Convocatòria per a la provisió en propietat d`una plaça d

Num. 7446 / 20.01.2015
Ajuntament d’Aigües
1156
Ayuntamiento de Aigües
Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça
d’administratiu pel sistema de concurs oposició mitjançant promoció interna. [2015/241]
Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza
de administrativo por el sistema de concurso-oposición
mediante promoción interna. [2015/241]
En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 5, de data
9 de gener de 2015, s’han publicat les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’administratiu pel
sistema de concurs oposició per mitjà de promoció interna.
Esta plaça està inclosa en l’escala d’administració general, subescala administrativa, dotada pressupostàriament amb les retribucions
corresponents al subgrup de classificació C1, de l’article 76 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i article 24
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals comptador des de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
Les persones interessades tindran a la seua disposició el model
d’instància en el registre de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal
‹www.aigues.es›.
Els successius anuncis relacionats amb esta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, en el tauler d’edictes municipal i en la pàgina web municipal ‹www.aigues.es›.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 5, de fecha
9 de enero de 2015, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de administrativo
por el sistema de concurso oposición mediante promoción interna.
Dicha plaza está incluida en la escala de administración general,
subescala administrativa, dotada presupuestariamente con las retribuciones correspondientes al subgrupo de clasificación C1, del artículo
76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y artículo 24 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,
de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, a
contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los interesados tendrán a su disposición el modelo de instancia en
el registro del ayuntamiento y en la página web municipal ‹www.aigues.
es›.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en
el tablón de edictos municipal y en la página web municipal ‹www.
aigues.es›.
Aigües, 14 de gener de 2015.– L’alcaldessa presidenta: Mariluz
Iborra Soria.
Aigües, 14 de enero de 2015.– La alcaldesa presidenta: Mariluz
Iborra Soria.