Homenaje de Calzada de Calatrava a Eusebio Molina Serrano

Ijtupsjb
)PNFOBKFEF$BM[BEB
EF$BMBUSBWBB&VTFCJP
.PMJOB4FSSBOP
FOFMBOJWFSTBSJPEFTVOBDJNJFOUP
)BDFNPTVOSFDPSSJEPQPSMBT
-FZFTOPSNBTZSFHMBNFOUPT
SFGFSJEPTBMÈNCJUPEFMB
4BOJEBE"OJNBMRVFTFIBO
TVDFEJEPFOOVFTUSPQBÓT
FTQFDJBMNFOUFBQBSUJSEF
QSJODJQJPTEFMTJHMPQBTBEP
EPOEFFTUFÈNCJUPEF
EFSFDIPBENJOJTUSBUJWPIB
TJEPVOPEFMPTEFNBZPS
QSPEVDDJØOOPSNBUJWB
-VJT.PSFOP'EF[$BQBSSØT
1SFTJEFOUFEFMB
"TPDJBDJØO.BESJMF×BEF)JTUPSJB
EFMB7FUFSJOBSJB
MNPSGFS!PDNEFFT
1
BSB BRVFMMPT BNBCMFT MFDUPSFT RVF
OPT TJHVFO Z QBSB BRVFMMPT PUSPT
RVF QSFTUBO TV BZVEB EFTJOUFSF
TBEBBMB"TPDJBDJØO&TQB×PMBEF)JTUPSJB
EF MB 7FUFSJOBSJB Z B MB .BESJMF×B EF
QBSUJDVMBS MFT BEFMBOUP RVF FTUBNPT EF
FOIPSBCVFOB %F GPSNB DMBSB EFDJEJEB Z
CSJMMBOUF MPT $PMFHJPT QSPGFTJPOBMFT FTUÈO
DFMFCSBOEPTVT$FOUFOBSJPT
&VTFCJP.PMJOB
-PT WFUFSJOBSJPT FTQB×PMFT FTUÈO EFNPT
USBOEP VOB WF[ NÈT B MB TPDJFEBE TV JNQPSUBOF GVODJØO DPNP
BEFMBOUBEPTEFMB4BMVE1ÞCMJDBZEFMBJOWFTUJHBDJØOCÈTJDBQPSDJUBS
TØMPEPTEFMBTNJTJPOFTRVFDPOUSJCVZFOBMBJEFBEFQSPHSFTPEFMBT
TPDJFEBEFTPSHBOJ[BEBTZFTUBCMFT&OUSFMPT$PMFHJPTRVFDPONFNP
SBSPOCSJMMBOUFNFOUFZDPOOPUBCMFÏYJUPTVFGFNÏSJEFFTDPHFNPTFM
EF$JVEBE3FBMQPSTFSFTUFFMRVFOPTWBBQFSNJUJSKVTUJGJDBSOVFT
USPBSUÓDVMP&M$PMFHJPDJVEBESFBMF×PDPONFNPSØDPOOVNFSPTPT
BDUPTDJFOUÓGJDPTDVMUVSBMFTZTPDJBMFTTVQSJNFS$FOUFOBSJP6OPEF
FMMPTGVFMB&YQPTJDJØOUFNQPSBMi7FUFSJOBSJBZ4PDJFEBEDJVEBESFB
MF×BwRVFTFPSHBOJ[ØFOFM.VTFPEF"SUF$POUFNQPSÈOFP-ØQF[
7JMMBTF×PS-BSVUBUFNÈUJDBTFDFOUSØFOUPSOPBMBDPOUSJCVDJØOZ
BQPSUFTDJFOUÓGJDPTRVFMBWFUFSJOBSJBNBODIFHBIBSFBMJ[BEPFOFM
DBNQP EF MB IJHJFOF TBMVE QÞCMJDB [PPUFDOJB SFQSPEVDDJØO BTJT
UJEB Z TFHVSJEBE BMJNFOUBSJB 1FSP BÞO TJFOEP JNQPSUBOUFT FTUPT
BTQFDUPT QSPGFTJPOBMFT MPT WFUFSJOBSJPT EF $JVEBE 3FBM EFEJDBSPO
QPS KVTUJDJB IJTUØSJDB VO QBOFM EFTUJOBEP B SFDPSEBS Z NPTUSBS MPT
MPHSPT EF BRVFMMPT WFUFSJOBSJPT RVF EFKBSPO IVFMMB Z PCSB &OUSF
FMMPT GJHVSØ VOP EF MPT NBODIFHPT NÈT JMVTUSFT OPT SFGFSJNPT B
