RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, de la Direcció General de

Num. 7457 / 03.02.2015
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
3254
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, de la Direcció
General de Recursos Humans, per la qual es convoca la
provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria
d’Hisenda i Administració Publica, Convocatòria número
05/2015. [2015/816]
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2015, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la
Conselleria de Hacienda y Administración Publica, Convocatoria número 05/2015. [2015/816]
De conformitat amb l’article 80 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per
la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i l’article
102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, D’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el procediment de lliure
designació amb convocatòria pública consistix en l’apreciació discrecional per l’òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació
amb els requisits exigits per a l’exercici del lloc. Així mateix, l’EBEP
establix que les lleis de desplegament d’este establiran els criteris per a
determinar els llocs que per la seua especial responsabilitat i confiança
puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria
pública.
Vist que hi ha un lloc de treball vacant en la Conselleria d’Hisenda
i Administració Pública, el sistema de provisió del qual és el de lliure
designació, d’acord amb el que disposa l’article 102 Llei d’ordenació
i gestió de la funció pública valenciana i en les relacions de llocs de
treball publicades, aprovades per Resolució d’esta direcció general de
13 de setembre de 2013 (DOCV 7112, 17.09.2013), per la qual s’adapta
la classificació dels llocs de treball de l’Administració de la Generalitat
a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió
de la funció pública valenciana, i al Decret 56/2013, de 3 de maig, del
Consell, relacions de llocs de treball que han sigut actualitzades per
Resolució de 27 de març de 2014 d’esta direcció general (DOCV 7246,
02.04.2014).
Per això, fent ús de les atribucions conferides per l’article 27 del
Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa
del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció
Pública Valenciana, així com per l’article 39 del Decret 20/2013, de 25
de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, resolc:
De conformidad con el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
y el artículo 102.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
ordenación y gestión de la función pública valenciana, el procedimiento
de libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación
discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos
en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Asimismo, el EBEP establece que las leyes de desarrollo del mismo
establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial
responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de
libre designación con convocatoria pública.
Visto que hay un puesto de trabajo vacante en la Consellería de
Hacienda y Administración Pública, cuyo sistema de provisión es el
de libre designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 Ley
de ordenación y gestión de la función pública valenciana y en las relaciones de puestos de trabajo publicadas, aprobadas por Resolución
de esta dirección general de 13 de septiembre de 2013 (DOCV 7112,
17.09.2013), por la que se adapta la clasificación de los puestos de trabajo de la administración de la Generalitat a la Ley 10/2010, 9 de julio,
de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, y al Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, relaciones de
puestos de trabajo que han sido actualizadas por la Resolución de 27 de
marzo de 2014 de esta Dirección General (DOCV 7246, 02.04.2014).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27
del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y carrera
administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de
la Ley de la Función Pública Valenciana, así como por el artículo 39
del Decreto 20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública, resuelvo:
Primer
Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació
el lloc de treball número 23987, coordinador/a assessor/a secretari/a
autonòmic/a.
Primero
Convocar para su provisión por el sistema de libre designación el
puesto de trabajo número 23987, coordinador/a asesor/a secretario/a
autonómico/a.
Segon
Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren
en l’annex I.
Segundo
Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que figuran
en el anexo I.
Esta resolució posa fi a la via administrativa. De conformitat amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com amb els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, un
recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat esta resolució
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació o, alternativament, si no ho fa, podran interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de la ciutat de València,
o aquell en la circumscripció del qual tinga la persona recurrent el seu
domicili, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació d’esta resolució.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como con los artículos 8, 14.2
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, las personas interesadas podrán interponer
un recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano
que ha dictado esta resolución en el plazo de un mes a contar del día
siguiente al de su publicación o, alternativamente, de no interponer el
citado recurso de reposición, podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de
la ciudad de Valencia, o aquel en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio, en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución.
València, 29 de gener de 2015 –La directora general de Recursos
Humans: Ana Brugger Navarro.
Valencia, 29 de enero de 2015.– La directora general de Recursos
Humanos: Ana Brugger Navarro.
Num. 7457 / 03.02.2015
3255
ANNEX I
Bases de la convocatòria
ANEXO I
Bases de la convocatoria
Primera. Requisits de participació
Podrà participar en esta convocatòria el personal funcionari de
carrera de l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions
públiques que reunisca els requisits i les condicions que establix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió del lloc de
treball que es detalla en la base tercera d’esta resolució.
Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de soŀlicituds i mantindre’s fins a la
presa de possessió.
