1. PDF datoteka

P oštn in a plačana v g o ttr in i
SLUŽBENI LIST
ŠEFA POKRAJINSKE UPRAVE V LJUBLJANI
1943
V Ljubljani dne 9. oktobra 1943.
Š1t. 81.
I NHALT:
VSEBINA:
C0NTEN1 UTO :
258. Abanderung der Vonechniften ilber die
provisonisohe Kriegisrauliage.
258. Sprememba predpisov o začasnli vojni
dokladi.
258. Modifica alle dispos izioni sulPassegno
temporaneo di
259. Preissiitze iur Rasier- und FrisierbeIriebe.
259. Cenik za brivske in frizerske obrate.
259. Listino deu prezzi ni« ssimi iper gli esercizi di barbiere e pa rrucchiere.
VERLAUTBARUNOEN DES CHEFS
DER PROVINZIALVERWALTUNG
RAZGLASI ŠEFA POKRAJINSKE
UPRAVE
guerra.
I ORDINANZE DEL CAPO DELL’AMI MINISTRAZIONE PROVINCIALE
>vJ
2i8.
-
2
■.
«•
.1 i
Nr. 8.
Št. 8.
No 8.
Abanderung der Vorschriften iiber
die provisorische Kriegszulage
Sprememba predpisov o začasni vojni
dokladi
Modifica alle disposizioni sulPassegno
tem poraneo di guerra
Der Chef der Provinzialverwaltung
in Laibaeh
findet sich beslim-mt, mit Bezugaiul die
Verordnungen des Hohen Kommissars
fiir die Provinz Laibaeh vom 5. Juli
1941, Nr. 00, vom ‘25. Jhnner 104*2, Nr. 9,
vom ‘26. Mai 1942, Nr, 100 und vom
31. August 1942, Nr. 171, sovvie
auf Grand der ihm erteilten Vollmachten folgendes
glede na naredbe Visokega komisarja
za Ljubljansko pokrajino z dne 5. julija
1941, št. 60, z dne 25. januarja 1942,
st. 9, z dne ‘26. maja 1942, št. 100 in
z dne 31. avgusta 1942, št. 171 ter
a nz uordn e n :
odreja:
Art. 1.
Clen 1.
Den Beamten und samtlichen iibrigen
Angestellten der fruheren jugoslawischen Verwaltung wird vom 1. Septem­
ber 1943 an die provisorische Kriegs­
zulage im Ausmafl von 43% der Gehalter, die sie am 11. April 1941 bezogen
hatten, und dies ohno Reduiktion der
Summen nach den bisher erlassenen
Vergleichstabellen, zuerkannt. Es werden aber die besonderen Funktionszulagen eingerechnet.
Uradnikom in vsem drugim uslužben­
cem bivše jugoslovanske uprave se pri­
znava od 1. septembra 1943 dalje za­
časna vojna doklada v izmeri 43% pre­
jemkov, ki so jih imeli na dan 11. apri­
la 1941 in to brez omejitve vsot po dosedaj izdanih primerjalnih razpredelni­
cah. Vračunajo pa se posebne funkcijske
doklade.
Art. 2.
Člen 2.
Den Beamten der X. und IX. Rangsgruppe, den Beamtenaspiranten fiir die
X. Rangsgruppe, den Kanzleidienern
und samtlichen Angestellten, die bisher
noch nicht eingereiht und der 43% Zulage nicht teilhaftig waren, wird die
auBerordentliche Kriegszulage nach
Uradnikom X. in IX. položajne sku­
pine, uradniškim pripravnikom za X.
