Onion (Cebula) - Free

ARTUR ŻUCHOWSKI
Cebula
na chór dwug•osowy
z fortepianem, lub bez
s•owa: Wis•awa Szymborska
- 2013 -
Joannie Podwojewskiej
Cebula
Partytura
ca. 2'06"
q = 170
3
&4
I
∑
Œ
∑
P
muz.: Artur Żuchowski (2013)
s•.: Wis•awa Szymborska
œ #œ #œ
œ œ
˙.
F jakby kontynuując jakiś już utwór, który dawno temu zosta! rozpoczęty
3 Œ
˙.
Œ #˙
& 4 œ #œ œ #œ œ
#˙
Co i - nne-go ce - bu
II
Co i - nne-go ce -
Fortepian
3
&4
∑
?3
4
∑
-
bu
F
& # œ œ œ # œ œj ‰ # œ # œ # œ œ
nie ma wnę - trzno - ści jest
II
& œ. ‰ œ
˙
œ
œ
Œ
#œ
so
& #œ #œ œ
-
& ˙.
czno
-
œ
& #œ #œ œ
œ œ
?
œ
15
œ
Œ Œ
œ
ści... ...ce - bu - la...
œ
œ
Œ Œ
Œ Œ
Œ
Œ
F
Œ œ #œ
ści;
j
œ ‰ œ
œ
œ œ
#œ œ
la.
œ
œ
na
nie
-
la
œ œ #œ œ
œ
#œ J
œ
œ
&
œ #œ
œ
Ce - bu - la - sta
na
Œ
Œ
Œ
∑
O -
na
˙.
œ #œ
ma wnę - trzno
œœœ Œ
Œ
œ
#˙
do
sto - pnia
œ # œ # œ œœ # œ œ
œ #œ
œ œ œ ? Œ
œ œ œ
˙.
P
Œ œ
œ
ze
#œ
-
œ
Œ?
ce - bu - li -
œ œ #œ
ce - bu - li -
œ œ œ
œ Œ Œ
Œ
wnątrz,
œ
-
#œ #œ
la - sta
#œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ
œ
œ
œ
j j j
‰
‰
œ
‰ # œœ ‰ œœ Œ œ # œ
œ
&
#
œ
œ
œ
œ
pœ
-
œ #œ œ
#˙
Ce - bu
© Artur Żuchowski
œ
do sto- pnia
‰#œ
œ.
˙
P
œ œ œ
ce - bu - lą
˙.
& #œ œ œ #œ œ
F
? Œ
#œ œ œ Œ
czno
II
œ #œ œ
na wskroś ce - bu
15
I
#œ
œ
na wskroś ce - bu - lą,
bą
Jest
-
O
#œ œ
-
ści.
8
-
œ œ
#œ
œ œ œ # œœ Œ œ # œ # œ # œ # œ œ œ œ œ # œ
P
œ œ #œ #œ œ
#œ œ œ
Œ œ
∑
& œœ œœ
œ œ œ
8
I
la.
Œ
˙
œ
na
œ œ
#œ #œ
#œ #œ #œ
œœ
?
Cebula
œ œ œ #œ ˙.
21
I
& #˙
ce - bu - lo - wa do rdze
II
& ˙.
ze
& # # ˙˙˙
21
? Œ
œ. ‰ Œ
II
‰ #œ
bie
ce
-
j
œ ‰ Œ
bu - la,
œ
& œ #œ œ œ #œ
œ
Œ
Œ
&
35
I
dzi
&
œ œ #œ
˙.
la
bez prze - ra
- że
œ œ œ
œ #œ œ
ce - bu - la
bez - prze - ra
Œ œ # œœ
œœ # œœ œ
œ œ œ
# œœ # œœ œœ
bu
-
j
j
j j
# œ ‰ œ œj œ # œ
& #˙.
35
-
œ #œ œ
˙.
F
#œ #œ œ
g•a - by
j
œ ‰ #œ
we - jrzeć
-
œ œ œ
& œ #œ œ
kość
le - dwo skó- rą
# œ # œ œJ ‰ œ œ
œ
rdze - nia, mo - że
œ
∑
& #œ œ Œ
skó - rą...
