RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, de la Direcció General de

Num. 7460 / 06.02.2015
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
3619
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, de la Direcció
General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual
s’establixen les zones remotes a la Comunitat Valenciana i
s’autoritza en elles el soterrament controlat dels cadàvers
generats en les explotacions ramaderes. [2015/942]
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2015, de la Dirección
General de Producción Agraria y Ganadería, por la que se
establecen las zonas remotas en la Comunitat Valenciana y se
autoriza en ellas el enterramiento controlado de los cadáveres generados en las explotaciones ganaderas. [2015/942]
El Reglament (CE) 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell,
de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’establixen les normes sanitàries
aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats
al consum humà (SANDACH), regula les condicions en què ha de realitzar-se’n l’arreplega, el transport i l’eliminació.
L’esmentat Reglament establix en l’article 19.1 excepcions al
règim general d’eliminació dels subproductes d’origen animal, i en el
seu apartat b) regula els SANDACH procedents de zones remotes, els
quals podran ser eliminats per mitjà d’incineració, soterrament in situ,
o altres mitjans, davall supervisió oficial, que previnga riscos per a la
salut pública i la salut animal.
El Reglament (UE) 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de
2011, pel qual s’establixen les disposicions d’aplicació del Reglament
(CE) 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, abans mencionat,
establix en l’article 15 les condicions en què haurà de dur-se a terme
la incineració i el soterrament de subproductes animals en les zones
remotes que es declaren.
De la mateixa manera, en la legislació nacional es regulen per mitjà
del Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria de subproductes d’origen
animal no destinats al consum humà, en relació amb els subproductes
generats en les explotacions ramaderes.
D’acord amb el que establix el Reial Decret 1131/2010, de 10 de
setembre, pel qual s’establixen els criteris per a l’establiment de les
zones remotes als efectes d’eliminació de certs subproductes animals
no destinats a consum humà generats en les explotacions ramaderes,
s’ha realitzat un estudi basat en criteris objectius per a definir les zones
remotes en esta comunitat autònoma.
Per tot això, en virtut del que establix l’article 70 de la Llei 5/1983,
de 30 de desembre, del Consell (modificada per la Llei 12/2007, de 20
de març), basant-se en les competències establides en el Decret 89/2014,
de 13 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i
Funcional de la Presidència i de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resolc:
El Reglamento (CE) 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano (SANDACH), regula las condiciones
en las que debe realizarse la recogida, transporte y eliminación de los
mismos.
Dicho Reglamento establece en el artículo 19.1 excepciones al
régimen general de eliminación de los subproductos de origen animal,
regulándose en su apartado b) los SANDACH procedentes de zonas
remotas, los cuales podrán ser eliminados mediante incineración, enterramiento in situ, u otros medios, bajo supervisión oficial, que prevenga
riesgos para la salud pública y la salud animal.
El Reglamento (UE) 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero
de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo,
antes citado, establece en su artículo 15 las condiciones en las que deberá llevarse a cabo la incineración y el enterramiento de subproductos
animales en las zonas remotas que se declaren.
Del mismo modo, en la legislación nacional se regulan mediante el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano, en relación con los
subproductos generados en las explotaciones ganaderas.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1131/2010 de 10 de
septiembre, por el que se establecen los criterios para el establecimiento
de las zonas remotas a efectos de eliminación de ciertos subproductos
animales no destinados a consumo humano generados en las explotaciones ganaderas, se ha realizado un estudio basado en criterios objetivos
para definir las zonas remotas en esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 70 de la
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell (modificada por la Ley
12/2007, de 20 de marzo), en base a las competencias establecidas en el
Decreto 89/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia y de la Consellería
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, resuelvo:
Primer
Incloure en la categoria de zones remotes a la Comunitat Valenciana
la relació de municipis especificats en l’annex I de la present resolució,
en virtut del que indica el Reial Decret 1131/2010.
Primero
Incluir en la categoría de zonas remotas en la Comunitat Valenciana
la relación de municipios especificados en el anexo I de la presente
resolución, en virtud de lo indicado en el Real Decreto 1131/2010.
Segon
Autoritzar en les dites zones remotes el soterrament controlat in
situ de cadàvers procedents d’explotacions ramaderes d’acord amb les
condicions especificades en l’annex II de la present resolució.
Segundo
Autorizar en dichas zonas remotas el enterramiento controlado in situ
de cadáveres procedentes de explotaciones ganaderas de acuerdo con las
condiciones especificadas en el anexo II de la presente resolución.
Tercer
En cas d’incompliment del que disposa la present resolució, serà
aplicable el règim d’infraccions i sancions establit en la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, en la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i en la Llei 6/2003, de 4 de
març, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les
responsabilitats civils, penals o d’un altre orde que puguen concórrer.
Tercero
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunitat
Valenciana, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden que puedan concurrir.
Quart
Comunicar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
esta resolució, als efectes del seu trasllat a la Comissió Europea.
