賃貸物件を探したいと思ったらまず何から始めるか

 Foglalkoztatáspolitikai intézkedések –
közfoglalkoztatás v.s. aktív munkaerőpiaci szolgáltatások
Magyar
Szegénységellenes
Költségvetési
Esély Labor Egyesület
Hálózat
Felelősségi Intézet
Budapest
2015. május
A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Milyen foglalkoztatáspolitikát finanszíroz a kormány
2016-ban?
Szociálpolitikát pótló foglalkoztatáspolitika
A 2015-­‐ös Nemzeti Reform Program a segélyben, azaz Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban (FHT) részesülők fokozott közfoglalkoztatásba vonását tűzte ki célul. A szociálpolitikai célok további erőteljes előretörését támasztja alá egyes informális kormányzati állásfoglalások, mely szerint jövőben a közfoglalkoztatás még jelentősebb szerepet játszik az elsődleges munkaerőpiacon önállóan elhelyezkedni nem tudók megélhetésében, a szociálpolitika eszköztárában”. Azaz a cél nem az önállóan elhelyezkedni nem tudók hatékonyabb segítése az elsődleges munkaerőpiacra, hanem a közfoglalkozatásba vonásuk, szociális céllal. A költségvetés foglalkoztatáspolitikára fordítandó kerete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. Ezen alap felosztási terve 2016-­‐ban a korábbiaknál még markánsabban szolgálja fenti célt, hiszen ennek már csaknem háromnegyedét a közfoglalkoztatásra kívánja fordítani. Ez a 2015-­‐ös 270 milliárd forint helyett 340 milliárdot jelent (főkötet 197. oldal). Ezzel párhuzamosan a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban (FHT-­‐ben) részesülők körét 25%-­‐kal kívánják csökkenteni (ennek költségkeretei jelenleg nem ismertek). Az alábbi ábra a közfoglalkoztatás súlyának rohamos növekedését szemlélteti az egyéb foglalkoztatáspolitikai eszközök rovására1. Látható, hogy 2016-­‐ra a foglalkoztatáspolitikát szolgáló alap teljes keretének 70%-­‐át a már elsősorban szociális feszültségek oldására alkalmas közfoglalkoztatás emésztené fel, miközben az aktív munkaerő-­‐piaci eszközök mértéke a 2011. évi felére csökken, aránya pedig 19%-­‐ról már csak az alap 6%-­‐a (!). 2014-­‐ben még ezek az arányok 49% és 16% voltak2, 2011-­‐ben pedig közfoglalkoztatás 22%, aktív munkaerő-­‐piaci támogatások aránya pedig 19 % volt. 1 2
Magyar Államkincstár 12. szám J/b./NFA melléklet: Nemzeti Foglalkoztatás Alap költségvetésének előzetes teljesítése.
Magyar Államkincstár: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésének előzetes teljesítése
A kormány 2016 évi költségvetésben realizálódó foglalkoztatáspolitikája a helyi szociális feszültségek oldására rendezkedik be. Ma már deklaráltan is ezt a célt szolgálja mind a finanszírozási, mind az igazgatási (intézményi) rendszere. Jövőt felélő költségvetés
A foglalkoztatáspolitikát finanszírozó alap kiadási oldala 2016. évi terv szerint 484 milliárd forint, az előző évinél 57 milliárd forinttal több. Ebből az állami költségvetési támogatás már 95 milliárd forint, mely több, mint tízszerese az előző évi 8,5 Mrd Ft-­‐os összegnek. Ezt a növekményt a kormány kizárólag a közfoglalkoztatásra kívánja költeni. Beruházás a jobb foglalkoztatásba, vagy felélés?
A közfoglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetési célját igen alacsony mértékben szolgálja. Mind hazai3, mind nemzetközi4 kutatási eredmények rendszeresen és egyértelműen alátámasztják, hogy az aktív munkaerő-­‐piaci eszközök hatásfoka e téren többszöröse a közfoglalkoztatásnak. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2011-­‐2012. évi elemzése „Főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata5” szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők későbbi elhelyezkedése az elsődleges munkaerőpiacon 11,6%-­‐os volt, míg az aktív eszközökben részesülők átlaga 57,2%. A munkáltatók bérköltség támogatásának, vagy vállalkozóvá válásuk támogatásának hatásfoka 70%-­‐
os, de az aktív eszközök összes elhelyezkedési hatása is csaknem hatvan százalékos, még az álláskeresők képzésének 32%-­‐os elhelyezkedési aránya mellett is. 3
Csoba Judit–Nagy Zita Éva (2011): A magyarországi képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok
hatásvizsgálata. In: Fazekas–Kézdi (2011), 113-144. oldal.