II
mo
ce - bu - lo - wa do
#˙
28
?
nia,
#œ
œ #œ œ œ #œ
˙
wnątrza,
& œ.
& #œ
-
˙
w sie
œ
#œ
œ
wsie - bie
ce œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ #œ #œ
#œ œ œ
#œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ # œ Œ ‰ œ # œ œ
F #œ œ #œ
œ #œ
Œ Œ
Œ Œ ‰ œJ
œ Œ Œ Œ
#
œ
œ œ œ
˙.
F
-
28
I
Œ
˙
-
nia;
˙
-
- że
˙.
#œ œ œ
˙
...przy - kry - ta
le
œ #œ œ
#œ œ œ œ #œ œ #œ
-3-
-
dwo
#œ œ œ
Œ Œ
F
Œ ˙
œ‰ Œ Œ
J
P
j
œ‰ œ
œ #œ
œ
œ
...le - dwo
œ
W nas
˙
# œ œœ œ
œ œ œ
o - bczy -zna
i
œ #œ œ
œ œ
#œ
∑
œ œ œ
Œ
∑
w nas...
˙
œ
œ œ œ wœnas# œ œi
œ œ œ
i - nfe - rno,
P
Œ œ #œ
ce - bu - la...
nia.
# œ # œœ œœ
przy - kry - ta
(ten fragment
najwiarygogodniej mogą
zaśpiewaćtylko te
najchudsze dziewczynki)
j
œ‰ œ œ
#œ #œ œ
œ œ #œ
we - jrzeć
œ
œ
œ
- nte - rny,
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ œ œ j‰
œ œ œ œ œ #œ #œ œ
Cebula
P
&˙
41
I
a
II
œ
-
œ
na
-
∑
&
œ
to - mia gwa•
Œ
œ #œ #œ œ
œ
#
œ
‰
& J
41
œ
Œ
Œ
-
œ #œ
-
œ
œ #œ
J
bu - li...
œ œ #œ œ
œ
to
#œ
w ce -
...a
& œJ ‰ Œ
#˙.
œ
& #˙
nie
II
& ˙
œ
po
œ
œ
œ œ
krę - tne
œ
-
œ œ
wna,
ce - bu - la,
li - ta.
œ
œ
J
œ #œ
J
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ # œœ # œœ œœ œ
#œ
œ #œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ œ
do g•ę - bi
i - ty - mpo -
#œ œ #œ
œ œ œ.
#œ
...ce - bu - la,
œ #œ #œ œ
œ # œ œ.
œ
#œ
œ
J
O - na wie - lo - kroć na - ga,
j
œ ‰œ
œ
a w ce - bu - li
∑
j
œ ‰ œ #œ œ #œ
œ
je
œ
Œ
œ #œ #œ œ œ
#œ œ œ
œ
46
I
j
j j j j
#œ ‰ œ œ œ #œ
œ #œ œ
do g•ę - bi
i - ty - mpo O - na wie - lo - kroć na - ga,
œ #œ œ œ #œ
46
œœ
#œ œ œ #œ
#œ
j
œœ Œ
‰
Œ
œ
Œ
#
œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
b
œ
b
# œ # œœ # œœ œ
# œ
&
#œ
# œœ # œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ #œ
?
Œ
œ œ #œ #œ œ Œ
&
œ
nie
je
f
& œ œ Œ
U 4 p
ΠΠΠ4 .
˙
do - bna.
œ œ
& Œ
œ œ œ
?
53
li - ta.
-
q = 130
U
ΠΠΠ44
do - bna.
II
krę - tne
f
& #œ œ Œ
53
I
po
∑
∑
Byt
œ œ UŒ 4
4 w
œf U p
ΠΠ44
∑
P
˙.
œ
œ œ
Œ
nie - sprze -czny
˙. .
˙.
p
-4-
œ
œ
Œ œ
œ œ
Byt
nie - sprze-czny
w
œ
ce - bu
-
P
Œ ˙˙
œ œ
œ
œ
œ.
œ
Œ
la,
Œ
ce - bu
-
˙
˙
˙
u
w
-
˙œ . ˙ œ
Œ
.w
. Œ
œ˙ œ ˙ œ
.
