1. PDF datoteka

P oštnina plačana v gotovin i.
SLUŽBENI LIST
ŠEFA POKRAJINSKE
UPRAVE V LJUBLJANI
Št. 17.
V Ljubljani dne 8. marca 1944.
1944
I N
II A L T :
V S E B I N A :
44. Naredibu o prepovedi k reta n ja prebiva,Istra iu ipcdicijtski u ri.
45. Ukinitev 6kupne banovinske trošarine na kavs/lačno sodo za
proizvajanje alum inijevega oksida.
46. Odločba o zaplembi imovjne upornika Schlam bergerja
Vilijema.
44. V erordnung iiber die S perrstunde und die Polizeistunde.
1.V Aufhebumg d e r gom einsainen Banalverzehrungseteueir auf
kauetische Soda zu r Erzeugung vom Alum imdiunoxyd.
46. Ivntscheidumg, betreffemd' die Besehlagnahm e des Vemudgene
des Rebeihen Wilhelin Schtomberger.
Verlautbarungen
Razglasi
des Chefs der Provinzix»lverwaltting
šefa pokrajinske uprave
44.
Nr. 32.
št. 32.
Verordnung iiher die Sperrstunde
und die P olizeistu n de
Auf Urund der mir dureh die Verordnung des Obersten Kommissars in der Operationszone »Adriatisches
Kiistenland« iiber die Sperrstimde und die Polizeistunde
vom 22. Dezember 1943, Nr. 15, Verordnungs- und Amtsblatt des Obersten Kommissars in der Operationszone
>Adriatisches Kiistenland«, Stiiek 1 ex 1944, erteilten
Ermiirhtigung
Narcdha o prepovedi kretanja prebivalstva
in policijski uri
o r <1 n o i «• h a n :
Na podlagi pooblastila, danega mi z naredbo Vrhov­
nega komisarja na operacijskem ozemlju »Jadransko pri­
morje« o prepovedi kretanja prebivalstva in policijski uri
z dne 22. decembra 1943 št. 15, »Verordnungs- und Amtsblatt des Obersten Kommissars in der Operationszone
.Adriatisches Kiistenland'«, kos 1. iz 1944,
odrejam:
Art. 1.
Bis /.ur neuen Anordnung ist das Betreten und Befahren der offentlichen Strassen, Platze und Wege im
Stadtgeineindegebiet Laibach und in jenen Teilen der
Nachbargemeinden, die in das Sperrgebiet eingeschlossen sind, von 22 bis 4.30 Uhr verboten.
A ri. 2.
Clen 1.
Do nove odredbe sta hoja in vožnja po javnih cestah,
trgih in poteh na območju mestne občine Ljubljane in
tistih delov sosednih občin, ki so vključeni v ljubljansko
za(>orno ozemlje, od 22. do 4.30. ure prepovedani.
Člen 2.
\Ver nach Eintritt der Sperrstunde auf offentlichen
VVegen, Strassen und Pliitzen gestellt wird, hat auf Anruf sofort stehen zu bleiben, andernfalls von der SchuBwaffe Gebrauch gemaeht wird.
Kdor se po uri prepovedanega kretanja zaloti na
javnih poteh, cestah in trgih, mora na poziv takoj obstati
na mestu, sicer se Ik> uporabilo strelno orožje.
Art. 3.
Člen 3.
Verstofie gegen die Bestimmungen dieser Verord­
nung \verden mit Geldstrafe von 100 bis 1000 Lire oder
mit Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Tagen, in schwereren
Failen mit beiden Strafen gealindet.
Prekršitve določb te naredbe se kaznujejo z globo
od 100 do 1000 lir ali z zaporom od 1 do 10 dni, v hujših
primerih pa z obema kaznima.
Ari. 4.
Člen 4.
Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in
Kraft.
La i bar h. am 4. Marz 1944.
Der Priisident der Provinzialverwa!tung:
D iv . G e n e r a l R u p n ik
Ta naredba stopi v veljavo z današnjim dnem.
Ljubljana dne 4. marca 1944.
Prezident pokrajinske uprave:
D iv .
general
R u p n ik
S tran 48.
Št. 17
Nr. 33.
Št. 33.
