První doma

První doma
1189
Èeskoslovenské lavoèky
1:48 SCALE PLASTIC KIT
La-5FN
Za pøedchùdce La-5 je považován stíhací letoun LaGG-3. Tato stíhaèka z konstrukèní kanceláøe vedené trojicí Lavoèkin,
Gorbunov, Gudkov se do výzbroje Sovìtského svazu dostala na poèátku roku 1941. Pùvodnì byla konstruována pro motor
Klimov M-106. Ten však nebyl k dispozici a konstruktéøi se museli spokojit s ménì výkonným M-105P. Zmìna se samozøejmì
projevila na výkonech letounu, a to natolik negativnì, že pøednost ve výrobì dostaly typy Jak-1 a Jak-7.
Lavoèkin s Gorbunovem se pokusili vše napravit zástavbou výkonnìjší pohonné jednotky. Nabízel se hvìzdicový, vzduchem
chlazený dvouhvìzdicový ètrnáctiválec Švecov AŠ-82. Tento motor, odvozený od amerického Wright R-1820 Cyclone a pùvodnì
zamýšlený pro lehké bombardéry, byl do draku LaGGu-3 zastavìn bìhem zimy 1941 / 1942.
Pøepracovaný letoun se dostal do vzduchu v dubnu 1942 a testy ukázaly jeho pøevahu nad Jakem-7. Kromì jiného motoru
dostal také sloty, pøepracovány byly ocasní plochy. V kvìtnu padlo rozhodnutí o sériové výrobì, stroj nesl oznaèení LaGG-5.
Mìla zaèít již v èervenci, pøièemž všechny dosud nekompletní draky LaGGù-3 mìly dostat motory AŠ-82. Sériové stroje již nesly
oznaèení La-5, protože z konstrukèní kanceláøe odešel po Gudkovovi také Gorbunov.
První stroje dostal 13. srpna 1942 49. KIAP, který pùsobil v rámci 1. letecké armády, a 20. srpna také 287. IAD. Na konkurenci
v podobì Bf 109 F-4 a Bf 109 G-2 nestaèily. Zaostávaly v obratnosti, nekvalitní dílenské zpracování navíc ubíralo na výkonech.
Vývoj letounu pokraèoval i nadále. Pro zlepšení výhledu z letounu byl pøepracován èelní štítek pøekrytu kabiny. Verze La-5F
dostala motor AŠ-82F se zlepšeným mazáním a chlazením, èímž byla odstranìna výkonová omezení bìhem startu. Pozdìji,
bìhem srpna 1943 se do výroby dostal nový trup se sníženým høbetem za kabinou. Sériová výroba probíhala ve všech tøech
továrnách, kde se La-5 montovaly – závod è. 21 (Gorkij), závod è. 381 (Nižnyj Taghil) a závod è. 99 (Ulan Ude).
Nejvýkonnìjší verzí byla La-5FN. Pohánìl ji motor AŠ-82FN s pøímým vstøikováním paliva, který dával až 1650 k. Až tato verze
dokázala být rovnocenným protivníkem nìmeckým stíhaèkám. Tedy alespoò v letových hladinách do 3000 m. Ve vìtších
výškách pak mìly Bf 109 G a Fw 190 pøevahu.
Všechny verze nesly stejnou výzbroj. Tvoøila ji dvojice kanonù ŠVAK ráže 20 mm se zásobou 200 ran pro každý. Pod køídlo bylo
možné zavìsit dvì pumy až do hmotnosti 100 kg.
Pøímým pokraèovatelem byl stíhací letoun La-7, který se do výzbroje zaèal dostávat v záøí 1944.
La-7
Stíhací letoun Lavoèkin La-7 vznikl pokraèov?n?m v?voje typu La-5. V honbì za vyššími výkony se pracovníci CAGI zamìøili
na úpravy aerodynamiky. Na jednom La-5 staženém z výrobní linky se realizovaly zmìny, které k nárùstu výkonù – zejména
rychlosti - až na 684 km/h ve výšce 6150 m skuteènì vedly.
