1. PDF datoteka

P oštnina plačan a v gotovini.
SLUŽBENI LIST
ŠEFA POKRAJINSKE UPRAVE V LJURLJANI
1944
Št. 26.
V Ljubljani dne 12. aprila 1944.
I NHALT:
VSEBINA:
80. F e stsetzu n g d e r V erd u n k lu n g szeit.
81. D urchftihrungsfoestiinm ungen z iy V e ro rd n u n g tih o r d en
v e rstfirk te n o lfru c h ta n b a u .
82. E ntsch eid u n g , b e tre ffe n d d ie B eschlaguahm e d e s V en n o g en s d e s R eb ellen K arl Rozm an.
83. B estellung e in e s n e u e n S e q u e ste rs b e i d e r (le w o rb e b a n k
A. G., F iliale in L aibach.
80. D oločitev časa za zatem n itev .
81. Izv ršiln e določbe k n a re d b i o povečanem p rid elo v an ju o lj­
nih rastlin .
82. O dločba o zaplem bi im ovine u p o rn ik a R ozm ana K arla.
83. Izm ena se k v e stra p ri Z an atsk i b a n k i d. d., podružnici v
L ju b ljan i.
Verlautbarungen
Razglasi
šefa pokrajinske uprave
dee Chefs der Provinzialverwaltung
80.
Nr. 54.
St. 54.
Feštsetzung <ler Verdunklungszeit
Določitev časa za zatemnitev
Auf G rund des A rt. I d er V erordnung iiber die Verw altungsfiihrung in der P rov in z Laibach vom 20. Sep­
tem ber 1943, Nr. 4, Am tsblatt Nr. 273/86 ex 1943,
Na ivodlagi 61. I. n ared b e o upravljanju Ljubljanske
pokrajine z dne 20. septem bra 1943 št. 4, Službeni list
št. 278/86 iz 1943,
or d n e ich a n :
odrejam:
Art. 1.
Člen 1.
Ab 13. A pril 1944 bis zur neuen Verfiigung miissen
d ie V erdunklungsvorschriften von 21 bis 5 U hr eingebalten w erden.
Art. 2.
Od 13. aprila 1944 do nove odredbe se m orajo upo­
števati pred p isi o zatem nitvi od 21. d o 5. ure.
Die iibrigen in d er V erordnung vom 6. Juni 1943,
Nr. 42, enthaltenen V orschriften bleiben unverandert.
Laibach, den 11. A pril 1944.
II. Nr. 1243/6.
Ostali predpisi, ki jih obsega naredba z dne 6. junija
1941 št. 42, ostanejo nesprem enjeni.
Člen 2.
Ljubljana dne 11. aprila 1944.
II. št. 1243/6.
P rezident pokrajinske uprave:
Div. general Rupnik
D er P rasident d er Provinzialverw altung:
Div. General Rupnik
81.
Nr. 55.
St. 55.
DurchlUhrungs bosti m munge n
zur Verordnung iiber den verstširkten Olfruchtanbau
k naredbi o povečanem pridelovanj« oljnih rastlin
Izvršilne določbe
Auf G rund des Art. 2 d e r V erordnung d es O bersten
Kom m issars in d er Operationszone »Adriatisches Kustenland« iiber d en verstU rkten Olfruchtanbau vom 1. Marz
1944, Nr. 21, A m tsblatt Nr. 64/22 ex 1944, und auf G rund
d es Art. I d er V erordnung iiber die V envaltungsfuhrung
in d e r Provinz Laibach vom 20. Septem ber 1943, Nr. 4,
A m tsblatt Nr. 273/86 ex 1948,
verfttge ieh:
Na osnovi člena 2. n ared b e Vrhovnega kom isarja na
operacijskem ozem lju »Jadransko prim orje« o poveča­
nem pridelovanju oljnih rastlin z d n e 1. m arca 1944
št. 21, Službeni list št. 64/22' iz 1.1944. in n a osnovi člena
I. naredbe o upravljanju Ljubljanske pokrajine z dne
20. septem bra 1943 št. 4, Službeni list št. 273/86 iz 1943,
Art. 1.
Člen 1.
J e d e r Eigentiiiner, Plichter oder sonstiger Bebauer
in d er Provinz Laibach gelegener landw irtschaftlicher
G rundstiicke jst verpfLicbtet, Olfruchte nach den Bestimmuaigen dieser V erordnung anzubauen.
V sak lastnik, zakupnik ali d ru g obdelovalec km etij­
skih zemljišč, ležečih v Ljubljanski pokrajini, je dolžan
saditi oljne rastline po predpisih te naredbe.
predpisujem:
Št. '26.
S tran 00.
A rt. 2.
Clen 2.