Aufhebung der gcm cinsainen B analverzchruugssteucr
auf kaustische Soda zur Erzcugung von
Alum inium oxyd
Auf Grund des Art. I der Verordnung iiber di6 Verwaltuiig3fiihrung in der Provinz Laihach vom 20. Septem­
ber 1943, Nr. 4, Amtsblatt Nr. 273/86 ex 1943 und in Erwagung der Notwendigkeit, die Herstellunjgskosten in der
heimischen Industrie herabzusetzen,
o r d n e i c h a 11 :
Ukinitev skupne banovinske trošarine
na kavstično sodo za proizvajanje
alum inijevega oksida
Art. 1.
Dem Tarifsatz fiir kaustische Soda in Art. 2 der Ver­
ordnung iiber die Banalverzehrungssteuer vom 1. April
1937, Nr. 4130/VII, Amtsblatt Nr. 220/33 ex 1937, wird
folgende Anmerkung angefiigt:
>Anmerkung. Kaustische Soda zur Herstellung von
Aluminiumoxyd ist von der gemeinsamen Banalverzeh­
rungssteuer befreit.«
Art. 2.
D iese Verordnung tritt mit dem Tage der Verlautbarung im Amtsblatt des Chefs der Provinzialverwaltung
in Laibach in K raft.
Laibach, am 4. Mara 1944.
VIT. Nr. 1014/1—1944.
Der Prasident der Provinzialvervvaltung:
Na osnovi dl. I. naredbe o upravljanju Ljubljanske
pokrajine z dne 20. septembra 1943 št. 4, Službeni list
št. 273/86 iz 1. 1943. in smatrajoč za potrebno, znižati pro­
dukcijske stroške domače industrije,
o d r e jam;
Člen 1.
Tarifni postavki za kavstično sodo v čl. 2. uredbe o
banovinskih trošarinah z dne 1. aprila 1937, št. 4130/VII,
Službeni list št. 220/33 iz leta 1937. se dodaje naslednja
opomba:
»Opomba. Kavstična soda za proizvajanje aluminije­
vega oksida je oproščena skupne banovinske trošarine.«
Člen 2.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem objave v Službe­
nem listu šefa pokrajinske uprave v Ljubljani.
Ljubljana dne 4. marca 1944.
VII. št. 1014/1—1944.
Prezident pokrajinske uprave:
D i v . G e n e r a l R u p n ik
D iv . g e n e r a l R u p n ik
Nr. 34.
Št. 34.
Entscheidung, betreffend die B eschlaguahm e des Verinbgens des R ebellen \Yilhelin Schlam berger
Odločba o zaplem bi im ovinc upornika
Schlam bergerja Viljema
Auf Grund des Art. 6 der Verordnung des Hoken
Komroissars fiir die Provinz Laibach vom 6. November
1942, Nr. 201, iiber die Beschlagnahme des dem Rebellen
gehorigen Vermogens und die Errichtung des Instituts
zur Vervvaltung und Liquidation dieses Vermogens sowie auf Grund des Art. I der Verordnung des Obersten
Kommissars <in der Operationszonie Adriatisches Kiistenland« iiber die Verwaltungsfuhrung in der Provinz
Laibach und nach durchgefiihrtem, vorgeschriebenem
Verfahren, verfiige ich die Beschlagnahme des gesamten
beweglichen und unbeweglichen Vermogens des Rebellen
Wilhelni Schlamberger, Kaufmanns und Besitzers, wohnhaft in Laibach, Bezenškova ul. Nr.22.
Al le etwaigen Inhaber von be\veglichen Sachen
unter \velchem Tiitel immer, die Eigentum des obgenannten Rebellen sind, sovvie seine Schuldner werden
auf Grund des Art. 7 zweeks Vermeidung strafrechtliche’'
Folgietn nach Art. 8 der erstangefuhrten Verordnung aufgefordert, binnen 30 (dreiCig Tagen) vom Tage der
Veroffentlichung dieser Entscheidung an dem Institut
zur Verwaltung, Liquidation und Zuteilung des den
Rebellen in der Provinz Laibach beschlagnahmten Vermogens Sachen, die sie betreuen und Betrage die sie
ihm schulden, anzumelden, mit dem gleichzeitigen
Verbot, ihm oder anderen die Sachen zuruckzuerstatten
oder Schuldbetrage auch nur teilw eise riickzuzahlen.