œ.
Œ Ó
da - ny
Cebula
60
I
Œ œ
&˙
la,
II
œ œ. Ó
...ce - bu - la...
œ œ ˙
W je
-
.
& œ œ œ œ
œ œ œ œ
& œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
œ œ œœ œ
&
œ.
œ œ œ œœ
?
œ œ
œ Œ Ó
œ
œœ œ œœ œœ
Œ
˙.
Œ ˙.
˙.
rta, ko - le - jna, czy - li trze
67
&
œ
J Jœ œ
II
ga,
-
#œ
cho z•o - żo - ne
& œ
E
#œ
i czwa
œ
-
-
Œ Œ #œ
cia
i
-
cho
z•o - żo - ne
rta.
Do
œ œ. Ó
czwa - rta.
œ
œ
#
œ
œ
Œ ˙
œœ
œ
Œ œ
Œ Œ
œ œ œ œ
œ
œ
˙.
w chór.
j j j j
œ œ œ œ œ #˙
œ œ œ œ #œ œ
Ó
? œ œ #œ œ œ œ œ #œ
œ
#œ Œ
Œ
œ
& ˙
73
F
œ Œ ˙
#œ
a
Œ
U
f
C w
.
œ
˙
œ
œ
˙
˙.
œ ˙.
.
w
w
w
w
w
wię -ksza
-
Ce
-
w chór.
za - wa
œ œ œ œ
-
F
œ œ œ œ
śro - dko - wa
œ. œ œ œ
œ
œ
œ œ œœ
œ œ œ
Do - śro - dko - wa
bu
-
-
-
˙
fu
-
œ
Œ
œ
˙
fu - ga.
E -
˙
ga.
œ
œ ˙
œ .
w
Œ œ ˙
Ó
Œ œœ
Œ œ
la,
˙
w
bu
œ
˙
w
f
U
ΠC w
Ce
w na -stę - pnej
œ œ Œ œ w
alla breve h = 130
rit.
œ
73
I
dnej po pro - stu dru
j
œ. ‰ # œ ˙
œ œ œ œ
œ Œ ˙
#˙
ko - le - jna, czy - li trze - cia
II
œ w
Œ œ œ #œ Œ œ œ Ó
˙.
œ
œ.
.
ce - bu - la
twór.
...ce - bu - la... ...ce - bu - la...
W mnie - jszej
.
.
60
F
Œ
˙.
œ œ œ Ó
œ œ œ. Œ œ
.
˙
˙
.
œ
&œ ˙
#œ Œ Ó
œ œ œ Ó
˙.
.
. .
.
.
œ œ
Œ
˙
œ
b
˙
˙
˙
˙.
?Œ
Ó
Ó
œ œ
Ó
F
P
œ œ
P
F
&œ œ ˙
67
I
F
˙.
la,
to
Ó
UŒ
˙.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
C œ œœ˙
œ #œ œ œ
Œ
f
Œ
˙.
œ œ ˙.
œœ œ œ œ œ
C ˙˙ ..
˙.
.
˙
œ
Œ
u
-5-
Cebula
&œ œ œ œ
78
I
ja
II
ro - zu - miem
F
Œ
œ œ œ
. œ œ
œ
œ
œ
&
84
I
œ œ œ œ
œ
˙
œ
F
Œ œ œ #œ
œ #œ
œ
œ
& ˙.
œ
się
˙
˙
a - ure
& œ œ œ #œ
84
& ˙.
œ?
p
U
3
& 4 œ. ‰ œ
II
ta.
3 œ.
& 4 œ.
œ.
? 43
œ.