Fiir die Provinz Laibacli w ird im allgem einen als
Olfruchtpflanze die Sonnenblum e vorgeschrieben. O berall
dort, wo die Sonnenblum e nicht gedeiht, das
ist in
k uhleren Lagen, vor allem im G elande iiber 500 m
M eereshohe, kann a n Stelle d e r Sonnenblume: eine and ere 01 fruchtpflanze, vor allem die K urbispflanze atigebaut w erden.
Art. 3.
Za Ljubljansko pokrajino se vobče kot oljna rastlina
predpisuje sončnica. Povsod tam, kjer sončnica ne uspe­
va, L j. v hladnih legah, predvsem v krajih n ad 500 m
m orske višine, se m ore nam esto sončnice ra d iti kakšna
d ruga oljna rastlina, predvsem buče.
Die in Art. 1 angeftihrten Personen, die iiber eine
bebaute landw irtschaftliche Flache im Ausmafi bis zu
20 ha verfiigen, miissen m indestens folgende Mengen
Olsamen abliefem :
Bei
1— 2 ha b eb a u te r Landw. Flache 10kg Olsamen
iiber 2— 4 „
„
„
»
66 "
«
, „ 4- 6 „
50 „
„
„
6 - 8„ .
„
„
„
70 „
„
..
„
8 —10 „
„
„
„
00
„
„ 10—12 „
„
„
..
120 „
„ 12—14 „
„
„
„
150 ..
„ 14—16
„
„
„
180 „
„ 16—18 „
„
..
215 „
' „
„ 18—20 „
„
„
„
250 „
Art. 4.
D ie in Art. 1 angefiihrten Personen, die iiber eine
landvvirtschaftliche Flache im AusniaB von iiber 20 ha
verfiigen, miissen m indestens folgende tla c h e n mit 01fruchtpflanzen anbauen:
mit Olfruchtbebauter landw
' 0.75 ha
Bei iiber 20
25 ha
pflanzen
Flache
,,
L— „
„
„
2 5 - 30 „
1.50 .,
„ 30— 40 „
K
o£J. _ *i
J
„
4 0 - 50 „
11
w
3.— „
„
M
,.
5 0 - 70 „
5
- „
„
70—100 „
i'
.7 .- „
„ 1 0 0 -2 0 0 „
7’
9 ,..
200 - -300 „
M
11
12.— .,
,,
..
., 3 0 0 -4 0 0 .,
.,
„ 400 -500 „
11
11 1 6 . - „
U nter »bebauter landvvirtschaftlicher
Acker, Giirten, W eingarten und Wi,esen zu
Clen 3.
Osebe iz člena 1., ki razpolagajo z obdelano km etij­
sko površino v izm eri do 20 ha, morajo oddati najm anj
naslednje množine oljnih sem en:
Pri obdelani površini
1— 2 ha .
nad
2 — 4 ha .
„
4— 6 ha .
„
6 — 8 ha .
„
8 —10 ha .
., 10—12 ha .
., 1 2 -1 4 ha .
.,
14- 16 ha .
.,
16—18 ha .
„
18 20 ha .
..
■
10 k g oljnih sem en
30 k g
„
50 k g
„
”0 k g „
90 kg
„
.
150 kg
„
.
180 k g
215 k g
250 k g
„
.
.
120
„
kg
.
„
„
„
„
„
Člen 4.
Osebe iz člena 1., ki razpolagajo z obdelano km etij­
sko površino v izm eri nad ‘20 ha, m orajo posaditi z olj­
nim i rastlinam i najm anj naslednje površine:
Pri obdelani površini
0.75 ha z oljnim i rastlinam i
nad ‘20— 25 ha
L— ha „
„
25— 30 ha
1.50 ha ,.
,.
3 0 - 40 ha
„
40— 50 ha
2 :t- ha
„ „
3.— ha
„ „
„
„
50— 70 ha
5.— ha
,, „
„
„
70—100 ha
7.— ha „
„ 100—200 ha
.. 200—300 ha . . .
.v....................... ,
„ 300—400 ha . . . 10 — ha „
„ 400—500 ha . . .16.— ha
„
Z izrazom »obdelana km etijska površina« se razu­
mejo njive, vrtovi, vinogradi in travniki,
Art. 5.
Die in Art.
tet, bis 10. Mai
m elden, welche
angebaut hab en
1 angefiihrten Personen sind verpfliehd. J. deni zustandigen G em eindeam t zu
Flache und \velche Olfruchtpflanze sie
bezw. anbauen werden.
Art. 6.