položajno skupino, služiteljem in vsem
uslužbencem, k i še niso bili dosedaj
razporejeni in niso bili še deležni 43%
povišanja, se priznava izredna vojna
Šef pokrajinske uprave v Ljubljani
na podlagi danih pooblastil
II Capo deirAmministrazione proviuciale di Lubiaua
viste le ordinanze delFAlto Commissario per la provincia di Lubiana 5 luglio 1941, n. 60, 25 gennaio 1942, n. 9,
26 maggio 1942, n. 100 e 21 agosto 1942,
n. 171, e
in base ai |K>teri conferitigli,
ordina :
Art. 1
Agli impiegati e a tutto il rimanente
personale proveniente dal la cessata amministrazione jugoslava e concesso con
decorrenza dal 1° settembre 1943 in poi
1’assegno temporaneo di guerra nell’ammontare del 43% sulle percezioni
corrisposte loro addi 11 aprile 1941 e
cič senza aleuna restrizione di tali
soinme secondo le tabelle di raffronto
finora pubblicate. Saranno invece oomputate le speciali aggiunte di funzione.
A rt 2
Agli impiegati del X e IX gruppo
di ruolo, agli impiegati aspiranti al
X gruppo di ruolo, agli uscieri nonchfe
a tutto il rimanente personale che finora
non š stato inquadrato e non peroepiva
1’aumento del 43% č concesso 1’assegno
straordinario di guerra di cui all’art. 1
Št. 81.
Stran 404.
Art. 1 dieser Anordnung ab 1. Decem­
ber 1941 zuerkannt.
doklada po čl. 1. te naredbe od dne
1. decembra 1941.
della presente ordiuanza con decorrenza
dal 1° dicembre 1941.
Laibach, den 7. Oktober 1943.
Ljubljana dne 7. oktobra 1943.
Lubiana, 7 ottobre 1943.
I. Nr. 3423/1.
I. št. 3423/1.
I. No 3423/1.
Der Chef der Provinzialverwaltung:
Šef pokrajinske uprave:
II Capo dell’Amministrazione
provinciale:
Prasident
predsednik:
Rupnik
Rupnik
Presidente
Rupnik
25«.
Nr. 9.
Št. 9.
No. 9.
Preissatze fiir Rasier- und Frisierbetriebe
Der Chef der Provinzialverwaltung in
Laibach hat
mit Bezug aut die Verordnung vom
21. September 1943, Nr. 92,
angesichts der Notvvendigkeit einer
Abanderuhg der Preissfitze fiir die Ra­
sier- und Frisierbetriebe in der Stadtgemeinde Laibach,
Cenik za brivske in frizerske obrate
Listino dei prezzi massimi per gli
esercizi di barbiere e parrucchiere
verordnet:
Art. 1.
Die Verordnung des gewesenen Hohen Kommissariats vom 21. September
1943 Nr. 92, betreffend Abknderungen
der Hochstpreise fiir Rasier- uind Frisierstuben in der Stadtgemeinde Lai­
bach, wird aufier Kraft gesetzt.
Art. 2.
An Stelle der dureh Art. 1 dieser
Verordnung auller Kraft gesetzten
Preissatze treten wieder in Geltung die
mit Verordnung des Hohen Kommissars fiir die Provinz Laibach vom 8.
Dezember 1941, Nr. 189, genehmigten
Preissatze.
Dem Artikel 1 der Preissatze wird
folgender Absatz hinzugefilgt:
<In den obenertvalinten Preisen ist
auch die Entschadigung fiir den Materialverbrauch und fiir die Abnutzung
der Werkzeuge mitinbegriffen und sind
weitere Entgelte welcherlei Art immer
nicht gestattet.>
Art. 3.
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer
Verlautbarung im Amitsblatt des Chefs
der Provinzialverwaltung in Kraft.
Laibach, am 5. Oktober 1943.
V I11/2, Nr. 3744/2—1943.
Der Chef der Provinzialverwaltung:
Prfisident
(len. Leo Rupnik
Šef pokrajinske uprave v Ljubljani,
glede na naredbo z dne 21. septembra
1943, št. 92,
smatrajoč za potrebno spremeniti ma­
ksimalne cene za brivske in frizerske
obrate v ljubljanski občini,
odreja:
Clen 1.