90
W nas
W nas
j j‰
#œ . œ
>
t•u - szcze,
‰ Œ
‰ Œ
‰ Œ
‰ Œ
-
t•u - szcze,
Œ
na w•a -sną
#˙
˙
#œ œ
mi
˙. œ
Œ
œ
œ #œ
na
w•a -sną
Œ #œ œ œ
Ó
˙
w
œ œ œ
Œ
la
rubato (a batuta)
j
b œ . œj ‰
>
p
U
& 43 œ . ‰ œ
ta.
o
œœ # œ œœ # œœ
Œ
f
Œ œ
#œ œ
Tempo primo q = 170
90
I
-
˙
≈ Œ
U
-
˙œ œ # œœ œœ
P
‰ ≈ j Kr j Kr ‰
œ œ #œ œ
P
U
≈ Œ ‰ ≈ j Kr j Kr ‰
#œ œ œ œ
U
‰ ≈ b œr Œ Œ
# œœ
p
∑
ne
-
-
ne
rwy,
rwy,
Œ
∑
-6-
Sam
Œ Ó
Œ
œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ œ
Sam się a - ure - o - la - mi
II
œ œœ œœ œ œ
świa - ta, ro - zu - miem:
œ
œ œ œ #œ
f
#œ. ‰ w
ta.
œ œ ˙
˙
œ
-
∑
Ó
˙
jszy brzuch świa
œ
œ œ
œ œ #œ
œ œ
∑
&
-
na - jna - do - bnie - jszy brzuch
78
? œ Œ&
w
œ #œ
˙
na - jna - do - bnie
∑
&
œ œ
˙
œ œ
#˙
chwa - •ę
o
œ #œ
˙
chwa - •ę
o
œ œ #œ œ
w
# wœ
œ œ #œ
˙
pla
˙
pla
43
œ
#œ
3
4
œ #œ
3
w œ
4
#
œ
œ
Œ
w
3
˙
4
˙
F
≈ ≈ ‰ ≈ j j≈
œ # œ.
U
U Fj j
≈ ≈ ‰ ≈ œ #œ ≈
.
Œ
ży - •y,
ży - •y,
U
® . n œr .. ®≈ Œ
# œœ ....
P
w
œ œ #œ
F
Œ
‰ ≈ ® # œœKr œœr . ®‰
# œ œ ..
F
∑
Cebula
j
& Œ œ. #œ
94
I
Œ
œ
Œ
π
‰ # œj œj œj œj # œj Œ
. fl . . .
πi se - kre - tno - ści.
‰ j j j j j Œ
b œ. œ œ. œ. b œ.
fl
i se - kre - tno - ści. √
œ #œ
œ b œœ
‰ ≈.
Œ
Œ
ślu - zy
II
& Œ œ . n œj
Œ
œ
Œ
Œ
ślu - zy
r
& Œ Œ ‰ . b œœ œœ
94
?
∑
b œœ .. œœ.
b œœ
œœ
œœ
.
b œœ
poco meno q = 130 e dolente
U P
Œ
˙.
U P
Œ b˙.
I
I
œ
jest
nam
˙
bœ
jest
nam
®Œ
˙˙ ..
* P
p
°
b˙.
∑
b œœ œœ.
˙
U
œ œ œœ
˙
p
bœ
˙˙
.
piú mosso q = 208
100
I
& ˙
o
II
œ
-
& ˙
o
100
& œ˙
˙
? ˙
˙.
-
œ
dmó - wio
œ
˙.
dmó - wio
œœ
bœ
˙
˙.
œ œ
˙.
˙.
˙.
-
U
Œ
f
œ
Œ
f
œ
ny
U
ny
œ
œ
˙
œ
i - dio - tyzm
˙
-
œ
œ
œ
Œ
Œ
Œ
Œ
i - dio - tyzm
œ
˙
˙
Œ
Œ
Œ
U
Œ
u
œœ
œ
F
œ
œ
œ œ Œ
œ #œ
do - sko - na - •o - ści.
œ
œ
œ
œ œ
do - sko - na - •o - ści.
˙˙
˙
˙
Œ
˙œ
˙ œ Œ
# œœ
œ
˙
œ
Œ
Ciechanów, 17. 10. 2013 r.
Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzności.
Jest sobą na wskroś cebula
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mog•aby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.
Byt niesprzeczny cebula,
udany cebula twór.
W jedej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga.
Echo z•ożone w chór.
W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwa•towna,
a w cebuli cebula,
nie pokretne jelita.
Ona wielekroć naga,
do g•ębi itympodobna.
Cebula, to ja rozumiem:
najnadobniejszy brzuch świata.
