JUHEND NÕMME

Alexela Noorte Alpituuri III etapp
Võistlusteade/Notice of Race
1. Korraldav kogu: Nordiko Spordiklubi
1. Organising authority: Nordiko Sportclub
2. Aeg ja koht: 14.02.2015
Nõmme Lumepark
2. Time&date: 14.02.2015
Nõmme Lumapark, Tallinn
3. Võistlusala: 2 x slaalom
3. Dicipline: 2 x slalom
4. Reeglid
Võistlus viiakse läbi vastavalt FIS-i
mäesuusamäärusele, mis on kohandatud
vastavalt tingimustele (nt rajapikkus).
4. Rules
The competition will be governed by the
rules as defined by FIS and could be changed
regarding the conditions (e.g length of track).
5. Osalejad
5. Entries
5.1 Võistlus on avatud järgmistele 5.1 The competition is open to following
vanuseklassidele:
groups:
U10 (s. 2005 ja hiljem)
U10 (born 2005 or later)
U12 (s. 2003-2004)
U12 (born 2003-2004)
U14 (s. 2001-2002)
U14 (born 2001-2002)
5.2 Liftipilet võistlejatele 5 €, treeneritele 5.2 Liftticket prize for racers is 5 €, and for
tasuta.
trainers, there is no fee.
6. Registreerimine
6.1 Oma osalussoovist tuleb teatada e-maili
või telefoni teel ja osavõtutasu tuleb maksta
enne 12.02.2015 kell 18.00.
e-mail: [email protected]
telefon: +372 53 46 1998
6.2 Hilinenud osavõtuavaldused
aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse
hilinenud osavõtutasu ning võistleja on
sunnitud startima oma vanuseklassis
viimasena.
6.3 Osavõtutasud:
Osavõtutasu Hilinenud osavõtutasu
Suusaliidu liikmesklubide sportlastele
3€ *2
(2 võistlust) 6€ *2
(2 võistlust)
liikmesklubisse mitte kuuluvatele
sportlastele 5€ *2
(2 võistlust) 10€*2
(2 võistlust)
6.4 Osavõtumaksu palume üle kanda
Nordiko spordiklubi SEB arveldusarvele
EE281010220018530015 (selgitus: võistleja
nimi ja vanuseklass või klubi nimi juhul kui
tasutakse terve klubi korraga) või tasuda
hilinenud osavõtutasu 14s.02.2015 enne
08.00 kohapeal sularahas.
6.5 Võimalus on registreerida ka ühe klubi
sportlased korraga edastades MS Exceli fail
osalejate nimekirjaga peakohtunikule. Näide:
Perek.nimi. Eesnimi
Klass
Sünniaasta
Mets Mari U10 2006
6. Registration
6.1 All competitors shall complete
registration by e-mail or phone and the entry
fee must be paid before 12.02.2015 at 18.00.
e-mail: [email protected]
phone: +372 53 46 1998
6.2 Late entries will be accepted under
payment of late entry fee and in condition
that competitor will start in the end of his/her
age group.
6.3 Entry fees:
Entry fee
Late entry
fee
Member of Estonian Ski Fed.
3€
*2
(2competions) 6 € *2
(2 competions)
Non-member of Estonian Ski Fed. 5 € *2
(2competions) 10 €*2
(2 competions)
6.4 Entry fee shall be paid by bank transfer
to Nordiko Spordiklubi account in SEB
bank:
IBAN EE281010220018530015
SWIFT EEUHEE2X stating the name and
age group or name of club (if paying all in
once) in payment details, or a late entry fee
in cash before 8:00AM 14.02.2015.
6.5 There is also an opportunity to registrate
all members of one club in once forwarding a
MS Excel fail to chief judge. Example:
Last name
First name
Group Birth
year
Mets Mari U10 2006
1 – halvim sooritus, mis elimineeritakse üldarvestusest (nt. DNF). / Weakest race will be
eliminated from overall results (e.g. DNF).
