1. PDF datoteka

SLUŽBENI LIST
Š E FA
POKRAJINSKE
19 44
V
UPRAVE
V LJUBLJANI
Ljubljani dne 26. avgusta 1944.
Št. 64.
INHALT:
VSEBINA:
173. A n ordnung ii-ber d ie E n tseh ad ig u n g von A nsprttchen a u s
d e r VVegnahnie -von G eg en stan d en u n d In a n e p ru ch n a h n ie
von L eistungen.
173. O dredba o o d šk o d n in sk ih z ah te v k ih za odvzete stvari in
p re v z e te d ajatv e.
Verlautbarim# en
Razfflasi
des Obersten Konimissars
Vrhovnega komisarja
173.
Anordnung
Odredba
iiber die Entschiidigung von Anspriichon auss d or
W eguahm o von G egenstanden und Inanspruchnahm e
von L cistnngcn
o odškodninskih zahtevkih za odvzete stvari
in p revzete dajatve
Im E invernehm en mit dem Oberkom m ando d er Deulschen W ehnnacht rufe ich fiir das Gebiet d er Operationszone »A driatisches K ustenland« die A nspriiche aus
d er W egnahm e von G egenstanden und Inanspruchnahm e
von Leistungen dure,h die Deutsche W ehrm acht, das
W ehrm achtsge!olge, deutsche D ienststellen oder einzelne
A ngehorige dieser Stellen, d ie sei-t dem 8. Septem ber
1943 entstanden sind, zur Bezahlung auf.
Ich ordne hierzu folgendes an:
I.
Anmeldefrist.
Die Anspriiche, die aus der W egnahmo von GegenstUnden und Inanspruchnahm e von Leistungen in der
Zeit vom 8. Septem ber 1943 bis 31. Mai 1944 enstanden
sind, sind bis zum 31. August 1944 anzum elden.
Anspriiche, die nach dem 31. Mai 1944 enstanden
sind, sind in n erhalb von 3 Monaten, gerechnet vom Tage
d er A usstellung d er Em pfangsbescheinigung oder der
Inanspruchnahm e der Leistung oder d e r Beschlagnahme
anzum elden.
Sporazum no z vrhovnim poveljništvom nem ške voj­
ske oklicu,jem za območje operacijskega ozemlja »Jadran­
sko prim orje« izplačevanje zahtevkov za stv ari in da­
jatve, odvzete in prevzete po nem ški vojski, sprem stvu
vojske, nem ških oblastviih in uradih ali posam eznih usluž­
bencih teh ustanov, ki so nastali od 8. septem bra 1943
dalje.
V ta nam en odrejam naslednje:
I.
P rija v n i rok.
Zahtevki, ki so nastali za odvzete stvari in prevzete
dajatve v času od 8. septem bra 1943 do 31. m aja 1944,
se m orajo prijaviti do 31. avgusta 1944.
Zahtevki, ki so nastali po 31. maju 1944, se m orajo
prijaviti v 3 mesecih od dneva ko je bilo prejem no po­
trdilo izdane, dajatev prevzeta ali stvar odvzeta.
II.
II.
P rijavn i urad.
Anmeldestelle.
Die Anm eldung d er Anspriiche hat bei d er P rafek tu r
zu erfolgen, in d eren V erw altungsbezirk die Beschlag­
nahm e o d er Leistung erfolgt ist; in d er Provinz Laibach
bei dem Chef der Provinzialverw altung.
Fliichtlinge aus den vom F eind besetzlen oder aus
den gerSum ten Gobieten haben ihre Anspriiche bei der
fiir ih ren jetzigen Wohneitz zustiindigen P rhfektur anzu­
m elden; falls d e r W ohnsitz in der Proviinz Laibach ist,
beim Chef d er Provinzialverw altung.
Zahtevki se m orajo prijaviti pri prefekturi, v k atere
upravnem območju se je stvar odvzela ali dajatev p re­
vzela, v Ljubljanski pokrajini pa p ri šefu pokrajinske
uprave.