II Capo delFAmministrazione provin­
ciale di Lubiana,
vista 1’ordinanza del 21 settembre
1943, n. 92,
ri len uta la necessitk di modificare i
prezzi massimi per gli esercizi di bar­
biere e parrucchiere del oomune di Lu­
biana,
ord ina :
Art. 1
Naredba bivšega Visokega komisaria­
ta z dne 21. septembra 1943, št. 92, o
spremembi maksimalnih cen za brivske
in frizerske obrate v ljubljanski občini
se razveljavlja.
£ abrogata Tordinanza dell’ex Alto
Commissariato 21 settembre 1943, n. 92,
riguandante la modifica dei prezzi mas­
simi per gli esercizi di barbiere e par­
rucchiere del comune di Lubiana.
Clen 2.
Art. 2
Namesto s členom 1. te naredbe raz­
veljavljenega cenika stopa zopet v ve­
ljavo cenik, odobren z naredbo Viso­
kega komisarja za Ljubljansko pokra­
jino z dne 8. deeembra 1941, št. 189.
Členu 1. cenika se dodaje sledeči od­
stavek:
«V gornjih cenah je obsežena tudi
odškodnina za porabljeni material in za
obrabo orodja in niso dovoljeni pribitki
po katerem koli naslovu.)
In luogo del listino dei prezzi abrogato di cui alTarticolo 1 della presente
ordinanza č ripristinato il listino dei
prezzi approvato con ordinanza delFAlto Commissario per la provincia di Lu­
biana 8 dicembre 1941, n. 189.
AlFarticolo 1 del listino dei prezzi si
aggiunge quanto segue:
<1 prezzi suindicati sono comprensivi
anche del eompenso per le materie adoperate e per l’usura degli arnesi e non
sono ammesse maggiorazioni di sorta a
qualsiasi titolo.)
Clen 3.
Ta naredba stopi v veljavo na dan
objave v Službenem listu šefa pokrajin­
ske uprave.
Ljubljana dne 5. oktobra 1943.
V111/2. št. 3744/2—1943.
Šef pokrajinske uprave:
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale del Capo delFAmniinistrazione provinciale.
Lubiana, 5 ottobre 1943.
VIII/2. No. 3744/2-1943.
II Capo delFArmninistrazione
provinciale:
predsednik
Presidente
Gen. Leon Rupnik
Gen. Leone Rupnik
I s d a ja p o k r a jin s k a u p r a v a v L ju b lja n i. — U r e d n ik : P o h a r R o b e r t v L ju b lja n i. — T i s k a in s a la g a t i s k a r n a M e r k u r d . d. v L ju b lja n i; p r e d s ta v n ik O. M ih a le k v L ju b lja n i.
I z h a j a v s a k o s r e d o ,‘u s o b o to . — N a r o č n in a : m e se č n o L. 7.60, le tn o L. 91.10. — P o s a m e t n a i t e v l l l u : p r v a p o la L. 0.80, n a d a ljn je p o L. 0.60. — P la č a in to k i se
v L ju b lja n i. — U r e d n ii tv o in u p r a v n i itv o : L ju b lja n a , G re g o r č ič e v a 83. — T e le fo n I t . 2.1-58.
SLUŽBENI
ŠEFA
POKRAJINSKE
LIST
UPRAVE
V LJUBLJANI
Priloga k 81. kosu z dne 9. oktobra 1943.
1943
ANZEI GEN
Gerichtsbehorden
Št. 81.
OBJAVE - I N S E R Z I O N I
Sodna oblastva
Autorita giudiziarie
Genossenschaftsregister
Zadružni register
Registro consorziale
Eintiagungen:
Vpisi:
162.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 16. septembra 1943.
Besedilo: Kreditna zadruga advokatov
in javnih notarjev v Ljubljani, zadruga
z omejenim jamstvom.
Zadruga je hila ustanovljena na skup­
ščini dne ‘23. VIII. 1943 za dobo dveh
let.
Zadruga ima namen: pospeševati go­
spodarske koristi svojih zadružnikov,
zato pridobiva potrebna denarna sred­
stva z najemanjem kredita in daje svo­
jim zadružnikom kredite. Prepovedano
je sprejemanje hranilnih vlog v kateri
koli obliki, bodisi med člani ali nečlani,
najsi so zasebniki ali ustanove.