Sam się aureolami
na w•asną chwa•ę oplata.
W nas - t•uszcze, nerwy, ży•y,
śluzy i sekretności.
I jest nam odmówiony
idiotyzm doskona•aości.
-7-
Œ
Joannie Podwojewskiej
Cebula
Chór
ca. 2'06"
P
q = 170
& 43
I
∑
∑
Œ œ
œ
muz.: Artur Żuchowski (2013)
sł.: Wisława Szymborska
œ #œ #œ
˙.
F jakby kontynuując jakiś już utwór, który dawno temu został rozpoczęty
Œ #˙
˙.
& 43 Œ œ # œ œ # œ œ
#˙
Co i - nne-go ce - bu
II
Co i - nne-go ce -
bu
-
F
j
& #œ œ œ #œ œ ‰#œ #œ #œ œ
8
I
nie ma wnę - trzno - ści jest
II
& œ. ‰ œ
ści.
Jest
15
I
& #œ #œ œ
czno
II
-
& ˙.
czno
-
#œ
so
-
& #˙
bą
j
œ ‰ œ
œ
œ
28
I
II
‰ #œ
bie
ce
j
œ ‰ Œ
bu - la,
na
Œ
-
Œ
˙
nia,
-
sto - pnia
-
wnątrz,
œ
la
bez prze - ra
- że
we - jrzeć
œ œ œ
œ #œ œ
ce - bu - la
bez - prze - ra
#œ #œ œ
- że
we - jrzeć
j
œ‰ œ œ
-
-
© Artur Żuchowski
nia;
˙
nia.
-
F
#œ #œ œ
rdze - nia, mo - że
˙.
ce - bu - li -
Œ
#œ #œ
la - sta
œ #œ œ
gła - by
-
ce - bu - li -
#˙
P
Œ œ
œ
j
œ ‰ #œ
na
œ œ #œ
œ
#˙
do
O -
œ #œ œ
do sto- pnia
ze
#œ
mo
œ œ #œ
-
Œ
œ
ma wnę - trzno
P
œ œ œ
Ce - bu
œ
bu
nie
˙
˙.
œ #œ
˙.
∑
ce - bu - lo - wa do
#˙
na
la
Ce - bu - la - sta
œ #œ œ œ #œ
˙
wnątrza,
& œ.
& #œ
-
œ
˙
-
œ
‰#œ
œ.
ści... ...ce - bu - la...
œ. ‰ Œ
-
-
œ
ce - bu - lą
œ #œ
Œ
la.
-
#œ œ
˙.
F
Œ
œ #œ
ści;
& ˙.
ze
œ
na wskroś ce - bu
ce - bu - lo - wa do rdze
II
#œ œ
œ #œ œ
Œ Œ
œ
O
na wskroś ce - bu - lą,
œ œ œ #œ ˙.
21
I
˙
la.
Œ
˙
˙.
w sie
#œ
ce - bu - la...
W nas
œ
wsie - bie
œ Œ Œ
F
Œ
˙
na
œ
ce -
P
Œ œ #œ
...le - dwo
œ
œ œ œ
o - bczy -zna
i
Cebula
35
I
∑
& #œ œ Œ
skó - rą...
II
j
j
j j
# œ ‰ œ œj œ # œ
& #˙.
dzi
-
kość
P
&˙
#œ œ œ
˙
...przy - kry - ta
le
œ œ #œ
le - dwo skó- rą
a
II
œ
œ
na
-
-
∑
&
œ
przy - kry - ta
to - mia gwał
Œ
to
-
-
œ #œ
#œ
œ œ
œ
...a
w ce -
& #˙
œ
nie
II
& ˙
œ
œ
œ œ
f
& œ œ Œ
U 4 p
Œ Œ Œ 4 ˙.
do - bna.
60
I
&˙
...ce - bu - la...
la,
II
&œ œ ˙
ce - bu - la
.
& œ œ œ œ
67
I
#˙
twór.
li - ta.