Cuarto
Comunicar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente esta resolución, a los efectos de su traslado a la Comisión
Europea.
Num. 7460 / 06.02.2015
3620
Quint
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant del secretari autonòmic d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que s’ha estipulat en els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
en la redacció que en fa la Llei 4/1999.
Quinto
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe
interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con lo estipulado en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999.
Sext
Esta resolució produirà efectes des del dia que es publique en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Sexto
La presente resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 27 de gener de 2015.– El director general de Producció
Agrària i Ramaderia: José Miguel Ferrer Arranz.
Valencia, 27 de enero de 2015.– El director general de Producción
Agraria y Ganadería: José Miguel Ferrer Arranz.
ANNEX I
Zones remotes
ANEXO I
Zonas remotas
Es consideren com zones remotes els municipis següents:
A la província de València:
Se consideran como zonas remotas los siguientes municipios:
En la provincia de Valencia:
– Comarca del Racó d’Ademús: Ademuz, Castielfabib, la Puebla
de San Miguel, Vallanca, Casas Altas i Casas Bajas.
– Comarca de la Vall d’Aiora: Jalance, Jarafuel i Zarra.
– Comarca de Rincón de Ademuz: Ademuz, Castielfabib, Puebla de
San Miguel, Vallanca, Casas Altas y Casas Bajas.
– Comarca de Valle de Ayora: Jalance, Jarafuel y Zarra.
Esta direcció general podrà anul·lar les zones remotes en casos
excepcionals, com davant de l’aparició de determinats brots de malalties
que aconsellen la retirada dels SANDACH, i inhabilitar el soterrament
controlat de determinats cadàvers en les esmentades zones.
Esta Dirección General podrá anular las zonas remotas en casos
excepcionales, como ante la aparición de determinados brotes de enfermedades que aconsejen la retirada de los SANDACH, e inhabilitar el
enterramiento controlado de determinados cadáveres en dichas zonas.
ANNEX II
Prescripcions tècniques per al soterrament de cadàvers procedents
d’explotacions ramaderes en zones remotes
ANEXO II
Prescripciones técnicas para el enterramiento de cadáveres
procedentes de explotaciones ganaderas en zonas remotas
El soterrament de cadàvers haurà de complir les condicions
següents:
1. Assegurar-se que la localització del soterrament estiga allunyada
almenys 250 metres de qualsevol pou o brollador usat com a font d’aigua potable, i almenys 50 metres de qualsevol curs d’aigua, i evitar la
contaminació de les capes freàtiques, o qualsevol dany al medi ambient,
posant especial atenció que el soterrament no supose una alteració negativa dels espais naturals protegits, dels hàbitats i elements geomorfològics de protecció especial.
2. La fossa on se soterren els cadàvers haurà de ser d’una profunditat que permeta cobrir-los de forma completa amb 1 metre de terra per
a evitar l’accés d’animals o plagues.
3. Abans de començar a cobrir els cadàvers, haurà d’aplicar-se una
capa de calç viva de 2 cm en tota la superfície, per a posteriorment
completar el tapament amb terra.
4. Hauran de procedir d’explotacions qualificades i que complisquen la normativa vigent d’EET.
5. Possibilitar les corresponents preses de mostres quan se sol·
liciten per l’autoritat competent.
6. Mantenir un registre en què s’indicaran els aspectes següents:
a) Les dates dels soterraments.
b) La seua localització exacta i,
c) L’espècie i quantitat dels animals soterrats.
Este registre es conservarà durant almenys 2 anys comptats a partir de l’última inscripció, i estarà a disposició permanent de l’autoritat
competent de control per a la seua supervisió.
El enterramiento de cadáveres deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Asegurarse de que la localización del enterramiento esté alejada
al menos 250 metros de cualquier pozo o manantial usado como fuente
de agua potable, y al menos 50 metros de cualquier curso de agua, y
evitar la contaminación de las capas freáticas, o cualquier daño al medio
ambiente, poniendo especial cuidado en que el enterramiento no suponga una alteración negativa de los espacios naturales protegidos, de los
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial.
2. La fosa donde se entierren los cadáveres deberá ser de una profundidad que permita cubrir los mismos de forma completa con 1 metro
de tierra para evitar el acceso de animales o plagas.
3. Antes de empezar a cubrir los cadáveres, deberá aplicarse una
capa de cal viva de 2 cm en toda la superficie, para posteriormente
completar el tapado con tierra.
4. Deberán proceder de explotaciones calificadas y que cumplan la
normativa vigente de EET.
5. Posibilitar las correspondientes tomas de muestras cuando se soliciten por la autoridad competente.
6. Mantener un registro en el que se indicarán los siguientes aspectos:
a) Las fechas de los enterramientos.
b) La localización exacta de los mismos y,
c) La especie y cantidad de los animales enterrados.
Este registro se conservará durante al menos 2 años contados a
partir de la última inscripción, estando a disposición permanente de la
autoridad competente de control para su supervisión.