Pribezniiki z ozemlja, zasedenega ]x> sovražniku ali
iz izpraznjenih krajev m orajo prijaviti- svoje zahtevke
pri prefekturi, pristojni za njihovo sedanje prebivališče*,
če je prebivališče v Ljubljanski pokrajini, pa p ri šefu
pokrajinske uprave.
III.
III.
B e w e ism ittc l.
D ok azila.
Allen A nm eldungen sind die U rschriften d e r Empfangsbescheinigungen und sonstige LJrkunden beizufii-
Vsem prijavam se m orajo priložiti prejem na potrdila
v izvirniku in ostale listine. Ce te 'p rilo g e prejšnjim pri-
Stran 200.
Štev. 64.
gen. Falls bei friiheren A nm eldungen diese U nterlagen
micht befgefiigt sind, sind die U nterlagen innerhalb der
A nm eldefrist nachzureichen. A nspriiche aus d er Wegnahme von G egenstanden oder Inanspruchnahm e von Leistungen, fiir die keine Em pfangsbescheinigungen ausgesteilt sind, hat d er A ntragsteller durch ausreichende Bew eism ittel nachzuweisen.
javam niso bile priložene, se m orajo priložiti dodatno v
tem prijavnem roku. Zahtevke za odvzete stvari ali p re ­
vzete dajatve, za katere se prejernno potrdilo ni izdalo,
mora dokazati predlagatelj z zadostnim i dokazili.
IV.
Z ah tevk i za javna sred stv a .
IV.
'
A nsp riich e d er o ffen tlieh en Hand.
Fiir A nspriiche aus Leistungen des Staates, offentlicher Dienststellen oder K orperschaften oder d er Gem einden w erden keine Vergiitungen gew ahrt.
Za zahtevke iz dajatev države, javnih oblastev in
uradov ali teles te r občin se odškodnina ne daje.
V.
V.
Izplačilo odškodnin.
A u szah lu n g d er E n tsch ad igu n gen .
Nach F eststellung der Anspriiche erfolgt die Auszahlung der angew iesenen Entschadigungen durch die
Sezione di T esoreria Provinciale.
Bei Entschadigungsanspruchen, diie den W ert von
100 000,— L ire iibersteigen, ist die sofortige Auszahlung
daven abhangig, dafi eine Ersatzbeschaffung aus dringend kriegsnotw endigen und m ilitarpolitischen Griinden
erforderlich und die Moglichkeit d er Ersatzbeschaffung
nachge\v lesen ist.
VI.
Po ugotovitvi zahtevkov izplača nakazane odškod­
nine oddelek za pokrajinsko računovodstvo (Sezione di
T esoreria Provinciale).
P ri odškodninskih zahtevkih, ki presegajo vrednost
100.000 lir, velja kot pogoj za takojšnje izplačilo, da je
nadom estna nabava iz razlogov vojne nujnosti in dz vojaško-političnih razlogov potrebna in je možnost nado­
m estne nabave dokazana.
)
VI.
U n ifan g d er A nordnung.
U nter diese R egelung fallen nicht diie Anspriiche aus
d er Inanspruchnahm e von P riv atq u artieren oder sonstigen R aum en fiir U nterkunftszw eeke d er Deutschen
W ehrm acht un d d er sonstigen quartierletistungsberechtigten Stellen und die dam it zusam m enhangenden Leistun­
gen.
U nter die R egelung fallen ferner nicht Anspriiche
aus d er Beschadiigung oder Z erstorung bew eglicher oder
unbew eglicher Sachen,
Triest, den 12. August 1944.
Der O berste Kom m issar:
R ainer e. h.
Obseg odredbe.
Pod to odredbo ne spadajo zahtevki za prevzeta za­
sebna stanovanja ali druge prostore, dane za nastanitev
nem ške vojske ali drugih k tem u upravičenih ustanov,
in tudi ne s tem povezane dajatve.
Ta odredba se tudi n e nanaša na zahtevke za poško­
dovane ali uničene prem ičnine ali neprem ičnine.
Trst dne 12. avgusta 1944.
Vrhovni kom isar:
R ainer s. r.
