A Schizosaccharomyces
japonicus, egy új modellszervezet a genetikai kutatások számára. VI.
Magyar Genetikai Kongresszus XIII. Sejt- és Fejlődésbiológiai
Napok. (Eger)
8.
Kajdacsi E, Enczi K, Sipiczki M (2006) Phylogenetic position of the
fission yeast Schizosaccharomyces japonicus according to the
recently isolated actin gene. Ann. Meeting Hung. Soc. Microbiol.,
Acta Micropbiol. Immunol. Hung. 53:285. (Keszthely)
Poszterek:
1. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2001) A Schizosaccharomyces
japonicus dimorfizmusának vizsgálata. Magyar Tudomány Napja.
(Debrecen)
2. Sipiczki M, Bozsik A, Enczi K (2002) Cytological and genetic
investigations into the regulation of dimorphism and growth polarity
transitions in Schizosaccharomyces japonicus. VIII International
Fungal Biology Conference. p: 77 (Guanajuato, Mexico)
3. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2003) Mycelial mutants in the
dimorphic fission yeast Schizosaccharomyces japonicus. 1st FEMS
Congress. Supplement to abstract book p: 63 (Ljubljana)
4. Miklos I, Szilagyi Z, Benko Z, Enczi K, Batta G, Sipiczki M, Bahler J
(2005) Analysis of transcriptional profiles of S. pombe sep10 and
sep15 mutant strains, which encode subunits of the Mediator
complex. XXIInd Int. Conf. Yeast Genet. Mol. Biol. Yeast 22:S152.
(Pozsony)
5. Miklos I, Szilagyi Z, Watt S, Zilahi E, Batta G, Antunovics Z, Enczi
K, Nagy R, Szaszi E, Bahler J, Sipiczki M (2007) Transcriptional
regulation in Schizosaccharomyces pombe cells. 15th Internat. Cong.
Hung. Soc. Microbiol. Acta Microbiol Immunol. Hung. 54:83-84.
1. Introduction
Fungi generally display either of the two growth modes, unicellular yeast-like
or multicellular filamentous (mycelial or pseudomycelial). The di- and
polymorphic fungi, upon environmental stimuli, are able to switch between
the yeast-like and the filamentous growth modes. In many human and plant
pathogenic fungi, the ability to switch between these forms has been
correlated with virulence because during the infection process, morphological
transitions are often required (Odds, 1985, Lo et al, 1997, Madhani and Fink,
1998). Dimorphic transition is a complex phenomenon that involves
extensive modification of cellular machinery in response to environmental
signals. Understanding its process is not only important because its
involvement in fungal pathogenesis, but also it serves as an experimental
model of eukaryotic cell differentiation.
In order to investigate fungal dimorphism it is adviced to choose a
model species that is non-pathogenic and capable of switching between
unicellular and filamentous forms. The ascomycete S. japonicus var.
japonicus (S. japonicus) is a non-pathogenic, dimorphic fission yeast capable
of producing alternate morphological forms in response to environmental
changes. It exhibits yeast to mycelium dimorphism, i.e. the ability to produce
a filamentous form which either grows on the surface of the substrate as
psuedomycelium or penetrates the substrate and forms a true mycelium
(Sipiczki, et al. 1998a; Sipiczki, et al. 1998b).
S. japonicus has proved to be an excellent model organism for
investigation of dimorphism. Experiments carried out by the research group
at the Department of Genetics and Applied Microbiology resulted in method
development, expanding data and tool resources, cytological observations
and molecular biological results (Sipiczki et al, 1998a, 1998b, Bozsik et al,
2002). S. pombe (one of the other species of the genus Schizosaccharomyces)
is one of the best-studied, routinely used model organisms in yeast research
(Yanagida, 2002). Its ability to induce invasive, filamentous forms has been
recently described by Amoah-Buahin, Dodgson and colleagues (AmoahBuahin et al, 2005, Dodgson et al, 2009).
Our aim was to further explore the cytological, genetical and
proteomical background of dimorphism using the two fission yeast S.
japonicus and S. pombe as experimental models.
2. New scientific results
2.1. Comparing yeast-mycelium transition of the two fission yeast
On LNBA media, which supported the mycelial growth of both
studied Schizosaccharomyces species S. pombe and S. japonicus, we could
compare their characteristic mycelial growth (Figure 1.). The S. pombe
mycelium, unlike to its close relative, resembles a rope-like structure: behind
the fast growing region of the mycelium growing invaded filaments form a
dense network, hold together by branches. Examining the cultures of the two
species, we concluded that yeast-to-mycelium transition and establishment of
the mycelial phase occurred at the periphery of the inoculum, from a few
sites. Apart from the hyphae around the colonies we found yeast cells in the
middle of the colony.
