1. PDF datoteka

P a što h u p ta taa a r gataviDi
SLUŽBENI LIST
ŠEFA POKRAJINSKE "UPRAVE V LJUBLJANI
1944
Št. 5.
V Ljubljani dne 15. januarja 1944.
INHALT:
16. V ero rd n u n g liber d ie S p e rrstu n d e u n d d ie P o liz e istu n d e in
d e r O perationszone » A d ria tisc h e s K iistenland«.
17. V e ro rd n u n g zum Schutz d e r W irtschaft.
16. N ared b a o p re p o v ed i k re ta n ja in o po lic ijsk i u ri na o p e ­
rac ijsk e m o zem lju » Ja d ra n sk o p rim o rje« .
17. N ared b a o zaščiti g o sp o d arstv a.
V erlautbarungen
R azglasi
des Obersten Kommissars
Vrhovnega komisarja
16.
15. Verordnung ttber »lie Sperrstunde und
die Polizeistunde in der Operationszone
»Adriatischcs Kiistenland«
Auf Grund der m ir erteilten Ermachtigung ordne
ich zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung an:
15. Naredba o prepovedi kretanja in o policijski uri
na operacijskem ozemlju »Jadransko primorje«
Na podlagi danih mi pooblastil odrejam za vzdrže­
vanje javnega miru, varnosti in reda sledeče:
At L 1.
Clen 1.
Das Betreten und Befahren der offentlichen Stras­
ten, Platze und Wege kan n fur bestimmte Zeiten (Sperrstrnnde) verboten werden.
Hoja in vožnja po javnih cestah, trgih in poteh se
lahko prepove za določene čase (prepoved kretanja).
Art. 2.
(‘) Beginn und Ende der Sperrstunde bestimmien
im Wege d e r Verwaltungsanordmumg die ortlich zustandigen Prafekten, fiir die P rovi n z Laibach der Chef der
Provinzialverwaltung.
(2) Die Sperrzeiten werden in der ublichen Wei®e
bekanmtgemacht.
Art. 3.
(') Das Verbot, offentliche Strafien, Platze und
Wege wahrend der Sperrstunde zu betreten oder zu
befahren, gilt nicht fiir die Angehorigen d er Deutschen
Wehrmacht, der Deutschen Polizei, des Deutschen Wehrmachtsgefolges, fur die Eimsatzkrafhet Deutscher Dienststellen und fiir sonstige Reichsdeutsche, die siich in
dienstlichem Auftrage oder aus sonstigen Griinden im
Gebiet der Operatiomszone uufhalten und sich durch
elnen giiltigen deutschen Lichtbildausvveis iiber ihre
Person ausweisen.
(J) Das Verbot gilt nicht fur die Angehorigen der
italienischen Wehrmacht, der italienischen Polizei, der
landeseigenen Verwaltungen und der landeseigenen
Selbstschutzverbande wahrend der Ausiibung ihner
dienstlichen Obliegenheiten.
(3) Von dem Verbot konnen auf Antrag ferner die
Personeu ausgenommen wieirden, deren berufliche Pflichten im iiberwiegenden offentlichen Interesse das Betre­
ten und Befahren der offentlichen Strafiem, Platze und
Wege auch wahrend der Sperrstunde erforderlich
machen.
Ober den Antrag entscheiden die ortlich zustandigen
Prafekten, fiir die Provinz Laibach d e r Chef der Provimzialverwaltung. Dem Antragsteller ist im Genehmigungsfall eine Bescheinigung des Inhaltes auszustellen, dafl er
ČLeai 2.
(*) Začetek in konec prepovedi kretanja določajo z
upravno odredbo krajevno pristojni prefekti, za Ljubljan­
sko pokrajino pa šef pokrajinske uprave.
(J) Čas prepovedi kretanja se objavlja na običajni
način.
Člen 3.
(’) Prepoved hoje im vožnje po javnih cestah, trgih
in poteh ob času prepovedi kretanja ne velja za pripad­
nike nemške vojske, nemške policije, spremstva nemške
vojske, osebja v službi nemških uradov ter za siceršnje
Nemce iz Rajha, ki se mudijo po službenem nalogu ali
iz drugih razlogov v območju operacijskega ozemlja ter
se g.leda svoje osebe izkažejo z veljavno, s fotografijo
opremljeno nemško izkaznico.