&
œ. œ œ œ
œ œ œ
Œ œ
œ
œ
i czwa
œ
cia
#œ
œ
œ
-
Œ Œ #œ
- 2 -i
œ œ œ
do głę - bi
i - ty - mpo -
#œ œ #œ
œ w
w
ce - bu
-
œ Œ ˙
˙
˙
ga,
u
œ œ. Ó
czwa - rta.
da - ny
œ œ œ œ
a
W mnie - jszej wię- ksza
Do
-
w na -stę - pnej
œ œ œ Œ œ w
˙.
rta.
i - ty - mpo -
Œ œ
œ
œ
œ Œ ˙
-
œ #œ œ
do głę - bi
la,
F
œ Œ ˙
-
œ œ œ
nie - sprze-czny
dnej po pro - stu dru
j
œ. ‰ # œ ˙
-
œ
ce - bu
...ce - bu - la... ...ce - bu - la...
rta, ko - le - jna, czy - li trze
œ œ œ.
w
Œ œ œ #œ Œ œ œ Ó
œ.
.
œ œ œ œ
œ # œ œ.
P
˙.
œ œ ˙
-
œ
#œ
O - na wie - lo - kroć na - ga,
nie - sprze -czny
ko - le - jna, czy - li trze - cia
II
ce - bu - la,
a w ce - bu - li
O - na wie - lo - kroć na - ga,
∑
œ
W je
œ œ œ œ
wna,
Byt
F
˙.
œ œ. Ó
œ
...ce - bu - la,
j
œ ‰œ
∑
Byt
Œ œ
œ
Œ
œ
i - nte - rny,
∑
q = 130
U
ΠΠΠ44
w nas
œ
j
j j
j
# œ ‰ œ œj œ # œ
j
œ ‰ œ #œ œ #œ
li - ta.
-
je
f
& #œ œ Œ
do - bna.
-
je
krę - tne
po
53
II
krę - tne
po
nie
I
œ
œ
bu - li...
46
I
˙
Œ
œ
w nas...
i - nfe - rno,
#˙.
œ
dwo
#œ œ œ
41
I
-
∑
Œ
˙
œ
za - wa
œ œ œ œ
-
œ
-
F
œ œ œ œ
fu - ga.
Do - śro - dko - wa
fu
śro - dko - wa
œ
˙
˙
-
E -
˙
ga.
Cebula
& œ
œ œ
J J œ
73
I
II
& œ
78
I
II
&
˙.
#œ
cho zło - żo - ne
E
alla breve h = 130
U
Œ
f
C w
Œ
f
C w
-
Ce
-
rit.
Ce
j j j œj
œ #˙
œ œ œ
#œ
-
w chór.
cho
zło - żo - ne
U
w chór.
œ œ œ œ
˙
ja
na - jna - do - bnie
∑
F
Œ œ œ œ
∑
F
Œ œ œ #œ
ro - zu - miem
&
œ œ
-
œ
˙
I
&
œ œ œ #œ
& ˙.
œ
się
˙
a - ure
p
˙
-
o
Tempo primo q = 170
& 43 œ . ‰ œ
90
I
II
W nas
W nas
j j‰
#œ . œ
>
tłu - szcze,
Up
3
& 4 œ. ‰ œ
ta.
ta.
j
& Œ œ. #œ
94
I
-
≈ Œ
U
Œ
& Œ œ . n œj
˙
#œ œ
mi
na
wła -sną
P
‰ ≈ j Kr j rK ‰
œ œ #œ œ
ne
Œ
Œ
œ
na wła -sną
#˙
ne
Œ
ślu - zy
II
-
Œ
Œ
ślu - zy
∑
f
#œ. ‰ w
ta.
-
chwa - łę
˙
o
pla
˙
œ #œ
˙
chwa - łę
Sam
o
pla
3
4
œ
#œ
3
œ #œ 4
F
≈ ≈ ‰ ≈ j j≈
œ # œ.