Die G em eindeam ter sendeu die Anm eldungen mit
einem trbersichtsverzeichnis in zw eifacher A usfertigung
(Vornam e, Zunam e, \Vohnort, bebaute landw irtschaftliehe
Flache, A rt und Flache der angebauten Olfruchtpflanze)
bis 20. Mai d. J. den B ezirkshauptm annschaften und diese
sodann, geordnet nach Gemeinden, mit sum m arischen
O bersichtan bis 25. Mai d, J. d er Landyvirtschaftskammer
fiir die Provinz Laibach.
Art. 7.
1
Die Olsamen sind dem P rovinzialernahrungsam t
Prevod« abzuliefern, von dem die uhernom m enen Mengan sofort b ar bezahlt werden.
»Prevod« bat iiber dre A blieferung ^ n a u e Ausvveise
zu fiihren.
•
Clen 5.
Vsaka oseba iz člena 1. je dolžna prijaviti do 10. m a­
ja t. 1. pristojnem u občinskem u uradu površino in vrsto
oljnih rastlin, ki jih je oz. jih ho posadila.
Člen 6.
Občinski u radi pošljejo prijave s preglednim sezna­
mom v dvojniku (ime, priim ek, bivališče, obdelana
km etijska površina, vrsta in površina zasejanih oz. po­
sajenih oljnih rastlin) do 20. maja t. 1. okrajnim glavar­
stvom, ta pa urejeno po občinah s sum aričnim i pregledi
do 25. m aja t. 1. Km etijski zbornici za Ljubljansko po­
krajino.
Clen 7.
Oljna sem ena se morajo oddati Pokrajinskem u p re­
hranjevalnem u zavodu (»Prevodu«), ki jih plača takoj v
gotovini.
\
O oddaji mora sestaviti Prevod< točne izkaze.
Š t. 26 .
S tran 91.
Art. 8.
Clen 8.
D er abgelieferte Sam en m uti vollkomm en ausgereift,
trocken, ordentlich gereinigt und sehim m elfrei sein, sonst
w ird ein m tsp re e h e n d e r Prozentsatz vom Preis abgezogen.
Art. 9.
Oddano sem e m ora b iti popolnoma dozorelo, suho,
pravilno očiščeno in ne sm e b iti plesnivo, sicer se odbije
ustrezajoči odstotek od kupne cene.
Die in Art. 1 angefuhrten Personen, die d er AblieiferungsptLicht volt uachkomm en, erhalten P ram ien, u. zw.:
1. eine Olpram ie, die in die F ettration nicht eingerechnet w ird und d ie fur je 2 Vi kg abgelieferter ()lsam en 1 Dex.iliter 01 betriigt, fiir \velches der E m pianger
den am tlich bestim m ten P reis zn bezahlen liat. Insgesam t
darf jedoč h diese P ran iie nicht rnehr als 4 Liter 01 fur
jede nach dem folgeuden Abaatz zu berticksichtigende
Person heitragen.
Bei der Bestimm nng der oberen Pram ieogrenze
w erden nebst d en in Art. 1 angefuhrten Personen auch
ihre F am ilienm itglieder und alte standig verpflegten
A rbeitskrafte beriicksichtigt. Landw irtschaftliche Beamte
und ihre Fam ilienangehorigen sind ebenfalls zu beriickaichtigen.
2. Fiir vorbildliche Leistungen im Anbau von 01frilchten kann den in Art. 1 angefuhrten Personen eine
'veltere P rain ie nach naheren Bestimm ungen, die die
Landvvirtschaftskam m er fiir die Provinz Laibach erlassen wird, zuerkannt w erden; diese P ersonen w erden
auch bei d e r Zuteilung von K unstdiinger bevorzugt behandelt.
Art. 10.
Clen 9.
Osebe iz člena 1., ki v polni m eri zadostijo oddajni
dolžnosti, prejm ejo nagrade, in sicer:
1. nagrado v olju, ki se ne všteje v obrok maščobe
in ki znaša za vsakih 2 Vt kg oddanega oljnega sem ena
1 del olja, k i ga plača prejem nik po uradno določeni
ceni. N agrada n e sm e znašati več ko 4 litre olja za
vsako osebo, ki se upošteva po naslednjem odstavku.
P ri določanju zgornje m eje nagrade se upoštevajo
|K>leg oseb iz člena 1. tudi njihovi rodbinski člani in vse
njihove delovne moči v stalni oskrbi. K m etjski uradniki
in njihovi družinski člani se tudi upoštevajo.
2. Za vzorne uspehe pri pridelovanju oljnih sem en
sm ejo p rejeti osebe iz člena 1. nadaljnjo prem ijo po
natančnejših določbah, ki jih izda Km etijska zbornica
za Ljubljansko pokrajino; te osebe s,e bodo tudi p ri do­
deljevanju um etnih gnojil prvenstveno upoštevale.
Clen .10.