(*) Prepoved ne velja za pripadnike italijanske voj­
ske, italijanske policije, domačih samouprav im domobran­
skih oddelkov za čas, ko opravljajo svoje službene posle.
(3)
Od prepovedi se lahko na predlog izvzamejo tudi
tiste osebe, katerim sta hoja in vožnja po javnih cestah,
trgih in poteh tudi ob času prepovedi kretanja po po­
klicni dolžnosti v pretežno javni koristi potrebni.
0 predlogu odločajo krajevno pristojni prefekti, za
Ljubljansko pokrajino pa šef pokrajinske uprave. Ob ugo­
ditvi se mora predlagtelju izročiti potrdilo, da je v izvrše­
vanju svojega poklica vobče ali ob določenem času opro­
ščen upoštevanja prepovedi kretanja.
Stran 16.
St. 5.
im Ausiibuing seines Berufes von der InnehaLtung der
Sperrstunde allgemein oder ftir bestimmte Zsiten he<freit ist.
Art. 4.
Bei Fliogeralarm oder Fliegerangriffen vvahrend der
Sperrstunde ist das Betreten und Befahren dar offentlichen StraBen, Platze und Wege dem Personen, gestattet,
weiche
a) tur die Abwehr etwa eintretende.r Schaden und
zur Behebung von Notstanden eingeset/.t vverden (Luftsch utzeinsatzkrafte);
b) die offentlichen Lultschutzraume aufsuchen oder
c) aus Griinden gemeiiner Not ihre Luftschutzraume
verlassen miissen,
Diejenigen Personen, vvelche nicht den Luftschutzkraften angehoren, haben auf der St rabe den Anweisungen der Sicherhieiiits- und Ordnungsorgane der Luftschutzleitung unbedingt Folge zu leisten. Sofern nicht Griinde
gem einer Not dhr Verbleiben auf dan offentlichen Strassen, PLatzen uind Wegen erfordern, haben sie spatestens
1 Stunde nach dem Ende des Fliegeralarm s od er d os
Fliiegerangriffis die StraBen vvieder zu verlassen.
Clen 4.
Ob letalskem alarmu ali letalskih napadih v času
prepovedi kretanja sta hoja in vožnja |)o javnih cestah,
trgih in jmteh dovoljenj tistim osebam, ki
a) se uporabljajo za odpravljanje rtiorebiti nastalih
škod in za odvračanje stiske (osebjiei p roti leta liske
obram be);
b) so na poti v javna zaklonišča ali
c) morajo iz razloga obče stiske zapustiti svoja za­
klonišča.
Kdor ne pripada osebju protiletalske obrambe, se
mora na cesti brezpogojno pokoravati odredbam organov
za varnost in red pri protiletalski obrambi. Kolikor ni
'iz razlogov obče stiske potrebno, da ostane na javnih
cestah, trgih in poteh, mora vsakdo najkasneje eno uro
po končanem letalskem alarmu ali letalskem napadu
cesto zopet zapustiti.
Člen 5.
•
Ant. 5.
Of fen Iliche Lokale und Vieirgnugungsstatteu jeder
Art, einschliefitich der Theater und LicMspielhauser,
haben 1 Stunde vor Beginn der Sperrstunde ihre Vorfiihrungen zu beenden und die Abgabe von Speisen und
Getranken an ihre Gaste einzustellen.
.lavni lokali in zabavišča vseh vrst, všitevši gledališča
in kinematografe, morajo eno uro pred pričetkom časa,
ko je kretanje prepovedano, končati svoje prireditve in
ustaviti oddajanje jedil in pijač svojim gostom.
Člen 6.
A nt. 6.
Ich ermachtige die ortlich zuistandigen Prafekten,
Ausnahinen von diesen Bestimmungen auf Grund der
ortlich vorliegendem Gegebenheiten zuzulassen.
Krajevno pristojne prefekte pooblaščeni, da dovolijo
|K) krajevnih razmerah izjeme od gornjih določb.
Člen 7.
Art. 7.
VerstoBe gegem die Bestimmungen dieser Verordnung wenden mit Geldstrafe und mit Freiheitsstrafe oder
mit einer dieser Strafen geahndet.
Triest, den 22. Dezember 1943.
Kršitve določb te naredbe se .kaznujejo z denarno
kaznijo in s kaznijo na prostosti ali, z eno izmed obeh
kazni.