1
2
Figure 1. Mycelium forming colonies. (1) S. pombe L975 strain, 21 days of
incubation on 30˚C, LNBA medium. Bar: 100 µm. (2) S. japonicus 7-1 strain,
8 days of incubation, 30˚C, LNBA medium. Bar: 100 µm.
We could also follow the early steps of the yeast-mycelium transition
of S. pombe. In the channels of the special microscope slide filled with media
inducing hyphal growth, the S. pombe elongated yeast cells arranged in a
special order. At a later stage of the hyphal formation we could observe
unseparated daughter cells more elongated then yeast cells, and short hyphae
consists of 3-5 cells (termed as pseudohyphae, Figure 2.) at the edge of the
inoculum and yeast cell in the centre. Using cells producing green fluorescent
protein we could differentiate septa and nuclei in these short hyphae.
According to our observation these pseudohyphae cells contains one nucleus
per cell. We think that characteristic cell distribution and high cell density are
required to create the rope-like mycelial structure.
Figure 2. Multicellular pseudohyphae in the culture of S. pombe 1165 strain
after 15 days of incubation. Bar: 5 µm
The mycelia of S. japonicus grow faster on almost every, tested media
(except when we added cAMP to the media or dicreased the agar
concentration in those cases the dimorf transition did not occur). Comparing
the length of the invasive hyphae of S. japonicus with S. pombe, under the
same conditions whether culturing them on Petri dishes, or in the channels, S.
japonicus hyphae grew longer. In case of the filaments growing to the
nutrient rich pole of the channels we could see its characteristic large polar
vacuoles as well.
2.2. Role of the vacuoles in the growing hyphae
These polar vacuoles appear through the extensive vacuolation play
central role in the S. japonicus yeast-to-hyphae transition. Vacuoles of S.
pombe yeast and hyphae cells were visualized by CDCFDA (Figure 3/1.).
Detection of the same signal intensity in case of both cell types, could mean
that the cells maintained the same vacuole size. According to this hypothesis
the vacuoles of S. pombe do not contribute to the dimorf transition.
1
2
Figure 3. Different signal intensity of vacuoles in S. pombe L975 and S.
japonicus 7-1 hyphae cells. (1) invasive hyphae of S. pombe visualized by
CDCFDA (2) invasive hyphae of S. japonicus visualized by CDCFDA. Bars:
(1) 20 µm (2) 50 µm
In the channels the vacuoles of S. japonicus wild type cells can be observed
without staining and in case of the agar samples these can be visualized by
fluorescent dyes (FM4-64, CDCFDA). Vacuoles in the yeast cells display
pleomorphism: ovoid, spherical, tubular shapes; the same types can be
observed in the hyphae cells as well. Exclusively in the hyphae cells we
found large vacuoles which filled up most of the cell. We assume that these
large vacuoles have more alkalic pH than the smaller ones (Figure 3/2.).
According to our observation vacuole fusion takes place in the hyphae cells,
that supports our hypothesis that vacuoles needed not only for the switch
between yeast and mycelial phases, but for the growth of the hyphae as well.
2.3. Following the internalization of the endocytotic dye in the cells of S.
japonicus
Out of the two fluorscent dyes we used for visualizing vacuoles FM464 is the one that Vida and Emr applied on the yeast cells for the first time
(Vida and Emr, 1995). This stain not only labels the vesicles, but it serves as
an endocytosis marker. A time course examination of FM4-64 internalization
in S. japonicus wild type living yeast cells shows that the plasma membrane
became visible first then the early and late endosomes and finally the vacuole
membranes (Fig. 4.).
7,5 perc
16,5 perc
31,5 perc
Figure 4. FM4-64 internalization of the bipolarly growing yeast cells of S.
japonicus. Bar: 4 µm.
This endocytosis marker has been used for S. pombe yeast cells. From these
experiments we concluded that the pattern of the uptake in the two
Schizosaccharomyces species are spatially the same, but because of the
difference in the cell size it is different in a timely manner: from one step to
another takes more time in case of S. japonicus. The characteristically strong
dye accumulation in the monopolarly growing tip cells of S. japonicus
hyphae is probably due to the active membrane transport, reported in case of
the filamentous fungi. Studies on the growth polarisation defective mutants
proved that the uptake of the dye is cell polarity dependent.