IT e ra u s g e b e r : D ie l'r o v ln z ia lv e r w a ltu n g in L a ib a c h . — 8 c h r i f t l e i t e r : R o b e r t P o h a r in Laih& ch. — D ru c k u n d V e r la g : D r u c k e r e i M e r k u r A. G. in L n ib a c h .
V o r t r e t e r : O. M ih a le k in Laib& ch. — E r s c h e in t Jed en M ittw o c h u n d S a m s ta g . R c z u g s p r e ls : m o n a tlic h L. 7.60, Jtth rlich L. 01.20. E ln z c m u m m e r n : E r s te r
D r u e k b o g e n L. 0.80, fo lg e n d e L. 0.60. — Z a h lb a r u n d k la g b a r in L a ib a c h . — S c h r if tle itu n g u n d V e rv v a ltu n g : L a ib a c h , G r e g o r č ič e v a 23. — T e l. N r. 25-52.
I z d a ja p o k r a jin s k a u p r a v a v L ju b lja n i. U r e d n ik : P o h a r R o b e r t v L ju b lja n i. — T is k a in z a la g a t i s k a r n a M e r k u r d . d . v L ju b lja n i; p r e d s ta v n ik : O. M ih a le k
v L ju b lja n i. J z I i a J r v s a k o s r e d o in s o b o to . — N a r o č n in a : m e s e č n o L. 7.60, le tn o L. 01.20. — P o s a m e z n a Š te v i lk a : : p r v a p o la L. 0.80, n a d a ljn je p o L. 0.60.
P la č a *1n t o t l »e v L ju b lja n i. — U r e d n iš tv o in u p r a v n l l t v o : L ju b lja n a , G re g o r č ič e v a 28. — T e le f o n I t . 25-52.
SLUŽBENI
ŠEFA
POKRAJINSKE
19 4 4
H&ndelgregister
^ n deru n gen u. Zusdlze:
j Ul
V LJUBLJANI
K reis- als H an d elsg erich t
L aibach, A bt. III,
am 19. A ugust 1944.
Rg C V 273/16.
Trgovinski register
Spremem be in dodatki:
S edež: L jubljana.
D an vpisa: 21. av g u sta 1944.
B esedilo: »V olta« d ru ž b a z o.
z., to v a rn a e le k tro teh n ič n e g a
m a te ria la .
Z n o tarsk im zapisom z dne
16. av g u sta 1944 se je zvišala
osnovna g lavnica
d ru žb e, ki
znaša odslej L. 380.000,— in je
v gotovini popolnom a vplačana.
Okrožno k o t trg. sodišče
v L jubljuni, odd. III.,
d ne 19. a v g u sta 1944.
Rg C V 273/16.
Genossenschaftsregister
Zadružni
register
inderungen u. ZusCitze:
112
Sitz: L aibach.
Tag d e r E in tra g u n g : 21. Au­
gust 1944.
IV ortlaut d e r F irm a : »Strasjs® ubahnerheiin«, G enossenschaft
Jbit b esch riin k ter H aftu n g in
^aibach.
j G e lose h t w e rd e n d ie M itgliejrpr d es V ervvaltungsausschusses
Milan K rižm an u n d G eorg Ja j ^ r. ein g e tra g e n h in g eg en die
M itglieder d e s V erw altu n g sau sp h u s s o g F ranz Š tefanič, Schaffnep in L aibach, A leševčeva 34
bnd S tan e R enčelj, S chaffner in
Laibach, Č ernetova 6.
K reis- als H an d elsg erich t
L aibach, A bt. III,
am 19. A ugust 1944.
Z adr. I 117/10.
Spremem be in dodatki:
112
S edež: L jubljana.
D an v p isa: 21. av g u sta 1944.
B esedilo: »Dom cestn ih želez­
n ičarjev«, z ad ru g a z o m ejenim
jam stvom v L jub ljan i.
Iz b riše ta se člana u p ra v n e g a
o d b o ra K rižm an M ilan in J a g e r
J u r ij, vpišeta, pa se član a u p ra v ­
n ega o d b o ra : Š tefan ič F ran c,
sp rev o d n ik v L ju b ljan i, A lešev­
čeva 34 in R enčelj S tan e, sp re ­
v odnik v L jub ljan i, Č ern eto v a
št. 6.
