2015-01-27 Enwebiad Corff Allanol

TAFLEN BENDERFYNIAD AELOD CABINET
CABINET MEMBER’S DECISION NOTICE
PWNC/SUBJECT:
ENWEBIAD I GORFF ALLANOL / NOMINATION TO AN OUTSIDE BODY
AELOD CABINET/CABINET MEMBER
Cynghorydd Ioan Thomas – Aelod Cabinet Tai, Gofal Cwsmer a Llyfrgelloedd
Councillor Ioan Thomas – Cabinet Member Housing, Customer Care and Libraries
PENDERFYNIAD/DECISION
Enwebu’r Cynghorydd John Wyn Williams i gynrychioli’r Cyngor ar Gartrefi
Cymunedol Gwynedd
Nominate Councillor John Wyn Williams to represent the Council on Cartrefi
Cymunedol Gwynedd
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD/REASONS FOR THE DECISION
Ar ddechrau tymor bob Cyngor mae gofyn enwebu aelodau i gynrychioli Cyngor
Gwynedd ar restr o gyrff allanol.
Mae’r Cynghorydd Sian Gwenllian a fu’n cynrychioli’r Cyngor ar Cartrefi Cymunedol
Gwynedd ers 30 Mehefin 2014 wedi penderfynu ymddiswyddo, ac ar 13 Ionawr 2015
penderfyniad Arweinydd y Cyngor Dyfed Edwards oedd enwebu’r Cynghorydd Ioan
Thomas i gymryd ei lle.
Yn dilyn newidiadau i gyfrifoldebau Aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd, a chyn iddo
ddechrau gweithredu fel Cyfarwyddwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd, daeth yn amlwg
y byddai gwrthdaro rhwng cyfrifoldebau’r Cynghorydd Ioan thomas fel Aelod Cabinet
gyda Chyfrifoldeb am Dai â swydd Cyfarwyddwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd.
I sicrhau tryloywder mae’r Cynghorydd Ioan Thomas yn enwebu’r Cynghorydd John
Wyn Williams i gymryd sedd y Cynghorydd Siân Gwenllian.
At the start of every Council term it is required to nominate members to represent
Gwynedd Council on a list of outside bodies.
Councillor Sian Gwenllian who has represented Gwynedd Council on Cartrefi
Cymunedol Gwynedd since 30 June 2014 has decided to resign, and on 13th January
2015 the Council Leader Dyfed Edwards decided to nominate Councillor Ioan
Thomas to take her place.
Following changes in the responsibilities of Gwynedd Council Cabinet Members, and
before he had started in his role as a Director of Cartrefi Cymunedol Gwynedd, it had
become apparent that there would be conflict between Councillor Ioan Thomas’
responsibilities as Cabinet Member with responsibility for Housing and the role of a
Director of Cartrefi Cymuned Gwynedd.
In order to ensure transparency, Councillor Ioan Thomas has nominated Councillor
John Wyn Williams to replace Councillor Siân Gwenllian.
YSTYRIAETHAU PERTHNASOL/ RELEVANT CONSIDERATIONS
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL/VIEWS OF STATUTORY OFFICERS
1. Y Prif Weithredwr/Chief Executive:“Dim i’w ychwanegu” / “Nothing to add”
2. Swyddog Monitro/ Monitoring Officer:“Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb” / “Nothing to add
regarding propriety”
3. Prif Swyddog Cyllid/Chief Finance Officer:“Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.” / “Nothing to add from a
financial propriety perspective.”
BARN YR AELOD LLEOL/VIEW OF LOCAL MEMBER
Dim yn fater lleol.
Not a local matter.
LLOFNOD /SIGNED
DYDDIAD/DATE
27/01/2015