Die in Art. l angefuhrten Personen erhalten nach
Feststellung ih rer Rechte gemaO Art. 9 vom Provinzialernahrungsam t »Prevod« Scheine z um Ankauf von 01
bzw. K unstdiinger bei den befugten Kaufleuten bzw.
G enossensch a ften .
Art. 11.
Osebe iz člena 1. dobe po ugotovitvi njihovih pravic
iz člena 9. od »Prevoda« nakaznice za nakup olja ozirom a
um etnih gnojil pri pooblaščenih trgovcih oz. zadrugah.
Die in Art. 1 angefuhrten Personen, die d er Ablieferungspflicht voli nachkommen, konnen vom Provinzialern& hrungsam t »Prevod« 50% jener Menge Olkuchen
riickkaufen, die der abgelieferten Sam enm enge entspricht.
Laibach, am 4. April 1944.
Osebe iz člena 1., k i v polni m eri zadostijo oddajni
dolžnosti, morejo od »Prevoda« odkupiti 50% oddanem u
sem enu ustrezne količine oljnih pogač.
D er Priisideut d e r Proviuzialverw altung:
Dir. G eneral Itupnik
Clen 11.
Ljubljana d n e 4. ap rila 1944.
P rezident pokrajinske uprave:
l) iv . general R u p n ik
Nr. 56.
St. 56.
Entscheidung, betreffend die Beschlagnahme desV ermogens des Rebcllen Karl Rozman
Odločba o zaplembi imovine upornika
Rozmana Karla
Auf G rund des Art. 6 d er V erordnung de9 Hohen
Kommissars fiir die Provinz Laibach vom 6. November
1942, Nr. 201, liber die Beschlagnahme des den Rebellen
gehčrigen Verm ogens und die E rrichtung des Instituts
zu r V erw altung und L iquidatiou dieses Verm dgens sowie auf G rund des Art. I der V erordnung des O bersten
Kommissars in d er Operationszome »Adriatisches Kiistenland< (iber die Vervvaltungsfuhrung in d er Provinz
DaibacU und nach durchgefiihrtem , vorgesckriebetiem
Verfahren, verfuge ich die Beschlagnahm e des gesainten
>eweglichen und unbevveglichen Verm ogens des ReKarl Rozman, Schlossers in Dol. Logatec Nr. 45.
Po izvršenem predpisanem postopku izrekam na
podstavi čl. 6. naredbe Visokega kom isarja za Ljubljan­
sko pokrajino z dne 6. novem bra 1942, št. 201 o zaplem bi
iinovine upornikov in ustanovitvi Zavoda za upravljanje
in likvidacijo te imovine ter na podstavi čl. I. naredbe
Vrhovnega kom isarja na operacijskem ozemlju » Jad ran ­
sko prim orje« o upravljanju Ljubljanske pokrajine za­
plem bo vse prem ične in neprem ične imovine upornika
Rozmana Karla, ključavničarja, stanujočega v Dol. Logatcu št. 4č.
Stran 92.
št. 26.
Pozivajo se po čl. 7. in v izogib kazenskih odredb
1)0 čl. 8. prvocitirane naredbe vsi m orebitni im etniki
prem ičnin po katenem koli naslovu, lastnine gori im e­
novanega upornika ter njegovi dolžniki1, naj prijavijo v 30
(tridesetih) dneh od dne objave te odločbe Zavodu za
upravljanje, likvidacijo in dodeljevanje imovine, zaple­
njene upornikom v Ljubljanski pokrajini, stvari, ki jih
imajo, in zneske, katere mu dolgujejo, s prepovedjo,
upravičencu ali drugim vrniti stvari ali dolgovane
zneske tudi le delom a plačati.
Allie etw aigen Inhaber von bew eglichen Sacben
u n ter welchem Titel im raer, die Eigentum des obgenannten R ebellen sind, sowie seine Schuldner vverden
auf G rund des Art. 7 zwecks V erm eidung strafrechtlicher
Folgetn nach Art. 8 d er erstangefiihrten V erordnung aufgefordert, bin nen 30 (dreifiig Tagen) vom Tage der
VerOffentlichung dieser Entscheidung an dem Institut
zur Vervvaltung, Liquidation und Zuteilung de« den
R ebellen in der Provinz Laibach beschlagnahm ten Vermbgeins Sachen, die sie b etreu en und BetrSge die sie
ihm schulden, anzum elden, m it dem gleichzeitigen
V erbot, ihm o d er an d eren die Sachen zuriickzuerstatten
o d er Schuldbetrage auch n u r teilw eise riickzuzahlen.
Dieae Entscheidung ist unverziigiich vollstreckbar
u nd gelangt im A m tsblatt des Chefs d er Provinzialvervvaltung in Laibach zur VerOffentlichung.
Ta odločba je takoj izvršna in se objavi v Službenem
listu šefa pokrajinske uprave v Ljubljani.