Diesie Entscheidung ist unveraiiglicli vollstreckba r
und gelangt im Amtsblatt des Chefs der Provinzialver­
vvaltung in Laibach zur Veroffentlichung.
Laibach, am 26. Februar 1944.
II . Nr. 776/1.
Der Prasident der Provinzialvervvaltung:
D i v . G e n e r a l R u p n ik
Po izvršenem predpisanem postopku izrekam na
podstavi čl. 6. naredbe Visokega komisarja za Ljubljan­
sko pokrajino z dne 6. novembra 1942, št. 201 o zaplembi
imovine upornikov in ustanovitvi Zavoda za upravljanje
i n .likvidacijo te imovine ter na podstavi čl. I. naredbe
Vrhovnega komisarja na operacijskem ozemlju »Jadran­
sko primorje« o upravljanju Ljubljanske pokrajine za­
plembo vse premične in nepremične imovine upornika
Schlambergerja Viljema, trgovca in posestnika, stanujo­
čega v Ljubljani, Bezenškova ul. št. 22.
Pozivajo se po čl. 7. ,in v izogib kazenskih odredb
po čl. 8. prvocitirane naredbe vsi. morebitni imetniki
premičnin po katerem koli naslovu, lastnine gori ime­
novanega upornika ter njegovi dolžniki, naj prijavijo v 30
(tridesetih) dneh od dne objave te odločbe Zavodu za
upravljanje, likvidacijo in dodeljevanje imovine, zaple­
njene upornikom v Ljubljanski pokrajini, stvari, k i jih
imajo, in zneske, katere mu dolgujejo, s prepovedjo,
upravičencu ali drugim vrniti stvari ali dolgovane zneske
tudi le deloma plačati.
Ta odločba je takoj izvršna in se objavi v Službenem
listu šefa pokrajinske uprave v Ljubljani.
Ljubljana dne 26. februarja 1944.
II. št. 776/1.
Prezident pokrajinske uprave:
D iv . g e n e r a l R u p n ik
I z d a j a p o k r a j m s k u u p r a v a v L j u b lj a n i. — U r e d u i k : P o h a r R o b e r t v L j u b l j a n i . — T i s k a in z a l a g a t i s k a r n a M e r k u r d. d. v L j u b l j a n i ; p r e d s t a v n i k
O. M l h a l e k v L j u b l j a n i . I z h a j a v s a k o s r e d o In s o b o t o . — N a r o č n i n a : m e s e č n o L. 7.80, l e t n o L 91.20. — P o s a m e z n a Š te v i lk a : p r v a p o l a L. 0 .IH
n a d a l j n j e po L. 0 80 — P l a č a k i t o l i »e v L j u b lj a n i — H r e d n l f t t v o in u p r a v n i f l t v n : L j u b l j a n a , G r e g o r č i č e v a 2:> — T e l e f o n ftt 25 52
SLUŽBENI
ŠEFA
POKRAJINSKE
LIST
UPRAVE
V LJUBLJANI
Št. 17.
P r ilo g a . k 17. k o s u z d n e 8 . m a r c a 1 9 4 4 .
1 9 4 4
ANZEIGEN — OBJAVE
Sodna oblastva
Gerichtsbehorden
II P 26/44—3.
j
j
I
I
I
187
H P 26/44—3.
187
W ortlaut d er F irm a: K rain isch e
L a n d es-E lek trizita tsw erk e.
Okrožno kot trg. so d išče
v L jub ljan i, odd. III..
Oglas.
K reis- »Is H a u d elsg e ric h t
L aibach, A b t. III,
Tožeča atinauka PaiuLič Anton,
zasebnik v Ljubljani, Domžalska
cesta 15, je vložil zoper toženo
stranko Iciča Miodraga, p riv at­
nega u rad n ik a s poslednjim b i­
vališčem v Ljuihlijani, tožbo radi
3.610 ilir.
Po loj tožbi je določen prvi
narok za .ustno razpravo pri tem
sodišču na dan 11. ap rila 1944
o potki. 9. uri v sobi št. 38.
K er bivališče toženca ni zna­
no, se m u poslavlja v zaščito
njegovih pravic sk rb n ik g. B ras
Adolf, uprav n ik glavne pošte v
Ljubljani, iki .ga bo zastopal na
njegovo nevarnost ti.u o b njego­
vih stroških 'tako dolgo, dokler
se ne javi p red sodiščem ali ne
im enuje svojega pooblaščenca.
am 24. F eb ru ar 1944.
