Health Survey Conwy

Arolwg Gofal Iechyd
Victor Babu’s
Healthcare Survey
Victor Babu
(01745) 826528
[email protected]
www.victorbabu.com
u
b
a
B
r
o
t
c
i
V
Dr
Dr Victor Babunt,
rescent,
4 Paradise Caenmawr
Penm
6AR
Co n wy L L 3 4
e Cresce
3 4 Paradis maenmawr
Pen
4 6AR
Co n wy L L 3
Annwyl Gyfaill,
ter o bwys.
fal iechyd yn fa yn y DU.
go
n
ei
ae
m
y,
w
ha
n ymhlith yr uc
Yma yn Abercon
n preswylwyr hy ol.
ei
an
nr
ca
ae
M
yd da yn hanfod
Mae gofal iech
i
chyd sydd wed
ol yn y maes ielaeth o wasanaethau
yn
si
fe
of
pr
r
iw
n rheo
n
Fel gweith
feddyg ac mew
am ddyfodol ei
gweithio fel llaw rdal, mae gennyf bryderon
iechyd yn ein ha
chyd lleol.
gwasanaeth ie
u'r arolwg
nudau i gwblha wodraeth
fu
o
g
di
hy
yc
d
Ly
mry
ui
Pe baech yn cy gallu cyflwyno'r canlyniada a yn
yn
ym
l
n
el
w
as
gw
bu
yd
n,
ch
ie
hw
dd dros gofal
Cymru ac ymla
Aberconwy.
(01745) 826528
[email protected]
www.victorbabu.com
Dear Resident
Published and promoted by C.Humphreys on behalf of V.Babu (Liberal
Democrat) both at 4 Paradise Crescent, Penmaenmawr, Conwy LL34 6AR.
Printed by D2P, Builders Street West Llandudno, Conwy LL30 1HH
Victor Babu
es in
le of North Wal
serve the peop Executive. As your
to
ge
ile
iv
pr
t
It's a grea
a Health
ay, I want
a Surgeon and
my capacity as t Candidate in the election in M care
lth
ra
ea
oc
H
the
Liberal Dem
feedback about
le
ab
lu
va
ur
yo
y.
tituenc
to gather
Aberconwy cons
Services in the
le
present the peop
opportunity to re Health Board as
e
th
d
ha
I
,
ly
nt
waladar
Until rece
on the Betsi Cad Chair of the
e
of North Wales
th
as
d
rsonal
ember an
an Associate M up but this survey and your pee
ro
m
G
lp
's
er
he
ld
ation to
Stakeho
me further inform
stories will give the service impacts on you.
understand how
and I
rtant to all of us
po
im
lly
ta
vi
is
ical
vice
king in the med
Our Health Ser
perience of wor s in North Wales will help
ex
y
m
at
th
ow
kn
ar
a number of ye
profession over ctive voice in Westminster.
fe
me to be your ef
Victor Babu
3) Ydych chi neu un o’ch teulu wedi bod i Uned
Ddamwain ac Argyfwng neu man anafiadau yn
ystod y ddwy flynedd diwethaf? Os do, lle?
1) Ydych chi wedi ymweld â’ch meddyg teulu yn
ystod y ddwy flynedd diwethaf? Os do, pa mor
fodlon oeddech chi â’r driniaeth gawsoch chi?
Naddo
Do
Llandudno
Do
Naddo
Yn fodlon iawn
Yn anfodlon
Yn fodlon
Yn anfodlon iawn
Naill ai n fodlon nac yn anfodlon
2) O’ch profiad chi, pa mor fodlon ydych chi gyda’r
amser sy’n rhaid aros i weld eich meddyg teulu?
Yn fodlon iawn
Yn anfodlon
Yn fodlon
Yn anfodlon iawn
Naill ai n fodlon nac yn anfodlon
Glan Clwyd
Bangor
4) Aethoch chi i’r Ysbyty mewn ambiwlans? Am faint
oedd rhai i chi aros iddo gyrraedd?
Do
Naddo
Ambiwlans Awyr
Llai nac 8 munud
35-45 munud
8-15 munud
45-55 munud
15-25 munud
Mwy na 55 munud
25-35 munud
5) Ydych chi neu aelod o ch teulu wedi bod mewn
adran cleifion allanol yn ystod y ddwy flynedd
diwethaf? Os do, pa mor hir oedd y rhestr aros?
Do
Naddo
1) Have you visited your GP in the last two
years? If yes, how satisfied were you with
your treatment?
wythnos
Yes
No
Very satisfied
Dissatisfied
Satisfied
Very Dissatisfied
Neither satisfied nor dissatisfied
2) In your experience, how satisfied are you
with waiting times to see your local GP?
Very satisfied
Dissatisfied
Satisfied
Very Dissatisfied
Neither satisfied or dissatisfied
3) Have you or a member of your family
Attended an Accident and Emergency or Minor
Injuries unit in the past 2 years? If yes, where?
No
Yes
Llandudno
Glan Clwyd
Bangor
4) Did you travel to Hospital in an ambulance? How
long did did you have to wait for it to arrive?