&VTFCJP.PMJOB-BFYQPTJDJØOUFNÈUJDBTFBCSJØBMQÞCMJDPFOHF
OFSBMQBSBTVDPOUFNQMBDJØOZEFMFJUFPGSFDJFOEPQPSQSJNFSBWF[
MBPCSBDPOEFOTBEBEFFTUFNBODIFHPJMVTUSF-BFYQPTJDJØORVFBM
DBO[ØOPUBCMFÏYJUPGVFDMBVTVSBEBQPSFMQSFTJEFOUF#BSSFEB&OUSF
)PNFOBKFEF$BM[BEBEF$BMBUSBWBB&VTFCJP.PMJOB4FSSBOP
MPT BTJTUFOUFT TF FODPOUSBCB FM "MDBMEF EF
$BM[BEB EF $BMBUSBWB Z 7JDFQSFTJEFOUF 
EFMB%JQVUBDJØO'SBODJTDP&TQJOPTBFMDVBM
BUSBÓEPQPSMBPCSBZQFSTPOBMJEBEEFMQSP
UBHPOJTUB TF DPNQSPNFUJØ B SFBMJ[BS FO FM
QSJNFS USJNFTUSF EFM VO IPNFOBKF B
FTUFJMVTUSFDBM[BEF×P1PSTVDPOEJDJØOEF
WFUFSJOBSJP NJMJUBS MPT DPNQPOFOUFT EF EJ
DIP $VFSQP EFDJEJFSPO PGSFDFS VOB QMBDB
DPONFNPSBUJWBQBSBRVFGVFTFDPMPDBEBFO
MBDBMMFRVFFTUFWFUFSJOBSJPUJFOFEFEJDBEB
FO $BM[BEB &M QSPZFDUP DVBKØ Z FM "MDBMEF
PSHBOJ[Ø VO CSJMMBOUF BDUP FM QBTBEP EÓB
EF NBS[P FO FM $FOUSP $VMUVSBM i3BGBFM
4FSSBOP.BSUÓOF[w
"EJDIPBDUPBTJTUJFSPOMPTNJFNCSPTEFMB
$PSQPSBDJØOEF$BM[BEBEF$BMBUSBWBZSF
QSFTFOUBOUFT EF FTUBNFOUPT BDBEÏNJDPT
DJFOUÓGJDPT Z QSPGFTJPOBMFT EF MB WFUFSJOB
SJB DJWJM Z NJMJUBS BTÓ DPNP MPT QBUSPOPT
EF MB SFDJÏO DSFBEB i'VOEBDJØO $JFOUÓGJDP
$VMUVSBM&VTFCJP.PMJOB4FSSBOPwZNJFN
CSPTEFMB"TPDJBDJØO&TQB×PMBZ.BESJMF×B
EF)JTUPSJBEFMB7FUFSJOBSJB-B7FUFSJOBSJB
.JMJUBSFTUVWPSFQSFTFOUBEBQPSFM(FOFSBM
7FUFSJOBSJP +FGF EF "QPZP 7FUFSJOBSJP EF
MB *OTQFDDJØO (FOFSBM EF 4BOJEBE EF MB
%FGFOTB BDPNQB×BEP QPS VOB $PNJTJØO
EF+FGFT0GJDJBMFTZ4VCPGJDJBMFT
&M IPNFOBKF TF JOJDJØ DPO FM PGSFDJNJFO
UP EF VOB 1MBDB RVF MB WFUFSJOBSJB NJMJUBS
EPOBCB B MB $JVEBE EF $BM[BEB &M &YDNP
4S(FOFSBM7FUFSJOBSJP%BWJE5BCBOFSBEFM
3FBMQSPOVODJØMBTTJHVJFOUFTQBMBCSBT
&M"MDBMEFEF$BM[BEB
'SBODJBTDP&TQJOPTB
BDPNQB×BEPQPSFM
$PSPOFM"HVJMFSB
$PSPOFM$BQBSSØT
(FOFSBM5BCBOFSBZ
%SB$FMJB$ÈNBSB
QSFTJEFOUFEFM$PMFHJP
EF7FUFSJOBSJPTEF
$JVEBE3FBM
i&YDNBTF*MNBT"VUPSJEBEFT4SBT4SFTNJTRVFSJEPTBNJHPTEF$BM[BEBEF$BMBUSBWB
5PEPBDUPEFIPNFOBKFBVONJFNCSPTJOHVMBSEFVOBDPNVOJEBEUJFOFEJGFSFOUFTMFDUVSBTRVFQPEFNPTTJNQMJGJDBSMBTFOEPT
HSBOEFTHSVQPT6OBEFSFDPOPDJNJFOUPTPDJBMZMBPUSBOPNFOPTJNQPSUBOUFEFFNPUJWJEBE"NCBTTPOMBTRVFFTUBNPT