O krožno k o t trg . sodišče
v L ju b ljan i, odd. III.,
d n e 19. a v g u sta 1944.
Z ad r. I 117/10.
Verschiedene
Behorden
V II št. 32544/1944.
708
Kundmachung.
Razglas.
P ri
Verschiedenes
X V I. ž re b an ju obligacij
o b lig acijsk eg a posojila
m ostne o b čin e lju b ljan sk e v n o ­
m in a ln i v re d n o sti din 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,
ki je b ilo 16. a v g u sta 1944, so
bile izžreb an e n a sled n je o b lig a ­
cije:
Po din 1 0 .0 0 0 .— se rija A št.:
72, 109, 122, 162, 185, 255,
284, 292, 299, 331, 412, 489, 508,
529, 542, 556, 566, 581, 592, 600,
695, 746, 753, 826, 845, 855, 856,
883, 890, 905, 921, 971, 1096,
1144, 1161, 1221, 1243, 1258,
1282, 1286, 1351, 1413,
1423,
1429.
6,
Po d in 5.000.— se rija B št.:
31, 123, 147, 154, 230, 235, 260,
305, 318, 354, 389, 426, 510, 513,
574, 604, 610, 665.
P o d in 1.000.— se rija C št.:
5, 59, 69, 110, 113, 173, 179, 222,
279, 304, 383, 384, 408, 455, 487,
489, 539,579, 610, 638,
720, 768,
772, 777,787, 811, 827,
853, 920,
1058, 1091, 1165, 1181, 1231,
1251, 1269, 1272, 1301, 1351,
1363, 1393, 1445, 1460, 1582,
1603, 1609, 1626, 1632, 1646,
1662, 1669, 1695, 1744, 1845,
1872, 1921, 1945, 1981, 1993,
2000.
Iz ž re b an e o b lig acije so izplač­
ljive 15. fe b ru a rja 1945 p ri
m e stn i b lag a jn i v L jubljani.
Mestno županstvo v L ju b ljan i,
d n e 7. av g u sta 1944.
Za o p ra v lja n je žu p an sk ih
poslov p ooblaščeni g e n e ra ln i
ta jn ik :
Ja n čig aj s. r.
Razno
701
X X I. o rd en tlirh en HauptvcrsA iiiiulung d er V ersieh eru n gsb an k »Slavija« in
L aibach,
P re d m e t: X V I. ž re b a n je ob lig agacij 6 °/»nega o b lig acijsk e­
ga posojila v nom. v re d n o ­
sti d in 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .—.
6 °/onega
D e r m it d e r F iih ru n g d e r Biirg erm eisterg esch iifte b e tra u te
G e n e ra ls e k re ta r
Ja n čig aj e. h.
zu r
K aehbetrcff; X V I. Z ieh u n g d e r
O bligationen d e s 6°/o Oblig a tio n sd a rle h e n s im Nomin a h v e rte von D in 20,000.000.
Rej d e r X V I. Z ieh u n g d e r
O bligationen des 6°/oigen Oblip a lio n sd a rle h e n s d e r S tadtgefbeinde L aibach im N om inal<M'te von Din 20.000.000.—, die
g atio n en gezogen:
Zu D in 10.0(K) S e rie A Nr.
6 , 72, 109, 122, 162, 185, 255,
284, 292, 299, 331, 412, 489, 508,
529, 542, 556, 566, 581, 592, 600,
695, 746, 753, 826, 845, 855, 856,
883, 890, 905, 921, 971, 1096,
1144, 1161, 1221, 1243, 1258,
1282, 1286, 1351, 1413, 1423,
1429.
Zu Din 5000— S erie B Nr.
31, 123, 147, 154, 230, 235, 260,
305, 318, 354, 389, 426, 510, 513,
574, 604, 610, 665.
Zu D in 1000.— S e rie <1 Nr.