Rg A II 147/13.
B ezirk sg erich t in Laibach,
Abt. II.
Okrajno sod išče v L jubljani,
odd. II..
m il 3. M iirz 1944.
dne 3. m arca 1944.
188
*
II P 27/44—3.
Edikt.
I>ie k lagende P a rto i: Paiullič
Martin, H auefrau iitn Laiibach,
Domžalska 15 , h a t gegen diie
boklagte Parite!: Icič Mtodrag,
Pnivaitboanrter, zuletzt in Laib arh , vvogeii 304o L ire die Kla■ge aogebraoht.
Die erste Tagsatzung zur
uiundliehen Verhamdlung w urde
au i d en 11. A pril 1944 vorm. utm
halb 9 UJir bei diiesem Gerichte,
Zimunar 38, anberaum t.
Da d er A ufenthalt d e r beklagten P artei unbekannt ist, wdrd
zum Schiuitze ‘ih re r Rechte H err
Bras Adolf, I Iautfrtpoelv c rw;t It er
in Laiibach, izum K urator bestellit, d e r aie aiuf ih re Gefalir
uind K osten vertreten \vird, bis
fiie seilbet auftnitt od er einen
BevoJllmaolitiigten nennt.
Oglas.
Tožeča stran k a Pauliič Marija,
gospodinja v Ljubljani', Domžal­
ska cesta 15, 'je vložila zoper
toženo stranko Ieiča Miodraga,
priv. u rad n ik a s poslednjim b i­
vališčem v Ljubljani, tožbo radi
3042 Mr.
Po tej tožiti je določen prvti
narok za ustno razpravo pni tem
sodišču n a dan 11. aprila 1944
o poli 9. u rj v sobi št. 38.
Ker bivališče toženca ni zna­
no, se m u iz sta v lja v zaščito
njegovih pravic skrbnik g. Bras
Adolf, upravnik glavne pošte v
Ljubljani, k!i ga bo zastopal na
njegovo nevarnost in ob njego­
vih stroških tako dolgo, dokler
se ne javi p re d sodiščem ali ne
imenuje svojega pooblaščenca.
B ezirk sg erich t in L aibarh.
Abt. II.
Okrajno so d išče v L jubljani,
odd. II..
am 3. Miirz 1944.
dne 3. m arca 1944.
Handelsregistcr
Trgovinski register
Anderungen u. Zusatze:
Sprem em be in dodatki:
21
Si tz: L aibach.
Tag d er E intragung: 26. F e­
b ru ar 1944,
188
21
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26.'fe b ru a rja 1944.
d e ž e ln e
Izbriše se prokurist Senekovič Miroslav.
Edikt.
*
K ranjske
Geloscht w ird d er P ro k u rist
Miroslav Senekovič.
Die klagende P artei Pauliič
Anton, Brlivate in Laiilbaoh, Dom­
žalska Nr. 15, hat ge g on die be.
ktagte P artei Icič Miodrag, P rivaitbeamter in Laiibach, wegen
3610 L ire sin e R lage angebraoht.
Diie enste Tagsaitzung zur
mimdliiohen Verhandilung \vurde
auf den 11. April 1944 vorm. um
hal'b 9 Utor bei dliesem Gerichte,
Zimme.r 38, anberaum t.
Da d er A ufenthalt d e r beklagten P artei uinbekaumt ist, w ird
zum Schutzo iti rer R edite H err
Bras Adolf, Ilauptpoetivorvvalter
in Laiibach, izum K urator bestellit, d e r sie auf ihre Gefalir
lumd Kotite n vertreten w ird, h is
sie seilibst auftnitt od er einen
BevoiU machtigite.n nennt.
II P 2 7 /4 4 -3 .
Besedilo:
ele k tr a rn e.
dne 24. feb ru arja 1944.
Rg A II 147/13.
Konkurssachen
Konkurzne stvari
173
Aufhebung
des Konkurses.
173
22
Odprava konkurza.
G em einschuldner: Johann P e ­
trič, Tisehlerm eister, Dol. Loga­
tec Nr. 30.