4
Kluve, Jochen (2010): The Effectiveness of European Active Labor Market Programs. Labour Economics 17 (6): 904-18.
doi:10.1016/j.labeco.2010.02.004
5
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok_merop_2012
A közfoglalkoztatás visszavezető hatását vizsgáló 2013-­‐2014-­‐es MTA kutatás6 hasonló eredményeket mutatott. E kutatás szerint akik már voltak közfoglalkoztatásban, azok 10%-­‐a jutott az elsődleges munkaerőpiacra, akik első alkalommal kerültek bevonásra, azoknál is csak 16%-­‐os a sikeres kilépési arány. A képzetlenek esetében ez az arány 2013-­‐ban 4-­‐9% közötti volt. Ezzel szemben csaknem minden aktív eszközben három résztvevő közül legalább kettő el tudott helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Az Európai Bizottság Országjelentése 7 , ajánlása ismét sürgeti a „közmunkaprogramra elkülönített költségvetési forrásoknak az aktív munkaerő-­‐piaci intézkedésekre való átirányítását az elsődleges munkaerőpiacba való beilleszkedés elősegítésére”8. Ezzel szemben látjuk, hogy a 2016-­‐os költségvetés tervezete tovább csökkentette az aktív beavatkozások arányát a közfoglalkoztatáshoz képest. Így 2016-­‐os költségvetés már az aktív eszközök kiadásainak több, mint tízszeresét tervezi az egyre inkább szociális célú közmunkaprogramokra. Az ilyen mértékű „segély helyett munka” politika a napi megélhetés igen alacsony szintjén éli fel a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztésére fordítható milliárdokat, a kilábalás perspektívája nélkül. Az EU társfinanszírozásából további források kerülhetnek az aktív munkaerő-­‐piaci beavatkozásokra. Ezek mértéke viszont szintén csökken 2016-­‐ra (67,8 milliárd forintról 58,6 milliárdra). E társfinanszírozás célterületei a 2016-­‐os költségvetési tervszámokból kevéssé beláthatóak. Előzetes tervek szerint a foglalkoztatáspolitika 2015 júliusa és 2018 decembere között Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében mintegy 30 milliárd forintot tervez „személyre szabott és az álláskeresést segítő szolgáltatásokkal kiegészített képzésekre az alacsonyan képzettek és közfoglalkoztatottak számára”. Terveik szerint e keret „80 ezer fő bevonását teszi lehetővé”. Azaz e forrás egy része is a közfoglalkoztatottak képzésére irányulhat, mint ahogyan a 2013-­‐as és a 2014-­‐es „téli közfoglalkoztatási programok” képzéseit is a munkavállalók készségeinek fejlesztésére szolgáló TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” program biztosította. A „munkavédelmi akcióterv” 105,8 milliárd forint adó elengedést tervez a veszélyeztetett csoportok foglalkoztatásának segítésére, mely 5%-­‐os növekményt jelent. Ezt helyes iránynak tartjuk az alacsonyabb teljesítő képességű munkavállalók elsődleges munkaerő-­‐piaci elhelyezkedésének segítésére. A vesztesek
A tartósan munkanélküli szegények számára a közfoglalkoztatás – segély – közfoglalkoztatás mókuskerekének kapacitását növelő politika egy középtávon is kilátástalan, fenntarthatatlan világot épít. Számukra az igen kevéssé professzionális szervezettségű9, nem személyre differenciált közmunka marad, melyhez az eddig igen rossz hatásfokú, EU-­‐s forrású képzések társulhatnak. Ezen átcsoportosítások nagy vesztesei az álláskeresési járadékban részesülők, az elsődleges munkaerőpiacra könnyebben kisegíthetők és a piaci munkahelyeket teremteni akaró vállalkozók is. Egyrészt a korábban általuk befizetett, biztosítási logikájú álláskeresési járadék igénybevételi idejét a kormány korábban anélkül csökkentette felére (három hónapra), hogy a biztosítási díjat is arányosan 6
http://www.parlament.hu/documents/126660/133966/MTA+KRTK+KTI+A+munkaer%C5%91piac+perem%C3%A9n+l%C
3%A9v%C5%91k+%C3%A9s+a+k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s+jav%C3%ADtott.pdf/ba01c982-873e-416c-8b7fc6684fe55db8
7
Európai Bizottság 2015. évi országjelentés – Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és
kiigazításáról szóló részletes vizsgálattal (Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final COM(2015) 85 final)
8
9
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150513-koltsegvetesi-kiigazitast-is-kernek-magyarorszagtol.html?print=1