Poslovni delež znaša lir 100.—, ki se
mora vplačati takoj ob pristopu ali pa
tudi v mesečnih obrokih.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra­
vilnimi deleži in še z njihovim h k r a t ­
nim zneskom.
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
razglasni deski v svoji poslovalnici.
Upravni odbor sestoji iz devetih za­
družnikov in se voli za dobo 3 let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa predsednik upravne­
ga odbora ali tisti, kogar pooblasti
upravni odbor.
Za zadrugo se podpisuje tako, da se
pod njeno firmo svojeročno podpišeta
po dva člana upravnega odbora ali po
en član upravnega odbora in po en na­
meščenec, ki je v to pooblaščen.
Člani upravnega odbora so:
Dr. Žužek Bogdan, Ljubljana, Miklo
šičeva c. 28,
Dr. Lapajne Stanislav, Ljubljana, Go­
sposvetska c. 4,
Dr. Fettich Oton, Ljubljana, Dalmati­
nova ul. 7,
Dr. Voršič Alojzij, Ljubljana, Miklo­
šičeva c. 17,
Dr. Suklja Vladimir, Ljubljana, Knaf­
ljeva ul. 10,
Dr. Potokar Ivo, Ljubljana, Cigaletova
ul. 3,
Iscrizioni:
162.
Sede: Lubiana.
Giorno deH’iscrizione: 16 settembre
1943.
Ditta: Cooperativa di eredito fra gl<
avvocati e nota! pubblici di Lubiana,
consorzio a garanzia limitata.
11 consorzio anzidetto č stato costituito per la durata di anni due nelPassemblea generale del 23 agosto 1943.
_ Scopo del consorzio e di promuovere
gli inleressa economici dei consortisti;
a tale fine lo stesso si procura i necessari mezzi pecuniari oontraendo prestiti,
per concederli poi ai consortisti. £ esclusa la raccolta di depositi fiduciari,
sotto qualsiasi forma, sia tra i soci che
tra i non soci, siano essi privati od
enti.
La quota consorziale e di L. 100 e
deve versarsi contemporaneainente al1’entrata nel consorzio oppure in rate
mensili.
Ogni consortista risponde per le obbligazioni del consorzio con le qupte
consorziali iseritte ed inoltre con una
somma equivalente al loro ‘25plo ammontare.
II consorzio pubblichera i suoi comuriicati mediante affissione allalbo della
sede consorziale.
U comitato amministrativo si compone di nove consortisti e viene eletto per
la durata di anni tre. Ogni anno si
rinuova un terzo dei componenti il co­
mitato amministrativo.
II consorzio č rappresentato dal eomitato amministrativo o da chi ne verra
autorizzato dal comitato stesso.
Per il consorzio si firma in maniera
che sotto la ragione consorziale appongono la propria sottoserizione due membri del comitato amministrativo, oppure
un membro del comitato amm inistra­
tivo e un impiegato del consorzio a ci6
autorizzato.
Membri del comitato amministrativo
sono i si gg.:
Dott. Bogdan Ztlžek, Lubiana, Miklo­
šičeva c. 28,
Dott. Stanislao Lapajne, Lubiana, Go­
sposvetska c. 4,
Dott. Ottone Fettich, Lubiana, Dalma­
tinova ul. 7,
Dott. Luigi Voršič, Lubiana, Mikloši­
čeva c. 17,
Dott. Vladimiro Suklje, Lubiana,
Knafljeva ul. 10,
Dott. Ivo Potokar, Lubiana, Cigaleto­
va ul. 3,
162.
Sitz: Laibaeh.
Tag der Eintragung: 16. September
1943.
Wortlaut der Firma: Kreditgenossenschalt der Advokaten uud offcntlichen
Notare in Laibaeh, Genossenschaft m.
b. H.
Die Genossenschaft wurde in der
Hauptversammlung vom ‘23. August
1943 auf die Dauer von zwei Jahren
gegriindet.