Trst dne 22. decembra 1946.
Der Oberste Kommissar:
Rainer e. h.
Vrhovni komisar:
Rainer s. r.
K u n dgem ach t im V e ro rd n u n g s- u n d A m tsb latt d es O bersten K om m issars in d e r O peratio n szo n e » A d riatisch e s K iistentand«, T rie st, Stiick 1 v«m 3. J a n u a r 1944.
O b javljeno v u rad n e m listu V ero rd n u n g s- u n d A m tsblatt
d e s O b ersten K o m m issars in d e r O p eratio n szone » A d riatisch e s
K u sten lan d « , T rst, kos I. z d n e 3. ja n u a rja 1944.
16. Veronlnung zum Schutz der Wirtschaft
16. Naredim o zaščiti gospodarstva
Auf Grund der mir erteilten Krmachtigung ordne
ich an:
Art. 1.
Wer die Bedarsfdeckung der Wirtschaft dadurch gefahrdet, daB er vorsatzlich falsche Angahem
1. iiber den Bedarf oder Bestand an Arbeiitskraften,
2. iiber den Bedarf oder die Vorrate an fiir die
Wirtschaft ivichtigen Rohstoffen, Materialien, Frzeugnissen, Maschinen oder Geraten macht, wird mit Freiheitsentzug, in besonders schweren, die Wi rtschaft erheblich
beeintrachtigenden Fiillen mit dem Tode bestraft. Daneben kann auf Geldstrafen in unbeschrankter Hohe erkannt \verden.
Na podlagi danih mi pooblastil odrejam:
Člen 1.
Kdor ogroža pokrivanje potreb gospodarstva s tem,
da namerno daje napačne |vodnike
1. o |>otrebi ali o staležu delovnih sil,
2. o |X)trebi ali o zalogah za gospodarstvo važnih
surovin, tvoriv, izdelkov, strojev ali orodja, se kaznuje
s kaznijo na prostosti, v ]»osebno hudih prim erih občut­
ne oškodbe gospodarstva pa s smrtjo. Poleg tega se iz­
rečejo lahko tudi denarne kazni do neomejene višine.
St. '5.
Stran 17.
Art. 2.
Člen 2.
Falsche Angabem inacht auch derjenige, der eine
Meldung, zu der e r vieirpflichtet iat, vorsatzlich nicht
oder nicht vollstamdig erstattet.
Napačne podatke daje tudi, kdor nam erno obvezno
nui naložene prijave ne vložii ali vloži nepopolno prijavo.
Art. 3.
Fiir die Aburteilung ist der Sondergerichtshof tur
die offentliche Sicherheit zustamdig. Die Strafverfolgung
tritt nu r auf Verlangen derjenigen Beti o rde ein, deren
Anfrage d er Tater unwahr, unvollsitandig oder nicht
beantwortet hat.
T riest, ani 30. Dezeniber 1943.
Der Oberste Kommissar:
Rainer e. h.
K undgentacht Lin V e ro rd n u n g s- und A m tsb latt <les O berd e n Kom im issars in d e r O p eratio n szo n e »A drlatisC hes K iistenland«, T rie st, Stiick 1 vcmi 3. J a n u a r 1944.
•
Člen 3.
Za sojenje je pristojno (»osebno sodišče za javno
varnost. Kazenski pregon se uvede samo na zahtevo
tistega oblastva, na čigar vprašanje je storilec neresnično,
nepopolno ali vobče ni odgovoril.
Trst dne 30. decembra 1943.
Vrhovni komisar:
Rainer s. r.
O bjavljeno v u ra d n e m listu V e ro rd n u n g s- und A m tsblatt
des O b ersten K o m m issars in d e r O peratio n szo n e » A d riatisch e s
K iiste n la m k , T rst, kos I. z d n e 3. ja n u a rja 1944.
J L ju b il* " !. — U r e d n ik : l* o h a r R o b e r t » L j u b lja n i. T la k a In s a la g a t i s k a r n a M e r k u r d . d . » L j u b lja n i; p r e d s ta » a ik
M lb alek » L ju b lja n i. l a k a j a » ta k o s red o in s o b o to . — N a r o č n in a ; m e s e č n o L. 7.60, le tn o L. 81.20. — P o t a m e i n a I t e e l l k a : p r » a p o la L. #.80.
n a d a ljn je p a L a .80 — P la č a m to k i s e v L ju b lja n i. — O ro d n i i t v n in u p r a v n i l t r o : L ju b lja n a . O r e g o r č tč e e a 21. — T e le f o n I t 26-52.