Ljubljana dne 16. m arca 1944.
Laibach, am 16. Mhrz 1944.
II. Nr. 961/1.
II. št. 961/1.
Prezidemt pokrajinske uprave:
D er P rasid en t d e r Provinzialverw altung:
Dir. General Rupnik
Div. general Rupnik
83.
Nr. 57.
št. 57.
Bestellung eines neuen Sequcstcrs
bei der Gewerbebank A. G., Filiale in Laibach
Izmena sekvestra
pri Zanatski bunki d. d., podružnici v Ljubljani
D en m it Entscheidung des ehem, H ohen Komm issars
fiir die Provinz Laibach vom 1. Mai 1942, Am tsblatt
Nr. 148/86—1942, bei d er G ew erbebank des Khnigreiches
Jugoslavvien A. G., F iliale in Laibach, bestellten Sequeste r Dr. Silvio A lesani habe ich seiner Am tspflicht enthoben und zum neuen S equester Dr. Josef Kovačič, Rat
bei d e r A bteilung V III des Chefs d er Provinzialvenvaltung in Laibach em annt.
Diese Entscheidung w ird im A m tsblatt des Chefs
d er Provinzialvenvaltung kundgem acht und zugleich dem
Kreis- als H andelgerichte behufs E intragung jm Handelsreg ister iibersendet.
Laibach, d en 31. M&rz 1944.
V III. Nr. 1758/2.
/ odločbo bivšega Visokega kom isarja za Ljubljan­
sko pokrajino z dne 1. m aja 1942, Sl. list št. 146/30—1942,
pri Zanatski banki kraljevine Jugoslavije d. d., podruž­
nici v Ljubljani postavljenega sekvestra dr. Silvija Alesanija sem razrešil njegove dolžnosti in im enoval za
novega sekvestra dr. Josipa Kovačiča, svetnika p ri
V III. oddelku šefa pokrajinske uprave v Ljubljani.
D er P rhsident d er Provinzialverw altung:
Div. General Rupnik
Ta odločba se objavi v Službenem listu šefa pokra­
jinske uprave in pošlje okrožnem u kot trgovinskem u
sodišču radi vpisa v trgovinskem registru.
Ljubljana dne 31. m arca 1944.
VTI1. št. 1758/2.
Prezident pokrajinske uprave:
Div. ,|jcneral Rupnik
i
H e reu a g eb er: D ie P r o v in a lelv en ra R u n * In Laibach. — B eh rittleite r: R o b e r t P o h er in L alb arb . — D ru ik und V e rin * : D ru ck erel M erkur A. O. iu Laibach.
V e r tr c te r : O. M ihalek in L aib ach , — E r ic b e in t Jeden U it t v o c h und Baunatag. B eau gap rela: m o n etllch I.. 7.60, Jkhrllch I,. VI.20. K ln ieln u m m ern : Krater
D ru ck bogen L. 0.80, fo lg e n d e au I,. 0.60. — Z ahlbar und k le g b a r in L aibach. — B ch rlftleltu n * und V e r v a ltu n g : L aibach, O rrgorčiC eve 28. — T el. Nr. 26-62.
IadeJ* p ok rajin sk a u p r a v a v Ljubljeni. U red n ik : P o h e r R o b e r t e L ju bljen i. — T la k e in ea la g a tia k e r n e M erkur d. d. v L ju b ljen i; p red sta v n ik : O. M lhelek
t L ju bljen i. I ih e j e v ta k o ared o In ao b o to . — N a r o č n in e : m e se č n o L. 7.00, le t n o L. 91.20. — P o s a m e tn a I te v llk e : p rv e p o le L. 0.80, n ed n ljn je p o L. 0.80,
P la 6 e in t o i i ae v L ju bljen i. — U r e d n ltte o In u p r e v n lttv o : L ju b ljen e, G reg o rčičev a 28. — T elefo n H . 25-62.
SLUŽBENI
ŠEFA
POKRAJINSKE
LIST
UPRAVE
V LJUBLJANI
Priloga k 26. kosu z dne 12. ap rila 1944.
1944
Š t 26.
ANZEI GEN — OBJAVE
Sodna oblastva
Gerichtsbehorden
-
■■
■
Handelsregister
Trgovinski register
Anderungen u. Zusatze:
S p r e m e m b e in d o d atk i:
34
34
Sitz: Laibach.
T ag d e r E in tra g u n g : (j. A p ril
1944.
W o rtlau t d e r F irm a : P rivilogierte Agrarbank A. G., F iliale
in Laibach.
