7. März 2017

Datum:
07.03.2017
Sendungsbeginn (hh:mm):
Programm:
2
Sendung:
20:05
Autor:
NWR in Concert
Arne Schumacher
Beitrag:
5'05
C001178
A
1
2'58
C001178
A
1
5'10
C001178
A
1
2'22
C001178
A
1
3'12
C001178
A
1
7'09
C001178
A
1
4'20
C001178
A
2
5'19
C001178
A
2
2'06
C001178
A
2
4'50
C001178
A
2
5'59
C001178
A
2
3'46
C001178
A
2
Länge
Archivnummer
Track
Tonträgerzähler
Beginn
Tonträgerseite
HILFE
Interpret
1 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
2 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
3 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
4 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
5 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
6 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
1 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
2 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
3 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
4 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
5 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
6 Nibs van der Spuy
(Südafrika)
Komponist
Titel
Nibs van der Spuy
Flower in the rain
Nibs van der Spuy
Zeerust to Zion
Nibs van der Spuy
Felix
Nibs van der Spuy
Angel in the clouds
Timothy Charles III
Buckley (1947-1975),
Larry Beckett
Nibs van der Spuy
Song to the Siren
Nibs van der Spuy
Under a Tongaat Moons/
Dreams of believers
Shaded in blue
Nibs van der Spuy
Hiding in the sugar cane
Nibs van der Spuy
Little Martha
Nibs van der Spuy
Mountain wind
Nibs van der Spuy,
Mick Jagger, Keith
Richards
Nibs van der Spuy
Beautiful Feet/ Play with
fire
Counting stars
Tonträgername
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
RB-Mitschnitt vom
08.12.2008
EAN
Bestellnummer
Label
LC