Koltai-Kulinyi: „A közfoglalkoztatást szervezők értékei”
http://www.eselylabor.hu/images/Projektek/Ut_a_piaci/kutatas1/A_kozfoglalkoztatast_szervezok_ertekei.pdf
csökkentette volna. Emellett félrevezető propaganda segélyként feltüntetni a továbbra is biztosítási elven működő álláskeresési ellátásokat. Ezen évi 90 milliárd forint mértékű10 elvonás egyáltalán nem ösztönző, hanem esélyeiket rontó hatású. Ma a sikeres elhelyezkedés átlagosan 6 hónapnál többet vesz igénybe, s a jövedelem nélkül maradó személyek elszegényedése rohamosan rontja mobilitási lehetőségeiket. Másrészt mára alig elérhetőek számukra a visszavezetést segítő szolgáltatások, vagy a bértámogatást, vállalkozás-­‐fejlesztést szervező aktív eszközök, szolgáltatások. Ezen eszközrendszer szervezését, működtetését segítő intézmények és humán szolgáltató szervezetek mára már leépültek, vagy súlyos működési gondok akadályozzák munkájukat. A megváltozott munkaképességű, dolgozni akaró személyek számára a korábbi 50-­‐60 milliárd forint mértékű rehabilitációs jellegű keret 2011-­‐re megszűnt, s e csoport munkába segítésére sem látszik egyéb eszköz, mint a közfoglalkoztatás. Ezen alternatív munkaerő-­‐piaci szolgáltatásokra és azok módszertani szakmai hálózatára az EU-­‐s fejlesztési forrásokon túl, a fenntartási működtetési költségeket állami forrásból kellene fedezni. Szolgáltató intézményrendszer
Bármely munkaerő-­‐piaci eszköz csak akkor éri el a célját, ha megfelelő fejlesztő, működtető és monitorozó intézményrendszer is rendelkezésre áll. Ezen intézményrendszer (korábbi Állami Foglalkoztatási Szolgálat, nonprofit foglalkoztatás fejlesztő szolgálatok, kutató, monitorozó és fejlesztő intézmények) hiánya ellehetetleníti a foglalkoztatás-­‐politika eszközrendszerének hatásosságát. Visszacsatolás hiánya a foglalkoztatáspolitikában
A foglalkoztatáspolitika igazgatási és szolgáltatási rendszeréből hiányzik a tervszerű és rendszerszintű karbantartó és fejlesztő infrastruktúra. Csak alkalmi, előadások, interjúk szintjén találkozhatunk ezek szórványos elemeivel. Hiányzik mind a célszerű humánerőforrás fejlesztési, módszertani fejlesztési, szervezetfejlesztési aktivitás, mind a szisztematikus adatgyűjtő, feldolgozó és értékelő monitoring rendszer. Az érdemi vizsgálatok, hatáselemzések fejletlensége, gyakran teljes elmaradása nehezíti a szakmailag megalapozottabb, költséghatékonyabb döntések előkészítését. A probléma technikai oka: a munkaügyi központok krónikus elemzői kapacitáshiánya, a vizsgálati módszerek fejletlensége, a folyamatba épített adatgyűjtő és feldolgozó kapacitások erős korlátjai. A stratégiai ok: a központi és regionális (helyi) szintű igénytámasztás esetlegessége, kialakulatlansága. Nem működik semmiféle társadalmi párbeszéd (munkaügyi tanács) a foglalkoztatáspolitikai folyamatok értékelése és a döntéshozatalok során. Nem működik a munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveinek semmilyen térségi (mikro – mezzo -­‐ makró) szintű szervezett konzultációs fóruma. Nincs a lehetséges beavatkozásokban, fejlesztésekben potenciálisan részt vevő vállalkozásoknak, szociális, foglalkoztatási, képzési intézményeknek, humán szolgáltatóknak semmilyen egyeztető rendszere. Így nem csak hatalmas helyi/térségi potenciálok maradnak kihasználatlanul, de a központi beavatkozások igen gyakran kontraproduktívak, a visszacsatolások eltorzulnak, a hatalmas költségek és helyi energiák hatástalanul égnek el. A kontroll joga a munkáltatók és munkavállalók befizetéseiért
A munkáltatók és munkavállalók intézményes bevonása a foglalkoztatáspolitika működtetésének kontrolljába már csak azért is jogos elvárás, mert a források csaknem felét képezik az általuk befizetett (kvázi biztosítási alapú) havi összegek. A munkáltatók szakképzési hozzájárulása és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék NFA-­‐t megillető része évi 200 milliárd forint körüli (2016-­‐
10
2011-ben az álláskeresési járadék kifizetése még 135 milliárd forint volt, míg 2016-ra 40 milliárd forint van
betervezve.