Œ
U
U Fj j
≈ ≈ ‰ ≈ œ #œ ≈
.
rwy,
-
œ œ
#˙
Ó
Ó
œ œ ˙
P
U
≈ Œ ‰ ≈ j Kr œj œKr ‰
#œ œ
tłu - szcze,
œ
la
rubato (a batuta)
j
b œ . œj ‰
>
U
˙
-
œ œ œ œ
to
la,
świa - ta, ro - zu - miem:
Sam się a - ure - o - la - mi
II
la,
-
˙
˙
Œ œ
˙
bu
jszy brzuch świa
œ
-
w
na - jna - do - bnie - jszy brzuch
84
bu
w
œ #œ
˙
˙
w
ży - ły,
rwy,
Œ
ży - ły,
π
‰ # œj œj œj œj # œj Œ
. fl . . .
πi se - kre - tno - ści.
‰ j j j j j Œ
b œ. œ œ. œ. b œ.
fl
i se - kre - tno - ści.
poco meno q = 130 e dolente
U P
Œ ˙.
U P
Œ b˙.
I
I
˙
œ
jest
nam
˙
bœ
jest
nam
piú mosso q = 208
100
I
& ˙
o
II
œ
-
dmó - wio
-
U
Œ
Œ
f
œ
ny
-
œ
˙.
dmó - wio
˙
-
ny
œ
œ
i - dio - tyzm
U
& ˙
o
˙
˙.
f
œ
-3-
œ
œ
i - dio - tyzm
œ
œ #œ
œ œ Œ
do - sko - na - ło - ści.
œ
œ
œ
œ œ
do - sko - na - ło - ści.
Œ
Joannie Podwojewskiej
Cebula
ca. 2'06"
muz.: Artur Żuchowski (2013)
sł.: Wisława Szymborska
q = 170
Fortepian
3
&4
∑
?3
4
∑
8
& #œ œ œ #œ œ
F
? Œ
Œ
#œ œ œ
œ
& #œ #œ œ
œ œ
?
œ
15
& # # ˙˙˙
21
Œ
#œ
œ
Œ Œ
œ œ
Œ
Œ
œ œ #œ œ
œ
#œ J
#œ
œ œ
&
œ
œ
Œ
œ
œ # œ # œ œœ # œ
œ #œ
œ œ œ ? Œ
œ œ œ
œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ
#œ œ
j j j
‰
‰
œ
‰ # œœ ‰ œœ Œ œ # œ
œ
&
œ #œ
œ
œ
pœ
œ
#œ
œ
Œ?
œ œ œ
œ Œ Œ
œ œ
#œ #œ
#œ #œ #œ
œ
œ
œ
& œ #œ œ œ #œ
Œ
&
Œ
œ œ
?
œ œ # œ œœ # œ œ œ # œ # œ
#
œ
œ
Œ ‰ œ #œ
F #œ œ #œ
œ
Œ Œ ‰J
#œ Œ Œ
œ
˙.
F
œ œ œ œ œ œ # œœ # œœ œœ # œœ
28
œ
œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ Œ
? Œ œ #œ œ Œ Œ
?
œœœ Œ
œ œ
# œœ Œ
œ œ œ # œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ #œ
P
œ œ #œ #œ œ
#œ œ œ
Œ œ
∑
& œœ œœ
œ œ œ
Œ œ # œœ
œœ # œœ œ
œ œ œ
# œœ # œœ œœ
˙.
# œ # œœ œœ
© Artur Żuchowski
œ
J‰ Œ Œ
P
j
œ‰ œ
œ #œ
œ #œ œ
œ œ
#œ
∑
œ œ œ
Cebula
# œ # œ œJ
œ œ
‰
& œ œ œ
35
& œ #œ œ
œ
#œ œ
#
œ
œ
œ
#
œ
&‰ J
41
& œJ ‰ Œ
Œ
Œ
œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ
œ #œ œ
œ œ œ j‰
œ œ œ œ œ #œ #œ œ
œ
œ
J
œ
œ œ #œ œ
œ
œ #œ
J
œ
œ #œ #œ œ œ
#œ œ œ
œ
œ #œ
J
œ
q = 130
œ œ UŒ 4
4 w
œf U p
ΠΠ44
∑
p
œœ œ œœ œœ
Œ
˙.
Œ ˙.
˙.
œ
œ #œ œ
œ
œ
Œ Œ
#œ
-2-
œœ
Œ ˙
œ œ
Œ
œ œ œ œ
œ #œ œ œ
œ
˙.