Die Genossenschaft hat die FSrderung
der wirtschaftlichen Interessen ihrer
Mitglieder z.ur Aufgabe; zu diesem
Zwecke beschafft sie sich die notwendigen Geldmittel durch Aufnahme von
Darlehen und gewahrt solehe ihren Mitgliedern. Die Annahme von Spareinlagen in jedweder Form, sei es von
Mitgliedern als auch von Nichtmitgliedern, mbgen diese Private oder Anstalten sein, ist untersagt.
Ein Geschfiftsanteil betrhgt 100 Lire
und ist zahlbar unmittelbar beim Eintritt in die Genossenschaft oder in monatlichen Raten.
Jedes Mitglied haftet mit seinen Geschaftsanteilen und dem 25fachen Betrage derselben.
Die Bekanntmachungen erfolgen durch
Anschlag an der Anktindigungstafel im
Geschaftslokale der Genossenschaft.
Der VervvaltungsausschuB besteht aus
9 Genossenschaftsmitgliedern, die auf
die Dauer von drei Jahren gewahlt
werden. Jedes Jahr scheidet ein Drittel
der AusschuBmitglieder aus.
Vertretungsbefugt ist der Obmann
des Verwaltungsausschusses oder diejenige Person, der vom Venvaltungsaussehufi die Vollmaeht dazu erteilt
wird.
Firmazedchnung: Der Firrnawortlaut
wird von zwei Mitgliedern des Verwaltungsaussehusses oder von einem Mit­
glied des Verwaltungsausschusses und
einem dazu bevollmachtigten Angestellten der Genossenschaft eigenhandig unterfertigt.
Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind:
Dr. Bogdan Žužek, Laibaeh, Mikloši­
čeva c. 28,
Dr. Stanislaus Lapajne, Laibaeh, Go­
sposvetska c. 4,
Dr. Otto Fettich, Laibaeh, Dalmati­
nova ul. 7,
Dr. Alois Voršič, Laibaeh, Miklošiče­
va c. 17,
Dr. Vladimir Suklje, Laibaeh, Knaf­
ljeva ul. 10,
Stran 108.
Stev. 81.
Dr. Ivo Potokar, Laibach, Cigaletova
ul. 3,
Dr. Vladimir Grossmann, Laibach,
Gosposka ul. 3,
Dr. Miloš Vauhnik, Laibach, Malga­
jeva ul. 12,
Rado Jereb, Laibach, Dalmatinova
ul. 3.
Dr. Grossmann Vladimir, Ljubljana,
Gosposka ul. 3,
Dr. Vauhnik Miloš, Ljubljana, Mal­
gajeva uL 12,
Jereb Rado, Ljubljana, Dalmatinova
ul. 3.
Kreis- als Handelsgericht in Laibach,
Abt. III.,
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
Tribunale Civile e Penale, sez. III,
quale Tribunale di commercio
di Lubiana,
am 16. September 1943.
Fi 13/43. — Zadr. IV/25—1.
dne 16. septembra 1943.
Fi 13/43. — Zadr. IV/25—1.
16 settembre 1943.
Fi 13/43. — Zadr. IV/25—1.
Ver«chiedenes
Razno
Varie
Dott. Vladimiro Grossmann, Lubiana,
Gosposka ul. 3,
Dott. Miloš Vauhnik, Lubiana, Mal­
gajeva ul. 12,
Rado Jereb, Lubiana, Dalmatinova
ul. 3.
947 2 - 1
947 2 - 1
947 2 - 1
Glaubigeraufforderung.
Poziv upnikom.
D iffida ai creditori.
Die Firma Holzindustrie, Gesell­
schaft m. h. H. in Kočevje hat sich aufgelost und ist in Liquidation getreten.
Die Glaubiger der Gesellschaft werden
aufgefordert sich bezieh u ngsw ei se ihre
Anspriiche ausschliefilich beim Liquidator Dr. Hans Roger, Referenten beim
Deutschen U msiedlungsbevollmachtigten in Laibach, anzumelden.