WJWJFOEPFOFTUFJOTUBOUF
&VTFCJP .PMJOB 4FSSBOP OVFTUSP $PSPOFM .PMJOB ZB GVF SFDPOPDJEP QPS MPT IBCJUBOUFT EF $BM[BEB EF $BMBUSBWB FO DVBOEPMB"MDBMEÓBMFEFEJDØFTUBDBMMF:BIFNPTEJDIPFOPUSBTPDBTJPOFTRVFTJMBHSBOEF[BEFMPTQVFCMPTTFNJEFQPSMBDBQB
DJEBEEFSFDVFSEPRVFÏTUPTUJFOFOQBSBDPOMPTNJFNCSPTEFTUBDBEPTEFTVDPNVOJEBE$BM[BEBDVNQMJØDPODSFDFTBMEFEJDBS
FTUBDBMMFBVOPEFTVTIJKPTRVFEFTUBDØFOFMDBNQPEFMBT$JFODJBT7FUFSJOBSJBT
&MIPNFOBKFRVFIPZTFMFUSJCVUBFOFTUBDJVEBEEFTQVÏTEFB×PTEFTVOBDJNJFOUPDPMNBEFTBUJTGBDDJØOBOVNFSPTPT
TFDUPSFTEFMB$JFODJBZQSPGFTJØOWFUFSJOBSJBTBMBRVF.PMJOBTJSWJØDPOHSBOEF[BEFNJSBT.VDIPTEFMPTMPHSPTPCUFOJEPT
FOFMDBNQPEFMB)JHJFOFEFMB4BMVE1ÞCMJDBZEFMB;PPUFDOJBTFEFCFOBTVQFSTPOB-PTIJTUPSJBEPSFTZDSPOJTUBTEFMBIJT
UPSJBEFMBDJFODJBFTQB×PMBEJTQPOFOEFTEFIPZEFOVFWPTEBUPTQBSBJODPSQPSBSBTVTFTUVEJPTFJOWFTUJHBDJPOFT
-B7FUFSJOBSJB.JMJUBSUBNQPDPQPEÓBGBMUBSIPZFOFTUFIPNFOBKFRVFMPTIJKPTEF$BM[BEBDPOTV"MDBMEFZ$PSQPSBDJØOBM
GSFOUFSJOEFOB.PMJOB
&VTFCJP.PMJOB4FSSBOPGVFVONJFNCSPNVZJNQPSUBOUFEFMB7FUFSJOBSJB.JMJUBSFTQB×PMBBMBRVFQSPZFDUØTPDJBMZQSPGFTJPOBM
NFOUF.VDIPTEFMPTMPHSPTPCUFOJEPTQPSMBWFUFSJOBSJBDJWJMZNJMJUBSOPEFKBOEFTFSNÈTRVFFMGSVUPEFTVIFSFODJB
4S"MDBMEFMPTWFUFSJOBSJPTNJMJUBSFTOPRVFSFNPTEFKBSQBTBSFTUBPDBTJØOIJTUØSJDBQBSBUFTUJNPOJBSMFFMBGFDUPRVFUFOFNPTB
$BM[BEBEF$BMBUSBWBZFOQSVFCBEFBNJTUBEMFSVFHPRVFBDFQUFFTUBQMBDBQBSBRVFDPMPDBEBFOMBDBMMFEFM$PSPOFM.PMJOBSF
DVFSEFBUPEPTMPTDPOWFDJOPTRVF&VTFCJP.PMJOB4FSSBOPFOHSBOEFDJØMB$JFODJBFTQB×PMBZUBNCJÏOB$BM[BEBEF$BMBUSBWB
.VDIBTHSBDJBTw
Ijtupsjb
"MBJ[RVJFSEB
FM"MDBMEFEF
$BM[BEB'SBODJTDP
&TQJOPTBEVSBOUFTV
JOUFSWFODJØO
"MBEFSFDIBFM
$PSPOFM$BQBSSØT
ZQSFTJEFOUFEFMB
".)7DPOUFTUBB
MBTQSFHVOUBTEF
MPTWJTJUBOUFTBMB
FYQPTJDJØO
7JTUBQBSDJBMEFMB
FYQPTJDJØOi&MUJFNQP
ZMBPCSBEF.PMJOBw
-B %SB $ÈNBSB (B[BO[ QSFTJEFOUB EFM
$PMFHJP 0GJDJBM EF 7FUFSJOBSJPT NPTUSØ
TV BMFHSÓB QPS FTUF BDUP RVF TF USJCVUBCB
NFSFDJEBNFOUF BM QSJNFS 1SFTJEFOUF EF
)POPS RVF UFOÓB FM $PMFHJP Z SFDPSEØ RVF
FOOPWJFNCSFTFIBCÓBDSFBEPQPSJOJDJBUJ