ban 205 milliárd). Ezért a munkáltatók jogosan elvárhatják, hogy jobb munkaerő kínálattal találkozhassanak, a dolgozók pedig, hogy munkájuk elvesztése esetén, átmeneti biztonságot, a továbblépéshez segítséget kapjanak. Kérdések:
Milyen mértékű források találhatóak az aktív foglalkoztatási eszközök hatásosságát fejlesztő, •
azt működtető, azt kutató, monitorozó intézmények, szolgáltatások céljaira? Milyen mértékű források találhatóak a közfoglalkoztatás szervezésének hatásosabbá •
tételére, hatásosságának monitorozására? Milyen forrásból tervezi finanszírozni a kormány a megváltozott munkaképességűeknek •
nyújtott alternatív munkaerő-­‐piaci szolgáltatásaik működtetési költségeit legalább az EU által is előírt fenntartási kötelezettségek időszakára? Az általánosan elvárt személyre szabás „profiling” rendszerének kifejlesztésére és •
működtetésére milyen mértékű forrás és infrastruktúra áll a munkaerő-­‐piaci szervezetek rendelkezésére? Tervezi-­‐e a kormány, hogy intézményes konzultációs rendszert állít fel a munka világának •
szereplői (munkáltatók és munkavállalók képviseleti szervei), a munkaerő-­‐piaci szolgáltatók és a térségi, megyei és országos szintű kormányzati szervezetek között a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének hatékonyabb fejlesztése, működtetése, kontrollja érdekében? Következtetések
•
A 2016. évi költségvetési tervből is kirajzolódó foglalkoztatáspolitika ellentétes mind a munkát keresők, mind a munkáltatók, így nemzetgazdaság hosszabb távú érdekeivel. Radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat, mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől. E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak. Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez juthassanak. •
A közfoglalkoztatás mókuskerekének kapacitását növelő politika egy középtávon kilátástalan, fenntarthatatlan világot épít a jövedelmi szegénységben élő, tartósan munkanélküliek számára. •
Ez a politika feléli az erőforrásokat azok elől, akik még kisebb segítséggel is esélyesek lennének egy fenntartható, elsődleges piaci munka világába jutni. A közfoglalkoztatás határtalan feldagasztásával szinte egyáltalán nem jut forrás a mobilitást az álláskeresést, személyre szabható segítséget, bértámogatást, vállalkozóvá válást segítő eszközökre. •
A foglalkoztatáspolitika igazgatási és szolgáltatási rendszeréből hiányzik a tervszerű és rendszerszintű karbantartó és fejlesztő infrastruktúra. Hiányzik mind a célszerű humánerőforrás fejlesztési, módszertani fejlesztési, szervezetfejlesztési aktivitás, mind a szisztematikus adatgyűjtő, feldolgozó és értékelő monitori rendszer. A foglalkoztatáspolitikai folyamatok értékelése és döntéshozatalok során nem működik semmiféle társadalmi párbeszéd az érintett munkáltatók és munkavállalók szervezetei között. •
Az uniós projektek a rendszerek fejlesztésére hivatottak, hosszabb távú (5 éves) fenntartási kötelezettség mellett. A korábbi és az újabb támogatásokból fejlesztett rendszerek fenntartása már nemzeti feladat. Helytelen politika e forrásokat is a munka világától távol lévők ad hoc képzésére felhasználni. Javaslatok, ajánlások
1.