5, 59, 69, 110, 113, 173, 179, 222,
279, 304, 383, 384, 408, 455, 487,
489, 539, 579, 610, 638, 720, 768,
772, 777, 787, 811, 827, 858, 920,
1058, 1091, 1165, 1181, 1231,
1251, 1269, 1272, 1301, 1351,
1363, 1393, 1445, 1460, 1582,
1603,
1609, 1626, 1632, 1646,
1662,
1669, 1695, 1744, 1845,
1872, 1921, 1945, 1981, 1993,
2000.
D ie gezogenen O bligationen
g ela n g e n am 15. F e b ru a r i945
b ei d e r K asse d e r S tad tg em ein d e in L aib ach z u r A uszahlung.
S ta d tb iirg e rm e is te ra in t L aibach,
am 17. A ug u st 1944.
Einladung
Razna
oblastva
708
Št. 64.
A N Z E I G E N — OBJAVE
am 16. A ug u st 1944 stattgefunSodna oblastva
den h at, w u rd e n folgende Obli-
Ul
L aibach.
Tag d e r E in tra g u n g : 21. Au; Rast 1944.
W ortlaut d e r F irm a : »V olta«
'"Ssellschalt m. b. H., F a b rik
M ektrotechuischen M aterials.
Mit N o tariatsa k t vom 16. A u­
gust 1 9 4 4 w u rd e d as S tam m kaPilal d e r G esellschaft e rh o h t, so
dafi es v on n u n a n 380-000 L ire
jbetrflgt; es ist in d ie s e r H ohe
j volLst8 n d ig b a r eingezahlt.
Vl1- Nr. 32544/1944.
UPRAVE
P riloga k 64. kosu z dne 26. a v g u sta 1644.
Gerichtsbehorden
Sitz:
LIST
d ie D u n n erstag ,
te m b e r 1944 um
im S itzu n g ssaal
L aibach, G ajeva
den w ird .
d en 21. S ep ­
10 U h r vorm .
d e r B an k in
ulica, stattfin -
Tagesordnung:
1. B erich t d e s V e rw a ltu n g sra te s und V orlage d e r R echnungsa b sch ld sse fiir d a s X X I. Geschaftsjahr.
2. B erich t d e s A u fsich tsrates
u n d E n tla stu n g d e s V en v a ltungsi- u n d d e s A u fsich tsrates.
3. A n trag b e tre ffs d e s R eingcw innes.
701
Vabilo
na X X I. red n i ob čn i zbor,
ki ga b o im ela
»Slavija« zavaro v a ln a banka
v L jubljani,
v č e trte k d n e 2 1 . se p te m b ra
1944 ob 10. u ri dopoldne v
svoji sejn i d v o ran i v L jubljani,
G ajev a ulica.
Dnevni
red:
1. P oročilo u p rav n eg a sveta
in p red lo žitev računov za X XI.
poslovno leto.
2. Poročilo n a d zo rstv en eg a
sv e ta in podelitev ab so lu to rija
u p rav n e m u in n ad zo rstv en em u
svetu.
3 P red lo g glede čistega do­
bička.
Stev. 64.
Stran 150.
4. E rgiinzungsvvahlen in den
V ervvaltungsrat.
5. W ah l d e r R eviso ren u n d
ih r e r S te llv e rtre te r.
6 . A llfalliges.
U eniafi § 14 d e r S atziragen
kanil je d e r stim m b e re c h tig te
A k tio n ar, tali« e r sp a te ste n s
ach t T age v o r d e r H a u p tv e rsam m lu n g a n d e r in d e r V erla u tb a ru n g a n g e g eb en en S telle
m in d esten s 10 Stiick A ktien
sam t den zugelnirigen, noch
n ich t v e rfa lle n e n K upona hin te rle g t, a n d e r H au p tv ersam m lnng
teiln eh m en , u n d zw ar
p erso u lich o d e r durcdi ein en
V e rtre te r, d e r sich m it se in e r
V ollm acht ausvveisen u n d selb st
A ktioniir aein mufi. Je 10 Stiick
A k tien gevvahren bei d e r H auptversam m lu n g d a s R ech t au f ein e Stinim e. D ie A ktien vverden
b ei d e r A n staltszen tra le , bei
d e r L a ib a e h e r K re d itb a n k o d e r
bei d e r W echselseitig en V ersie h e ru n g sb an k
»Slavija
in
P rag h in te rle g t.
