Page 1 Ami Kameko. Yoko Fuji, Masaru YOShida, 0boe Clarinet