Tvrdka «Lesna industrijam, družba z
omejeno zavezo v Kočevju se je razdru-
La ditta Industria legnami, societk a
g. 1. in Kočevje si 6 sciolta e messa in
liquidazJone. Si diffidano i creditori a
denunciarsi ovvero ad insinuare le loro pretese esolusivamente presso il liquidatore: Dott. Giovanni Roger, Dele
gato germanico per Temigrazione nella
Germania in Lubiana.
z.ila in prešla v likvidacijo. Upniki se
pozivajo, da se zglasijo oz. prijavijo svo­
je terjatve edino pri likvidatorju: dr. Rogerju Ivanu, referentu pri Nemškem
izselitvenem pooblaščencu za Ljubljan­
sko pokrajino v Ljubljani.
Dt. Hans Riiger,
Dr. Roger Ivan,
als Liquidator.
*
946 2—1
Glaubigerauf f or der u ng.
Die Firma Zurl & C., Gesellschaft ni.
h. H. in Borovec hat sich aufgelOst und
isl in Liquidation getreten. Die Gliiiibiger der Gesellschaft werden aufgefor­
dert sich beziehungsweise ihre Ansprii­
che aussliefilich beim Liquidator Dr.
Hans Roger, Referenten beim Deutschen
Umsiedlungsbevollmachtigten in Lai­
bach, anzumelden.
I>r. Hans Roger,
likvidator.
*
946 2—1
946 2—1
Poziv upnikom.
Tvrdka «Zurl in Co.», družba z ome­
jeno zavezo v Borovcu se je razdružila
in prešla v likvidacijo. Upniki se pozi­
vajo, da se zglasijo oz. prijavijo svoje
terjatve edino pri likvidatorju: dr. Rogerju Ivanu, referentu pri Nemškem iz­
selitvenem pooblaščencu za Ljubljansko
pokrajino v Ljubljani.
T)r. Riiger Ivan,
*
likvidator.
Kundmachung.
Der lndex, ausgestellt von der Medizinischen Fakultfit der Universiiat Lai­
bach, ist mir verloren gegangen. Ich
erkl&re ihn hiem.it fiir unwirksam.
Boris Ogrizek
Objava.
Izgubil sem indeks medicinske fakul­
tete univerze v Ljubljani in ga progla­
šam za neveljavnega.
zione. Si diffidano i creditori a denun­
ciarsi ovvero ad insinuare le loro pre­
tese esclusivamente presso il liquidatore: Dott. Giovanni Roger, Delegato ger­
manico per Temigrazione nella Germa­
nia in Lubiana.
Dott. Giovanni Roger
quale liquidatore.
*
Mi č andato sm arrito Tindice rilasciato dalla Facoltk di medicina dellTJnisersitk di Lubiana. Con la presente lo
d ich 1aro privo di valore.
Boris Ogrizek
¥
948
*
948
Kundmachung.
Meine akademische Legitimation, ausgestellt von der Philosophischen Fakultat der Universitfit Laibach, ist mir
verloren gegangen. Ich erklSre sie hie­
mit fiir unwirksam.
La ditta Zurl & C., societk a g. I. in
borovec si e sciolta e messa in liquida-
Notificazione.
949
*
D iffida ai creditori.
949
*
Ogrizek Boris
948
quale Mquidatore.
*
als Liquidator.
949
Dott. Giovanni Roger
Objava.
Izgubil sem akademsko legitimacijo
filozofske fakultete univerze v Ljubljani
in jo proglašam za neveljavno.
Alois Šušteršič
I z d a ja p o k r a jin s k a u p r a v a v L ju b lja n i. U r e d n ik : P o h a r R o b a r t v L ju b lja n i. — T is k a
Šušteršič Alojzij
Notificazione.
Mi č andata sm arrita la legittimazione di študente rilasciata dalla Facoltk
di filosofia delTUniversitk di Lubiana.
Con la presente la dichiaro priva di
valore.
Luigi Šušteršič
in n a la g a t i s k a r n a M e r k u r d. d. v L ju b lja n i; p r e d s ta v n ik 0 . M ih a le k v L ju b lja n i.