SLUŽBENI
ŠEFA
POKRAJINSKE
LIST
UP RAVE
V L J U B L J A N I _______________
Priloga k 5. kosu z dne 15. januarja 1»44. _______________________ |
AN Z El G EN
Pokrajinska
uprava
Provinzialverwaltung
M
11. Nr. 3287/1.
11. št. 3287/1.
•->()
Kundmachung.
Objava.
Der Chef d e r P ro v in zialv ervvaltung in L aibach h a l mit
E ntschekluog vom 27. Dezemb er 1943, II Nr. 3287/1, auf
(jru n d des A rt. 18 des Geset7.es
iib er die E igen nam en d e r am
•28. O ktober 1928 in V araždin
g eb o ren en B orislava R epak die
A biinderung d e s Fam iiliennain ens >R e p a k« in »A c c e t t o« m it G U ltigkeit vom T ag d e r
V eroffentlichung im A rntsblatt
l>ewilligtL aibach, ant 27. Dez. 1943.
Šef p o k ra jin sk e u p rav e je z
odločbo II. št. 3287/1 z dne 27.
d ecem b ra 1943 dovolil na osno­
vi čl. 18. zakona o osebnih im e­
nih R epak B orislavi, rojeni dne
28. o k to b ra 1928 v V araždinu,
sp rem em b o ro d b in sk ega im ena
iz > R e p a k« v »A c c e 11 o« z
Kur den P ra sid e n te n :
Dr. Majcen
veljavnostjo od d neva o b jav e v
»Službenem listu«.
L ju b ljan a d n e 27. dec. 1943.
Za p rezid eilta
pom očnik:
Dr. Majcen
*
VI. Nr. 5/1.
,
-6
VI. šl. 5/1.
2(5
OBJAVE
legten G esuche sind spiitestens
bis cinschl. 25. Februar 1944
ein zu reich en .
Rektorat der Universitiit
in Laibach,
am 11. Jfin n e r 1944.
D er R ektor:
Kos
žiti n ajk asn eje do vštetega 25.
Verschiedenes
Razno
Kundmachung.
Die E isen b ah n leg itim atio n fttr
das J a h r 1943 u n d d ie L egitim a tio n sk a rte Nr. 156690, au sg este llt am 10. V III. 1943 von d er
G em eind e R ak ek , sin d m ir in
V erlu st g e ra te n . leh e rk la re
h ie m it b eid e D okum ente fiir
v irk u n g slo s.
Elisabeth Jaklič.
R akek Nr. 31
Das Z eu g n is iib er d e n II. J a h r
g an g an d e r sta a tl. zw eiklassigen H an d elssch u le in L aibach,
la u te n d auf den N am en Lenče
S rečk o a u s K leče b ei L aibach,
ist m ir in V erlu st g e ra le n . Ich
e rk la re es h ie m it tilr w irk u n g s-
am 3. J a n n e r 1944.
Verschiedene
Behorden
Razna
oblastva
Konkursausschreibung.
I)as Rektorat der Univcrsitiit
in Laibach verlautbart hieinit
die Konkursausschreibung fiir
die Stclle eines auBerordentlichcn Professors bei der Lehrkanzel liir Zoologie au der philosophischen Fakultat der Universitiit in Laibach.
Die m it den v eroffentlichten
vvissenschaftlichen A rb eiten und
den e rfo rd erlich en D okum enten
gemiifi den B estim m ungen d e r
§§ 3 und 4 B eam tengesetz be-
Kos
43
Izgubila sem železniško legi­
tim acijo za le to 1943. in osebno
izkaznico št. 156690, izdano dne
10. V lil. 1943 od občin e R akek
te r ju p roglašam za n ev eljav n i.
Jaklič Elizabeta,
R akek št. 31
Izg u b il sem izpričevalo U . let­
n ik a drž. d v o ra z re d n e trgovske
šole v L jub ljan i n a im e L enče
S rečk o iz K leč pri
Lenče Srečko
F elix Lenče
•
*
47
47
Kundmachung.
Objava.
Die L eg itiin atio n sk a rte Nr.