2.4. Genes playing important role in yeast-mycelium transition of S.
japonicus and S. pombe
In order to reveal the genes playing important role in yeast-mycelium
transition of S. japonicus we isolated mutants defective in the morphology
transition (myc--). After the recombination analysis of the mutants we
identified 6 novel myc-- genes, which required for the initiation of the S.
japonicus hyphal growth. The characteristic morphological traits fell into
three categories: sep-like, round and short cells (Figure 5.).
Figure 5. Yeast cell morphology in the logarithmic phase cultures of S.
japonicus wild type (7-1) and mutant strains. (1) wild type strain (2)
characterisctic microhyphae in the exponential growing culture of the 7-63
mutant (3) short and round yeast cells of the 7-148 mutant. Bar: 3µm.
According to our results the dimorphic transition of S. japonicus assisted by
cytological changes. These changes were examined by differential
interference contrast microscopy and fluorescence microscopy. The defects
identified in the different mutant groups suggested that actin distribution,
vacuole fusion and cell separation are very important events during yeastmycelium transition.
The osmotic stress response of S. japonicus myc-- mutants was tested on
media supplemented with KCl, CaCl2, NaCl, MgCl2 and sorbitol. The
sensitivity of the mutants to the different stress conditions could highlight the
genes involved in the mutations. The detected high chloride sensitivity of the
7-159 mutant may refer to the defect of the signaling pathway responsible for
the stress tolerance response. The 7-176 mutant showed increased βglucanase sensitivity. Taken together the fact that this mutant is incapable of
polar extention and converting into mycelial growth, this sensitivity might be
attributed to the changes in the composition of the cell wall. This conclusion
was reported in case of other dimorphic fungal species.
Comparative proteomic analysis of S. pombe yeast and mycelial growth
forms (L975 heterothallic strain) was performed and totally 149 proteins
were detected from the peptid samples. Most of these proteins are involved in
metabolism, stress response and protein synthesis (Figure 6.).
Figure 6. Protein groups based on the function of the 149 identified proteins.
Out of the 149 proteins we have identified 11 proteins, which could only be
found in the mycelial sample. One of them plays a role in the TOR signaling
pathway that could suggest, that via nitrogen sensing, this pathway could
have an important role in the yeast-to-mycelium transition. An other protein
identified only from the mycelial peptid sample could also be important in
the dimorph phase transition: a conservative fungal protein. Disruption of its
Sa. cerevisiae homologue SNO4 protein can lead to the defect in the
formation of the pseudomycelium. We have identified five mitochondrial
proteins could only be detected in the mycelial peptid sample. A hypothesis
based on the first systematic gene disruption and overexpression analysis of
Sa. cerevisiae filamentous growth highlights the importance of mitochondrial
function during filamentous growth. Among the associated signaling
pathways playing important roles in the yeast-to-mycelium transition the
mitochondrial retrograde signaling pathway was identified as a key negative
regulator of yeast filamentous growth.
3. References
1.
Amoah-Buahin E, Bone N, Armstrong J (2005) Hyphal Growth in the
Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. Eukaryot Cell. 4: 1287-97
2.
Bozsik A, Szilagyi Z, Benko Z, Sipiczki M (2002) Marker construction
and cloning of a cut1-like sequence with ARS activity in the fission yeast
Schizosaccharomyces japonicus. Yeast 19: 485-98
3.
Dodgson J, Avula H, Hoe KL, Kim DU, Park HO, Hayles J, Armstrong
J. (2009) Functional genomics of adhesion, invasion, and mycelial
formation in Schizosaccharomyces pombe. Eukaryot Cell. 8:1298-306
4.
Lo HJ, Köhler JR, DiDomenico B, Loebenberg D, Cacciapuoti A, Fink
GG (1997) Nonfilamentous C. albicans mutants are avirulent. Cell 90:
939-49
5.
Madhani HD, Fink GR (1998) The control of filamentous differentiation
and virulence in fungi. Trends in Cell Biol. 8: 348-35
6.
Odds FC (1985) Morphogenesis in Candida albicans. Crit Rev
Microbiol. 12: 45-93
7.
Sipiczki, M, Takeo K, Yamaguchi M, Yoshida S, Miklos I (1998a)
Environmentally controlled dimorphic cycle in a fission yeast.
Microbiology 144: 1319-1330
8.