Estos requisits s’hauran d’acreditar, dins del termini de presentació
d’instàncies, per mitjà de còpia de la documentació, degudament compulsada, que acredite que es complixen, llevat que estiguen anotats en
el Registre de Personal de la Generalitat.
Primera. Requisitos de participación
Podrá participar en esta convocatoria el personal funcionario de
carrera de la Administración de la Generalitat y de otras administraciones públicas que reúna los requisitos y las condiciones que establece
la normativa vigente y, en particular, los requisitos para la provisión
del puesto de trabajo que se detalla en la base tercera de la presente
resolución.
Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
toma de posesión.
Dichos requisitos deberán acreditarse dentro del plazo de presentación de instancias mediante copia de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los mismos debidamente compulsada, salvo que
consten anotados en el Registro de Personal de la Generalitat.
Segona. Soŀlicituds de participació
La soŀlicitud, adaptada al model que es publica en l’annex II i que
es troba disponible en la pàgina web de la Generalitat (‹www.gva.es›,
guia Prop, ocupació pública), s’haurà de presentar en el termini de 10
dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Registre
General de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública (carrer del
Sant Calze, número 2, de València), en els dels servicis centrals i territorials de les distintes conselleries o en qualsevol de les oficines públiques
a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Junt amb la soŀlicitud, s’haurà de presentar un currículum en què
consten les dades que es crega oportú posar de manifest i que siguen
rellevants als efectes de l’exercici de les funcions assignades al lloc de
treball, i adjuntar-hi la documentació justificativa corresponent, llevat
que conste anotada en el Registre de Personal de l’Administració de la
Generalitat, i en este cas no serà necessari aportar-la, sinó esmentar-la
en la soŀlicitud.
Els i les participants que no tinguen la condició de personal funcionari de l’Administració del Consell, hauran d’acreditar la seua condició
i el compliment de la resta dels requisits per mitjà de còpia confrontada
del nomenament o certificat de l’òrgan corresponent.
Una vegada presentada la documentació en el registre d’entrada,
es remetran la soŀlicitud i el currículum, en format PDF, a l’adreça de
correu electrònic ‹[email protected]›.
Segunda. Solicitudes de participación
La solicitud, adaptada al modelo que se publica en el anexo II y
que se encuentra disponible en la página web de la Generalitat (‹www.
gva.es›, guía Prop, empleo público), deberá presentarse en el plazo de
10 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
en el Registro General de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública (calle Santo Cáliz número 2 de Valencia), en los de los servicios
centrales y territoriales de las distintas consellerías o en cualquiera de
las oficinas públicas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Junto con la solicitud, se deberá acompañar un curriculum vitae,
haciendo constar los datos que se estime oportuno poner de manifiesto
y que sean relevantes a efectos del desempeño de las funciones asignadas al puesto de trabajo, acompañando la documentación justificativa
correspondiente, salvo que conste anotada en el Registro de Personal de
la Administración de la Generalitat, en cuyo caso no será necesaria su
aportación, bastando con citarla en la solicitud.
Los y las participantes que no tengan la condición de personal funcionario de la Administración del Consell, deberán acreditar su condición y el cumplimiento del resto de los requisitos mediante copia cotejada del nombramiento o certificado del órgano correspondiente.
Una vez presentada la documentación en el registro de entrada, se
remitirán la solicitud y el curriculum vitae, en formato PDF, a la dirección de correo electrónico ‹[email protected]›.
Tercera. Lloc de treball convocat
Número de lloc i denominació: 23987, coordinador/a assessor/a
secretari/a autonòmic/a.
Conselleria/Organisme: Hisenda i Administració Pública.
Centre de destinació: Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupostos.
Localitat lloc: València (València).
Naturalesa: funcionarial.
Sector: indistint (general/especial).
Grup/subgrup: A1/A2.
Complement de destinació: nivell 26.
Complement específic: E047.
Forma de provisió: lliure designació. Obert a altres administracions
públiques.
Funcions:
– Les pròpies del cos o escala a què pertanga, que s’exerciran a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat del lloc i en
l’àmbit competencial de l’òrgan d’adscripció i la unitat administrativa
en què està integrat.
- Dirigir i coordinar les unitats inferiors.
Tercera. Puesto de trabajo convocado
Número de puesto y denominación: 23987, coordinador/a asesor/a
secretario/a autonómico/a.
Consellería/Organismo: Hacienda y Administración Pública.
Centro de destino: Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos.
Localidad puesto: Valencia (Valencia).