7. Ajakava
Pühapäev, 14. veebruar
I võistlus
08:00 Registreerimise lõpp
09:00-09:15 Rajavaatlus
09:25 Esimese sõidu start
10:10-10:25 Teine rajavaatlus
10:35 Teise sõidu start
II võistlus
10:50-11:05 Rajavaatlus
11:15 Esimese sõidu start
12:00-12:15 Teine rajavaatlus
12:25 Teise sõidu start
ASAP autasustamine
7.1 Treenerite ja võistlusametnike koosolek
toimub 13.02.2015 kell 20.00 Nõmme
lumepargi kohvikus. Koosolekul jaotatakse
ka võistlusnumbrid. Juhul kui võistleja
esindajat pole kohal, saab numbri kätte
võistluspäeva hommikul.
8. Punktiarvestus Alpituuri
8.1 Alpituuri sarja võistlustel kasutatakse
vähempunktisüsteemi alljärgnevalt:
1. koht 10 punkti
2. koht 8 punkti
3. koht 7 punkti jne.
8.2 1-4 võistlust tähendab ühte mahaviset1 ja
5-8 võistlust kahte mahaviset
8.3 Plaanitud on 8 võistlust.
8.4 Kui kahel võistlejal sama punktide
summa, siis võidab see kellel rohkem
esikohti, kui need ka samad, siis loevad
teised kohad jne. Kui kõik kohad on samad,
siis loeb see, kes oli viimasel võistlusel
parem.
7. Schedule
Sunday, February 14th
I race
08:00 End of registration
09:00-09:15 Course inspection
09:25 First run
10:10-10:25 Second course inspection
10:35 Teise sõidu start
II race
10:50-11:05 Course inspection
11:15 First run
12:00-12:15 Second course inspection
12:25 Second run
ASAP prize giving ceremony
7.1 Meeting of coaches and officials will
take place 13.02.2015 at 20.00 in Nõmme
lumeparks Cafe. Bib numbers will be
provided at the meeting. If there is no
representative of competitor, numbers will be
given in the race day morning.
8. Format and scoring for Alpine tour
8.1 The low point scoring system is used as
follows:
1st place 10 points
2nd place 8 points
3rd place 7 points etc.
8.2 1-4 races means one discard1 and 5-8
races means 2 discards.
8.3 8 races are planned.
8.4 In case two racers have the same amount
of points, wins the one, who has more first
places, if both have the same amount, then
wins the one, who has more second places
etc. If all the results are same, then wins the
one who was better in the last competition.
9. Prizes
9. Auhinnad
For TOP 3 in every class, there is a prize. For
Igas vanuseklassis TOP 3-le, antakse auhind. U10 every racer, gets a diploma.
Klassis U10, saab diplomi iga võistleja.
Whole tour prizers are given to every class
Kogu tuuri auhinnad jagatakse iga klassi TOP 3.
TOP 3-le.
9. Vastutus
Eesti Suusaliidu mäesuusatamise alakomitee
jätab endale õiguse teha võistluste ajakavas
muudatusi juhul kui selleks on mõjuvad
põhjused. Korraldav kogu ei võta endale
mingit vastutust võistluste eel, võistluse ajal
ega pärast võistlust tekkinud materiaalse
kahju või õnnetuste eest.
9. Liability
Estonian Ski Association alpine skiing subcommittee leaves itself an opportunity to
make changes in schedule for good reasons
(e.g. weather). The organizing authority will
not accept any liability for material damage
or personal injury prior, during or after the
race.
10. Kontakt
Peakohtunik: Jan-Erik Luik
[email protected]
+372 53 46 1998
Rajameistrid: Nils Kroon ja Peeter Siim
10. Contact
Chief judge: Jan-Erik Luik
[email protected]
+372 53 46 1998
Course setters: Nils Kroon ja Peeter Siim
1 – halvim sooritus, mis elimineeritakse üldarvestusest (nt. DNF). / Weakest race will be
eliminated from overall results (e.g. DNF).