030228, au sg e stellt a m 7. A ugust
1943 vom S ta d tm a g istra t L ai­
bach au f den N am en Jo h a n n
M uster a u s Vel. Lašče, is t m ir
in V e rlu st g era te n . Ich e rk la re
sie h ie m it fiir w irkungslos.
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 030228, izd ano d n e 7. av g u ­
sta 1943 od m estn eg a p o g lav ar­
stva v L jubljani' n a im e M ustar
Iv an iz Vel. l>ašč. P ro g lašam
*
Razpis.
Rektorat univerze v Ljubljani
razpisuje mesto izrednega pro
tesorja pri stolici za zoologijo
na lilozofski fakulteti univerze
v Ljubljani.
Prošnje, o p re m ljen e z o b ja v ­
ljenim i zn an stv en im i spisi
te r
listinam i po p re d p isih §§ 3. in
4. u ra d n išk e g a zakona, je vlo-
L jubljani.
P ro g lašam ga za neveljavno.
jo za neveljavno.
Mustar Ivan
Johann Mustari
39 3 — 1
40
Objava.
v imeniku zdravnikov zdravni­
ške zbornice za Ljubljansko po­
krajino.
V im e n ik zd rav n ik o v z d ra v n i­
šk e zbornice za L ju b ljan sk o po­
k ra jin o so b ili v p isan i:
Dr. B o rštn a r M arjan, dr. Po­
ljanšek R ado, d r. Koch Danilo,
d r. H ouška M iroslav, dr. E n g el­
m an D ušana, vsi z d rav n ik i v
L jub ljan i.
Oddelek za socialno politiko in
narodno zdravje pokrajinske
uprave v Ljubljani
dne 3. ja n u a rja 1944,
Štev. 45/44.
1944.
R ek to r:
40
in der A rzteliste der Arztokaminer der Provinz Laibach.
39 3 - 1
d n e 11. ja n u a rja
*
•
Kundmachung.
Nr. 45/44.
Rektorat univerze v Ljubljani.
Objava.
Spremembe
Abteilung liir Nozialpolitik and
V nlksgesundheit der Provinzialrerw altung in Laibach,
februarja 1944.
43
Anderungen
E in g etrag en w u rd en in die
A rzteliste d e r A rztek am m e r d e r
Provinz L aibach:
Dr. M arian B o rštn ar, D r. R a­
do P o ljanšek, D r. D anilo Koch,
Dr. F rie d ric h H ouška. Dr. D u­
šana E ngelm an, alle A rzte in
Laibach.
Št. 5.
*
41
41
Kundmachung.
Objava.
Die L eg itiin a tio n sk a rte Nr.
007327, a u sg e ste llt am 21. S ep­
te m b e r 1943 vom S tad tm a g istra t
L aib ach au f den N am en G ab riel
Oven a u s L aibach, ist m ir in
V erlu st g e rate n . Ich e rk la re sie
h iem it fiir vvirkungslos.
Gabriel Oven
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 007327, izdano dne 21. sep ­
tem b ra 19444 od m estnega po­
g lav arstv a v L ju b ljan i na ime
Oven G ab rijel iz L jubljane. P ro ­
glašam jo za neveljavno.
Oven Gabrijel
*
*
44
44
Kundmachung.
Objava.
Die
L egiti.m at ionska rte Nr.
082658, a u sg este llt au f m ein en
U k rad en a m i je bila osebna
izkaznica, izdana od občine V rh-
Stran 10.
štev. 5.
N am en am 2. A ugust 1943 von
d e r G em einde O berlaibach, ist
m ir entvvendet w orden. Ich e r ­
k lare sie h iem it fiir w irk u n g slos.
A n d reas Rožnik,
O berlaibach, Nova vas 13.
n ik a d n e 2. a v g u sta
1943 pod
št. 082658. P ro g lašam jo za n e ­
Rožnik
A n d rej,
*
42
Kundmachung.
Objava.
D ie L e g itim a tio n sk a rte Nr.
004020, a u sg e ste llt ara 24. A u­
gust 1943 vom S ta d tm a g istra t
L aibach auf d en N am en Jo h a n n
S k rt a u s L evpa, G em ein d e K al
b ei G orz, ist m ir in V erlu st ge­
raten . Ich e rk la re sie h ie m it
fiir vvirkungslos.