Naturaleza: funcionarial.
Sector: indistinto (general/especial).
Grupo/subgrupo: A1/A2.
Complemento de destino: nivel 26.
Complemento específico: E047.
Forma de provisión: libre designación. Abierto a otras administraciones públicas.
Funciones:
– Las propias del cuerpo o escala al que pertenezca, que se ejercerán
a través de tareas relacionadas con el nivel de responsabilidad del puesto y en el ámbito competencial del órgano de adscripción y la unidad
administrativa en que está integrado.
– Dirigir y coordinar las unidades inferiores.
Quarta. Òrgan tècnic de provisió
L’òrgan tècnic de provisió d’esta convocatòria tindrà la composició
següent:
Titulars:
President: Hilario Fernández Chinchilla, Conselleria d’Hisenda i
Administració Pública.
Cuarta. Órgano técnico de provisión
El órgano técnico de provisión de la presente convocatoria tendrá
la siguiente composición:
Titulares
Presidente: Hilario Fernández Chinchilla, Consellería de Hacienda
y Administración Pública.
Num. 7457 / 03.02.2015
3256
Vocals:
Juan Fernández González, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
M. Carmen Chillaron Fafila, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Marisa Viciano Aguirre, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Vocal secretària: Ana Masiá Llorca, Direcció General de Recursos
Humans.
Vocales:
Juan Fernández González, Consellería de Hacienda y Administración Pública.
M.ª Carmen Chillaron Fafila, Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Marisa Viciano Aguirre, Consellería de Hacienda y Administración
Pública.
Vocal secretario/a: Ana Masiá Llorca, Dirección General de Recursos Humanos.
Suplents
President/a:
Raquel Martínez Marín, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Vocals:
Belén Gràcia Hernando, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Casilda Burguet Amorós, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Christian Isliker García, Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública.
Vocal secretària: María Jesús Martínez Lucas, Direcció General de
la Recursos Humans.
Suplentes
Presidenta:
Raquel Martínez Marín, Consellería de Hacienda y Administración
Pública.
Vocales:
Belén Gracia Hernando, Consellería de Hacienda y Administración
Pública.
Casilda Burguet Amorós, Consellería de Hacienda y Administración
Pública.
Christian Isliker García, Consellería de Hacienda y Administración
Pública.
Vocal secretaria: María Jesús Martínez Lucas, Dirección General de
la Recursos Humanos.
L’òrgan tècnic de provisió tindrà la consideració d’òrgan coŀlegiat
de l’Administració i, com a tal, estarà sotmés a les normes contingudes
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El órgano técnico de provisión tendrá la consideración de órgano
colegiado de la administración y, como tal, estará sometida a las normas
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Quinta. Proposta d’adjudicació
A la vista de les soŀlicituds presentades, la subsecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, emetrà un informe sobre la
persona que, si és el cas, considere més idònia per a l’exercici del lloc
de treball.
Una vegada evacuat l’informe esmentat, l’òrgan tècnic de provisió,
amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de provisió
del lloc de treball i de les normes que regixen esta convocatòria, formularà la proposta d’adjudicació, que es farà pública en el tauler d’anuncis
dels servicis centrals de València i dels servicis territorials de Castelló,
Alacant i València, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública,
i en la pàgina web de la Generalitat (‹www.gva.es›, guia Prop, ocupació
pública), i es concedirà a les persones interessades un termini de 10 dies
hàbils per a aŀlegar i justificar el que estimen pertinent.
Les aŀlegacions s’adreçaran a l’òrgan tècnic de provisió (Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, Direcció General de Recursos
Humans, carrer Miquelet, 5, 46001, València.) en la forma establida
en la base segona, i a l’adreça de correu electrònic ‹[email protected]
gva.es›.
Finalitzat el termini d’aŀlegacions, l’òrgan tècnic de provisió estudiarà i resoldrà les possibles aŀlegacions i elevarà la seua proposta d’adjudicació a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.
Quinta. Propuesta de adjudicación
A la vista de las solicitudes presentadas, la Subsecretaría de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, emitirá informe sobre la
persona que, en su caso, considere más idónea para el desempeño del
puesto de trabajo.
Evacuado el citado informe, el órgano técnico de provisión, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos de provisión del
puesto de trabajo y de las normas que rigen la presente convocatoria,
procederá a formular propuesta de adjudicación, que se hará pública en
el tablón de anuncios de los servicios centrales de Valencia y de los servicios territoriales de Castellón, Alicante y Valencia, de la Consellería
de Hacienda y Administración Pública, y en la página web de la Generalitat (‹www.gva.es›, guía Prop, empleo público), concediendo a las
personas interesadas un plazo de 10 días hábiles para alegar y justificar
lo que estimen pertinente.
