cliciwch yma - Ysgol Babanod Morfa Nefyn

Ysgol Morfa Nefyn
Lôn yr Eglwys
Morfa Nefyn,
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6AR
Pennaeth/Headteacher: Nia Wyn Williams 01758 720 870
E-bost / E-mail: [email protected]
8fed o Ebrill, 2014
Annwyl Rieni/Dear Parents,
Ysgol Werdd – Bl 2 a 3 yn unig!:
Fel rhan o weithgareddau Ysgol Werdd yr ysgol, bydd disgyblion Bl 2 a 3 yn ymweld a Pharc Glynllifon,
ger Caernarfon Dydd Gwener, 11eg o Ebrill, 2014. Bydd y plant yn ymwneud a ‘Newid Hinsawdd’, dysgu
am goed a hanes y Celtiaid ynghŷd â pheintio eu gwynebau.
Gofynnwn yn garedig i bob plentyn ddod a phecyn bwyd, dillad cynnes ac esgidiau addas (dim dillad
ysgol!). Byddwn yn cychwyn o’r ysgol yn brydlon am 9:00 y b. a byddwn yn ôl yn yr ysgol erbyn 3:00 y.p.
A fuasech mor garedig a llenwi y bonyn isod erbyn Dydd Iau, 10fed o Ebrill, 2014. Diolch.
Bydd Cymdeithas Rieni yn talu costau’r bws.
Garddio – Bl 2 a 3 yn unig: - Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad garddio yfory a drennydd sef
y 9fed a 10fed o Ebrill, 2014 i chwynu a phlannu tatws a moron. Diolch.
Cymdeithas Rieni:
Diolch i bawb a gefnogodd ‘Noson caws a gwin’ nos Wener diwethaf yn rieni, cyn rieni a chyfeillion yr
ysgol. Casglwyd swm anrhydeddus o £480.
Diolch i’r pwyllgor am drefnu noson gymdeithasol a hwyliog iawn!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Green school – Year 2 and 3 only! :
As part of the school’s ‘Green school’ activities, year 2 and 3 will be visiting Glynllifon Park, near
Caernarfon on Friday, 11th of April, 2014. The children will be learning about the ‘Climate change’, trees
and the story of the ‘Celts’ including face painting.
We ask kindly for every child to bring their lunch box, warm clothes and shoes (no school clothes!). We
will be starting promptly at 9:00 a.m. and we will be back at school by 3:00 p.m.
Please fill in the below slip and return to school by Thursday, 10th of April, 2014. Thank you.
Parents Society will be paying for the bus.
Gardening: Year 2 and 3 children only! – Please could the children come to school in their gardening
clothes tomorrow - Wednesday and Thursday 9th and 10th of April to weed and plant potatoes and
carrots. Thank you.
Parents’ Society:
Thanks to everyone that supported the ‘Cheese and wine’ night last Friday. A big thank you to the
parents of the school, previous parents and friends outside of the school. A sum of £480 was raised.
Thank you to the committee for organising a social night!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Yr wyf /nid wyf yn fodlon i’m plentyn ………………………………………………….. fynd i Barc Glynllifon, Dydd
Gwener, 11eg o Ebrill, 2014. Arwyddwyd ……………………………………………… rhiant.
I am / not willing for my child ……………………………………………….. to visit Glynllifon Park, Friday, 11th of
April, 2014. Signed ………………………………………………………. parent.