Rajmund_Kakoni.

Rajmund Kákoni (1950)
v čase svojho etablovania sa na slovenskej interpretačnej scéne priam prelomovo zasiahol
do vývoja domácej akordeónovej školy. Po absolvovaní bratislavského konzervatória, kde
v rokoch 1965-1971 navštevoval triedu Marty Szőkeovej, ho na základe výnimky
Ministerstva školstva prijali na VŠMU v Bratislave ako prvého vysokoškolského poslucháča
v odbore akordeónovej hry v celom bývalom Československu. Štúdium zavŕšil v r. 1975 s
Cenou ministra školstva. Je päťnásobným víťazom medzinárodných akordeónových súťaží:
Tage der Harmonika (Klingenthal, Nemecko - 1967, 1970); Trophée mondial de ľ accordéon
(Riccione, Recanati – Taliansko - 1969, 1975 ); Grand prix international de ľ accordéon
(Annecy, Francúzsko – 1974). Kákoni už od obdobia štúdia vyvíja bohatú koncertnú činnosť
doma i v zahraničí a zároveň sa aktívne zameriava na pedagogickú prácu na Vysokej škole
múzických umení, kde pôsobí ako docent akordeónovej hry. Premiérovo uviedol skladby
mnohých slovenských skladateľov (Pavel Zika, Peter Cón, Juraj Hatrík, Milan Novák, Ilja
Zeljenka, Jozef Gahér, Juraj Pospíšil, Rudo Pepucha,..), z ktorých viaceré mu boli priamo
dedikované. Je pozývaný ako lektor domácich a zahraničných odborných seminárov, je
členom porôt rôznych akordeónových súťaží. Pôsobil v komornom duu s pozaunistom
Tiborom Winklerom, neskôr v akordeónovom duu s Borisom Lenkom a od roku 2002 je
umeleckým partnerom violončelistu Eugena Procháca. Odborné kritiky vyzdvihujú Kákoniho
iskrivý temperament, výrazovú hĺbku a obdivuhodný technický fond. Tieto vlastnosti mu
umožňujú vychutnávať farebné detaily, pohrávať sa s formovaním tónu a získavať si
poslucháčov účinným budovaním celkovej výstavby diela. V roku 1990 sa preorientoval
z klávesového na gombíkový akordeón (systém bajan). Nahrávka je uskutočnená na
talianskom akordeóne značky PIGINI.
Rajmund Kákoni (1950) hat bei seiner Etablierung auf der slowakischen Kunstszene stark
die Entwicklung der heimischen Akkordeonschule beeinflusst. Nach dem Abschluss des
Konservatoriums in Bratislava, wo er die Klasse von Marta Szökeová in den Jahren 19651971 besucht hatte, wurde er auf Grund einer Ausnahmegenehmigung vom
Bundesministerium für Schulwesen auf die Hochschule für Musikkunst in Bratislava, als
erster Hochschulstudent des Fachgebiets Akkordeonspiel in der ganzen ehemaligen
Tschechoslowakei, aufgenommen. Er hat das Studium im Jahre 1975 mit dem Preis des
Bundesministers für Schulwesen abgeschlossen. Er ist fünffacher Gewinner der
internationalen Akkordeonwettkämpfe: Tage der Harmonika (Klingenthal, Deutschland –
1967, 1970); Trophée mondial de l´accordéon (Riccione, Recanati, Italien – 1969, 1975);
Grand prix international de l´accordéon (Annecy, Frankreich – 1974). Kákoni spielte seit
Studienbeginn auf Konzerten vor heimischen wie auch internationalem Publikum und ist
zugleich aktiv im pädagogischen Bereich auf der Hochschule für Musikkunst, wo er als
Dozent im Fach Akkordeonspiel tätig ist. Er präsentierte als erster die Musikwerke vieler
slowakischer Komponisten (Pavel Zika, Peter Cón, Juraj Hatrík, Milan Novák, Ilja Zeljenka,
Jozef Gahér, Juraj Pospíšil, Rudo Pepucha, und viele mehr), von denen mehrere ihm
persönlich gewidmet worden sind. Er wird immer wieder als Vortragender zu heimischen und
internationalen Fachseminaren eingeladen, er ist Jurymitglied bei verschiedenen
Akkordeonwettkämpfen. Er spielte im Kammerduett mit dem Posaunisten Tibor Winkler,
später im Akkordeonduett mit Boris Lenko und seit dem Jahr 2002 ist er der künstlerische
Partner des Violoncellisten Eugen Prochác. Die Fachkritiker heben Kakonis stechendes
Temperament, seine Ausstrahlung und sein unglaubliches technisches Vermögen, besonders
hervor. Diese Eigenschaften ermöglichen es ihm mit den Farbkontrasten und Tonformen zu
spielen und die Aufmerksamkeit der Zuhörer durch effektiven Gesamtaufbau der Werke zu
gewinnen. Im Jahre 1990 wechselte er vom Tastenakkordeon zum Knopfakkordeon (Bajan
System). Die Aufzeichnung wurde auf dem italienischen Akkorden der Marke PIGINI
aufgenommen.