Las alegaciones se dirigirán al órgano técnico de provisión (Consellería de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de
Recursos Humanos, calle Miguelete, 5, 46001, Valencia.) en la forma
establecida en la base segunda, y a la dirección de correo electrónico
‹[email protected]›.
Finalizado el plazo de alegaciones, el órgano técnico de provisión
estudiará y resolverá las posibles alegaciones y elevará su propuesta de
adjudicación a la Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Sexta. Resolució de la convocatòria.
A la vista de tot això, el o la titular de la Conselleria resoldrà, de
conformitat amb el que establix l’article 102 de la Llei d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, bé l’adjudicació a la persona
que considere més idònia per a l’exercici del lloc de treball, bé que
es declare desert, fins i tot en el cas que hi haja personal que reunisca
els requisits exigits, si considera que cap persona resulta idònia per a
exercir-lo.
En el primer cas, la resolució haurà d’indicar expressament la data
en què haurà d’efectuar-se la presa de possessió i, si és el cas, el cessament en l’actual lloc de treball.
Així mateix, si la persona adjudicatària del lloc de treball convocat
classificat com a obert a altres administracions públiques és funcionari
o funcionària d’una altra administració, en la resolució es farà constar
que no s’integrarà en l’Administració de la Generalitat, de conformitat
amb el que disposa l’article 29 de la Llei, 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Sexta. Resolución de la convocatoria
A la vista de lo anterior, el o la titular de la consellería resolverá, de
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana, bien su adjudicación a
la persona que considere más idónea para el desempeño del puesto de
trabajo, bien que se declare desierto, aun existiendo personal candidato
que reúna los requisitos exigidos, si considerara que ninguno resulta
idóneo para su desempeño.
En el primer caso, la resolución deberá indicar expresamente la
fecha en que deberá efectuarse la toma de posesión y, en su caso, el
cese en el actual puesto de trabajo.
Asimismo, si la persona adjudicataria del puesto de trabajo convocado clasificado como abierto a otras administraciones públicas fuera
funcionario o funcionaria de otra administración, en la resolución se
hará constar que no se integrará en la administración de la Generalitat,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley, 10/2010,
de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
Num. 7457 / 03.02.2015
3257
Esta resolució serà remesa a la Direcció General de Recursos
Humans per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Dicha resolución será remitida a la Dirección General de Recursos Humanos para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Sèptima. Termini de resolució
Esta convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos,
comptats des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de soŀlicituds.
Séptima. Plazo de resolución
La presente convocatoria se resolverá en un plazo no superior a tres
meses, contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Num. 7457 / 03.02.2015
3258
ANNEX II / ANEXO II
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PEL
SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR
EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS / APELLIDOS
NOM / NOMBRE
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
DNI-NRP
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
RELACIÓ PROFESSIONAL AMB L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
RELACIÓN PROFESIONAL CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT
TELÈFON / TELÉFONO
FAX MÉS PRÒXIM
FAX MÁS PRÓXIMO
B
E-MAIL
DADES DE LA CONVOCATÒRIA / DATOS DE LA CONVOCATORIA
NÚM. CONVOCATÒRIA / NÚM. CONVOCATORIA CONSELLERIA O ORGANISME / CONSELLERIA U ORGANISMO
Número de lloc i ordre / Número de puesto y orden:
1
2
C
3
4
5
7
8
9
10
DADES DEL LLOC DE TREBALL ACTUAL / DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL
CONSELLERIA O ORGANISME / CONSELLERIA U ORGANISMO
NÚM. LLOC / NÚM. PUESTO
RELACIÓ PROFESSIONAL AMB ALTRAS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RELACIÓN PROFESIONAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
D
6
COS O ESCALA / CUERPO O ESCALA
DESTINACIÓ / DESTINO
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
CHAP - IAC
E
SOL·LICITUD / SOLICITUD
Siga admesa la present sol·licitud per a concursar a les places de la convocatòria esmentada a l'apartat B.
Se admita la presente solicitud para concursar a las plazas de la convocatoria mencionada en el apartado B.
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
,
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. D.G. DE RECURSOS HUMANS
CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DG DE RECURSOS HUMANOS
07/02/12
IA - 31115 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Currículum
Currículum
Altra documentació (indiqueu):
Otra documentación (indicar):