Alapvetőnek tartjuk, hogy a jövő évi költségvetés jövőt építő foglalkoztatás-­‐fejlesztési politikát szolgáljon. E politika az elsődleges munkaerőpiac befogadó képességét, az esélyes és a veszélyeztetett csoportokat ide segítő szolgáltatások fejlesztésének és elérésének szolgálatában kell, hogy álljon! Ennek érdekében a) Jelentősen növelni kell az elsődleges munkaerő-­‐piacira hatékonyan kivezető aktív munkaerő-­‐
piaci eszközök forrásának arányát, az álláskeresők kompetenciáinak szerződéses fejlesztését, mobilitásuk támogatását, munkahelyi beilleszkedésük segítését. b) Biztosítani kell a hatékony munkaerő-­‐piaci szolgáltatók stabil finanszírozását. c) Az Európai Unió prioritásaival is összhangban a piaci munkahelyek munkaerő felvevő képességét, a szociális vállalkozások fejlődését segítő eszközöket, szolgáltatásokat kell működtetni. d) Forrásokat kell csoportosítani (akár EU-­‐s) az aktív eszközök menedzselésének rendszerszintű fejlesztésére (szervezésük, működtetésük, ellenőrzésük, monitorozásuk, humán erőforrásuk és szolgáltatásaik módszertani fejlesztésére). 2. A szociális célú és a fejlesztési célú közfoglalkoztatást a különböző célokat adekvátan szolgáló, különböző eszközkészletekkel kell párosítani. Ennek érdekében a) A szociális célú közfoglalkoztatás az anyagi támogatáson túl elsősorban mentális, szociális segítséget nyújtson. b) A mainál sokkal nagyobb mozgásteret engedjen, ha a résztvevő alkalmi munkalehetőséget talál. c) A programokba bevonást minden alkalommal „profiling” előzze meg, hogy a személy adottságainak és körülményeinek jobban megfelelő munkakörhöz és közbenső szolgáltatásokhoz juthasson. d) A szervezők képzésével a foglalkoztatás módszertanának segítésével és nem utolsó sorban következetes ellenőrzéssel kell javítani a közfoglalkoztatás hatásosságát, megszűntetni a résztvevők erős kiszolgáltatottságát, a szervezők szaporodó visszaéléseit. 3. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány rendszerszerű és szakszerű monitorozással és módszertani segítséggel fejlessze a foglalkoztatáspolitikai beavatkozások hatékonyságát, a jogszabály alkotást és a támogatási konstrukciók rendszeres korszerűsítését, valamint a központi és a regionális, forrásallokációt, illetve a konkrét támogatási döntéseket. Ennek érdekében Javasoljuk bevezetni az 1%-­‐os szabályt! a) Minden foglalkoztatáspolitikai beavatkozásra (közfoglalkoztatásra, aktív eszközökre, munkaerő-­‐piaci szolgáltatásokra és programokra) felhasználandó keretösszeg 1 %-­‐
át monitoring rendszer működtetésére és szakszerűen megvalósított hatásvizsgálatokra kelljen fordítani! Minden támogatási formára kiterjedő monitoring rendszer, célzott és folyamatba épített, valamint a támogatási akciókat követő, szakszerű hatásvizsgálatok, minőségelemzések alapozzák meg! b) Biztosítani kell ezen hatásvizsgálatok korrekt értelmezését a szakmai nyilvánosság bevonásával. c) Ki kell alakítani a segítő szolágáltatások résztvevőinek képző, módszertani segítő monitorozó, infrastruktúráját. 4.
Be kell vonni a munka világának résztvevőit a térségi és országos szintű döntési folyamatokba. A munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szervei, a lehetséges beavatkozásokban, fejlesztésekben potenciálisan részt vevő vállalkozások, szociális, foglalkoztatási, képzési intézmények, humán szolgáltatók szakemberei, kutatói tudásának és tenni akarásának intézményesen szervezett formát kell biztosítani. Ennek érdekében d) A résztvevőkkel közösen meg kell tervezni a térségi és országos párbeszéd intézményeinek új rendszerét. A jövő foglalkoztatáspolitikájának ezen aktív munkaerő-­‐piaci beavatkozások intézményrendszerének fejlesztését, hatásosságuk javítását kell biztosítania. Ezen politika érvényesítheti eredményesen, közgazdaságilag is fenntartható módon egy jövőt szolgáló kormány „segély helyett munkát” elvét. Budapest, 2015. 06.09 Kulinyi Márton Esély Labor Egyesület Bálint Móni Magyar Szegénységellenes Hálózat