D er m it Beschlufi St 2/40—2
tiber das Verm ogen des Gem einschuldners eroffnete Konk u rs ist gemafl § 151 K. G. nacli
V erteilung der gesam ten Konkursm asse aufgehoben.
K re isg e r ic h t L aibach, A bt. III,
am 24. F eb ru ar 1944.
St 2/40-175.
Prezadolženec P etrič Ivan, m i­
zarski m ojster, Dol. Logatec 30.
Konkurz, ki je bil razglašen
o imovini prezadolženca s sk le­
pom opr. št. St 2/40—2, se po
§ 151. k. z. odpravlja, k e r je
bila razdeljena vsa masa.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 24. februarja 1944.
St 2/40-175.
Razno
Verschiedenes
184
184
Kreditanstalt fur
Handel und Gewerbe
in Laibach
H ilauzani 31. D ez en ib e r 1943.
A k tiva: K am i L. 17,468.229.18,
W echsali 6,594.160.—,Wertipaiptiere
L. 1,486.046.97, Konsortualkonten
3.373.676.10, Ainlage dies ReservefoudlsiinStoaitspapieren 688.258.01,
D ebitoren: A nlagen auf Siclit
L. 15,549.589250, Schuldner L.
46,072.546.78, zuiaanunen. Lire
61,622.136.28, In v en tar L. 1’—,
Reailitaten 249.450.50, Gutetahungen 657.669.95. Zusammen Liire
91,431.958.04,
P a ssiv a : K apital 4,750.(K)0.—,
Reservefonds: ordentlicher L.
2.375.000.—, auJJerordentiliCher L.
1.064.000.—, fur duhiose Forderunigen 2,546.000.—, Agitoriicklage
1.425.000.—, fu r K ursverlust bei
\V ertpapieren 258.987.10, zusamunen 7,668.987.10, Fonds fur Varluete bei bestimnutem Forderungen 1,626.400.—, Reserve fiir
groBcre uiivorhongeseheme Aufivendungen 240.000.—, Einlagebiiahar und KoBeensoheine Lire
21.477.309.10, K reditoren Lire
Kreditni zavod za
trgovino in industrijo
v Ljubljani
Bilanca dne 31. dec. 1943.
A ktiva: Blagajna 17,468.229.18,
Menice 6,594.160.—, Vrednostni
p ap irji 1,436.046.97, Konzordiaini računi' 3,373.676.10, Naložba
rezerv n eg a fonda v državnih p a.
pirjih 688.258.01, D ebitorji: a
vista naložim 15,549.589.50 in
dolžniki 46,072.546.78. skunaj lir
61,622.136.28, In v en tar 1.—, Reallitete 249.450.50, G arancije lir
657.669.95. Skupaj 91,431.958.04.
Pasiva: Glavnica 4,750.000.—,
Rezervni fondi: redni 2,375.000.
izredni 1,064.000.—, za d uh tožne
terjatve
2,546.000.—, azijski
1,425.000.—, za tečaljno izgubo pr.i
vrednostnih papirjih 258.987.10,
skupaj 7,668.987.10, Fond za iz­
gubo izveslnih terjatev 1,626.400,
Rezerva Ki večje nepredvidene
izdatke 240.000.—, Vložne k n ji­
žice in blagajniške priznanice
S tran 38.
Š te v . 17.
54,773.968.81, Nichit bohot) ene
Dividenden 2.508.—, Gewimm:
Obentrag aus dem Ja h re 1942
202.872.17, fiir dias J a h r 1943
689.912.86, zusa ramen 892.785.03,
Gutstehumigen 657.669.95. Zusamraeiii 91,431.958.04.
Laiibach, ara 31. Dezem ber 1943.
F u r die Diraktiion: August
Tosti e. h.
Mit den Buchern und Beiilagen
vorgLichen imd in Ordinung befiimden:
D e r A u f e i c h i t e r a t : Mag.
P h, R ichard S u šn ik e. h., Vorsitzender, Janko B leiw e is-T r steu išk i e. h., Dr. V la d im ir R avn i­
har e. h., In g. Jose! S od ja e. h.,
Franz U rbanc e. h., J ose! V erovše k e. h.
<iewinn- und Verlustkont®
am 31. Dezember 1943.