D e r V ervvaltungsrat
703
Kundmachung.
D ie L eg iU m atio n sk arte Nr.
02(3080, a u sg estellt am 29. Ju li
1943 vom S ta d tm a g istra t Laibach auf den N am en Jo h an n
B eden a u s L aibach, iat m ir in
V erlu st g e ra te n . Ich e rk la re sie
h ie m it ftir vvirkungslos.
Jo h an n B eden
4. D opolnilne volitve v u p ra v ­
n i 9 vet.
5. V olitev rev izo rjev in n jih
nam estn ik o v .
6 . Slučajnosti.
■P o § 14. p ra v il se lah k o u d e ­
leži o b čn eg a zbora vsak d e ln i­
čar, ki je u p rav iče n za g lasova­
nje, in sic e r osebno ali po za­
sto p n ik u , k i se m o ra izkazati s
p ism en im pooblastilom in b iti
sam d e ln ič a r, če je vsaj osem
dn i p re d občnim zborom d e p o ­
n ir a l n ajm a n j 1 0 delnic s še n e z ap ad lim i k u p o n i v re d n a m e­
stu, določenem v razg lasu . Na
v sak ih 1 0 d eln ic p rid e n a obč­
n em zboru en glas. D elnice se
d e p o n ira jo p ri zavodovi c e n tra ­
li, p ri L jubljanski k re d itn i b a n ­
ki a h p ri V zajem no zav aro v aln i
b a n k i »Slaviji« v P ra g i.
V L ju b ljan i dne 22. avg. 1944.
Kundmachung.
Objava.
D ie H eizm aterial-A nvveisungsk a rte S e rie B Nr. 16.383, au sg este llt vom P rovinzialvvirtschaflsr a t in L aib ach au f d en N amen
M arie H ace a u s L aibach, ist m ir
in V erlu st g e rate n , Ich e rk liire
sie h iem it fiir vvirkungslos.
M aric H ace
Izg u b ila sem n ak azn ico za
k u riv o se rija B št. 16.383, izda­
n o o d po k r. g o sp o d arsk eg a sveta
*
*
Izg u b il sem šofersko izk az n i­
co, izdano od o k rajn eg a n ačel­
stva v K očevju na im e K ajfež
A nton iz K očevja. P ro g lašam jo
za neveljavno.
K ajfež A nton
Kundmachung.
D as R oifezeugnas iib e r die
u n te re n K lassen d e s II. K n ab en R ealg y m n asiu m s in L aib ach fiir
d a s J a h r 1942/43 a u f d e n Na­
m en Jo h a n n K o rb a r a u s G liuje,
G em ein d e K om enda, ist m ir in
V e rlu st g e ra te n . Ich e rk liire es
h iem it fiir vvirkungslos.
Jo h a n n K o rb ar
*
706
Kundmachung.
D ie
H e iz m a te ria l - Anvveisu n g s k a rte S erie B. Nr. 20877,
a u sg e ste llt vom Provinzialvvirtsc h a ftsra t in L aibach au f den
N am en A nna B receljn ik a u s
L aibach,
is t m ir
in
V er­
lust g e ra te n . Ich e rk la re sie
h ie m it fiir w irkungslo s.
A nna B receljn ik
Kundmachung.
Izg u b ila sem n ak a z n ic o za
k u riv o s e r ija B. št. 20877, izd a­
n o o d p o k r. g o sp o d arsk eg a sv e­
D ie L e g itim a tio n s k a rte Nr.
002359, a u sg e s te llt am 21. Ju li
1943 vom S ta d tm a g istra t L a i­
bach a u f d en N am en Mia S tefa­
novič a u s L aibach, ist m ir in
V e rlu st g e ra te n . Ich e rk la re sie
h ie m it fiir vvirkungslos.
Mia Stefanovič
B receljn ik A na
699
Kundmachung.