G elSscht w e rd e n die Bevollm iichtigten Dr. A dolf. F ra n c e
u n d A nton Čok u n d e in g e tra g e n
folgende B evollm achtigte, d ie d ie
G esellsch aftsfirm a u n te r
den
b e re ita e in g e tra g e n e n M odalitaten gem ein8am m it dem V erw a lte r d e r F ilia le zeichnen w erden:
A lois Ložar, R echts-R eferen t,
O k.-Ing. Jo sef L ojk, B uchhalte r u n d
O k.-Ing. B o jan G ostinčar, Abteilungschef.
Sedež: Ljubljana.
D an vpisa: 6. a p rila 1944.
B esedilo: P riv ileg o v a n a a gra r­
na banka A. D., filiala v Ljub­
ljani.
Iz b riše ta se pooblaščenca dr.
F ra n c e Adolf in Čok A nton,
v p išejo pa se pooblaščenci, ki
bodo p o dpisovali družbino' tv rd ­
ko z d o sed an jim i že v p isan im i
pogoji k o lek tiv n o z u p rav n ik o m
p od ru žn ice:
L ožar A lojzij, p ra v n i re fe re n t,
ing. econ. L ojk Jo sip , k n jig o ­
vodja in
ing. econ. G o stin čar Bojan,
šef o d sek a.
K reis- als H an d elsg eric h t
L aibach, A bt. III.
am 6. A pril. 1944.
Rg B I I I 118/9.
O krožno kot trg . sodišče
v Ljubljani, odd. l i l . ,
d n e 6. a p rila 1944.
Rg B f i r 118/9.
*
Genossenschaftsregister
Zadružni
register
J n d e r u n g e n u. Zuaatze:
S p r e m e m b e in d odatki:
36
Sitz: Logatec,
T ag d e r E in tra g u n g : 6. A p ril
1944.
W o rtla u t d e r F irm a : Landivirtschaftlicher V erein in latgatec, G enossenschaft mit beseliriinkter Haftung.
G eloscht w ird d a s M itglied
d e s V e n v a ltu n g sau asch u sse s Jo ­
sef J e r in a u n d ein g e tra g e n d a s
M itglied d e s V e n v altu n g sa u ssch u sses F ra n z M ihevc, tiru n d b e sitz e r in M artinj h rib 31.
Kreis- als H andelsgericht
Laibach, Abt. 111.
am 0. A p ril 1944.
Z ad r. III 58/47.
Verschiedene
Behorden
V lil . Nr. 703/8.
‘265 2 —1
35
Sedež: L ogatec.
Dan v p isa : 6. a p rila 1944.
B esedilo: Kmetijsko gospo­
darsko društvo v Logatcu, za­
druga z om ejenim jamstvom.
Iz b riše se član u p ra v n e g a o d ­
b o ra J e r in a Jo sip , v p iše pa se
član u p ra v n e g a o d b o ra Mihovc
F ra n c , po sestn ik na M artinjem
h rib u 31.
Okrožno kot trg. sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
d n e 6. a p rila 1944.
Za dr. IH 58/47.
Razna
oblastva
V Iir. št. 703/8.
265 2 — 1
Kundmachung.
Razglas
t l b e r A nsuchen d e r S tad tg em ein d e L aibach vom 5. O ktober
Na p ro šn jo m e stn e občin e
lju b lja n sk e III/3 št. 44033/43 z
1943, 111/3, Nr. 44033/43, um d ie
g e w e rb e p o liz eilic h e uaid Baub ew illig u n g z u r E rric h tu n g ein e r A b d eck erei a u f P a rz e lle
Nr. 873/2, K a ta stra lg e m e in d e
Š m a rtn o a. d. S ave in d e r Gem e in d e P o lje, B e z irk LadbachU m gebung, u n d a u f G ru n d d e r
b e ig esch lo ssen en P la n e \v u rd e
von d e r B e z irk sh au p tm a n n sc h a ft
L aib a c h nach d e r am 27. O kto­
b e r 1943 a n O rt u n d S telle
d u rc h g e fu h rte n
konvm issionelle n B esich tig u n g m it E ntscheid u n g vom 11. D ezem b er 1943,
V ili . Nr. 1445/4, d e r- S ta d tg e m e in d e L aib ach d ie nacligesu ch te g en rerb ep o lizeilich e und
B a u b ew illig u n g z u r E rric h tu n g
e in e r A b d e c k e re i e rte ilt.
tlb e r B esclnverde d es A n ra in e ra M ichael Š te rn a u s Š m a rtn o
a. d. S a v e 32 u. G en. g egen d ie
e rw a h n te E n tsch eid u n g lia t d e r
C hef d e r P rovinzialvervvaltung
m it E n tsch eid u n g vom 17. Miirz
1944, Nr. 155/3, die E n tsc h ei­
d u n g d e r B ez irk sh a u p tm a n n ­
schaft L aib ach a u fg e h o b e n u n d
d ie n e u e rlic h e V e rh a n d lu n g d e r
Sache a n g e o rd n e t.