Sovìtské velení bylo s postupem prací spokojeno a naøídilo další vylepšení. Na letounu oznaèeném La-5 etalon 1944 se tak
objevily zmìny, poté typické pro nový stíhací typ, La-7. Vstup vzduchu do kompresoru se oproti La-5 pøemístil z horní strany
motorového krytu do nábìžných hran obou polovin køídla, chladiè oleje, dosud umístìný na spodku motorového krytu,
se pøemístil na spodek trupu pod kokpit, zmenšily se boèní regulaèní klapky chlazení motoru a celkovì došlo k vylepšení vnitøní
aerodynamiky stroje. Etalon 1944 se do vzduchu dostal poprvé 1. února 1944 a po úpravách dílèích nedostatkù putoval
k vojskovým zkouškám.
Sovìtští pøedstavitelé byli s Etalonem 1944 spokojeni a sériová výroba typu zaèala v kvìtnu 1944. Letoun dostal nové typové
oznaèení La-7. První kusy sjely z montážní linky závodu è. 21 v Gorkém a do konce roku 1944 se rozebìhla také výroba v závodì
è. 381 v Moskvì a v závodì è. 99 v Ulan Ude.
První stroje armáda pøevzala v èervnu 1944, operaèní zkoušky se uskuteènily u 63. GIAP v záøí a øíjnu téhož roku. Ukázaly
na vynikající letové vlastnosti letounu, ale také na èasté poruchy hydraulické soustavy a zadírání motoru v dùsledku zcela
nevyzkoušeného pøesunutí vstupu vzduchu z krytu motoru do nábìžné hrany køídla. Novými vstupy se totiž do motoru dostávalo
mnohem vìtší množství prachu a neèistot.
Již v èervnu 1944 probìhly zkoušky silnìji vyzbrojeného stroje. La-7 dostal do pøídì místo dvojice 20mm kanonù ŠVAK trojici
kanonù Berezin B-20 stejné ráže. Nové zbranì sice trpìly øadou nešvarù, do sériové výroby se jimi vyzbrojené stroje nakonec
dostaly. Výroba La-7 skonèila na konci roku 1945 a dala celkem 6158 strojù, vèetnì 368 tøíkanonových.
Další vývoj La-7 smìøoval zejména k experimentùm – La-7 TK se dvìma turbokompresory mìl staèit na vysoko létající Ju 388,
La-7 R mìl v zádi trupu zabudován pomocný raketový motor RD-1. Zkoušky byly nakonec zastaveny ve prospìch nového La-9.
Vznikla také omezená série dvoumístných cvièných La-7 UTI. Obrovské problémy s ovladatelností však zpùsobily, že piloti
prošli výcvikem na starších La-5UTI.
Lavoèky La-7 se dostaly do výzbroje mnoha sovìtských stíhacích jednotek, vèetnì elitních, gardových plukù a divizí. Létala
a vítìzila na nich øada sovìtských es, vèetnì nejúspìšnìjšího z nich, Ivana Nikitovièe Kožeduba s 65 samostatnými
a 29 skupinovými sestøely.
Typ se také objevil ve výzbroji èeskoslovenského letectva. První stroje pøišly na samém sklonku války. Poslední z nich dolétaly
v roce 1950. Jediný zachovaný exempláø z naší výzbroje si mùžete prohlédnout v pražském Leteckém muzeu.
1189 - NAV1
ATTENTION
UPOZORNÌNÍ
INSTRUCTION SIGNS
INSTR. SYMBOLY
BEND
OHNOUT
OPTIONAL
VOLBA
ACHTUNG
INSTRUKTION SINNBILDEN
SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
OPEN HOLE
VYVRTAT OTVOR
PARTS
DÍLY
A> 4801 A
11
10
APPLY EDUARD MASK
AND PAINT
POUŽÍT EDUARD MASK
NABARVIT
PIECES
PLASTIC PARTS
B>
44
14
SYMBOLES
REVERSE SIDE
OTOÈIT
REMOVE
ODØÍZNOUT
TEILE
La-5FN
42
ATTENTION
4801 B
45
13
43
15
20
61
29
40
25
3
17
16
56
55
23
1
60
3
39
12
59
21
58
24
26
30
57
2
38
27
41
27
54
53
51
52
3
2
5
31
25
6
18
5
22
49
7
50
4
32
48
28
7
17
14
33
22
20
22
19
47
34
13
21
37
9
35
1
19
18
15
16
46
12
10
8
11
6
8
4
28
D>
36
9
E>
4801 D
4801 E
9
7
1
3
C> 4801 C
10
6
RP - RESIN PARTS
8
5
11
16
11
12
6
1
5
3
6
6
7
2
12
4
2
3
R1
2 pcs.