21.477.309.10, K reditorjj 54 mili­ n(ir in Verin«! gorate«. Ich e;rjonov 773.968.81, N edvignjena di­ kiare sie biemit' fiir wi<rikung.svidenda 2.508.—, Dobiček: pre­ los.
Rudolf Dolčič.
nos iz leta 1942. 202.872.17, za
Zg. Zadobrova 27.
leto 1943. 689.912.86, skupaj' lir
892.785.03, G arancije (S57.669.95.
•‘k
181
Skupaj 91,431.958.04.
Ljubljana dne 31. dec. 1943.
Za ravnateljstvo: A vgu st Tosti
s. ir.
S knjigam i in prilogam i p ri­
m erjali in v redu n a š li:
N a d z o r s t v e n i » v e t : Mag.
l ’h. R ikard S u šn ik e. r., pred­
sednik, Jan k o B Ieivveis-T rsteni­
šk i s. r., Dr. V la d im ir R avnihar
s. ir., Inž. J o sip Sod ja s. r., Fran e
U rbanc s . ,r„ Jože V e ro v šek s. r.
Fiir die [>i relkition: August
Tosti e. h.
Miit d en Bttehem und Beiilagen
vergliohen und' in Ordnung be­
tu n den ;
D e r A u f s i c h t s r a t : Mag.
Ph. R ichard S u šn ik e. h., V orsitzender, Jank o B leiw cis-T rsten išk i e. h.. D r. V la d im ir R avn i­
har e. h., In g. Josef S od ja e. h..
Franz U rbanc e. h., Josef V erovšek e. h.
Prenos iz le ta 1942.
202.872.17, Obresti 'im provizije
3,391.475.83, Dobi a : k iz drugih
posliov 662.818.14. Skupaj lir
4,257.166.14.
K redit:
Ljubljana dne 31. dec. 1943.
Za ravnateljstvo : Avgust Tosti
s. ir.
N a d z o r s t v e n i a v e l : Mag.
Ph. Rikard Su šn ik s. r., pred­
sednik, Jank o B le iw e is-T r ste ni­
šk i s. r., Dr. V la d im ir R avnihar
s. r., Inž. Josip Sod ja s. r., Franc
U rbanc s. r., Jože V e ro v šek s. r.
Kundmachung.
*
D ie Legiitimationsikante Nr.
086484, aiusgeeteillt am 17. Juli
1943 von d e r Gemeinde Polje
'boi LaAbaOh und das Anbeitsbuch Nr. 284429, aiusgestellt
e b en d o rl a m 29. Ju ni 1939, sin d
Objava.
O b ja v a .
U pravni svet
182
v
*
Die Legtiti raatiooskarte Nr.
092046, ausgesteMt ara 26. Au­
gust 1943 vion d er Gemeinde Bo­
rovnica auf den> Namen Kosalia
Mekinda aus Borovnica Nr. 29,
ist nitir an V e r ta t geraten. Ich
erfklare sie biem it fiir \vi rku« go­
lot:.
Rosalia Mekinda
Objava.
181
Izgubita sem osebno izkaznico
št. 092046, izdano d n e ‘26. avgu­
sta 1943 od občine Borovnica na
ime Mekinda Rozalija i'z IVo tov mice št. 29. Proglašam jo za n e­
veljavno.
M e k in d u Rozalija
*
Kundmachung.
183
Die LegithiiatlonoliaTte Nr.
022769, ausgesteMt a m 17. An­
glist 1943 vom Stadtm agistrat
Laibach auf den Namen Johann
Premrl aus Predjam a bei Po­
stojna, is t m ir in Veirilust g era­
ten. Ich ehklilre sie hieraiit Iiir
v v irk im g slO R
Objava.
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 086484, izdano dne 17. julija
1943 od občine Polje pri Ljub­
ljani in delavsko .knjižico štev.
L ju b lja n i.
U rednik:
Pohar
.Izgubil ae.m osebno izkaznico
št. 155685, izdano dne 31. julija
1943 o d občim« P lanina p ri Ra­
keku na ime Mrhar Anton iz
Planine pri Rakeku. Proglašam
jo zia neveljavno.
M r h a r A nton
4=
189
Objava.
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 02B769, 'izdamo dne 17. avgu­
sta 1943 od m estnega poglavar­
stva v Ljubljani na ime P rem rl
Ivan iz P redjam e pri Postojni.