J o h a n n S k rt
Izgubil sem o seb n o izkaznico
št. 004020, izdano d n e 24. a v g u ­
sta 1943 o d m estn eg a p o g lav ar­
stva v L ju b lja n i na im e S k rt
Iv an iz L evpe, občina K al p ri
G orici. P ro g lašam jo za n ev e­
ljavno.
S k rt Ivan
36
36
Kundmachung.
Objava.
Ilie L e g itim atio n sk arte Nr.
003081, au sg estellt am 5. A ugust
1943 vom S ta d tm a g istra t L a i­
bach au f den Namen M aria S te­
pančič au s W erd in g en (D eutschlan d ), ist m ir in V erlu st g e ra ­
ten. Ich e rk la re sie h ie m it fiir
w irlkungslos.
M aria S tepančič
izgubila sem o seb n o izkaznico
št. 003081, izd an o d n e 5. a v g u ­
sta 1943 o d m estn eg a p o g la v a r­
stva v L ju b ljan i n a im e S te p a n ­
čič M arija iz W erd in g en a (Nem­
čija). P ro g lašam jo za neve­
ljavno.
S tepančič M arija
*
45
45
Kundmachung.
Objava.
Izdaja
p o krajinska
uprava
v
Izgubil sem osebno> izkaznico
št. 027731, izd an o d n e
10. av ­
g usta 1943 od m estn eg a pogla­
L j u b lj a n i.
v
U rednik:
L jubljani
Pohar
na
S tro jn ik Roman
46
46
V rh n ik a, Nova v as št. 13.
v arstv a
S tro jn ik R om an iz L jubljane.
P ro g lašam jo za neveljavno.
Roman S trojnik
veljavno.
42
Die L e g itim atio n sk arte Nr.
027731, au sg estellt am 10. A u­
g u st 1943 vom S tad tm a g istra t
L aibach au f d en N am en R om an
S tro jn ik aus L aibach, ist m ir in
V erlust g e ra te n . Ich e rk la re sle
h ie m it fiir vvirkungslos.
im e
Kundmachung.
Objava.
Die L e g itim a tio n sk arte Nr.
002062, a u sg e ste llt am 14. Ju li
1943 vom S ta d tm a g istra t L ai­
bach au f d en N am en F ra n z Ščap
a u s T u rn išče, ist m ir in V er­
lu st g e ra te n . Ich e rk la re sie
h ie m it fiir vvirkungslos.
F ra n z Ščap,
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 002062, izdano dn e 14. ju lija
1943 od m estnega poglavarstva
v L ju b lja n i na im e Ščap F ran c
iz T u rn išča. P roglašam jo za
neveljavno.
Ščap F ra n c
*
38
38
Kundmachung.
Objava.
Die L e g itim a tio n sk arte Nr.
015607, a u sg este llt am 8. Ju li
1943 vom S ta d tm a g istra t L ai­
bach au f den N am en V iktor Stimec a u s O silnica, B ezirk Ko­
čevje, ist m ir in V e rlu st g e ra ­
ten. Ich e rk la re sie h ie m it fiir
vvirkungslos.
V ik to r Štim ee
Izg u b il sem osebno izkaznico
št. 015607, izdano d ne 8. julija
1943 od m estn eg a poglavarstva
v L jubljani na im e Štim ec V ik­
tor iz O silnice, o k raj Kočevje.
P roglašam
jo za neveljavno.
Štim ec V iktor
37
37
Kundmachung.
Objava.
Die L e g itim a tio n sk arte Nr.
027941, a u sg este llt am 21. .luni
1943 vom S ta d tm a g istra t L ai­
b ach auf d en N am en P e te r U r­
banc a u s O lševek, G em einde
K ran j, is t m ir in V erlu st g e ra ­
ten. Ich erklšire sie h ie m it fiir
vvirk ungslos.
Peter Urbane
Izgubil sem osebno izkaznico
št. 027941, izdano d ne 21. ju ­
n ija 1943 o d m estn eg a p o g la­
v arstv a v L jubljani na im e U r­
banc P e te r iz O lš e v k u , o b č in a
K ranj. P roglašam jo za nev e­
ljavno.
U rbanc P e te r
R o b e rt v Ljublja ni. — Ti*ka
O. M ih a l e k v L j u b lja n i
in z a la g a
tU kftrna
M erkur
d.
d. ▼ L j u b l j a n i ;
prcdutavnlk