2
1
10
9
5
4
7
8
13
COLOURS
15
BARVY
GSi Creos (GUNZE)
AQUEOUS
Mr.COLOR
H4
C4
H 12
C33
H 13
2
14
FARBEN
AQUEOUS
PEINTURE
Mr.COLOR
H 90
C47
CLEAR RED
YELLOW
H 94
C138
CLEAR GREEN
FLAT BLACK
H 316
C316
WHITE
Mr.METAL COLOR
FLAT RED
H 317
C317
GRAY
MC213
STAINLESS
H 25
C34
SKY BLUE
H 323
C323
LIGHT BLUE
MC214
DARK IRON
H 33
C81
RUSSET
H 326
C326
BLUE
MC218
ALUMINIUM
H 77
C137
TIRE BLACK
H 328
C328
BLUE
Mr.COLOR SUPER METALLIC
H 81
C55
KHAKI
H 331
C331
DARK SEAGRAY
SM06
CHROME SILVER
A
A42
A32
B16
B21
B21
B16
H 317
C317
GRAY
A9
B
A35
A11
A31
H 317
C317
C
GRAY
H 12
C33
FLAT BLACK
H 317
C317
GRAY
C13
H 317
C317
H 12
C33
GRAY
PE22
A
FLAT BLACK
PE22
A10
PE24
H 12
C33
A12
FLAT BLACK
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
GRAY
PE12
C12
H 317
C317
H 317
C317
GRAY
B19
GRAY
B18
A15
C11
B17
H 317
C317
H 317
C317
GRAY
B20
GRAY
B17
D
B18
D6
H 317
C317
GRAY
H 94
C138
CLEAR GREEN
A1
H 317
C317
GRAY
B1
C3
C4
A2
D6
H 90
C47
CLEAR RED
B1
3
PE21b
PE3
PE11
H 12
C33
H 317
C317
FLAT BLACK
PE8
plastic
- 1 mm
l - 2,6 mm
GRAY
D5
H 317
C317
GRAY
A36
C11
C2
B
PE15
A15
A57
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
PE29
GRAY
A50
A39
A33
H 317
C317
H 317
C317
GRAY
GRAY
H 317
C317
GRAY
C
D
C2
E2
E
E
H 12
C33
H 317
C317
GRAY
A53
FLAT BLACK
A54
A52
H 12
C33
FLAT BLACK
A56
A55
PE25
H 317
C317
A40
GRAY
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
A38
A37
GRAY
A34
F
A22
A21
MC218
MC218
ALUMINIUM
ALUMINIUM
MC214
DARK IRON
H 317
C317
MC214
DARK IRON
A20
A23
GRAY
MC214
MC214
H 317
C317
DARK IRON
DARK IRON
A16
GRAY
H 12
C33
A17
FLAT BLACK
H 12
C33
FLAT BLACK
4 pcs.
A28
4 pcs.
A27
A24
E5
H 12
C33
FLAT BLACK
H 12
C33
FLAT BLACK
E3
H 317
C317
H 33
C81
RUSSET
E9
E11
E6
GRAY
H 33
C81
RUSSET
E8
H 33
C81
RUSSET
H 12
C33
A18
H 12
C33
FLAT BLACK
4
A28
3 pcs.
A29
H 12
C33
FLAT BLACK
FLAT BLACK
A27
3 pcs.
H 12
C33
FLAT BLACK
E12
E7
E4
E10
H 33
C81
RUSSET
G
H 12
C33
H 12
C33
B12
B11
PE30
FLAT BLACK
FLAT BLACK
C1
PE10
PE9
A9
PE13
PE1
PE2
PE14
A11
PE20
G
H
H 12
C33
H 317
C317
FLAT BLACK
GRAY
J
A32
A59
K
B11
A43
PE26
PE18
H 317
C317
GRAY
PE16
PE17
PE7
PE3
PE31
C2
PE19
PE4
2 pcs.