Sipiczki M, Takeo K, Grallert A (1998b) Growth polarity transitions in a
dimorphic fission yeast. Microbiology 144: 3475-3485
9.
Yanagida (2002) The model unicellular eukaryote, Schizosaccharomyces
pombe. Genome Biol. 3: COMMENT2003.
10. Vida TA, Emr SD (1995) A new vital stain for visualizing vacuolar
membrane dynamics and endocytosis in yeast. J Cell Biol. 128: 779-92
4. PUBLICATIONS
Articles:
1. Szilágyi Z, Batta G, Enczi K, Sipiczki M (2004) Characterisation of
two novel fork-head gene homologues of Schizosaccharomyces
pombe: their involvement in cell cycle and sexual differentiation.
Gene. 348:101-9
2. Enczi K, Yamaguchi M, Sipiczki M (2007) Morphology transition
genes in the dimorphic fission yeast Schizosaccharomyces japonicus.
Antonie Van Leeuwenhoek. 92:143-54
3. Miklos I, Szilagyi Z, Watt S, Zilahi E, Batta G, Antunovics Z, Enczi
K, Bähler J, Sipiczki M (2007) Genomic expression patterns in cell
separation mutants of Schizosaccharomyces pombe defective in the
genes sep10 (+) and sep15 (+) coding for the Mediator subunits
Med31 and Med8. Mol. Genet. Genomics. 279: 225-38
Lectures:
1. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2002) Marker constructions in a new
modelorganism in the genetical research. TDK (Debrecen)
2. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2002) Study of the dimorphic fission
yeast Schizosaccharomyces japonicus. Ann. Meeting Hung. Soc.
Microbiol., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 49:395. (Balatonfüred)
3. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2004) Schizosaccharomyces
japonicus as a new modelorganism for the genetical research.
Genetical workshop in Hungary. (Szeged)
4. Szilágyi Z, Batta G, Enczi K, Sipiczki M (2004) Characterisation of
two novel fork-head gene homologues in fission yeasts. Conference
of the Hungarian Society on Microbiology. Abstract book p: 121
(Keszthely)
5. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2004) Investigation of the
dimorphism of the fission yeast Schizosaccharomyces japonicus.
Hungarian Day of Science. (Debrecen)
6. Sipiczki M, Enczi K (2005) Roles of the fission yeast cell wall in cell
polarisation and division: a combined genetic and morphological
approach. 1st International Conference on Environmental Industrial
and Applied Microbiology. Abstract book p: 974.
7.
Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2005) A Schizosaccharomyces
japonicus, egy új modellszervezet a genetikai kutatások számára. VI.
Conference on Genetics XIII. Conference on Cell and Developmental
Biology. (Eger)
8. Kajdacsi E, Enczi K, Sipiczki M (2006) Phylogenetic position of the
fission yeast Schizosaccharomyces japonicus according to the
recently isolated actin gene. Ann. Meeting Hung. Soc. Microbiol.,
Acta Micropbiol. Immunol. Hung. 53:285. (Keszthely)
Posters:
1. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2001) Investigating dimorphism of
Schizosaccharomyces
japonicus.
Hungarian
Day
of
Science.
(Debrecen)
2. Sipiczki M, Bozsik A, Enczi K (2002) Cytological and genetic
investigations into the regulation of dimorphism and growth polarity
transitions in Schizosaccharomyces japonicus. VIII International
Fungal Biology Conference. p: 77 (Guanajuato, Mexico)
3. Enczi K, Bozsik A, Sipiczki M (2003) Mycelial mutants in the
dimorphic fission yeast Schizosaccharomyces japonicus. 1st FEMS
Congress. Supplement to abstract book p: 63 (Ljubljana)
4. Miklos I, Szilagyi Z, Benko Z, Enczi K, Batta G, Sipiczki M, Bahler J
(2005) Analysis of transcriptional profiles of S. pombe sep10 and
sep15 mutant strains, which encode subunits of the Mediator
complex. XXIInd Int. Conf. Yeast Genet. Mol. Biol. Yeast 22:S152.
(Pozsony)
5. Miklos I, Szilagyi Z, Watt S, Zilahi E, Batta G, Antunovics Z, Enczi
K, Nagy R, Szaszi E, Bahler J, Sipiczki M (2007) Transcriptional
regulation in Schizosaccharomyces pombe cells. 15th Internat. Cong.
Hung. Soc. Microbiol. Acta Microbiol Immunol. Hung. 54:83-84.