Yes
No
Air Ambulance
Less than 8 minutes
35-45 minutes
8-15 minutes
45-55 minutes
15-25 minutes
More than 55 minutes
25-35 minutes
5) Have you or a member of your family been
an outpatient in the past two years? If yes,
how long was the waiting list?
Yes
No
Weeks
6) Were you allowed to choose where you
received your treatment? Which hospital did
you go to?
6) Gawsoch chi ddewis lle i gael eich triniaeth? I
ba ysbyty aethoch chi?
Naddo
Do
Yes
Ysbyty:
Naddo
Ysbyty:
9) Oedd gennych unrhyw gwynion am eich
triniaeth?
Oedd
Nac oedd
Oeddech chi'n hapus efo'r ymateb i'ch cwynion?
Oeddwn
Nac oeddwn
10) Oedd gennych unrhyw bryderon am heintiau (fel
MRSA neu Clostridium Difficile) yn ystod eich
ymweliad?
Oedd
Nac oedd
11) Oeddech chi’n gwybod mai Llywodraeth
Lafur Cymru sy’n gyfrifol am ein Gwasanaeth Iechyd?
Yes
“Rwyf yn adnabod Victor ers nifer o
flynyddoedd. Mae ganddo wybodaeth drylwyr
o'n Gwasanaeth Iechyd a'r heriau mae yn ei
wynebu dros y blynyddoedd nesa. Buasai'n
gwneud Aelod Seneddol ardderchog.”
Aled Roberts AC
“I’ve known Victor for a number of years. He has
an in-depth knowledge of our Health Service and
the challenges it faces over the next few years.
He would make an excellent MP”
Aled Roberts AM
Eich barn
Ar raddfa o 1 (lleiaf) i 5 (mwyaf), pa mor debygol
ydych chi o bleidleisio dros y pleidiau canlynol?
Y Ceidwadwyr 1 2 3 4 5
Llafur
Do
Victor has
been a doctor
for over 25
years and has
been a
Surgeon in
Glan Clwyd
Hospital for
11 years.
7) Have you or a member of your family been
an inpatient within the past two years? If yes,
how long was the waiting list?
wythnos
Naddo
8) Gawsoch chi ddewis lle i gael eich
triniaeth? I ba ysbyty aethoch chi?
Do
No
Hospital:
7) Ydych chi neu aelod o ch teulu wedi bod yn yr
ysbyty am noson neu fwy yn ystod y ddwy
flynedd diwethaf? Os do, pa mor hir oedd y
rhestr aros?
Do
ABOUT VICTOR BABU
Naddo
12) Defnyddiwch yr adran hon i sôn am eich
profiadau gyda’ n gwasanaeth iechyd lleol.
Defnyddiwch ddarn arall o bapur os oes angen.
1 2 3 4 5
Y Democratiaid Rhyddfrydol 1 2 3 4 5
Plaid Cymru
1 2 3 4 5
Mae’n bosib y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a’u cynrychiolwyr etholedig yn defnyddio’r
wybodaeth hon i gysylltu â chi am faterion a allai fod o ddiddordeb i chi. Fe all hyn ddigwydd
yn awtomatig. Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg os nad oes arnoch chi eisiau clywed gennym ni
am rai pethau, neu yn wir, os nad oes arnoch chi eisiau clywed gennym ni o gwbl.
No
Weeks
8) Were you allowed to choose where you
received your treatment? Which hospital did
you go to?
Yes
No
Hospital:
9) Did you have any complaints about your
treatment?
Yes
No
Were you happy with the way they were dealt with?
Yes
No
10) Did you have any concerns about infections
(such as MRSA or Clostridium Difficile) during
your visit?
Yes
No
11) Were you aware that the NHS is run by
the Welsh Labour Government?
Yes
No
12) Use this space to tell us about your
experiences with our local health service.
Attach another piece of paper if necessary.
Your views
On a scale of 1 (lowest) to 5 (highest), how likely
are you to vote for the following parties?
Conservative
1
2
3
4
5
Labour
1
2
3
4
5
Liberal Democrat 1
2
3
4
5
Plaid Cymru
1
2
3
4
5
Other___________1
2
3
Enw:
Name:
Cyfeiriad:
Address:
Cod Post:
Postcode:
Ebost:
Email:
Ffôn:
To return, put the survey in an envelope and
send it to: Lib Dems, FREEPOST RTLX-LLXCUJGS, 4 Paradise Crescent, Penmaenmawr
LL34 6AR
4
5
The Lib Dems and their elected representatives may use the information you provide to contact
you about issues you may find of interest. Some of these contacts may be automated. You can
opt out of some or all contacts at any time by contacting us. If you feel at any time that your views
have changed, please get in touch to let us know.
Your details
Eich manylion
I ddychwelyd y daflen hon rhowch mewn amlen
a'i anfon i: Democratiad Rhyddfrydol, POST
RHAD RTLX-LLXC-UJGS, 4 Paradise Crescent,
Penmaenmawr LL34 6AR
He lives with his wife and family in Colwyn Bay.
He represented the people of North Wales
on the Health Board of the Betsi Cadwalader
University Health Board, which runs hospitals
in North Wales, for many years.
He is also a Surgery Examiner for the Royal
Medical Colleges, A General Medical Council
Performance Assessor and a Keele University
Visiting Speaker.
Phone: