Document

RENDAKU 連濁
postupné získávání znělosti souhlásek v japonské složenině
/s/
→ /z/
/c/
→ /z/, /dz/
/č/
→ /dž/
/š/
→ /dž/
/t/
→ /d/
/k/
→ /g/
/h/ (-a, i, e, o) → /b/, /p/
/f/
→ /b/, /p/
[take]
+ [sao] → [takezao]
[hito]
[hana]
[buta]
[hon]
[jó]
[nihon]
[asa]
+
+
+
+
+
+
+
[cuma]→
[či]
→
[širu] →
[tana] →
[karaši]→
[haši] →
[furo] →
[hitozuma], [hitodzuma]
[hanadži]
[butadžiru]
[hondana]
[jógaraši]
[nihombaši]
[asaburo]

Rendaku se uplatňuje pouze za určitých podmínek:
1) Druhý člen složeniny je původem japonské slovo
[ato]
+ [harai] → [atobarai]
[ato]
+ [kin]
→ [atokin]
[jasu]
+ [heja]
→ [jasubeja]
[jasu]
+ [hoteru] → [jasuhoteru]
vs.
vs.
2) tzv. Lymanovo pravidlo – druhý člen složeniny nesmí obsahovat znělou
souhlásku (b, g, d, z, ž, č)
[umi]
+ [kame] → [umigame]
[ai]
+ [kagi]
vs.
→ [aikagi]
3) Pokud se složenina skládá ze 3 a více členů, musíme vzít v úvahu její vnitřní
strukturu: k rendaku dojde pouze tehdy, je-li část složeniny, které se
uplatnění rendaku týká, pravou stranou složeniny
? Jak přeložíme následující složeniny?
1) nurihašibako
2) nuribašibako
Slabika vs. móra
音節・モーラ (拍)

Slabika – jaz. jednotka vyslovená v nejkratším časovém úseku bez
přerušení dechu


otevřená
zavřená

Móra – základní časová jednotka odpovídající délce krátké slabiky

? Z kolika slabik a z kolika mór se skládá slovo 東京?
Přízvuk 音調

tónový, resp. melodický – spočívá ve zvýšení tónu na některých slabikách
slova nebo v poklesu tónu na slabikách sousedních

nepravidelný, pohyblivý

v některých případech rozlišuje význam slov

3 typy: stoupavý, klesavý, stoupavý-klesavý




typ 1)
typ 2)
typ 3a)
typ b)
ha「taraku
na̚ka
ko「ko̚ro
a「tama̚
Morfologie
形態論


část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování,
zvl. v oblasti flexe a tvoření slov
morfém
形態素 – nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem
věcného nebo gramatického významu
Slovní druhy 品詞分類

nevariabilní

体言
samostatné








名詞 (固有名詞)
adjektiva
形容詞
adverbia
副詞
zájmena
代名詞
pomocná jména
形式名詞
číslovky (numerativy) 数詞(助数詞)
spojky
接続詞
substantiva
nesamostatné

partikule
助詞
Slovní druhy 品詞分類

variabilní


用言
samostatné

dějová slovesa

kvalitativní slovesa

pomocná slovesa
動詞
形容動詞
助動詞
nesamostatné
 spona
+ citoslovce, onomatopoia apod.