œ Œ ˙
w.
. Ó
.
Œ F˙ .
œ
˙.
œ
œ
œ œ œ. Œ œ
˙
.
œ
&œ ˙
#œ
œ œ œ Ó
˙.
.
. Œ. Ó
.
.
œ œ
Œ
˙
œ
b
˙
˙
˙
˙
.
?Œ
Ó
Ó
Ó œ œ
F
P
œ œ
P
F
œ œ œ œ
œ œ
&
.
œ œ œ œœ
?
œ œ
œ Œ Ó
œ
œ œ # œœ # œœ œœ œ
#œ
Œ # œœ Œ b # œœ Œ # # œœ
œ œ œ
œ œ œ
P
Œ ˙˙
œ œ
.
œ
œ
œ œ Œ
˙. .
˙.
œ
J
œ #œ #œ œ
œ
60
67
œ
œ
# œ œœ œ
œ #œ œ œ #œ
#œ œ œ #œ œ
œ # œ # œœ # œœ œj ‰ Œ # œœ Œ # œ
&
œ
œ œ œ œ œ
#œ œ œ #œ œ
?
Œ
œ #œ #œ œ œ Œ
&
œ œ
& Œ
œ œ œ
?
œ
œ
#œ œ œ œ #œ œ #œ
46
53
œ
œ
œ
Œ b œœœ Œ
œ œ œ
. Œ
œ˙ œ ˙ œ
.
œ.
Œ Ó
.
˙
œ œ œ ˙
˙.
œ ˙.
.
w
w
w
w
w
œ. œ œ œ
œ
œ
œœ œœ
œ
œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
œ ˙
œ .
w
Œ œ ˙
Ó
Œ œœ
Cebula
rit.
œ œ œ œ #œ œ
Ó
? œ œ #œ œ œ œ œ #œ
œ
#œ Œ
Œ
. œ œ
œ
œ
œ
&
?œ Œ
&
& œ œ œ #œ
& ˙.
œ?
‰
‰
‰
‰
.
& 43 œœ .
œ.
? 43
œ.
Œ
Œ
Œ
Œ
∑
œ
œ œœ œœ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ
b œœ .. œœ.
b œœ
œœ
œœ
.
Œ
# wœ
w œ œ œ
Œ
œ œ #œ
b œœ
U
® . r .. ® ≈ Œ
# n œœœ ....
P
∑
Œ
‰ ≈.
Œ
b œœ œœ.
Œ Ó
œ œ #œ œ
w
˙œ œ # œœ œœ
Œ #œ œ œ
Ó
˙
U
‰ ≈ œr Œ
# b œœ
p
∑
94
?
œ
œ #œ
rubato (a batuta)
Œ
r
.
Œ
Œ
‰
b
œ
&
œ œœ
C œ œœ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
œ œ ˙.
œœ œ œ œ œ
C ˙ ..
.
˙
˙
œ
˙. œ
œ
œ # Œœ
œ
œœ # œ œœ # œ
Œ
f
Œ œ
#œ œ
Tempo primo q = 170
90
œ
œ œ
œ œ #œ
œ œ
84
UŒ
u
œ œ œ œ
78
alla breve h = 130
˙œ .
#œ œ œ Œ
Œ
˙.
˙.
Œ
& œ˙
73
√
œ #œ
p
Œ
w
œ œ #œ
F
3
w
œ
4
#
œ
œ
Œ
w
˙
43
˙
‰ ≈ ® # œKr œr . ® ‰
# œœ œœ ..
F
∑
poco meno q = 130 e dolente
œ b œœ ®UŒ
˙ ..
˙
* P
°
b˙.
∑
œ œ œ
œ
˙
p
piú mosso q = 208
100
& œ˙
˙
? ˙
˙.
œ
œœ
bœ
œ œ
˙.
˙.
˙.
œ
œ
˙
˙˙
œ
Œ
Œ
Œ
U
Œ
u
-3-
œœ
œ
F
œ
Œ
Œ
Œ
Œ
˙˙
˙
˙
# œœ
œ
˙œ
˙
œ
˙
bœ
˙˙
.
œ
Œ
Œ
Œ