WB DPMFHJBM MB 'VOEBDJØO .PMJOB 4FSSBOP
VOB 'VOEBDJØO RVF OBDÓB DPO WPDBDJØO
EF TFSWJDJP QBSB UPEPT MPT WFUFSJOBSJPT Z
QBSB SFDPHFS Z EBS QSPZFDDJØO B OVNF
SPTBT BDUJWJEBEFT DJFOUÓGJDPDVMUVSBMFT EF
MB DPNVOJEBE EF $BTUJMMB-B .BODIB -B
JOUFSWFODJØO EFM "MDBMEF GPUP TF DFO
USØ FO SFDPOPDFS RVF $BM[BEB FSB DVOB EF
TJOHVMBSFT QFSTPOBMJEBEFT EFM NVOEP EFM
4ÏQUJNPBSUFZUBNCJÏOEFMB$JFODJBQVFT
UPRVFFMIPNFOBKFTFFTUBCBSFBMJ[BOEPFO
FM$FOUSP$VMUVSBMEFEJDBEPBVOFNJOFOUF
DJSVKBOP$POSFTQFDUPB.PMJOBEJKP
DBMMFBMi$PSPOFM.PMJOBw)PZEFTQVÏTEFDB
TJ DJFO B×PT OVFTUSB DJVEBE OP RVJFSF EFKBS
QBTBS FM "OJWFSTBSJP EF TV OBDJNJFOUP
QBSB SFDPSEBS MB PCSB EF FTUF DBNQFØO EF MB
$JFODJB FTQB×PMB 3FDPOPDFNPT RVF .PMJOB
ZB OP OPT QFSUFOFDF FO FYDMVTJWJEBE QVFT TV
PCSB IB TJEP SFDPOPDJEB FO FM ÈNCJUP EF MBT
DJFODJBT EF MB TBMVE Z EF MB ;PPUFDOJB 4V
USJVOGP FO FM QMBOP OBDJPOBM F JOUFSOBDJPOBM
OPT FOPSHVMMFDF .PMJOB ZB GPSNB QBSUF EF
MB IJTUPSJB EF MB DJFODJB Z EFM QFOTBNJFOUP
DJFOUÓGJDP FTQB×PM /PTPUSPT MPT DBM[BEF×PT
OPTTFOUJNPTNVZPSHVMMPTPTEFIBCFSDPOUSJ
CVJEP B FMMP $VBOEP TF JOJDJB FM TJHMP 99* FM
"ZVOUBNJFOUPEF$BM[BEBOPRVJFSFEFKBSQB
TBSFTUBPQPSUVOJEBEQBSBEFNPTUSBSVOBWF[
NÈTTVHFOFSPTJEBEQBSBDPO&VTFCJP.PMJOB
4FSSBOPQPSIBCFSFOHSBOEFDJEPFMOPNCSFEF
OVFTUSBDJVEBEw
i:B IB BEFMBOUBEP FM (FOFSBM RVF TJ MB
HSBOEF[B EF MPT QVFCMPT TF NJEF QPS MB DB
QBDJEBEEFSFDVFSEPRVFUJFOFOÏTUPTQBSBOP
PMWJEBSBTVTIJKPTNÈTCSJMMBOUFT$BM[BEBEF
$BMBUSBWB DVNQMJØ FO BM EFEJDBS VOB
$PNP DPOTFSWBEPS EFM .VTFP EF
7FUFSJOBSJB.JMJUBSUVWFMBJONFOTBTVFSUF
EFQPEFSSFBMJ[BSVOBTFNCMBO[BEF.PMJOB
BTÓDPNPFYQMJDBSBMPTOVNFSPTPTBTJTUFO
UFTFMPCKFUPEFMBFYQPTJDJØOUFNQPSBMRVF
QPSQSJNFSBWF[FYQPOÓBVOBTFMFDDJØOEF
TVT USBCBKPT PSJHJOBMFT Z BQVOUFT NBOVT
DSJUPTJOÏEJUPT
%VSBOUF MPT TJFUF EÓBT RVF FTUVWP BCJFS
UB MB FYQPTJDJØO BM QÞCMJDP EFM BM EF NBS[P
GVF WJTJUBEB QPS NÈT EF QFSTPOBT `VO WFSEBEFSP ÏYJUP EFM RVF UP
EPT MPT NJFNCSPT EF MBT "TPDJBDJPOFT EF
)JTUPSJB EF MB 7FUFSJOBSJB QPEFNPT FTUBS
PSHVMMPTPT