Proglašam jo za neveljavno.
'J o h a n n P rem rl
S knjigam i in prilogam i p ri­
m erjati in 1 v red‘u našli :
Po sklepu občnega zibora bo
zavod izplačali svojim delna Car­
jem počenSi g 15. marcem 1944
za 1. 1943. neto dividendo j>o
L. 3.80.
uprava
Kundmachung.
Die Legiitknalionnkartte Nr.
d n e 31. d e c e m b r a 1943.
155685, auegeKlellt ara 31. Juli
1943 von d e r Gemeinde Planina
Debet; Plače in vojne doklade
“ bel Rakek auf den Namen An­
1,629.472.63, Stroški 1,070.909.53,
ion Mrhar aus Planina boi Ra­
Davki! in socialne dajatve za
kek, ist m ir An Veri ust geraten.
uradništvo 382.839.68, David in
Ich erklare sie b iem it fiir vvirpristojbine 275.259.27, Odpi« od ‘kuugslos,
reatiitet 5.900.—, Dobiček: p re ­
Anton Mrhar
nos iz leta 1942. 202.872.17, za
*
'leto 1943. 689.912.86, skupaj lir
189
892.785.03. S to p a j 4,257.166.14.
Kundmachung.
K uiulniacliun g.
GenuiC Haiuptrveraanuiilungsbesehiufl gelangt fiir d as Ja h r
1943 ab 15. Marz 1944 an die
A ktionare eine Nettodividende
von L. 3.80 zu r Auszahluug.
*
182
pokrajinska
D olčič Rudolf,
Zg. Zadobrovo 27.
R a ču n z g u b e in d o b ič k a
D ebet: Gebailte nnd Krtiiegszuliaigeh. 1,629.472.63, Aualagen
1,070.909.53, S teu e m und soziailfijrsorgilfidhe Abg&ben fur dde
Beanutensuhafit 382.839.68, S teuem
und Getouhren 275.259.27, AbBchireilbunigen bel Reali,tateii L.
5.900.—, Gew inn: O bertrag au s
dean Ja h re 1942 202.872.17, fur
das J a h r 1943 689.912.86, zusaminein 892.785.03. Zusainnien Litre
4,257.166.14.
K re d it: O bertrag aus dem Jah re
1942 202.872.17, Zinsen und ProviBionien 3,391.475.83, Gewiimn au.s
aonistilgen Gesohaften 662.818.14.
/u sa ra m en 4,257.166.14.
Laiibach, am 31. Dezem ber 1943.
IidaJ*
284429, izdamo dne 29. junija
1939 ravno tam . Proglašam obe
listini za neveljavni.
*
P rem rl Ivan
*
185
185
Kundmachung.
Objava.
D ie 1.egitiraationska rte Nr.
03til80, ausgeetellt ara 11. Okto­
b er 1943 vom Stadtmag.i»tral
Laiiibach auf den Nameni L udvig
Roškar, aus H rastnik, list m ir in
V erlust geraten. Ich enklave sie
biem it fiir ivirkungslos.
Izgubil sem. osebno izkaznico
št. 086180, izdano dn e 11 . okto­
bra 1943 od m estnega poglavar­
stva v Ljubljani na. ime Roškar
Ludvik iz Hrastnika. Proglašam
jo za neveljavno.
R o š k a r L u d v ik
Ludvvig Roškar
*
*
186
186
Kundmachung.
Objava.
Die Legiliimaitioaiskarte Nr002193, ausgesteMt am 15. Mar/
1943 vom Stadtoraigfetrat Lai­
bach auf den Nara en Mario. S tre­
sen au s St. Vid' ob Laibach, let
m ir iti V erlust geraten. Ich erk lare sie hierait fiir vviiirtkaingsloe.
Izgubila sem osebno izkaznico
š t . 002193, izdano dine 15.marcu
1943 od mestnega poglavarstva
v Ljubljani n o ime Stresen Ma­
rija iz št. Vida. nad Ljubljano.
Proglašam ,io za neveljavno.
R o b e r t v L j u b l j a n i . — T l a k a In
O M lh a l e k v L j ub lj a n i.
Maria Stresen
zalafa
tlak am a
M erkur
S tresen Marija
d.
d.
v
L j u b lj a n i;
prrd.tavnik