A43
D7
PE28
PE27
H 317
C317
GRAY
PE6
PE21
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
A58
GRAY
H 12
C33
FLAT BLACK
A60
PE23
H 12
C33
FLAT BLACK
PE33
PE5
L
A30
H 317
C317
GRAY
H 12
C33
FLAT BLACK
J
B13
A7
H 317
C317
H
H 317
C317
GRAY
GRAY
SM06
L
CHROME SILVER
H 317
C317
GRAY
A49
A14
K
B14
H 77
C137
TIRE BLACK
C1
F
M
C1
A6
M
A13
E1
5
CLOSED
D2
D4
D1
A5
C5
A8
A4
A3
C8
C14
A3
H 317
C317
GRAY
C15
H 317
C317
GRAY
C6
C7
N
2 pcs.
A44
MC214
DARK IRON
H 317
C317
GRAY
A46
H 317
C317
OPEN
D2
A45
GRAY
O
A51
H 317
C317
GRAY
D1
H 12
C33
H 317
C317
D3
O
FLAT BLACK
GRAY
A48
A47
H 12
C33
N
FLAT BLACK
C14
C8
N
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
C15
GRAY
C6
C7
6
P
R
RP1
RP1
H 317
C317
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
SM06
GRAY
GRAY
H 77
C137
H 77
C137
TIRE BLACK
TIRE BLACK
CHROME SILVER
H 317
C317
SM06
CHROME SILVER
B3
GRAY
B2
C9
C10
H 317
C317
GRAY
B6
A49
R
C1, C2
A61
MC218
ALUMINIUM
P
B22
B10
D6
H 317
C317
B22
B9
H 94
C138
GRAY
CLEAR GREEN
SM06
CHROME SILVER
MC218
ALUMINIUM
H 317
C317
GRAY
H 317
C317
B7
H 317
C317
GRAY
H 90
C47
GRAY
B8
D6
CLEAR RED
B15
B4
H 12
C33
H 317
C317
FLAT BLACK
GRAY
B5
A19
H 12
C33
FLAT BLACK
7
ATTENTION
UPOZORNÌNÍ
INSTRUCTION SIGNS
INSTR. SYMBOLY
BEND
OHNOUT
OPTIONAL
VOLBA
ACHTUNG
PARTS
INSTRUKTION SINNBILDEN
SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
OPEN HOLE
VYVRTAT OTVOR
DÍLY
3
4
8
APPLY EDUARD MASK
AND PAINT
POUŽÍT EDUARD MASK
NABARVIT
PIECES
PLASTIC PARTS
B>
5
1
18
5
9
10
4
3
6
12 12
7
SYMBOLES
REVERSE SIDE
OTOÈIT
REMOVE
ODØÍZNOUT
TEILE
La-7
A>
ATTENTION
2
11
7
6
8
9
21
22
10
11
12
13 14 15
16
17
1
17
14
13
15
20
18
19
25
16
24
23
22
20
27
21
19
25
23
26
24
27 29 30
28
28
32
26
2
29
31
30
32
33
eduard
C>
PE - PHOTO ETCHED DETAIL PARTS
1
3
2
RP - RESIN PARTS
4
5
R1
2 pcs.