Mit B ezug d a ra u f \v ird von
d e r B e z irk sh a u p tm a n n sch a ft auf
G ru n d der §§ 101, 107, 108 u n d
109 d e s G e \v erb eg esetzcs, d e r
§§ 84 u n d 89 d e s B augesetzes,
d e r §§ 9, 12 u n d 90 d e s B au­
g e setzes d e s frtth e rn H erzogtu m s K ra in , d e r A rt, 31 u n d 32
d e s G e se tz e s z u r B ekanvpfung
u n d A ln v eh r von T ie rseu c h e n ,
d e r A rt. 9 und 15 d e s R egnlativ s ilb e r d ie W egschaffung u n d
V ern ich tu n g von T ie rle ic h e n
u n d A bfiillen, d e r A rt. 1 u n d
5 d es R e g u la tiv s iib e r d ie Bea u fsic h tig u n g d e r A b w a sse r a u s
S ie d lu n g e u u n d In d u s trie - u n d
C ie w e rb e b e trie b en und d e s § 101
d e s G e setzes ilb e r d a s a llg em ein e V e r w a 1tu n g sv e rf a h re n
die k om m issionelle B esichtigung
und V erhandliiiig an O rt und
Stelle auf D ienstag. den 25. A pidi
1944 um 9 lih r
a n b e ra u m t.
A lle ln te re s s e n te n vverden
a u fg e fo rd e rt, ih re e v e n tu e lle n
E in sp riich e un d B edenkeai gegen d ie g e p la n te g e w e rb lic h e
A nlage m iindlich o d e r sch riftlich vdih rem i d e r A nrtsstunden
h ie ra m ts, sp iitesten s jedoch a n .
lfifilich d e r V e rh a n d lu n g dem
K o m m issio n sle ite r zn u n te rb re ite.il, d a sonsl d ie n ach g eau ch je
E rric h tu n g d es U n te m e h m e n š
d n e 5. o k to b ra
1943 za izdajo
ft
o b rtn o p o licijsk eg a in g ra d b e n e ­
ga dovoljenja
za konjačijo n a
p a rc e li št. 873/2 k. o. Š m a rtn o
ob S a v i v u p ra v n i o bčini P olje,
o k ra j L ju b lja n a
okolica in
p red lo žen ih n a č rtih
po
je o k ra jn o
g la v a rstv o v L ju b lja n i po dne
27. o k to b ra 1943 n a m estu sa­
m em
izvedenem
k o m isijsk em
o gledu iz d a lo odločbo V III. št.
1445/4 z d n e 11. d ecem b ra 1943,
s k a te ro je b ilo m estn i občini
lju b lja n sk i
izdano
o b rtno-poli-
cijsk o in g ra d b e n o dovoljenje,
za p o stav itev konjačije.
P o p rito ž b a h m ejaša
Š te rn a
Mihe iz Š m a rtn e g a ob Savi 32
in tov. p ro ti c itira n i odločbi je
šef p o k ra jin sk e u p ra v e v L ju b ­
ljan i z odločbo V III. št. 155/3
z d n e 17. m a rc a 1944 razv eljav il
odločbo o k ra jn e g a g la v a rstv a v
L ju b lja n i in o d red il, n a j se v
stv a ri poslu je ponovno.
G le d e n a to ra z p isu je o k ra jn o
g la v a rstv o po §§ 101., 107., 108.
in 109. zak o n a o o b rtih , §§ 84.
in 89. g ra d b e n e g a zakona, § § 9 .,
12. in 90. sta v b e n e g a re d a za
b iv šo K ran jsk o , čl. 31. in
zak o n a
o
p o b ijan ju
32.
živalskih
k u ž n ih b o lezn ih , čl. 9. in 15.
p ra v iln ik a o o d stra n je v a n ju in
u n ičev a n ju
živalskih
tru p e l in
od p ad k o v , p o čl. 1. in 5. p r a ­
v iln ik a
o n ad zo ra
n im i v odam i
n ad
n aselij
odtoč­
in
in d u ­
strijsk ih in o b rtn ih p o d jetij te r
po
§ 101. zakona
o
občnem
u p ra v n e m postopku
kom isijski ogled
na
mestu
in
sam em
dne 25. april«
razpravo
za
torek,
1944 ob 9. uri.
V abijo se vsi in te re se n ti, da
p o d a jo e v e n tu a ln e
p o m islek e
zo per
ugovore in
n a m e ra v a n o
o b rtn o n a p ra v o u stn o a li p ism e­
no m ed u ra d n im i u ra m i p ri tem
u ra d u , n a jk a sn e je
pa ob
raz-
Stran (50.