D ie L eg itim a tio n sk a rte Nr.
085256, a u sg e s te llt a m 14. Ju li
1943 von d e r G em ein d e V rh n ik a
au f d en N am en L o re n z G ovekar
a u s V erd 43, G em ein d e V rh ­
n ik a , ist m ir in V e rlu st g e ra te n .
Ich e rk lh re sie h ie m it fiir vvir­
kungslos.
L orenz G ovekar
K orbar Janez
.
Objava.
Izg u b ila sem oseb n o izkaznico
št. 002359, izd an o d ne 21. julija
1943 od m e stn e g a poglavarstva
v L ju b lja n i na im e Stefanovič
Mia iz L ju b ljan e. P ro g lašam jo
za nev eljavno.
Stefanovič Mia
■*
*
699
Objava.
Izg u b il sem o seb n o izkaznico
št. 085256, iz d a n o d n e 14. ju lija
1943 o d občin e V rh n ik a n a im e
G o v ek a r L ovrenc z V erd a 43,
občin a V rh n ik a. P ro g lašam jo
za nevel javno.
G o v ek ar L ovrenc
697
697
>
*
Iz g u b il sem izpričevalo' n iž je ­
ga teča jn eg a iz p ita II. m oške
re a ln e g im n azije v L ju b ljan i za
1. 1942/43. n a im e K o rb a r Ja n ez
iz G linj, obč. K om enda. P ro g la ­
šam ga za n ev eljavno.
700
Objava.
ta v L ju b lja n i n a im e B recelj­
n ik A na iz L ju b ljan e. P ro g la ­
šam jo za neveljavno.
Objava.
*
700
706
.
704
*
*
*
707
Objava.
703
B eden Ja n ez
Ila c e M anja
D er
K raf Ivvagenlenkerausw eis, a u sg e ste llt von d e r Bez irk sh a u p tm a n n sc h a ft in K očev­
je a u f d en N am en A nton K ajfež a u s K očevje, is t m ir in V e r­
lu st g e ra te n .
Ich e rk la re ih n
h ie m it fiir w irk u n g slo s.
A nton K ajfež
704
neveljavno.
neveljavno.
Kundmachung.
*
Izg u b il sem o seb n o izkaznico
št. 026080, iz d a n o d n e 29. ju lija
1943 o d m estneg a p o g lav arstv a
v L ju b lja n i n a im e B ed en Ja n e z
iz L ju b ljan e. P ro g lašam jo za
v L ju b ljan i na im e H ace M arija
iz L ju b ljane. P ro g lašam jo za
707
U p rav n i svet
Objava.
698
698
Kundmachung.
D as J a h re sz e u g n is m it R eifeg iiltig k eit iib er d ie V III. K lasse
d es I. M adch en -R calg y m n asiu m s
in L aibach fiir d a s J a h r 1940/41
a u f d en N am en Z lata V id m ar
a u s L aib ach is t m ir in V erlu st
g e ra te n . Ich e rk la re es h ie m it
fiir vvirkungslos.
Z lata V id m ar
I
Objava.
Iz g u b ila sem letn o izpričevalo
z veljavnostjo zre lo sti za V III.
ra z re d I. ženske re a ln e g im n a­
zije v L ju b ljan i za 1. 1940./41. j
n a im e V id m ar Z lata iz L ju b ­
ljano. P ro g lašam ga za n e v e ­
ljavno.
V id m ar Zlata
H e r n u s g e b e r : D ie r r - iv ! u z ia lv e rw a ltu n [( In L a ib a c h . - S c h r if t le l to r : R o b e r t P o h a r in L a ib a c h . — D ru c k u n d V o r la g : D r u c k c r e l M e r k u r A G. In L a ib a c h .
V e r t r e t e r : O M ih ah k Ir, L a ib a c h . - - I z d a ja p o k r a j in s k a u p r a v a v L Ju b lJan . U r e d n ik : P o h a r R o b e r t v L ju b lja n i. T is k a In z a la g a tl a k a m a M e r k u r
d . d . v L ju b lja n i; p r e d s ta v n ik O. M lb a le k v L ju b lja n i.