COLOURS
BARVY
FARBEN
PEINTURE
GSi Creos (GUNZE)
AQUEOUS
Mr.COLOR
AQUEOUS
Mr.COLOR
H4
C4
YELLOW
H 323
C323
LIGHT BLUE
H6
C6
GREEN
H 326
C326
BLUE
H 12
C33
FLAT BLACK
H 328
C328
BLUE
FLAT RED
H 331
C331
DARK SEAGRAY
C97
LIGHT GRAY
H 13
8
H 37
C43
WOOD BROWN
H 47
C41
RED BROWN
31
Mr.METAL COLOR
H 70
C60
GRAY
MC213
STEEL
H 77
C137
TIRE BLACK
MC214
DARK IRON
H 85
C45
SAIL COLOR
MC218
ALUMINIUM
H 316
C316
WHITE
Mr.COLOR SUPER METALLIC
H 317
C317
GRAY
SM01
SUPER CHROME
PE3
PE4
PE3
A27
PE1
H 47
C41
PE5
PE2
RED BROWN
PE34
A27
C97
LIGHT GRAY
PE37
PE39
PE39
A
B12
PE29A
C97
LIGHT GRAY
H 12
C33
B
A28
FLAT BLACK
A16
PE29
H 12
C33
H 12
C33
FLAT BLACK
FLAT BLACK
PE40
B11
A31
C97
LIGHT GRAY
PE26
PE27
PE23
PE24
C
A2
B19
C97
H 12
C33
LIGHT GRAY
A33
FLAT BLACK
PE17
C97
LIGHT GRAY
C97
LIGHT GRAY
H 12
C33
B6
FLAT BLACK
PE20
H 13
H 13
FLAT RED
FLAT RED
PE25A
PE30
PE8
H 12
C33
plastic
1,6mm
FLAT BLACK
A1
PE19
PE25
PE9
C97
plastic
1mm
PE16
LIGHT GRAY
H 12
C33
C97
FLAT BLACK
LIGHT GRAY
PE40
C97
LIGHT GRAY
H 12
C33
FLAT BLACK
plastic
1,6mm
PE38
PE21
H 37
C43
WOOD BROWN
C97
LIGHT GRAY
PE13
PE33
PE31
C97
PE12
C97
plastic
1mm
PE7
C97
LIGHT GRAY
LIGHT GRAY
C97
LIGHT GRAY
LIGHT GRAY
PE14
9
B9
SM01
SUPER CHROME
C97
LIGHT GRAY
H 77
C137
C97
TIRE BLACK
LIGHT GRAY
B5
B32
C97
LIGHT GRAY
A2
C97
LIGHT GRAY
MC218
A25
C2
ALUMINIUM
B25
H 12
C33
FLAT BLACK
C
C97
LIGHT GRAY
B
A
A29
A1
B26
H 12
C33
FLAT BLACK
MC218
ALUMINIUM
A26
B8
A10
C97
LIGHT GRAY
A11
PE18
H4
C4
H 12
C33
YELLOW
FLAT BLACK
B31
B14
H 47
C41
C97
RED BROWN
LIGHT GRAY
C97
LIGHT GRAY
PE32
H 85
C45
SAIL COLOR
H6
C6
C97
GREEN
LIGHT GRAY
B22
C97
LIGHT GRAY
B1
C97
LIGHT GRAY
B2
B23
B1
H 13
FLAT RED
10
A3
PE11
SM01
SUPER CHROME
C97
LIGHT GRAY
PE15
C5
C3
Front
C4
B21
A4
C5
A7
C3
B24
H 12
C33
A30
FLAT BLACK
MC214
DARK IRON
B28
C97
LIGHT GRAY
C1
A32
A20
A6
A21
A5
A12
H 12
C33
FLAT BLACK
H 12
C33
A15
A14
FLAT BLACK
A12
A17
PE36
C97
LIGHT GRAY
H 12
C33
A13
MC218
ALUMINIUM
FLAT BLACK
A12
B18
MC218
ALUMINIUM
C97
LIGHT GRAY
B7
C97
PE35
LIGHT GRAY
B20
PE6
SM01
H 77
C137
A8
B15
SUPER CHROME
TIRE BLACK
C97
LIGHT GRAY
A9
SM01
SUPER CHROME
B3
RP1
C97
LIGHT GRAY
B17
B4
B16
A18
C97
LIGHT GRAY
A19
SM01
SUPER CHROME
11
eduard
D5
RP1
2 pcs
1189
D5
RP1
2 pcs
La-5FN
A49
1.)
A49
2.)
D3
D3
LIQUID MASK
MASCOL
D2
D1
D4
D4
La-7
1.)
C4
LIQUID MASK
MASCOL
B5
2.)
C4
B5
RP1
2 pcs
C5
C5
RP1
2 pcs
C3
C3
12
© EDUARD M.A., 2014
www.eduard.com
Printed in Czech Republic