Štev. 26.
bevvilligt w iirde, w en n ih r n ich t
offemtiiche B elange en tg eg en steh en.
D ie P la n e d e r A nlage steh en
bei d e r Bezi rk sh au p tm an n sch aft
L aib ach ,
B eethovengasse
7,
Z im m er Nr. 25, w a h re n d d e r
iiblichen A m tsstu n d en je d e rm an n zu r E insicht.
B ezirk sh au p tm an n sch u it
L aibach, am 7. A p ril 1944.
Verschiedenes
I»ravi vodji kom isije, k e r se bo
sic e r n a p ra v a p o d jetja dovolila,
a k o n e bo ja v n ih ovir.
N ačrti n a p ra v e so v sak o m u r
im vpogled p ri o k ra jn e m glav a rstv u v L ju b ljan i, B eeth o v ­
nova u lica štev. 7 v sobi št. 25
m ed o b ičajn im i u ra d n im i u ram i.
Okrajno glavarstvo v Ljubljani
d n e 7. a p rila 1944.
Razno
263
263
Kundmachung.
Objava.
D ie L eg iti m a t ionska rte Nr.
023019, a u sg e ste llt arn 27. Ju li
1943 vom S ta d tm a g istra t L ai­
bach au ! d en N am en E rn st
A ljančič a u s L aibach, ist m ir in
V erlu st g e raten . Ich e rk la re sie
h ie m it fttr w irk u n g slo s.
Izg u b il sem o se b n o izkaznico
št. 023019, jzdano d n e 27. ju lija
1943 od m estn ega p o g lav arstv a
v L ju b ljan i n a im e A ljančič E r­
n est iz L ju b ljan e. P ro g la ša m jo
za n eveljavno.
Ernst Aljančič
261
Kundmachung.
D ie L egit im a t io n sk a rte Nr.
098366, a u sg e ste llt am 30. Augu st 1943 von d e r G em ein d e
Aljančič Ernest
Vk
261
Objava.
[zgubila sem osebno izkaznico
št. 098366, izdano d n e 30. a v -
D obrunje auf d en N am en Jo sefine B ončar a u s Z ad v o r 88, Gem ein d e D o b ru n je, ist m ir in
V erlu st g e ra te n . Ich e rk la re sie
h iem it fttr w lrk u n g slo s.
Josefine Bončar
*
262
Kundmachung.
gusta 1943 od občine D obrunje
na im e B ončar Jo se p in a iz Zad v o ra 88, občina D obrunje. P ro ­
glašam jo za neveljavno.
B ončar Josipina.
*
262
Objava.
Die L e g itim a tio n sk arte Nr.
089083, a u sg e ste llt am 5. O kto­
b e r 1943 von d e r G em ein d e J e ­
žica a u f d e n N am en M aria Čižm an-A vbelj a u s Stožice 77, G e­
m ein d e Ježica, ist m ir in V er­
lu st g e ra te n . Ich e rk la re sie
h ie m it fttr \virkuugslos.
Maria Oižma n-Avbelj
Izg u b ila sem osebno izkaznico
št. 089083, izdano d n e 5. okto­
b ra 1943 od občine Ježica na
im e Čižm an-Avibelj M arija iz
Stožic 77, občina Ježica. P ro ­
glašam jo za neveljavno.
č'ižinan-Avbelj Marija
264
Kundmachung.
Die L e g itim a tio n sk a rte Nr.
188165, a u sg e ste llt am 3. A n­
glist 1943 von d e r G em ein d e
D olenja v a s b ei R ibnica a u f den
N am en A nton H en ig m an a u s
P rig o ric a , G em ein d e D olenja
vas, ist m ir in V erlu st g e ra te n .
Ich e rk la re sie h iem it fttr w irkungslos.
Anton Henigman
264
Objava.
Izg u b il sem o seb n o izkaznico
št. 188165, izd an o d n e 3. a v g u ­
sta 1943 o d občine D olenja vas
p ri R ibnici na im e H enigm an
A nton iz P rig o rice, o b čin a Do­
lenja vas. P roglašam jo za n e ­
veljavno.
Henigman Anton
i
H e r a u s g e b e r : D ie P r o v in z ia lv e n ra itu n tt in L a ib a c h . — S c h r if t le i te r : R o b e r t P o h a r iti L a ib a c h . — D ru c k u n d V e r la e : D ru o k e re i M e r k u r A. O. In I.aibaoU .
V e r t r c t e r : O. M ih a le k in L a ib a c h . — I z d a j« p o k r a jin s k a u p r a v a v L ju b lja n i. U r e d n ik : P o h a r K o b e r t v L jubljani. — T inka in z a la c a li s k a m « M e r k u r
d . d . v L ju b lja n i; p r e d s ta v n ik O. M ih a le k v L ju b lja n i.